Черкаської обласної державної адміністраціїСторінка1/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3   4   5


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Для системи післядипломної

педагогічної освітиО. В.Свенціцька

ФОРМУВАННЯ НОВОГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ ІКТ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ


Черкаси

ЧОІПОПП

2013

ББК 74.208.3(0) – 253

С 79
Рекомендовано до друку Вченою радою ЧОІПОПП.

Протокол № 3 від 29 серпня 2013 року


Автор:

Свенціцька О. В., учитель світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Черкаської районної ради Черкаської області
Рецензенти:

Волошенко О. В., доцент кафедри педагогіки Черкаського ОІПОПП;

Малигіна Л.М., учитель світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкаської міської ради
С 79 Свенціцька О. В. Формування нового інформаційно-комунікаційного освітнього середовища засобами ікт у процесі викладання світової літератури для реалізації особистісно зорієнтованого навчання. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2013. – 91с.


Посібник допоможе вчителю світової літератури працювати над розвитком у дітей здатності бачити в художніх творах проблеми, виявляти суперечності, висувати оригінальні ідеї, синтезувати інформацію, здійснювати пошук, дослідницьку роботу, застосовувати у своїй роботі найефективніші форми і методи: аналіз художнього тексту з використанням знань з інших гуманітарних предметів, інформаційно-комунікаційні засоби, метод проектів, проблемне навчання тощо. Впроваджуючи мультимедійні та інтерактивні методи навчання, вчитель зможе розвивати інтелект, емоції, естетичні почуття дітей, формувати їх світогляд. Використовуючи комп’ютерні технології, школярі зможуть працювати в Wicrosoft Word, Power Point, Publisher, створювати web-сторінки, самостійні проекти, спілкуватися в мережі Інтернет.

Завдання посібника - сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії англійської літератури XIX.

©ЧОІПОПП ЧОР, 2013.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Посібник містить розробки занять до програми спецкурсу з англійської літератури для 10 класу і розрахований для класів з поглибленим вивченням гуманітарних предметів. Головною метою курсу є залучення учнів до найвищих досягнень англійської літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, тому основним об’єктом вивчення на уроках світової літератури є тексти літературних творів. Оскільки текст є головною одиницею передачі інформації, тому робота саме з повнотекстовим твором вчитиме школярів «приборкувати» значний обсяг інформації, тим самим готуючи молодь до відповіді на «виклики XXI століття», комп’ютеризованого «інформаційного суспільства», що є необхідним для кожної сучасної людини. У зв'язку з цим посібник пропонує читання і аналіз художніх творів англійської літератури, засвоєння цінностей і підготовка школярів до самостійних зустрічей з літературними творами в школі та за її межами.

Посібник націлений на формування у старшокласників потреби в широкому узагальненні, у цілісному сприйнятті життя й історичної долі народу і людства, в осмисленні ролі мистецтва, творчого шляху письменників, їх внеску в англійську і світову культуру. Учні отримують широкі можливості встановлювати зв'язки конкретно-історичного і загальнолюдського аспектів, що посилює морально-етичний вплив на школярів.

Головним об'єктом вивчення на заняттях з англійської


літератури є тексти літературних творів, що не применшує важливості засвоєння школярами певного обсягу відомостей про життя письменників, добу написання творів, художні системи, до яких вони належать. Однак учителю особливу увагу слід звернути на роботу безпосередньо з художнім текстом та використанням ІКТ.

Важливе не стільки механічне запам'ятовування сюжетних ліній і різноманітних фактів із літературних творів, скільки їхній аналіз та інтерпретація, уміння учня бачити художні деталі, розуміти творчий задум письменника та оцінювати особливості його реалізації, насолоджуватись самим процесом читання. Саме така робота допоможе школярам сприйняти літературу як мистецтво слова. Посібник націлює на формування школяра не як пасивного споживача певного обсягу даної інформації, а як особистість, здатну самостійно її здобувати, поновлювати, коригувати та інтерпретувати протягом усього свого життя.

Монографічні теми досить повно показують картину життя і творчості письменника, спрямовують на текстуальне вивчення художніх творів. Оглядові теми знайомлять з особливостями тої чи іншої епохи та літературних напрямів. Підбір авторів і творів, зміст анотацій дозволяє учителю акцентувати увагу на моральних і естетичних цінностях твору.
Завдання: визначити особливості творчої манери кожного з названих письменників; застосовувати під час аналізу твору сучасні літературознавчі методи; сприяти розвитку самостійного мислення, використання мультимедійних технологій.

Основні вимоги до вчителя:

аналізувати художні твори в єдності змісту та форми; визначати сюжет, композицію, систему образів, проблематику; проводити компаративний аналіз; користуватися довідковими джерелами (літературними енциклопедіями, словниками літературних термінів).
Англійська література

спецкурс

10 клас

6 год

Дата

з/п


К-сть

г-н


Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня підготовки учителя
1

1

Вступ. Глибинні реалістичні тенденції англійської літератури та її самобутність. Широке і різноманітне змалювання життя англійського суспільства. Особливості змалювань життєвих явищ. Увага до комічних характерів та ситуацій.


Учитель: характеризує соціальні проблеми епохи; визначає провідні теми творчості, вчить дітей давати характеристику головних героїв творів; виявляє вміння учити дітей інтерпретувати текст; визначає особливості англійської прози; виявляє знання із теорії літератури; аргументує думки учнів; підбирає культурологічний матеріал, допомагає дітям готувати презентації. *Вчить писати власні твори.
2

2

Вільям Теккерей – великий англійський романіст.

Учитель: називає імена відомих англійських письменників ХІХ століття; вказує на особливості творів, новаторські пошуки Теккерея; показує вплив його творчості на світовий літературний процес; визначає основні ознаки текстів; виявляє вміння учити дітей інтерпретувати текст; розкриває сутність реалізму та романтизму, ілюструє свою розповідь творами живопису, відеофільмами. *Вчить писати дітей власні твори.
3

1

Ч. Діккенс – видатний англійський письменник-реаліст. Життєвий шлях та творчість.


Учитель: визначає провідні теми творів Ч.Діккенса; допомагає дітям висловлювати власні думки щодо проблем, що піднімає автор; вчить аналізувати та інтерпретувати твір, давати розгорнуті характеристики головних героїв твору; допомагає учням готувати реферати, вчить ставити проблемні питання та знаходити шляхи їх вирішення; допомагає складати плани- характеристики героїв твору; аргументує, пояснює думки учнів; підбирає культурологічний матеріал, допомагає школярам готувати презентації. *Вчить писати власні твори.4

2


Сестри Бронте. Шарлотта Бронте, Емілія Бронте, Анна Бронте. Протест проти соціальної несправедливості і
нерівноправного становища жінки в буржуазному суспільстві у творчості сестер Бронте.


Учитель: Визначає головні мотиви, теми та ідеї романів зазначених письменників; допомагає учням висловлювати власну думку щодо актуальності піднятої теми, давати характеристики головним і другорядним героям творів; визначати авторську позицію; аргументує думки школярів; вчить учнів інтерпретувати текст. Підбирає культурологічний матеріал. Створює презентацію. *Вчить аналізувати твори мистецтва та писати власні твори.Заняття № 1
Тема. Вступ. Глибинні реалістичні тенденції англійської літератури та її самобутність. Широке і різноманітне змалювання життя англійського суспільства. Особливості змалювань життєвих явищ. Увага до комічних характерів та ситуацій.
Мета: ознайомити учнів з реалістичними тенденціями англійської літератури, розвитком англійської прози ХІХст, зацікавити учнів творчістю англійських письменників ХІХст, а саме Ч. Діккенса, В. Теккерея, Ш. Бронте; ознайомити учнів з широкою панорамою життя англійського суспільства, змальованого в творах письменників, розвивати вміння «бачити» риси реалізму у творчому доробку письменників, виховувати бажання самостійного ознайомлення з літературною спадщиною Ч. Діккенса, В. Теккерея, Ш. Бронте.
Обладнання: портрети Ч. Діккенса, В. Теккерея, Ш. Бронте.
Хід заняття

І. Актуалізація опорних знань

1. Слово вчителя

У попередніх класах ми з вами розглядали різні періоди в розвитку літератури, а саме: античність і середньовіччя, відродження і класицизм, Просвітництво і романтизм. У 10 класі ми вивчаємо літературу другої половини ХІХ- початку ХХст.


2. Бесіда з класом

- Які літературні напрями виникли і розвинулись у ХІХ ст.? Як їхній розвиток пов'язаний з розвитком суспільства? (Романтизм і реалізм)

- Коли виник термін « реалізм»? (В 30-ті роки ХІХ ст.)

-Що означає слово «реалізм»? (Від лат.realis-дійсний)

-Чому, на ваш погляд, виникає цей новий напрям? (Зявилася потреба правдиво, об’єктивно відображати дійсність)

-Якою була ця дійсність? Яким було ХІХ століття?

(ХІХст. Недарма називають століттям гуманізму. Саме ХІХ ст.. вперше усвідомило людину-не монарха, не полководця, навіть не героя, а просто людину-творця історії)


  • Який вплив, на вашу думку, на розвиток літератури мали бурхливі події ХІХст. та науково-технічний прогрес?(Письменники хотіли правдиво описати сучасне їм життя. Основним для реалізму стає відображення соціальних звязків людини і суспільства)

ІІ. Оголошення теми, мети і завдань заняття

ІІІ. Опрацювання теми заняття

1. Слово вчителя

Отже, літературний процес ХІХст. характеризується становленням і розвитком реалізму та його взаємодією з романтизмом.

Реалісти в середині ХІХст. Намагалися чесно розібратися у суперечностях навколишнього світу, перед яким романтики іноді просто розгублювалися. Тому їх завжди цікавила особистість соціальна, її смаки, стосунки з іншими людьми, державою, суспільством. Це і визначило долю багатьох творів реального змісту, які стали класичними зразками світової літератури.

Кожна епоха в історії літератури має своїх класиків-письменників, які втілили суттєві проблеми часу, створили образи людей, що несли в собі найхарактерніші риси доби. Великими здобутками збагатило світову класику минуле, дев’ятнадцяте, і передало у спадок нинішньому скарби високої духовності, людського благородства, художньої майстерності. Кожна країна і культура пишаються своїми геніями, але є серед письменників ХІХ століття і такі, що відомі всьому світові. Твори їх часто перекладали іншими мовами ще за життя авторів. Вони живуть у нових виданнях і в наш час , бо не тільки висвітлюють якість сторони життя минулого, а й активно формують свідомість, моральні цінності, художній смак читачів усе нових і нових поколінь.

Сьогодні на занятті ми з вами ознайомимося з англійськими прозаїками ХІХ століття.

В історії англійської культури кінець ХІХст. Називають ще вікторіанською добою (оскільки в той час країною правила королева Вікторія). З курсу історії ви вже знаєте характерні риси цієї доби.

То був час швидкого розвитку індустрій, політичного піднесення імперії. Щоправда, за ці перемоги народним масам довелося сплатити високу ціну. Хоча Велика Британія й зуміла запобігти революції, працівники і бідні верстви населення перебували на межі фізичного виживання.

Найголовніші принципи цієї доби - поважність і пуританство.

Саме ці десятиліття - голодні тридцяті й сорокові роки - виявилися благодатними для найбільшого розквіту літератури Англії.

Плеяда англійських письменників вікторіанської доби розкрила світові більше політичних і соціальних істин, ніж це зробили всі професіональні політики, публіцисти й моралісти разом узяті, показала всі верстви буржуазії, починаючи з вельми поважного рант’є і власника цінних паперів і кінчаючи дрібним крамарем і клерком у конторі адвоката. І якими ж їх показали Діккенс і Теккерей, міс Бронте ?2. Реферативне повідомлення на тему «Вільям Теккерей» (за випереджальним завданням).

Особливе місце в англійській літературі ХІХст належить Вільяму Теккерею. Він завжди залишився сином своєї доби, тобто вікторіанцем, і великого значення надавав моральним проблемам. Видатний карикатурист, Теккерей сам ілюстрував свої твори, висміюючи в своїх пародіях, бурлесках, сатиричних нотатках політичну і літературну реакцію. Письменник використовував грізну зброю сатири і гротеску, намагаючись виправити соціальні вади, ось чому в його творах відчувається гіркий критичний присмак. Крім цього, Теккерей прагнув створити добре продуманий і зважений художній світ, різко критикував пафос, закликав бути природними і правдивими.

Найкращий його твір-роман « Ярмарок суєти», де письменник сатирично зображує людські та соціальні вади за допомогою сміху, намагається їх виправити.

На думку письменника, дві головні вади-суєтність і егоїзм-визначають характери і вчинки людей і змушують їх, мов ляльок, танцювати під час вистави.

Твір Теккерея має підзаголовок «Роман без героя», що також посилює сатиричну загостреність авторського задуму. Серед його персонажів немає прикладів для наслідування Новаторство Теккерея полягає в тому, що ніколи ніхто до нього так послідовно, логічно і чітко, критично та скептично не підходив до зображення суспільства і людини.

3. Реферативне повідомлення на тему «Шарлотта Бронте» (за випереджальним завданням).

До класиків англійської соціально-психологічної прози належить і Шарлотта Бронте, авторка відомого роману « Джейн Ейр». У романі розповідається про долю гордої незалежної дівчини-гувернантки та про її кохання до містера Рочестера, власника маєтку, де вона працює. Письменниця в цьому романі поєднує елементи різних стилів Проява реалізму є вибір героїні, яка походить із середніх класів, викривальний опис систем виховання у Ловудському притулку.

Шарлотта Бронте зуміла у цьому творі передати історію справжнього почуття героїні в боротьбі з її власними моральними заборонами. Своїм реалістичним романом Бронте кинула сміливий виклик вікторіанству, адже письменниця у творі зробила докладний і відвертий аналіз психології дівчини. Дослідження внутрішнього світу людини, таких почуттів, як кохання і помста, в романі взагалі здійснюється з небаченою майстерністю і глибиною.

4. Реферативне повідомлення з теми «Ч. Діккенс»
(за випереджальним завданням).

В англійській літературі ХІХ століття є ще одна постать. Це письменник, що його вважають найбільшим англійцем з усіх англійців, Йдеться про Чарлза Діккенса, автора романів « Пригоди Олівера Твіста», «Домбі і син» та інших.

На початку творчого шляху він добрий і веселий, наприкінці письменницької кар’єри-сумний, іронічний і навіть трагічний Віра в простих людей, уміння розуміти їхні страждання, глибоке знання світу-усе це разом і робить його одним із наших « вічних супутників».

Шанувальники таланту Діккенса по всій Англії з таким нетерпінням чекали продовження його чергового роману, що за будь-якої погоди добиралися на станцію , зустрічали поштовий диліжанс із Лондона, щоб тут – таки розгорнути свіжий номер журналу і заглибитися в дальші пригоди містера Піквіка, Олівера Твіста, маленької Нелл чи Флорес Домбі. Вони сміялися і раділи, коли на долю Діккенсових героїв випадало щастя, сумувати через їхні втрати й невдачі, заливалися слізьми над сценами їхньої трагічної загибелі.

Гострий інтерес сучасників до творів Діккенса, їхнє живе, емоційне сприйняття пояснюються аж ніяк не схильністю автора догоджати невибагливим смакам. Романи Діккенса вражали своєю життєвою правдою, умінням письменника з потоку буденних фактів вихопити водночас явища типові і виразні, з безлічі людських характерів вибрати настільки яскраві, що це відкрило читачеві сенс життя, дарувало радість пізнання іншої людини й краще розуміння самого себе.

Діккенс пройшов довгий творчий шлях, на якому змінювалися його погляди, літературне оточення, художні уподобання. Постійними, проте, лишалися два естетичні фактори. Перший-прагнення до відтворення істини, якою б гіркою вона не була Другою константою його прози були повага й любов до звичайних, простих людей, з усіма притаманними їм чеснотами й вадами, маленькими радощами й життєвими негараздами.

«Домбі і син» - свідчення зрілої майстерності Ч. Діккенса В романі чимало уваги він приділяє соціальній проблематиці. Зокрема об»активно розкрито таку тему, як життя фінансових і ділових кіл англійського суспільства. На окрему увагу заслуговує використання в романі сатири і гумору. У романі «Домбі і син» псемістичні настрої межують із життєрадісністю, гумор непомітно набуває форм соціальної сатири. Гумор, сатира, іронія розлиті у всьому сумно-веселому романі.

Ч. Діккенс впродовж всього свого життя і творчості любив англійський народ; бачив світ очима простих і бідних людей і вірив у те, що можна досягти матеріальних статків, не втрачаючи моральної чистоти, авторитету в суспільстві.5. Підсумкове слово вчителя.

Отже, література ХІХ ст. - це значний, об’ємний і досить складний період у розвитку літературного процесу У першій половині ХІХст. поряд співіснують і взаємодіють романтизм і реалізм. А в кінці ХІХ століття знов з’являються романтичні твори, це обумовлено тим, що відчуття трагізму спонукало митців шукати душевної рівноваги у відсторонених від соціальних проблем обставинах. Таких письменники як Коллінз, Стівенсон, Конан Дойл почали називати «неоромантиками».

Вічні книги не копіюють життя. Вони здатні творити світ своїх героїв, удаючись до гротесків і парадоксів, використовуючи контрасти і ліризм. Їх високий реалізм переймається пристрастю і натхненням, він ставить питання старі, як світ, і складні, як кожна людська істота.

ІV. Підбиття підсумків роботи

Складання таблиці

Дізнався

Хочу дізнатисяУ першу колонку учні записують, що вони дізнадися на занятті, які факти для них були новими, цікавими. Оскільки це вступне заняття, то у другу колонку учні записують свої очікування від наступних занять, що саме вони б хотіли знати, творчість якого письменника їх зацікавила найбільше. Ці побажання учитель приймає щодо планування наступних занять.

V. Домашнє завдання

Повторити відомості про просвітницький реалізм та критичний реалізм.

Знайти відомості про життя та творчість В.Теккерея.

Індивідуальні завдання : «Короткий огляд творчого спадку митця».Заняття № 2

Тема. Вільям Теккерей – великий англійський романіст.

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом Вільяма Теккерея;

визначити особливості світогляду митця; розвивати вміння

узагальнювати матеріал, робити висновки; навчати обирати необхідну

інформацію; виховувати почуття справедливості, гуманізм.Обладнання: портрети Вільяма Теккерея, фотоілюстрації, книжки-ширми про Теккерея.

Тайная и ужасающая мудрость, определяющаясудьбы человечества, стремится унизить кроткого,

доброго и мудрого и возвысить себялюбца,

дурака и злодея. О, будь смиренным, брат мой,

когда судьба благоволит к тебе! Будь ласков

с теми, кому меньше посчастливилось, чем тебе,

несмотря на то, что они заслуживают того же, что и ты.

Вільям Теккерей
Надо изображать верно, иначе не стоит и показывать.

Вільям Теккерей

Хід заняття

І. Оголошення теми і мети заняття

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності

- На попередньому занятті ми почали знайомство з творчістю

письменників-романістів ХІХ століття. Визначне місце у світовій літературі належить Вільяму Теккерею (Звертаємо увагу на портрет). В англійську літературу він увійшов як засновник того різновиду реалізму, у якому важливу роль відіграють сатира і гротеск. Митець вищою мірою організований, працюючий за ретельно продуманою і послідовною естетичною програмою. Один з найосвіченіших людей свого часу, Теккерей розумів важливість літературної традиції, спадкоємність часів, мав широкі знання з історії. Саме він розширив часові й географічні межі англійського роману ХІХ століття. До кола його інтересів входили не тільки сучасники і співвітчизники. Письменник часто звертався і до творчості письменників Франції, Німеччини, Америки ХVІІ та ХVІІІ століття. Хоча герої його творів жили майже два століття тому, але їхні проблеми актуальні й для сучасності. Це ті твори, що хвилюватимуть, приваблюватимуть не одне наступне покоління.
ІІІ. Актуалізація пізнавальної діяльності


  1. Бесіда

  • Назвіть основні тенденції розвитку літератури ХІХ століття.

  • Що в перекладі означає слово реалізм? (Від латинського дійсний)

  • Дайте визначення поняття реалізм. (Художній метод і напрям, що утвердився в літературі у другій чверті ХІХ ст. і відзначається якісно новими принципами відображення дійсності. Правда життя – головний принцип реалізму: об’єктом зображення стало людське життя в усіх його проявах)

2. Скласти порівняльно-узагальнюючу таблицю «Просвітницький реалізм, критичний реалізм»


Реалізм

Конфлікт

Герой

Художня дійсність

Прийоми зображення

людини


ХVІІІ ст.

просвітниць-

кий реалізм


між стихійним і раціональ-

ним у суспільстві та людиніобдарована, розумна, практична людина

умовно правдоподіб-на ситуація або природні обставини

людина ідеалізуєть-

ся як носій розумуХІХ ст.

критичний реалізмсуспільні і особистісні протиріччя, людина і суспільство

типовий представник свого часу,

що прагне самостверджен-

ня


типове повсякденне життя

соціаль-

ність, психологізм
ІV. Сприйняття навчального матеріалу

Повідомлення учнів

1 . Життєвий шлях В. Теккерея

Псевдоніми: Михайло Тітмарш

Дата народження: 18 липня 1811 року

Місце нарождення: Калькутта, Індія

Дата смерті: 24 грудня 1863 року

Місце смерті: Лондон, Великобританія

Громандянство: Великобританія

Вид діяльності: Романіст, ессеїст

Напрямок: Реалізм

Жанр: Сатира, історичні очерки


Завдання

Скласти хронологічну таблицю « Життя Вільяма Теккерея»

Вільям Мейкпіс Теккерей був сином офіцера колоніальних військ Британської імперії і належав до привілейованих верств англійського суспільства. Народився в Калькутті (Індія) в 1811. В 1815 році помер батько, і мати відвезла хлопчика в Англію. В 1822 році його віддали до Чартерхаусу – старовинної аристократичної школи в Лондоні. Там він захопився читанням книг Свіфта, Дефо і Філдінга. В 1828 р., закінчивши школу, поступив у Кембриджський університет, але кар'єра державного службовця його не приваблювала. Виїхав до Німеччини, де познайомився з Гете. В 1830-і роки Теккерей написав багато літературно-критичних статей спрямованих на утверждення реалізму. Хотів займатися тільки мистецтвом, тому і вирушив до Франції, яка завжди вважалася Меккою художників, особливо живописців. Там займався живописом , захопився театром. В 1836 році познайомився з Діккенсом. В 1840 р. Теккерей видав два томи «Паризьких заміток», в яких гостро критикував монархію Луї-Філіппа. Мандри Європою (Франція, Німеччина, Італія) закінчились виснаженням банківського рахунку, який залишився від батьків, і необхідністю заробляти гроші. Теккерей повертається до Лондона і починає займатися журналістикою, яка і стане основною справою його життя. Він обрав собі досить суворе естетичне кредо — «Правда не завжди є приємною, але кращого за правду немає нічого».

Свою літературну діяльність Теккерей розпочав як автор сатиричних та гумористичних оповідань. На відміну від Діккенса, він довго боровся за визнання з боку читачів та критики. Так продовжувалося до 1841 року, коли було надруковано його роман під назвою «Історія Самуела Тітмарша» (Тітмарш – один із псевдонімів Теккерея), на який звернула увагу критика. В одному англійському журналі появилась стаття, автор якої писав: «На кожній з цих сторінок більше правди і натуральності, ніж у всіх творах Діккенса разом узятих».

У 1842 р. появились гумористичні «Лекції міс Тіклтобі з історії Англії», які висміювали традиційні авторитети англійської історії. Автор не погоджується з офіціальними псевдонауковими версіями про те, що історію творять королі та герої. Ілюстрації до «Лекцій» були зроблені самим автором. Карикатури підсилювали сатиричне звучання творів.

У «Книзі Ірландських очерків» (1843) і «Історії майбутньої французької революції» (1844) він розкритикував всіх претендентів на французький престол. Тоді ж написав перший великий реалістичний роман «Записки Баррі Ліндона» (1844).

Про зрілість і високу майстерність Теккерея можна судити за «Книгою снобів» (1846—1847), в якій він представив цілу галерею соціальних типів Англії. Вершиною його творчості став роман «Ярмарок марнославства. Роман без героя» (1847—1848), що приніс йому світову славу. В 1853— 1855 рр. він створив роман «Ньюкоми. Сімейна хроніка», де мотиви «Ярмарку марнославства» находять ще одне втілення на новому матеріалі.

В останні роки життя Теккерей написав два історичних романи: «Історія Генрі Есмонда», присвячений подіям початку XVIII ст. в Англії, і «Віргінці» (1857), де діють внуки Эсмонда — брати Уоррингтон, волею автора переселені в Північну Америку.

Помер Теккерей 1864 р. в Лондоні.2. Короткий огляд творчого спадку митця

1 учень Дуже пізно став популярним на батьківщині (за 15 років до смерті). Відомий як автор одного роману («Ярмарок марнославства»). Теккерей був сучасником Діккенса, що зіграло фатальну роль у його долі: митця стали сприймати на тлі Діккенса з його світлим гармонічним світом. Але ж у Теккерея була власна естетика (динамічна система). Він полемізує з Діккенсом у ряді критичних статей. У творах Діккенса - сміх, що гармонізує, знімає протиріччя, а Теккерей - чіткий сатирик.

Періодизація літератури

I. 30-40-і рр. Теккерей - винятково сатирик. 1837-1847 - «Книга снобів» (серія сатиричних нарисів, карикатур, портретів). Саме Теккерей винайшов слово «сноб» (той, хто плазує перед вищими, нехтуючи нижчими). У передмові проговорюється завдання: виявити й виправити велике соціальне зло. Ціль: викриття снобізму. Післямова: висновок - ніякою силою не змінити природи сноба. Зло - вічне, фатальне, невикорінне. До сорокових років формується скепсис, що пізніше виллється в песимістичний погляд на світ і на людину (філософія песимізму). Змінюється манера його письма. Причини були особистого характеру: божевілля дружини, розорення банку, боязнь не дати дітям гідного життя.

2. 40-60-і рр. Усвідомлює, що навмисна сатира суперечить принципу правдоподібності, спотворюючи природу життя. Розчарування в сатирі. У

40-х роках у нього була думка про те, що об'єктивне зображення взагалі неможливе.

«Книга снобів, яку було написано одним із них» (1847) яскраво про це свідчить. Старовинне англійське слово «snob» колись мало значення «учень ремісника», тобто «підмастер’я». Коли Теккерей навчався у Кембриджі, слово «сноб» на студентському жарґоні означало «підлабузник». Так презирливо називали тих студентів, які намагалися стати товаришами більш знатних і більш заможних студентів, принижуючись при цьому. Студент Теккерей «снобом» не був, але явище це запам'ятав і пізніше осмислив його як національну англійську рису. А так як від своєї нації відмовлятися він не збирався, то вимушений був назвати «снобом» і себе самого. Сучасне розуміння слова «сноб» (той, хто із презирством ставиться до простих людей) походить від книги Теккерея. «Книга снобів» являє собою низку нарисів, які показують типових представників англійського суспільства в їх національному, снобістському проявленні.

«Книгу снобів» можна вважати прологом до найвідомішого сатиричного роману «Ярмарок марнославства» (1847). У ньому Теккерей використовує як національно-літературні, так і фольклорно-народні традиції. Так, наприклад, назва роману прийшла йому від письменника ХVІІ століття – Джона Беньяна. Проповідник Джон Беньян, учасник Великого Бунту 1648 р., перебуваючи у в'язниці після революційних подій, написав знамениту книгу-проповідь «Шлях прочанина», в якій у дусі середньовічного жанру «видіння» розповів про примарне місто, в якому легко впізнати Лондон, куди попадає благочесний прочанин по дорозі до Раю. У цьому місці земного Пекла знаходиться Ярмарок марнославства, де чоловіки продають дружин, дружини — чоловіків, діти — батьків, а батьки — дітей. І все заради єдиної мети — отримати гроші. Причому людські душі і коштовні речі тут оцінюються приблизно однаково.

2 учень Твори «Записки Жовтоплюша», «У благородній родині» стали насмішкою над тими читачами, які полюбляють світську інтимну хроніку. Жовтоплюш — лакей, який служить у аристократичному будинку. Він підглядає й підслуховує, ховаючись за шторами, зазираючи у дверні шпари. А потім надсилає отриману «інформацію» до журналу, де остання і публікується. Паскудність Жовтоплюша контрастує із авторським сарказмом і навіки відбиває бажання коли-небудь читати «жовту пресу».

«Кетрін», «Історія Семюеля Тітмарша і знаменитого діаманту Хоггарта» є пародіями на «Ньюгетський роман». Теккерей знімає із злочинного світу не тільки покривало благородства, а і покривало таємничості. Злочинний світ в його романах виступає таким, яким він є — користолюбним й аморальним. Теккерей-сатирик не жалував не тільки бульварну літературу, а й британську монархію. У вірші «Георги» («Georgies») він створює сатиричну картину «букету Георгів»: Георга І, який «мистецтва ненавидів», Георга ІІ, «жаднюги й спекулянта», Георга ІІІ, що «розумом був слабкуват, але англієць — від голови до п'ят», і Георга Останнього, тобто IV, що прославився кулінарними здібностями. Теккерей його інакше, як «поваром» не називав. Сатира Теккерея завжди була справедливою. Він іронізував не тільки над сучасною Англією, а й над собою.

Інші твори: «Історія Пенденніса» (1850), «Ньюкоми» (1855), «Історія Генрі Есмонда» (1852), «Віргинці» (1859) демонструють майстерність Теккерея-реаліста й сатирика. Роман «Ньюкоми», написаний у період соціальної стабільності, коли «голодні сорокові» вже відійшли у минуле, зближує Теккерея із реалізмом нової хвилі. «Записки вельми респектабельного сімейства» на автобіографічному матеріалі осмислюють різницю між окремими історичними епохами через зображення характерів представників різних поколінь. Батько Теккерея помер, коли сину було шість років. Вільям погано пам'ятав його, але поважав пам'ять молодого офіцера колоніальних військ, який усе своє коротке життя присвятив Британській короні. Художник Клайв, головний герой «Ньюкомів» (від англ. newcomers — новоприбулі) відображає не тільки внутрішній світ Теккерея, він є віддзеркаленням внутрішнього світу художників нової хвилі, які вже не мають чіткої соціальної мети, а творять, скоріше за інстинктом, ніж за осмисленим бажанням перетворити світ на краще.

3 учень «Ярмарок марнославства» – один із кращих творів класика англійської літератури, один із найвідоміших романів світової літератури.

Автор кидає в ньому виклик буржуазно-демократичному англійському суспільству, викриваючи правлячий клас у користолюбстві, паразитизмі й лицемірстві. Сам Теккерей назвав свій твір “романом без героя”. Але все-таки в його центрі – рудоволоса донька художника й оперної співачки Ребекка Шарп. Після смерті батьків вона опиняється у пансіоні, здобуває професію гувернантки і має задовольнитися скромною роллю бідної, проте освіченої та шляхетної дівчини. Однак Беккі така роль не влаштовує, відтак вона вирішує прорватися у вищий світ. Спочатку намагається вийти заміж за брата своєї подруги Емілії, проте зазнає поразки, і їй доводиться таки працювати гувернанткою. Ребекка переживає і злети, й падіння, і несправедливість, і удачу.

Принадами тексту є авторські оцінки, судження та спостереження. Перенести це на екран неможливо, тож Міра Наір («Кама-сутра. Історія кохання», «Весілля в сезон дощів») і не намагалася. Вона створила стрічку, де чільне місце посідає візуальна розкіш. Інтер’єри, костюми, краєвиди (навіть якщо йдеться про бідні оселі) нагадують печери Алі-Баби та сяють усіма барвами веселки. Кожен кадр милує око та змушує більше роздивлятися переплетення тканин, натомість менше стежити за сюжетом і героями.

Шанувальники літературного джерела, мабуть, будуть розчаровані. А ті, кому читання грубезного роману далося важко, навпаки, втішаться: версія Міри Наір робить «Ярмарок марнославства» максимально сучасним, загалом зберігаючи сюжет і логіку подій. Урешті-решт, фільм дивишся на одному подиху. У стрічці змінено й погляд на головну героїню: якщо в романі вона є однозначно негативною, то тут пояснення вчинків дівчини лежать радше в тому світі, який її оточує. Важливим є й участь у картині Різ Візерспун, яка чудово впоралася з роллю.

До Міри Наір роман переносили на екран шість разів. Перші чотири пройшли дуже тихо, потім 1932 року був фільм із Мірною Лой, а останній вийшов 1935-го під назвою “Беккі Шарп” із Міріам Хопкінс у головній ролі. Також було три міні-серіали, останній – 1998 року на BBC.
V. Рефлексія

1. Закінчіть речення:

а) Сьогодні на уроці ми ознайомилися з життям і творчістю…- Вільяма Теккерея.

б) Основні його твори…

- «Книга снобів», «Ярмарок марнославства», «Ньюколіс».

в) Провідні теми творчості Теккерея…- Співвідношення добра і зла.

- Пиха і культ грошей.

г) Особливості стилю письменника…- Протестує проти усталеного в деяких романах щасливого кінця – з’єднання героя з героїнею, після чого нібито настають мир і спокій.

  1. Інтерв’ю в автора:

- Уявіть, що у вас з’явилась можливість взяти інтерв’ю в Теккерея. Про що б ви у нього запитали? Чому у вас виникли такі запитання?

VІ. Домашнє завдання.

Прочитати твір В. Теккерея «Ярмарок марнославства».

Підготувати повідомлення про Ребекку Шарп та Емілію Седлі.

Підготувати візитну картку письменника.


Заняття № 3 – 4
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка