Частотні властивості послідовного коливального контуруСкачати 83.79 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір83.79 Kb.

Лекція №9

Тема:Частотні властивості послідовного коливального контуру.
1. Умови резонансу.

2. Первинні і вторинні параметри. Селективні властивості електричних кіл.

3. Властивості контуру при резонансі. Види розстроєк.

4. Комплексна вхідна проводимість.

5. Комплексний коефіцієнт передавання.

Література: Л1, с. 106-123, Л2, с. 171-179; Л3, с. 156-163.


1. Умова резонансу

Послідовним коливальним контуром називається електричний ланцюг, що складається з послідовно стосовно зовнішніх затисків з'єднані котушки індуктивності і конденсатора. У схему послідовного коливального контуру, як правило, крім індуктивності і ємності, включають активний опір, що враховує втрати енергії (мал.4.3.1).І

L

r

C


Рис.9.1


Властивості послідовного контуру обумовлені відомими властивостями утворюючих його елементів.

Відомо, що:r(ω) = r = const; XL(ω)=(ωL); XC(ω)= ; X=XL-XC ; Z=

Побудуємо графіки, що відповідають приведеним залежностям (мал. 9.2)

r

xL

xC xL

x

r


0

-xC

Рис.9.2.


Очевидно, що величина і характер опору послідовного контуру істотно залежить від частоти коливань, що впливають на контур, і параметрів його елементів.

Особливий інтерес представляє випадок, коли сумарний реактивний опір контуру дорівнює нулю.

Режим у послідовному контурі, при якому його результуючий реактивний опір дорівнює нулеві, називається резонансом. При цьому результуючий опір ланцюга визначається тільки активним опором (резистором) r, а напруга і струм на зовнішніх затисках синфазні.

Таким чином, умовою резонансу єX=XL-XC= ωо L - =0 (9.1)

З умови резонансу випливає, що при заданих параметрах L і C він виникає на єдиній, строго визначеній частоті, що називається резонансною.=

При резонансі в послідовному контурі відбувається безперервний перерозподіл енергії магнітного й електричного полів. Енергія, що надходить від джерела, витрачається на компенсацію втрат, обумовлених активним опором.2. Первинні і вторинні параметри.

До первинних параметрів відносяться значення активного опору r, індуктивності L і ємності C.

Основні властивості контуру кількісно характеризуються вторинними параметрами.

Цими параметрами є:

1)резонансна кругова частота- частота, на якій у контурі виникає резонанс.

= , (9.2)

З контуром резонансною частотою відомими співвідношеннями пов'язані:

2)резонансна частота

= , (9.3)

3)період власних коливань контуру

Т0= , (9.4)

4)довжина хвилі власних коливань, [M] (9.5)

де С - швидкість світла.

На резонансній частоті (при резонансі) процеси в контурі характеризуються наступними співвідношеннями:

опір - є мінімальним і чисто активним;

струм у контурі під дією напруги дорівнює величині:

,

а напруги на елементах r, L, C контуру рівні:, (9.6)

, (9.7)

, (9.8)

Тут введені слідуючі позначення:ρ - хвильовий опір;

Q - добротність.

Хвильовий (характеристичний ) опір контуру визначається співвідношенням амплітудних діючих значень напруги і току на реактивному елементі контуру при резонансі

; , (9.9)

Таким чином, хвильовий опір чисельно дорівнює опорові реактивного елемента ( індуктивності або ємності ) на резонансній частоті. При такій умові зв'язок хвильового співвідношенням з первинними параметрами контуру встановлюється співвідношенням(9.10)

Добротність- співвідношення амплітудних діючих значень напруги на реактивному елементі до напруги, що діє на контур, при резонансі.

(9.11)

У такий спосіб добротність (якість) контуру тим вище, чим менше його активний опір, тобто втрати.

Вираження (9.6 ), (9.7. ) , (9.8 ) вказують на те, що при резонансі напруга, що прикладена до контуру, дорівнює напрузі на активному опорі контуру, а напруги на реактивних елементах протифазні , рівні за амплітудою, й у Q раз перевищують напругу, яка прикладена до контуру. У зв'язку з цим резонанс у послідовному коливальному контурі називається резонансом напруг.

Величина зворотна добротності, називається загасанням: .Смуга пропущення контуру – діапазон частот, на межі якого потужність коливань складає 0,5 максимального значення , а амплітуда- максималь-ного значення.

Смуга пропущення обмежена частотами , .

При кількісних оцінках розрізняють абсолютну смугу пропущення:

і відносну смугу пропущення на резонансній частоті:Вираження, що встановлюють зв'язок між смугою пропущення й інших параметрів контуру , будуть розглянуті нижче.

На практиці часто використовується поняття коефіцієнта прямокутності частотної характеристики, що визначається відношенням смуги пропущення на рівні 0,707 до смуги пропущення на рівні 0,1

Коефіцієнт прямокутності є кількісною мірою ступеня наближення частотної характеристики до прямокутної форми ,тобто характеризує частотну вибірковість (селективність).


3. Властивості контуру при резонансі. Види розстроєк

При оцінці властивостей контурів у діапазоні частот у якості незалежної перемінної вибирають не тільки частоту , але і величини, що характеризують ступінь розстройки контуру, або відхилення поточної частоти від резонансної частоти контуру.

Розрізняють кілька видів розстроєк.

Абсолютна розстройка- різниця між поточною частотою і резонансною частотою контуру

(9.11.)

Відносна розстройка – відношення абсолютної розстройки до резонансної частоти контуру

(9.12.)

Узагальнена розстройка – відношення реактивного опору контуру до активного

; (9.13.)
де - фактор розстройки (9.14.)

При резонансі усі види розстроєк дорівнюють нулю.

В області частот, близьких до резонансної, тобто при , величини розстроєк малі і зв'язані між собою наступними співвідношеннями:

;

. (9.15.)
4. Комплексна вхідна провідність

Для аналізу частотно - виборчих властивостей послідовного коливального контуру найбільш зручно використовувати комплексну вхідну провідність і комплексні коефіцієнти передачі з напруги на елементах контуру. Вони використовуються для дослідження взаємозалежних частотних і резонансних характеристик.Частотні характеристики , як відомо, визначаються залежністю компонентів комплексних функцій від частоти.

Резонансні характеристики – це залежності амплітуди (діючого значення) струму в контурі або напруг на його елементах від частоти.

Розглянемо зазначені вище комплексні функції.Комплексна вхідна провідність.

Відповідно до визначення(9.16.)

Як правило, комплексні функції нормують щодо значень, обумовлених при резонансі.(9.17.)

Виділивши з останнього вираження модуль і аргумент , одержимо залежність , що відповідають нормованій амплітудно-частотній характеристиці(9.18.)

і фазо – частотній характеристиціабо


(9.19.)

Графіки частотних характеристик для трьох значень добротностіприведені на мал.9.3ωω

Рис.9.3.

Аналіз отриманих залежностей приводить до наступних висновків:

-частотні властивості контуру істотно залежать від його добротності;

-при негативних розстройках (на частотах нижче резонансної) контур має ємнісну реакцію , при позитивних розстройках – індуктивну.

Від модуля нормованої провідності перейдемо до нормованої резонансної характеристики по струму, (9.20)

У такий спосіб резонансні характеристики по струму цілком збігаються з амплітудно – частотними характеристиками .


5. Комплексний коефіцієнт передачі з напруги.

Послідовний коливальний контур може характеризуватися трьома коефіцієнтами передачі з напруги, у залежності від того, який з елементів контуру є вихідним.

1.Коефіцієнт передачі з напруги на активному опорі:

Амплітудно – частотна характеристика:(9.21.)

Фазо – частотна характеристика2.Коефіцієнт передачі з напруги на індуктивності:Амплітудно – частотна характеристика:(9.22.)
Фазо – частотна характеристика:

3. Коефіцієнт передачі з напруги на ємності:Амплітудно - частотна характеристика:. (9.23.)

Фазо - частотна характеристика:.

Від модулів коефіцієнтів передачі з напруги з огляду на те, що , перейдемо до нормованих резонансних характеристик з напруги на активному опорі;

на індуктивності; (9.24.)

на ємності; (9.25.)

Таким чином, нормовані резонансні характеристики з напруги на елементах контуру збігаються з відповідними коефіцієнтами передачі з напруги.

Побудуємо графіки амплітудно - частотних характеристик, що відповідають вираженням (9.21.) , (9.22.), (9.23.) - мал. 9.4.
K(ω)


Q


1

ω
Рис.9.4.

Висновки


1.У послідовному коливальному контурі за умови «результуючий реактивний опір дорівнює нулеві» виникає резонанс напруг. При цьому струм у контурі має максимальне значення, а напруга на його реактивних елементах у раз перевищує напругу, прикладена до контуру.

2.Найбілш зручно частотні властивості послідовного коливального контуру оцінювати за допомогою комплексної вхідної провідності і комплексного коефіцієнта передачі по напрузі.

3.Резонансні характеристики по струму збігаються з амплітудно-частотною характеристикою .


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка