Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістівСторінка7/7
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ЛЕКЦІЯ

Система виділення, її будова, функції. Органи виділення (нирки, шкіра, легені, травний канал), їх участь у підтриманні гомеостазу організму. Нефрон як структурна та функціональна одиниця нирки. Кровообіг у нирці, особливості. Основні процеси сечоутворення: клубочкова фільтрація, канальцева реабсорбція та секреція, їх механізми. Первинна та вторинна сеча. Коефіцієнт очищення (кліренс). Визначення швидкості фільтрації в нирках за допомогою коефіцієнту очищення (кліренсу).

Нервова та гуморальна регуляція сечоутворення. Участь нирок у підтриманні азотистого балансу, параметрів гомеостазу.

Сечовиділення, його регуляція.ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Пояснювати структурно-функціональні особливості нирки, механізми здійснення процесів фільтрації, реабсорбції, секреції, екскреції, їх значення для життєдіяльності організму. Визначати критерії оцінки процесів сечоутворення та сечовиділення.Досліджувати фізико-хімічні властивості сечі. Проводити розрахунок кліренсу деяких речовин за даними показниками концентрації цих речовин у крові та сечі, інтерпретувати результати досліджень. Оцінювати показники загального аналізу сечі, проби за Зимницьким. Дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці та протиепідемічного режиму під час проведення досліджень.
Практичні навички:

 • обраховувати кліренс сечовини та інуліну, інтерпретувати результат;

 • оцінювати швидкість фільтрації у нирці;

 • інтерпретувати результати дослідження загального аналізу сечі та проби за методом Зимницького;

 • аналізувати здатність нирки концентрувати та розводити сечу;

 • обґрунтовувати методи дослідження видільної функції нирок (визначення швидкості клубочкової фільтрації, динаміки добового діурезу);

 • дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці та протиепідемічного режиму під час роботи із сечею.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


 1. Оцінювати величину мембранного потенціалу спокою, амплітуду ПД нервових волокон, зображувати графічно.

 2. Зображувати графічно типи скорочення м’язів, схему нервово-м’язового передавання збудження.

 3. Пояснювати фізіологічні механізми проявів інтегративних властивостей центральної нервової системи.

 4. Розрізняти механізм різних видів гальмування.

 5. Демонструвати послідовну та просторову сумацію нервових імпульсів у ЦНС.

 6. Зображати схеми рефлекторних дуг рухових рефлексів, центри яких розташовані на всіх рівнях ЦНС, і схеми провідних шляхів, що забезпечують взаємодію різних рівнів ЦНС.

 7. Пояснювати фізіологічні основи електроенцефалографії.

 8. Зображати схеми та пояснювати будову й механізм рефлекторних дуг автономних рефлексів, роль інтегративних центрів у регуляції вісцеральних функцій.

 9. Застосовувати окосерцевий рефлекс, досліджувати зміни серцевих скорочень.

 10. Зображати схеми дії різних гормонів на клітині-мішені, схеми регуляції секреції гормонів ендокринними залозами.

 11. Аналізувати роль гормонів у регуляції адаптації організму, їх протистресову дію.

 12. Зображати схеми графіків ПД водія ритму серця синоатріального вузла, типових кардіоміоцитів шлуночків серця та пояснювати механізм їх розвитку.

 13. Аналізувати структуру серцевого циклу, частоту серцевих скорочень.

 14. Розпізнавати зубці на ЕКГ.

 15. Вимірювати артеріальний тиск, аналізувати і трактувати його величину.

 16. Зображати рефлекторну дугу регуляції системного кровообігу за різних фізіологічних станів організму.

 17. Вираховувати середній артеріальний і пульсовий тиски, трактувати їх зміни.

 18. Оцінювати результати дослідження ШОЕ, гематокритного показника і осмотичної резистентності еритроцитів.

 19. Визначати групи крові системи АВ0.

 20. Визначати кількість еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів, лейкоцитарну формулу, колірний показник, тривалість кровотечі, час згортання крові, оцінювати результат.

 21. Оцінювати стан етапів дихання за допомогою динамічних і статичних показників зовнішнього дихання;

 22. Оцінювати регуляцію процесів дихання при стандартному фізичному навантаженні та пробах із затримкою дихання.

 23. Визначати кислотність шлункового соку методом титрування 0,1 н. NaOH за наявності індикаторів для визначення вільної, зв’язаної та загальної кислотності шлункового соку, аналізувати результати досліджень.

 24. Оцінювати емульгуючі властивості жовчі під час її дії на ліпіди.

 25. Оцінювати інтенсивність метаболізму на підставі аналізу енергетичних витрат, що характеризують основний обмін.

 26. Робити висновки про переважне окиснення білків, жирів, вуглеводів в організмі за дихальним коефіцієнтом.

 27. Складати харчовий раціон за калорійністю харчових речовин.

 28. Аналізувати процеси терморегуляції за величиною температури тіла людини.

 29. Обраховувати кліренс сечовини та інуліну, інтерпретувати результат.

 30. Аналізувати швидкість фільтрації у нирці.

 31. Інтерпретувати результати досліджень загального аналізу сечі та проби за методом Зимницького.

 32. Визначати смакові зони язика.

 33. Визначати поріг чутливості органу нюху до різних запахів.

 34. Визначати рецептивне поле тактильного аналізатора;

 35. Трактувати результати досліджень гостроти зору та слуху.

 36. Визначати силу нервових процесів коректурним методом.

 37. Трактувати результати досліджень, що характеризують типи ВНД людини;

 38. Розрізняти види ритмів електричної діяльності мозку на ЕЕГ.

 39. Дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці та протиепідемічного режиму при експериментальних дослідженнях.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО семестрового ЕКЗАМЕНУ


 1. Фізіологія як наука. Основні поняття фізіології: функції, механізми, процеси, реакції, подразнення, подразники.

 2. Методи фізіологічних досліджень. Експеримент, види. Етапи моделювання експериментів.

 3. Внесок робіт І.М. Сєченова, І.П. Павлова, П.К. Анохіна у розвиток світової фізіології.

 4. Становлення і розвиток фізіології у ХІХ ст.

 5. Форми біологічної регуляції функцій в організмі, значення для організму. Роль зворотного зв’язку в регуляції.

 6. Рефлекс, види, ланки рефлекторної дуги, функції.

 7. Рецептори, види, функції.

 8. Потенціал спокою, мезанізм походження, параметри, фізіологічна роль.

 9. Потенціал дії, механізм походження, параметри, фізіологічна роль.

 10. Види транспорту йонів через мембрани клітин, значення для утворення електричних потенціалів. Йонні канали і помпи, відмінності.

 11. Збудливість. Збудливі тканини, властивості.

 12. Механізми проведення збудження мієліновими та безмієліновими нервовими волокнами.

 13. Механізм передачі збудження через нервово-м’язовий синапс.

 14. Будова та властивості м’язових волокон. Механізм скорочення і розслаблення скелетних м’язів.

 15. Види м’язових скорочень: поодинокі та тетанічні; ізотонічні та ізометричні.

 16. Функції скелетних і гладких м’язів, їх властивості.

 17. Нейрон, його будова, види, функції. Роль мікроглії у функціонуванні нейронів.

 18. Механізм та закономірності передачі збудження в центральних синапсах. Поняття про збуджувальний постсинаптичний потенціал.

 19. Види центрального гальмування. Механізм розвитку пресинаптичного і постсинаптичного гальмування.

 20. Інтегративна функція ЦНС: конвергенція, дивергенція, реверберація, домінування.

 21. Рухові рефлекси спинного мозку, рефлекторні дуги, фізіологічне значення.

 22. Провідникова функція спинного мозку. Залежність спінальних рефлексів від діяльності центрів головного мозку. Спінальний шок.

 23. Рухові рефлекси довгастого та середнього мозку, фізіологічне значення. Децеребраційна ригідність.

 24. Мозочок, його функції, симптоми ураження.

 25. Таламус і гіпоталамус, їх функції.

 26. Базальні ядра, функції, симптоми ураження.

 27. Сенсорні, асоціативні і моторні зони кори головного мозку, їх функції.

 28. Структурно-функціональна характеристика автономної нервової системи.

 29. Вплив симпатичної нервової системи на вісцеральні функції.

 30. Вплив парасимпатичної нервової системи на вісцеральні функції.

 31. Властивості гормонів, механізми їх взаємодії та дії на клітини-мішені.

 32. Роль гіпоталамо-гіпофізарної системи у регуляції функцій ендокринних залоз.

 33. Роль гормонів щитоподібної залози у регуляції функцій організму.

 34. Роль гормонів підшлункової залози у регуляції функцій організму.

 35. Роль гормонів прищитоподібних залоз у регуляції функцій організму.

 36. Фізіологія жіночої статевої системи, функції статевих гормонів.

 37. Фізіологія чоловічої статевої системи, функції статевих гормонів.

 38. Роль гіпофізарно-наднирникової системи у регуляції неспецифічної адаптації організму до стресової ситуації.

 39. Основні впливи глюкокортикоїдів і мінералокортикоїдів на організм.

 40. Загальна характеристика системи крові. Склад і функції крові.

 41. Електроліти плазми крові. Осмотичний тиск крові та його регуляція.

 42. Білки плазми крові, їх функціональне значення. Швидкість осідання еритроцитів.

 43. Онкотичний тиск плазми крові та його роль.

 44. Кислотно-основний стан крові, роль буферних систем крові в підтриманні його сталості.

 45. Еритроцити, їх кількість і функції.

 46. Види гемоглобіну і його сполук, фізіологічна роль, кількісні показники.

 47. Лейкоцити, функції, кількість. Лейкоцитарна формула. Фізіологічні лейкоцитози.

 48. Тромбоцити, фізіологічна роль, кількість.

 49. Судинно-тромбоцитарний гемостаз, механізм розвитку та фізіологічне значення.

 50. Коагуляційний гемостаз, механізм утворення та фізіологічне значення.

 51. Коагулянти, антикоагулянти, фактори фібринолізу, їх значення.

 52. Фізіологічна характеристика системи АВ0 крові. Умови сумісності крові донора та реципієнта.

 53. Фізіологічна характеристика резус-системи крові. Значення резус-належності під час переливання крові та вагітності.

 54. Загальна характеристика системи кровообігу. Фактори, які забезпечують рух крові по судинах, його спрямованість та безперервність.

 55. Провідна система серця. Послідовність і швидкість проведення збудження у серці. Автоматизм.

 56. Механізм скорочення та розслаблення міокарда.

 57. Теорія формування ЕКГ. Електрокардіографічні відведення. Походження зубців, сегментів та інтервалів ЕКГ.

 58. Серцевий цикл, його фази, фізіологічна роль.

 59. Роль клапанів серця. Тони серця, механізм походження, аналіз.

 60. Артеріальний пульс, його походження та аналіз.

 61. Внутрішньосерцевий механізм регуляції діяльності серця.

 62. Роль симпатичної та парасимпатичної регуляції серцевої діяльності.

 63. Гуморальна регуляція діяльності серця.

 64. Структурно-функціональні особливості різних відділів кровоносних судин. Основний закон гемодинаміки.

 65. Артеріальний тиск, фактори, що визначають його величину, методи реєстрації.

 66. Кровообіг у капілярах. Механізм обміну рідини між кров’ю та тканинами.

 67. Нервова, гуморальна, місцева та центральна регуляція тонусу судин.

 68. Особливості кровообігу в судинах головного мозку та серця, їх регуляція.

 69. Особливості легеневого та печінкового кровообігу, їх регуляція.

 70. Механізм утворення лімфи. Рух лімфи у судинах.

 71. Загальна характеристика системи дихання. Основні етапи дихання. Біомеханіка вдиху і видиху.

 72. Роль негативного тиску у плевральній порожнині та сурфактанту для здійснення акту дихання.

 73. Зовнішнє дихання. Показники зовнішнього дихання та їх оцінка.

 74. Дифузія газів у легенях, її механізми.

 75. Транспорт кисню та вуглекислого газу кров’ю. Киснева ємкість крові.

 76. Дихальний центр, його будова та функції.

 77. Механізм першого вдиху новонародженої дитини.

 78. Роль рецепторів і вегетативної нервової системи у регуляції дихання.

 79. Регуляція зовнішнього дихання при фізичному навантаженні.

 80. Загальна характеристика системи травлення. Травлення у ротовій порожнині. Жування, ковтання.

 81. Склад слини, її роль у травленні. Регуляція слиновиділення.

 82. Склад і властивості шлункового соку, механізм секреції, методи дослідження.

 83. Фази регуляції шлункової секреції: мозкова, шлункова, кишкова, їх механізм.

 84. Нервові та гуморальні механізми регуляції шлункової секреції.

 85. Рухова функція шлунка та її регуляція. Механізм переходу шлункового вмісту в дванадцятипалу кишку.

 86. Склад і властивості підшлункового соку, методи дослідження.

 87. Механізм регуляції секреторної функції підшлункової залози.

 88. Склад і властивості жовчі. Регуляція та методи дослідження жовчовиділення у людини.

 89. Склад і властивості кишкового соку, регуляція його секреції. Порожнинне та мембранне травлення.

 90. Всмоктування у травному каналі.

 91. Рухова функція кишок, види скорочень, їх регуляція.

 92. Особливості травлення у товстій кишці. Роль мікрофлори.

 93. Забезпечення балансу енергії в організмі людини, методи його вивчення. Дихальний коефіцієнт.

 94. Основний обмін, умови його визначення. Фактори, що впливають на основний обмін.

 95. Загальний обмін, метод його визначення, вплив факторів довкілля.

 96. Особливості білкового обміну в організмі. Азотистий баланс, його відхилення.

 97. Особливості вуглеводневого обміну в організмі людини.

 98. Особливості жирового обміну в організмі людини.

 99. Особливості водно-сольового обміну в організмі людини.

 100. Принципи складання харчового раціону.

 101. Температура тіла людини, її добові коливання, смертельні межі, методи визначення.

 102. Роль терморецепторів та центру терморегуляції у механізмі терморегуляції.

 103. Теплоутворення та тепловіддача. Шляхи віддачі тепла з організму.

 104. Загальна характеристика системи виділення. Роль нирок у процесах виділення. Особливості кровопостачання нирки.

 105. Механізм сечоутворення. Фільтрація в клубочках, її регуляція. Поняття про кліренс.

 106. Канальцева реабсорбція та секреція, їх фізіологічні механізми та значення.

 107. Регуляція реабсорбції води та йонів натрію в канальцях нефронів.

 108. Сечовипускання та його регуляція.

 109. Сенсорні системи, їх загальна будова та функції.

 110. Смакова сенсорна система, її будова, функції, методи дослідження.

 111. Нюхова сенсорна система, її будова, функції.

 112. Шкірна сенсорна система, види чутливості, будова, функції.

 113. Фізіологічні механізми болю та знеболення. Поняття про ноцицептивну та антиноцицептивну систему.

 114. Слухова сенсорна система, її будова та функції.

 115. Бінауральний слух. Фізіологічні основи дослідження слухового аналізатора.

 116. Зорова сенсорна система, її будова та функції.

 117. Рефракція та акомодація. Бінокулярний зір. Фізіологічні основи дослідження зорового аналізатора.

 118. Теорії кольорового зору. Дальтонізм. Методи дослідження сприйняття кольорів.

 119. Вроджені форми поведінки. Безумовні рефлекси та інстинкти, їх біологічна роль.

 120. Набуті форми поведінки. Умови утворення умовних рефлексів, їх відмінності від безумовних.

 121. Роль умовних рефлексів у життєдіяльності людини. Гальмування процесів вищої нервової діяльності.

 122. Пам’ять, види і механізм утворення.

 123. Потреби, мотивації та емоції, їх роль у формуванні поведінкових реакцій.

 124. Роль кори головного мозку у формуванні вищої нервової діяльності людини.

 125. Функціональна асиметрія кори великих півкуль головного мозку. Інтегративна функція центральної нервової системи.

 126. Перша та друга сигнальні системи організму. Мова, її функції, фізіологічні основи формування.

 127. Типи вищої нервової діяльності людини за І.П. Павловим. Темперамент і характер.

 128. Сон, його види, фази, електрична активність кори, фізіологічні механізми.

ЛІТЕРАТУРА
Основна
Нормальна фізіологія / За ред. В.І. Філімонова. — К.: Здоров’я, 1994. — 608 с.

Фізіологія: Навч. посіб / За ред. В.Г. Шевчука. — Вінниця: Нова книга, 2005.

Філімонов В.І. Фізіологія людини у питаннях та відповідях: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. —Вінниця:Нова книга, 2009. — 488 с.

Філімонов В.І. Фізіологія людини: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рівнів акред. — К.: Медицина, 2011 — 488 с.
Додаткова
Плахтій П.Д. Фізіологія людини. Обмін речовин і енергозабезпечення м’язової діяльності. — К.: Професіонал, 2006. — 464 с.

Плахтій П.Д. Фізіологія людини: Практикум для вищих навчальних закладів. — Кам’янець-Подільський, 2005. — 240 с.

Фізіологія людини. Вільям Ф. Ганонг / Пер. з англ. — Львів: БаК, 2002. — 784 с.

Физиология человека: в 3-х томах / Пер. с англ.; под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. — М.: Мир, 1996.

Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. — К.: Вища шк., 2003.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка