Центральна Азія та закавказзя Виклад за програмою підготовкиСкачати 243.5 Kb.
Дата конвертації15.11.2016
Розмір243.5 Kb.
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ


Кафедра глобальних і регіональних систем

Центральна Азія

та закавказзя
Виклад за програмою підготовки

магістрів зовнішньої політики

Полтораков Олексій Юрійович
кандидат політичних наук

Затверджено на засіданні

кафедри глобальних

і регіональних систем

Протокол № _____

від «___» ___________ 2008 р.


Київ-2008
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з/п


Назва теми

Лекції

Семінари

Самостійна роботаЦентральна Азія та Закавказзя через призму політичної регіоналістики

2
2Закавказзя в системі міжнародних відносин: геополітика та геоекономіка

2

2

2Центральна Азія в системі міжнародних відносин: геополітика та геоекономіка

2

2

2Конфлікти на Кавказі та конфліктогенний потенціал Центрально- азійського регіону

2

2

2Закавказзя та Центральна Азія в процесах регіонального розвитку: субрегіональне та транс-регіональне співробітництво

2

2
ВСЬОГО:

10

8

8

АНОТАЦІЯМета курсу: Вивчення основних міжнародно-політичних особливостей країн Закавказзя (Азербайджан. Вірменія, Грузія) та Центральної Азії , історико-політичних та соціально-економічних особливостей їх внутрішнього розвитку, специфіки зовнішньої політики країн досліджуваних регіонів, а також аналіз специфіки їх відносин з ключовими країнами (РФ, США, КНР, а також Україною) та міжнародними регіональними організаціями (СНД, ГУАМ, ШОС тощо).
Специфіка авторського підходу до викладення дисципліни полягає в інтерпретації функціонування таких міжнародно-політичних регіонів як Закавказзя та Центральна Азія в якості складноструктурованої системи геополітичних, геоекономічних і соціокультурних взаємодій національних і міжнародних (в т. зовнішніх) акторів в контексті загальної специфіки пострадянського простору.

Знати:

 • основні пріоритетні сфери та специфіку зовнішньополітичної діяльності досліджуваних країн.

 • сучасні тенденції, концепції і закономірності розвитку регіональних відносин в Закавказзі та Центральній Азії у політико-економічній, соціально-культурній сферах, а також в площині безпеки;

 • методологію та методику дослідження конфліктогенного потенціалу регіону (з акцентом на Центральну Азію) і специфіки розвитку окремих конфліктів (на території Закавказзя).


Уміти:

 • теоретично обґрунтувати політико-економічний та соціокультурний контекст функціонування системи міжнародних відносин в Закавказзі та Центральній Азії в субрегіональному, регіональному, транс регіональному та глобальному контекстах;

 • визначати специфіку практичної діяльності окремих регіональних країн як суб’єктів міжнародних відносин в рамках європейсько-євразійского мега-регіону;

 • проводити системний та функціональний аналіз практичної зовнішньополітичної діяльності досліджуваних на рівні двосторонніх відносин (між собою та з ключовими транс-регіональними акторами, передусім Україною), локальному (суто регіональному) та глобальному (світовому) рівнях.

Нормативний курс складається з лекційних і семінарських занять, а також годин на самостійну роботу. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ТЕМА 1. Центральна Азія та Закавказзя через призму політичної регіоналістики
Політологічне розуміння категорії «регіон» та специфіка політичних процесів регіоналізації. Субрегіональний, регіональний та транс регіональний рівні розвитку.

Закавказзя та Центральна Азія як регіональні складові геополітичного простору. Європейсько-євразійський мега-регіон. Чорноморсько-середземноморський, Чорноморсько-Каспійський регіони. Закавказзя та Центральна Азія як субрегіони геополітичного та геоекономічного простору (Європи та Євразії, Близького та Середнього Сходу).

Закавказзя та Центральна Азія в цивілізаційному (геокультурному) просторі: міжцивілізаційні процеси та їх вплив на міжнародну політику в регіонах.

Політичні процеси в Закавказзі та Центральній Азія в контексті глобалізації: визначення взаємовпливу та розвитку взаємозалежності між цими процесами та сучасною системою міжнародних відносин..


ТЕМА 2. Закавказзя в системі міжнародних відносин: геополітика та геоекономіка.

Соціально-політична та лінгвоконфесійна специфіка Закавказзя. Етноконфесійні особливості соціально-політичного розвитку. Етнонаціональна палітра Закавказзя та проблеми національно-державної ідентичності, мови та культури. Екстремізм на Кавказі.

Основні тенденції та труднощі модернізаційного процесу в закавказькому регіоні та необхідні завдання, які стоять перед країнами регіону задля забезпечення збалансованого політичного розвитку.

ТЕМА 3. Центральна Азія в системі міжнародних відносин: геополітика та геоекономіка.

Внутрішньо-регіональні процеси: проблеми та перспективи інтеграції між державами регіону, політичні системи яких знаходяться в стадії становлення.

Виклики національному та регіональному розвитку: наявність кланів, які здійснюють безпосередній вплив на прийняття політичних рішень в державах; зовнішньополітична невизначеність; корупційність політичних систем країн регіону; швидка змінюваність внутрішнього законодавства; відсутність легалізованої опозиції, захищеної законом; вплив різних зовнішніх цивілізаційних сил (дуалізм релігійних та соціокультурних ірано-тюркських впливів); проблема наркоторгівлі через територію регіону; невизначеність кордонів (особливо на території Ферганської долини); проблема водних (питних) ресурсів; обмеженість зовнішньоекономічної торгівельної кон’юнктури.

ТЕМА 4. Конфлікти на Кавказі та конфліктогенний потенціал Центрально азійського регіону.

«Четверта світова війна» та «парадигмальні війни» на пострадянському просторі: основні актори, методи та засоби.

Класифікація загроз миру та стабільності на Кавказі та в Центральній Азії: ендогенні та екзогенні виклики національній та міжнародній безпеці. «Афганський геополітичний фактор».

Внутрішні та зовнішні гравці. Міжнародне співробітництво: внесок в регіональну стабільність та безпеку.

Специфіка миротворчої діяльності на Кавказі: проблеми легітимізації миротворчих сил (мандат ООН – ОБСЄ – СНД).

ТЕМА 5. Закавказзя та Центральна Азія в процесах регіонального розвитку
суб-регіональне та транс-регіональне співробітництво.


Міжнародні регіональні організації: специфіка відносин досліджуваних країн з СНД, ОДКБ, ШОС, ГУАМ, ОЧЕС. Присутність НАТО і ЄС в регіоні.

Новий «Великий шовковий шлях» та «Велика каспійська нафта». Проект TRASECA та транзитний потенціал чорноморсько-каспійського регіону.

«Демократичний транзит» і перспективи суспільно-політичного розвитку країн. Проблеми та перспективи становлення «регіональної (транснаціональної) ідентичності».

Україна та країни Закавказзя і Центральної Азії: специфіка зовнішньополітичного діалогу.ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


ЛЕКЦІЯ 1. Центральна Азія та Закавказзя через призму політичної регіоналістики

1. «Регіон» як категорія науки про міжнародні відносини.

2. Закавказзя та Центральна Азія – структурні елементи європейсько-євразійського мега-регіону.

3. Специфіка політичних процесів на регіональному рівні.Література

 1. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России – РнД, 2006.

 2. Джангужин Р. Казахстан постсоветский – К.,2002.

 3. Ейкельман Д.Ф. Близький Схід та Центральна Азія: антропологічний підхід. – К., 2005.

 4. Кармазіна М. Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991-2004 рр.) // Політичний менеджмент. – 2005. – №3.

 5. Коппитерс Б. Федерализм и конфликт на Кавказе / Рабочие материалы Московского Центра Карнеги. – М., 2002. – № 2.

 6. Коэн А. США, страны Центральной Азии и Кавказа: проблемы и перспективы взаимоотношений // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – №2 (8).

 7. Многомерные границы Центральной Азии / Под ред. М.Б. Олкотт и А. Малашенко; Моск. Центр Карнеги. — М.: Гендальф, 2000.

 8. Наматов Н. Религиозный экстремизм в Центральной Азии // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml

 9. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008.

 10. Пути мира на Северном Кавказе: Независимый экспертный доклад / В.А.Тишков, Н.С. Авдулов и др. – М: Центр по изучению и урегулированию конфликтов Института єтнологии и антропологи РАН, 1999.

 11. Романюк О. Посткомуністичні трансформації // Політичний менеджмент. – 2005. – №4.

 12. Сирінський Р.А. Структурна та процедурна моделі аналізу демократичного транзиту (на прикладі країн Центральноазіатського регіону) // Стратегічна панорама. – 2006. – №3.

 13. Ткаченко І.В. Сучасні проблеми політичної модернізації в регіоні Центральної Азії // Зб. наук. пр. “Дослідження світової політики”. Вип.24 / Відп. ред. Є.Є. Камінський – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2003.

 14. Федуняк С.Г. Феномен «сірої зони» в Європі і на пострадянському просторі після завершення «Холодної війни» // Стратегічна панорама. – 2004. – №1.

 15. Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України: Монографія / Нац. ін-т стратегіних досліджень / За ред. Б.О. Парахонського. – К.: НІСД, 2001.

 16. Cornell Svante E. Autonomy as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective // World Politics. – 2002. – Vol. 54, № 2.

 17. Huntington S. Black Sea Region. Multiplicity of Challenges // Black Sea Security Program – Harvard: John F.Kennedy School, 2002.


ЛЕКЦІЯ 2. Закавказзя в системі міжнародних відносин: геополітика та геоекономіка.

1. Закавказзя як міжнародно-політичний регіон.

2. Специфіка етноконфесійної та ссоціально-політичної ситуації. «Закавказька мозаїка».

3. Внутрішньополітичні процеси в країнах Закавказзя та перспективи внутрішньо регіонального розвитку.Література

 1. Албакова Ф. Современные проблемы национально-этнического сознания на Северном Кавказе // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml

 2. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России – РнД, 2006.

 3. Горидзе Р. Грузия: конфликтные регионы и экономика // Центральная Азия и Кавказ. – 2004. – № 1 (31).

 4. Коппитерс Б. Федерализм и конфликт на Кавказе / Рабочие материалы Московского Центра Карнеги. – М., 2002. – № 2.

 5. Кубеліус О.А. Північний Кавказ – Україна: ісламський фактор у подоланні кризових явищ // Стратегічна панорама. – 2000. – № 3-4.

 6. Маначинський О. Грузія: зона підвищеної конфліктності в системі ГУУАМ // Розвиток Європи та виклики безпеці в Чорноморсько – Каспійському регіоні. – К.: НІМБ, Фонд Фрідріха Еберта, 2003.

 7. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008.

 8. Ростиашвили Ш., Джинчарадзе П. Ислам на Северном Кавказе // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml


ЛЕКЦІЯ 3. Центральна Азія в системі міжнародних відносин: геополітика та геоекономіка.

 1. Центральна Азія через призму політичної орієнталістики.

 2. Країни Центральної Азії: історико-культурні традиції та виклики соціально-політичної модернізації.

 3. Геоекономічна специфіка регіону.

Література

    1. Джангужин Р. Казахстан постсоветский – К.,2002.

    2. Ейкельман Д.Ф. Близький Схід та Центральна Азія: антропологічний підхід. – К., 2005.

    3. Іскакова Г. Проблема співвідношення громадянських, політичних і соціально-економічних прав у Республіці Казахстан // Політичний менджмент. – 2006. – №4.

    4. Многомерные границы Центральной Азии / Под ред. М.Б. Олкотт и А. Малашенко; Моск. Центр Карнеги. — М.: Гендальф, 2000.

    5. Наматов Н. Религиозный экстремизм в Центральной Азии // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml

    6. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008.

    7. Сирінський Р.А. Структурна та процедурна моделі аналізу демократичного транзиту (на прикладі країн Центральноазіатського регіону) // Стратегічна панорама. – 2006. – №3.

    8. Ткаченко І.В. Сучасні проблеми політичної модернізації в регіоні Центральної Азії // Зб. наук. пр. “Дослідження світової політики”. Вип.24 / Відп. ред. Є.Є. Камінський – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2003.

    9. Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України: Монографія / Нац. ін-т стратегіних досліджень / За ред. Б.О. Парахонського. – К.: НІСД, 2001.


ЛЕКЦІЯ 4. Конфлікти на Кавказі та конфліктогенний потенціал Центральноазійського регіону

 1. Балкансько-Середньоазійська «дуга нестабільності» як виклик міжнародній безпеці. Феномен «приватизації насильства».

 2. Геополітичний вимір етнонаціональних конфліктів на Кавказі. Грузино-осетинський та грузино-абхазький конфлікти. Вірмено-азербайджанський конфлікт.

 3. Геоекономічний вимір «центральноазійської гри». Проблема розподілу акваторії Каспію та геополітичний вимір енерготранзиту.

 4. Виклики «м'якій безпеці» регіону та проблеми нелегальної міграції, торгівлі людьми, зброєю та наркотиками в контексті

Література

 1. Абасов А., Хачатрян А. Варианты решения карабахского конфликта: идеи и реальность // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml

 2. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России – РнД, 2006.

 3. Бушков В.И., Микульский Д.В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане (этносоциальные процессы и политическая борьба, 1992-1995) // http://www.ca-c.org/datarus/st_08_bush_9.shtml

 4. Востриков С.В. Карабахский узел как конфликтогенный фактор Закавказья // Полис. – 1998. – № 6.

 5. Горидзе Р. Грузия: конфликтные регионы и экономика // Центральная Азия и Кавказ. – 2004. – № 1 (31).

 6. Джангужин Р. Казахстан постсоветский – К.,2002.

 7. Звягельская И. Таджикистан как зеркало “исламской революции” // http://aar.integrum.ru/main/index.php?m=8&d=233&lang

 8. Здравомыслов А.Г. Осетино-ингушский конфликт: перспективы выхода из тупиковой ситуации. – М.: РОССПЭН, 1998.

 9. Кармазіна М. Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991-2004 рр.) // Політичний менеджмент. – 2005. – №3.

 10. Комиссина И. Преодолеет ли наркотрафик Кавказский хребет? // Центральная Азия и Кавказ. – 2001. – № 3 (15).

 11. Коппитерс Б. Федерализм и конфликт на Кавказе / Рабочие материалы Московского Центра Карнеги. – М., 2002. – № 2.

 12. Кубеліус О.А. Північний Кавказ – Україна: ісламський фактор у подоланні кризових явищ // Стратегічна панорама. – 2000. – № 3-4.

 13. Маначинський О. Грузія: зона підвищеної конфліктності в системі ГУУАМ // Розвиток Європи та виклики безпеці в Чорноморсько – Каспійському регіоні. – К.: НІМБ, Фонд Фрідріха Еберта, 2003.

 14. Многомерные границы Центральной Азии / Под ред. М.Б. Олкотт и А. Малашенко; Моск. Центр Карнеги. — М.: Гендальф, 2000.

 15. Наматов Н. Религиозный экстремизм в Центральной Азии // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml

 16. Пути мира на Северном Кавказе: Независимый экспертный доклад / В.А.Тишков, Н.С. Авдулов и др. – М: Центр по изучению и урегулированию конфликтов Института єтнологии и антропологи РАН, 1999.

 17. Ростиашвили Ш., Джинчарадзе П. Ислам на Северном Кавказе // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml

 18. Харебов Е. Экономическое положение Республики Южная Осетия: анализ и перспективы // www.viu-online.ru/science/publ/bulletin7/page12.html

 19. Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України: Монографія / Нац. ін-т стратегіних досліджень / За ред. Б.О. Парахонського. – К.: НІСД, 2001.

 20. Cornell Svante E. Autonomy as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective // World Politics. – 2002. – Vol. 54, № 2.

 21. Huntington S. Black Sea Region. Multiplicity of Challenges // Black Sea Security Program – Harvard: John F.Kennedy School, 2002.


ЛЕКЦІЯ 5. Закавказзя та Центральна Азія в процесах регіонального розвитку: субрегіональне та транс-регіональне співробітництво

1. Субрегіональне співробітництво.Перспективи створення транс-кавказької та центральноазійської (ЦАС) систем співробітництва і безпеки.

2. Інституційний вимір регіонального співробітництва: країни Закавказзя і Центральної Азіїї в СНД та організаціях його системи (ЄврАзЕС, ОДКБ).

3. Трансрегіональне співробітництво і присутність зовнішніх акторів (країн та організацій Заходу, Китаю тощо). Інтеграційний потенціал ШОС та ГУАМ.Література

 1. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России – РнД, 2006.

 2. Джангужин Р. Казахстан постсоветский – К.,2002.

 3. Катранис А. Роль НАТО в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. – 2005. – №5.

 4. Коппитерс Б. Федерализм и конфликт на Кавказе / Рабочие материалы Московского Центра Карнеги. – М., 2002. – № 2.

 5. Коэн А. США, страны Центральной Азии и Кавказа: проблемы и перспективы взаимоотношений // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – №2 (8).

 6. Кубеліус О.А. Північний Кавказ – Україна: ісламський фактор у подоланні кризових явищ // Стратегічна панорама. – 2000. – № 3-4.

 7. Лифань Ли, Шиу Дин. Геополитические интересы России, США и Китая в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. – 2004. – №3.

 8. Многомерные границы Центральной Азии / Под ред. М.Б. Олкотт и А. Малашенко; Моск. Центр Карнеги. — М.: Гендальф, 2000.

 9. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008.

 10. Ткаченко І.В. Центральна Азія як зона перетину інтересів конкуруючих держав// Політичний менеджмент. – 2004. – № 1 (6).

 11. Ткаченко І.В. Деякі аспекти міжнародної політики в Центральній Азії за умов глобалізації // Зб. наук. пр. “Дослідження світової політики”. Вип.30 / Відп. ред. Є.Є. Камінський – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005.

 12. Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України: Монографія / Нац. ін-т стратегіних досліджень / За ред. Б.О. Парахонського. – К.: НІСД, 2001.

 13. Huntington S. Black Sea Region. Multiplicity of Challenges // Black Sea Security Program – Harvard: John F.Kennedy School, 2002.

ТЕМАТИКА І ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1. Закавказзя в системі міжнародних відносин: геополітика та геоекономіка

1. Закавказзя як геополітичний та геоекономічний регіон: «сіра зона» чи «геостратегічне перехрестя»?

2. Історико-культурна специфіка Заквказзя: «зіткнення цивілізацій» чи «діалог культур»?

3. Зовнішня присутність: який чинник домінує (російський, турецький чи інший?Література

Основна

Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России – РнД, 2006.

Федуняк С.Г. Феномен «сірої зони» в Європі і на пострадянському просторі після завершення «Холодної війни» // Стратегічна панорама. – 2004. – №1.

Ростиашвили Ш., Джинчарадзе П. Ислам на Северном Кавказе // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml

Додаткова

Коппитерс Б. Федерализм и конфликт на Кавказе / Рабочие материалы Московского Центра Карнеги. – М., 2002. – № 2.

Коэн А. США, страны Центральной Азии и Кавказа: проблемы и перспективы взаимоотношений // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – №2 (8).

Кубеліус О.А. Північний Кавказ – Україна: ісламський фактор у подоланні кризових явищ // Стратегічна панорама. – 2000. – № 3-4.

Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008.

Пути мира на Северном Кавказе: Независимый экспертный доклад / В.А.Тишков, Н.С. Авдулов и др. – М: Центр по изучению и урегулированию конфликтов Института этнологии и антропологи РАН, 1999.

Huntington S. Black Sea Region. Multiplicity of Challenges // Black Sea Security Program – Harvard: John F.Kennedy School, 2002.
ТЕМА 2. Центральна Азія в системі міжнародних відносин. геополітика та геоекономіка.

1. Соціально-політична специфіка регіону: історичні традиції, «ісламська революція» та виклики «демократії».

2. Геоекономіка регіону: проблеми нерівномірності поділу ресурсів як регіональна проблема.

3. Країни Центральної Азії: претензії на регіональне лідерство.Література

Основна

Многомерные границы Центральной Азии / Под ред. М.Б. Олкотт и А. Малашенко; Моск. Центр Карнеги. — М.: Гендальф, 2000.

Сирінський Р.А. Структурна та процедурна моделі аналізу демократичного транзиту (на прикладі країн Центральноазіатського регіону) // Стратегічна панорама. – 2006. – №3.

Ткаченко І.В. Центральна Азія як зона перетину інтересів конкуруючих держав// Політичний менеджмент. – 2004. – № 1 (6).

Додаткова

Джангужин Р. Казахстан постсоветский – К.,2002.

Ейкельман Д.Ф. Близький Схід та Центральна Азія: антропологічний підхід. – К., 2005.

Звягельская И. Таджикистан как зеркало “исламской революции” // http://aar.integrum.ru/main/index.php?m=8&d=233&lang

Іскакова Г. Проблема співвідношення громадянських, політичних і соціально-економічних прав у Республіці Казахстан // Політичний менджмент. – 2006. – №4.

Коэн А. США, страны Центральной Азии и Кавказа: проблемы и перспективы взаимоотношений // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – №2 (8).

Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008.

Ткаченко І.В. Сучасні проблеми політичної модернізації в регіоні Центральної Азії// Зб. наук. пр. “Дослідження світової політики”. Вип.24 / Відп. ред. Є.Є. Камінський – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2003.

Ткаченко І.В. Деякі аспекти міжнародної політики в Центральній Азії за умов глобалізації // Зб. наук. пр. “Дослідження світової політики”. Вип.30 / Відп. ред. Є.Є. Камінський – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005.
ТЕМА 3. Конфлікти на Кавказі та конфліктогенний потенціал Центральноазійського регіону.

1. Балкансько-середньоазійська «дуга нестабільності»: сучасні реалії «четвертої світової війни».

2. «Кавказький вузол: абхазький, осетинський, карабахський та чеченський конфлікти.

3. Центральная Азія: війна за енергоресурси. Політико-правові аспекти «великої каспійської нафти».Література

Основна

Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России – РнД, 2006.

Коппитерс Б. Федерализм и конфликт на Кавказе / Рабочие материалы Московского Центра Карнеги. – М., 2002. – № 2.

Пути мира на Северном Кавказе: Независимый экспертный доклад / В.А.Тишков, Н.С. Авдулов и др. – М: Центр по изучению и урегулированию конфликтов Института этнологии и антропологи РАН, 1999.

Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України: Монографія / Нац. ін-т стратегіних досліджень / За ред. Б.О. Парахонського. – К.: НІСД, 2001.

Додаткова

Абасов А., Хачатрян А. Варианты решения карабахского конфликта: идеи и реальность // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml

Бушков В.И., Микульский Д.В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане (этносоциальные процессы и политическая борьба, 1992-1995) // http://www.ca-c.org/datarus/st_08_bush_9.shtml

Востриков С.В. Карабахский узел как конфликтогенный фактор Закавказья // Полис. – 1998. – № 6.

Горидзе Р. Грузия: конфликтные регионы и экономика // Центральная Азия и Кавказ. – 2004. – № 1 (31).

Джангужин Р. Казахстан постсоветский – К.,2002.

Звягельская И. Таджикистан как зеркало “исламской революции” // http://aar.integrum.ru/main/index.php?m=8&d=233&lang

Здравомыслов А.Г. Осетино-ингушский конфликт: перспективы выхода из тупиковой ситуации. – М.: РОССПЭН, 1998.

Маначинський О. Грузія: зона підвищеної конфліктності в системі ГУУАМ // Розвиток Європи та виклики безпеці в Чорноморсько – Каспійському регіоні. – К.: НІМБ, Фонд Фрідріха Еберта, 2003.

Наматов Н. Религиозный экстремизм в Центральной Азии // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml

Харебов Е. Экономическое положение Республики Южная Осетия: анализ и перспективы // www.viu-online.ru/science/publ/bulletin7/page12.html

Cornell Svante E. Autonomy as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective // World Politics. – 2002. – Vol. 54, № 2.
ТЕМА 4. Закавказзя та Центральна Азія в процесах регіонального розвитку: субрегіональне та транс-регіональне співробітництво.

1. Закавказзя та Центральна Азія в регіональних інтеграційних проектах (СНД, ГУАМ, ШОС).

2. Трансрегіональне співробітництво та зовнішня присутність в регіоні: зміна ролей Росії, Заходу та Китаю.

3. Чорноморсько-Каспійський регіон: нові геостратегічні реалії та перспективи співробітництва України з країнами Закавказзя та Центральної Азії.Література

Основна

Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России – РнД, 2006.

Катранис А. Роль НАТО в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. – 2005. – №5.

Коэн А. США, страны Центральной Азии и Кавказа: проблемы и перспективы взаимоотношений // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – №2 (8).

Многомерные границы Центральной Азии / Под ред. М.Б. Олкотт и А. Малашенко; Моск. Центр Карнеги. — М.: Гендальф, 2000.

Додаткова

Джангужин Р. Казахстан постсоветский – К.,2002.

Кармазіна М. Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991-2004 рр.) // Політичний менеджмент. – 2005. – №3.

Лифань Ли, Шиу Дин. Геополитические интересы России, США и Китая в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. – 2004. – №3.

Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008.

Романюк О. Посткомуністичні трансформації // Політичний менеджмент. – 2005. – №4.

Ткаченко І.В. Центральна Азія як зона перетину інтересів конкуруючих держав// Політичний менеджмент. – 2004. – № 1 (6).

Ткаченко І.В. Деякі аспекти міжнародної політики в Центральній Азії за умов глобалізації // Зб. наук. пр. “Дослідження світової політики”. Вип.30 / Відп. ред. Є.Є. Камінський – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005.

Huntington S. Black Sea Region. Multiplicity of Challenges // Black Sea Security Program – Harvard: John F.Kennedy School, 2002.

Список рекомендованої літератури


 1. Абасов А., Хачатрян А. Варианты решения карабахского конфликта: идеи и реальность // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml

 2. Албакова Ф. Современные проблемы национально-этнического сознания на Северном Кавказе // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml

 3. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России – РнД, 2006.

 4. Бушков В.И., Микульский Д.В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане (этносоциальные процессы и политическая борьба, 1992-1995) // http://www.ca-c.org/datarus/st_08_bush_9.shtml

 5. Востриков С.В. Карабахский узел как конфликтогенный фактор Закавказья // Полис. – 1998. – № 6.

 6. Горидзе Р. Грузия: конфликтные регионы и экономика // Центральная Азия и Кавказ. – 2004. – № 1 (31).

 7. Джангужин Р. Казахстан постсоветский – К.,2002.

 8. Ейкельман Д.Ф. Близький Схід та Центральна Азія: антропологічний підхід. – К., 2005.

 9. Звягельская И. Таджикистан как зеркало “исламской революции” // http://aar.integrum.ru/main/index.php?m=8&d=233&lang

 10. Здравомыслов А.Г. Осетино-ингушский конфликт: перспективы выхода из тупиковой ситуации. – М.: РОССПЭН, 1998.

 11. Іскакова Г. Проблема співвідношення громадянських, політичних і соціально-економічних прав у Республіці Казахстан // Політичний менджмент. – 2006. – №4.

 12. Кармазіна М. Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991-2004 рр.) // Політичний менеджмент. – 2005. – №3.

 13. Катранис А. Роль НАТО в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. – 2005. – №5.

 14. Комиссина И. Преодолеет ли наркотрафик Кавказский хребет? // Центральная Азия и Кавказ. – 2001. – № 3 (15).

 15. Коппитерс Б. Федерализм и конфликт на Кавказе / Рабочие материалы Московского Центра Карнеги. – М., 2002. – № 2.

 16. Коэн А. США, страны Центральной Азии и Кавказа: проблемы и перспективы взаимоотношений // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – №2 (8).

 17. Кубеліус О.А. Північний Кавказ – Україна: ісламський фактор у подоланні кризових явищ // Стратегічна панорама. – 2000. – № 3-4.

 18. Лифань Ли, Шиу Дин. Геополитические интересы России, США и Китая в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. – 2004. – №3.

 19. Маначинський О. Грузія: зона підвищеної конфліктності в системі ГУУАМ // Розвиток Європи та виклики безпеці в Чорноморсько–Каспійському регіоні. – К.: НІМБ, Фонд Фрідріха Еберта, 2003.

 20. Многомерные границы Центральной Азии / Под ред. М.Б. Олкотт и А. Малашенко; Моск. Центр Карнеги. — М.: Гендальф, 2000.

 21. Наматов Н. Религиозный экстремизм в Центральной Азии // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml

 22. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008.

 23. Пути мира на Северном Кавказе: Независимый экспертный доклад / В.А.Тишков, Н.С. Авдулов и др. – М: Центр по изучению и урегулированию конфликтов Института єтнологии и антропологи РАН, 1999.

 24. Романюк О. Посткомуністичні трансформації // Політичний менеджмент. – 2005. – №4.

 25. Ростиашвили Ш., Джинчарадзе П. Ислам на Северном Кавказе // www.ca-c.org/datarus/bd_rus.shtml

 26. Сирінський Р.А. Структурна та процедурна моделі аналізу демократичного транзиту (на прикладі країн Центральноазіатського регіону) // Стратегічна панорама. – 2006. – №3.

 27. Ткаченко І.В. Сучасні проблеми політичної модернізації в регіоні Центральної Азії // Зб. наук. пр. “Дослідження світової політики”. Вип.24 / Відп. ред. Є.Є. Камінський – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2003.

 28. Ткаченко І.В. Центральна Азія як зона перетину інтересів конкуруючих держав// Політичний менеджмент. – 2004. – № 1 (6).

 29. Ткаченко І.В. Деякі аспекти міжнародної політики в Центральній Азії за умов глобалізації // Зб. наук. пр. “Дослідження світової політики”. Вип.30 / Відп. ред. Є.Є. Камінський – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005.

 30. Федуняк С.Г. Феномен «сірої зони» в Європі і на пострадянському просторі після завершення «Холодної війни» // Стратегічна панорама. – 2004. – №1.

 31. Харебов Е. Экономическое положение Республики Южная Осетия: анализ и перспективы // www.viu-online.ru/science/publ/bulletin7/page12.html

 32. Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України: Монографія / Нац. ін-т стратегіних досліджень / За ред. Б.О. Парахонського. – К.: НІСД, 2001.

 33. Cornell Svante E. Autonomy as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective // World Politics. – 2002. – Vol. 54, № 2.

 34. Huntington S. Black Sea Region. Multiplicity of Challenges // Black Sea Security Program – Harvard: John F.Kennedy School, 2002.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка