Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2014 рокуСторінка2/2
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.67 Mb.
1   2
4. Мова. Мовознавство


42

А64


Англійські тексти і вправи . Для слухачів Регіонального центру моніторингу освіти = English texts and exercises for Students of Education Monitoring Regional Center. Ч. ІІ / уклад.: О.П. Семененко,

В.М. Тичиніна. – Д. : ДНУ, 2007. – 60 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43(03)

Б79


Большой немецко-русский словарь. В трёх томах около 180 000 лексических единиц = Das grosse deutsch-russische worterbuch. Т. I. А - К / авт.-сост. М. Я. Цвиллинг, Е. И. Лепинг, Н. П. Страхова и др.; под общ. рук. О. И. Москальской. – 7-е изд., стер.. – М. : Русский язык, 2001. – 760 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43(03)

Б79


Большой немецко-русский словарь. В трёх томах около 180 000 лексических единиц = Das grosse deutsch-russische worterbuch. Т. II. L - Z / авт.-сост. М. Я. Цвиллинг, Е. И. Лепинг, Н. П. Страхова и др.; под общ. рук. О. И. Москальской. – 7-е изд., стер. – М. : Русский язык, 2001. –

680 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43(03)

Б79


Большой немецко-русский словарь. В трёх томах около 180 000 лексических единиц = Das grosse deutsch-russische worterbuch. Т. III. Дополнение / авт.-сост. М. Я. Цвиллинг, Е. И. Лепинг, Н. П. Страхова и др.; под общ. рук. О. И. Москальской. – 7-е изд., стер. – М. : Русский язык, 2001. – 365 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

407(03)

И44


Иллюстрированный англо-французско-немецко-русский разговорник Сольмана = Solman interpreter. – М. : Кредо, 1991. – 272 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4У(03)

К21


Караванський, Святослав

Практичний словник синонімів української мови : близько 20 000 синонімічних рядів / С. Караванський. – 4-те вид., опрацьоване і допов. – Л. : БаК, 2012. – 536 c. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К82


Кримський Агатангел. Нариси життя і творчості / голов. ред.

Л. В. Матвєєва. – К. : Вид. дім Стилос, 2006. – 564 c. – (Наукова спадщина сходознавців). – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М22


Мамчич, Інна Петрівна

Сучасна українська літературна мова. Вступ. Лексикологія і семастологія. Фразеологія. Лексикографія : плани практ. занять і завдань для самост. роботи / І. П. Мамчич. – Д. : ДНУ, 2011. – 84 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


43

Н30


Нарустранг, Екатерина Викторовна

Практикум по немецкому языку = Sprachpraktikum Deutsch : сб. упраж. по грамматике, глагол / Е. В. Нарустранг. – СПб. : Союз, 2001. – 96 c. – (Изучаем иностранные языки). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Серія Філологія Т. 18. Вип. 2(6) / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ, 2013. – 160 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

П58


Попов, Апеллий Алексеевич

Немецкий язык для всех : учеб. пособ. [книга для начинающих]. Кн. 1 / А. А. Попов. – К., 1995. – 303 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

П58


Попов, Апеллий Алексеевич

Немецкий язык для всех : учеб. пособ.: [ углубленный курс]. Кн. 2 /

А. А. Попов. – К., 1994. – 304 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


П58


Попова, Ірина Степанівна

Сучасна українська літературна мова. Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка і орфографія : навч. посіб. / І. С. Попова,

В. В. Зайцева ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2012. – 44 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

С45


Скребкова-Пабат, Марина Анатоліївна

Технічний переклад: елементи теорії та практики : навч. посіб. для ВНЗ / М. А. Скребкова-Пабат. – Л. : Новий Світ - 2000, 2012. – 204 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С79


Степаненко, Микола Іванович

Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського / М. І. Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – 388 c. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія


502.5(477.73)

Д58


Довідник найцінніших природних територій Кінбурнського півострова в межах Миколаївської області / авт. кол. Г. В. Коломієць, О. М. Деркач, З. О. Петрович, М. М. Парафіло та ін. – К. : Ін-т зоології

ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ, 2008. – 96 c. – 27 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.5(477)

Е45


Екологічний потенціал наземних екосистем = Ecological potential of terrestrial ecosystems / за ред. М. А. Голубця. – Л. : Вид-во Поллі, 2003. – 180 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.3

О-92


Охрана воздушного бассейна : учеб.-метод. пособ. / авт. А. Г. Шапарь, С. З. Полищук, Л. Г. Чесанов и др.; Ин-т проблем природопользования и экологии НАНУ; Приднепровская гос. акад. строит. и архит. – Д. : Полиграфист, 2002. – 64 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(477)

П26


Перга, Тетяна Юріївна

Глобальна екологічна політика та Україна : монографія /

Т. Ю. Перга. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2014. – 288 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


502.1(477)

П68


Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття : монографія / авт. Н. Р. Малишева, В. І. Олещенко, С. В. Кузнєцова,

Н. Д. Красіліч та ін.; відп. ред. Н. Р. Малишева. – К. : Хімджест, 2003. – 176 c. – 23 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.172(477.8)

Р23


Раритетний фітогенофонд західних регіонів України (созологічна оцінка й наукові засади охорони) / за ред. С. М. Стойка, П. Т. Ященка, О. О. Кагала; Ін-т екол. Карпат НАНУ. – Л. : Ліга-Прес, 2004. – 232 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
51. Математика


517.957

Б74


Богоявленский, Олег Игоревич

Опрокидывающиеся солитоны. Нелинейные интегрируемые уравнения / О. И. Богоявленский. – М. : Наука, 1991. – 320 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 6 (ВНЛ. – 6)

514.87

Д91


Дышлис, А. А.

Модели нанокристаллов и неклассические периодические функции / А. А. Дышлис, Н. П. Плахтиенко. – 2014. – 700МВ c. + 1 CD-R. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

51(09)

З-12


Забара, Олена Валентинівна

Валентин Анатолійович Зморович : [ життєвий шлях відомого укр. математика ] / О. В. Забара. – К. : Ін-т мат. НАН України, 2010. – 36 c. : портр. – До 100-річчя з дня народж. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.9(060.55)

З-41


Збірник праць інституту математики Національної академії наук України. Т. 6 № 3. Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем / відп. ред. І. О. Луковський. – К. : Ін-т математики НАН України, 2009. – 256 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.5(060.55)

З-41


Збірник праць інституту математики Національної академії наук України. Т. 7 № 1. Теорія наближання функцій та суміжні питання / відп. ред. А. С. Романюк. – К. : Ін-т математики НАН України, 2010. – 393 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.5(060.55)

З-41


Збірник праць інституту математики Національної академії наук України. Т. 7 № 2. Комплексний аналіз і течії з вільними границями / відп. ред.: Ю. Б. Зелінський, О. С. Лимарченко. – К. : Ін-т математики НАН України, 2010. – 442 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.5(060.55)

З-41


Збірник праць інституту математики Національної академії наук України. Т. 8 № 1. Теорія наближення функцій та суміжні питання / відп. ред. А. С. Романюк. – К. : Ін-т математики НАН України, 2011. – 263 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.5(060.55)

З-41


Збірник праць інституту математики Національної академії наук України. Т. 10 № 1. Теорія наближання функцій та суміжні питання / відп. ред. А. С. Романюк. – К. : Ін-т математики НАН України, 2013. – 344 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.9(060.55)

З-41


Збірник праць інституту математики Національної академії наук України. Т. 10 № 2. Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу / відп. ред.: В. І. Герасименко, В. А. Михайлець. – К. : Ін-т математики НАН України, 2013. – 280 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.9(060.55)

З-41


Збірник праць інституту математики Національної академії наук України. Т. 10 № 4-5. Комплексний аналіз, теорія потенціалу і застосування / відп. ред.:Ю. Б. Зелінський, С. А. Плакса. – К. : Ін-т математики НАН України, 2013. – 574 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

514.172

З-49


Зелинский, Юрий Борисоывич

Выпуклость. Избранные главы : монография / Ю. Б. Зелинский ;

гл. ред. А. М. Самойленко. – К. : Ин- мат. НАН Украины, 2012. –

280 c. – (Праці Інституту математики НАН України. Математика та її застосування. Т. 92). – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.216

К59


Козаченко, Юрій Васильович

Моделювання випадкових процесів : навч. посіб. для студ. мех.-мат.

ф-ту / Ю. В. Козаченко, А. О. Пашко. – К. : Вид. центр Київ. ун-т, 1999. – 223 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


519.216

К66


Коренівський, Данило Григорович

Стійкість розв'язків рівнянь при стохастичних збуреннях їх коефіцієнтів. Алгебраїчні критерії : монографія / Д. Г. Коренівський. – К. : Ін-т математики НАН України, 2010. – 210 c. – (Праці Ін-ту математики НАН України. Математика та її застосування. Т. 82). –

30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


517.96

К76


Кошманенко, Володимир Дмитрович

Метод оснащених просторів у теорії сингулярних збурень самоспряжених операторів / В. Д. Кошманенко, М. Є. Дудкін. – К. :

Ін-т математики НАН України, 2013. – 320 c. – (Праці Інституту математики НАН України. Т. 96). – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


514.743

М23


Мантуов, Олег Васильевич

Элементы тензорного исчисления : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по физ.-мат. спец. / О. В. Мантуов. – М. : Просвещение, 1991. – 255 c. – 13 грн.Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 2, КСХ. – 1)

517.956

М69


Михайлец, Владимир Андреевич

Пространства Хермандера, интерполяция и эллиптические задачи : монография / В. А. Михайлец, А. А. Мурач. – К. : Ин-т математики

НАН Украины, 2010. – 372 c. – (Праці Ін-ту математики НАН України. Т. 84). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


519.1

О-65


Оревков, Владимир Павлович

Дискретная математика для гуманитариев : учеб. пособ. /

В. П. Оревков, О. А. Оревкова. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2006. – 81 c. – 13 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


517.9

П24


Пелюх, Григорий Петрович

Метод инвариантов в теории функциональных уравнений : монография / Г. П. Пелюх, А. Н. Шарковский. – К. : Ін-т математики НАН Украины, 2013. – 255 c. – (Праці ін-ту математики НАН України. Математика та її застосування. Т. 95). – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51-7(082)

П35


Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб. наук. пр. / відп. ред. О. М. Кісельова; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2014. – 274 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

51(075.8)

С91


Суходольский, Геннадий Владимирович

Лекции во высшей математике для гуманитариев : учеб. пособ. /

Г. В. Суходольский. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2003. – 232 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


515.1

Ш23


Шапиро, Иосиф Соломонович

Лекции по топологии для физиков / И. С. Шапиро,

М. А. Ольшанецкий. – М.; Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2001. – 128 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
53. Фізика


537.527

Г62


Голубев, Владимир Сергеевич

Тлеющий разряд повышенного давления / В. С. Голубев,

С. В. Пашкин ; АН СССР. Науч.-исслед. центр по технологическим лазерам. – М. : Наука, 1990. – 335 c. –15 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)


530.145

Г82


Грибов, Владимир Наумович

Квантовая электродинамика / В. Н. Грибов. – Ижевск : НИЦ Регулярная и хаотическая динамика, 2001. – 288 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

531/534

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 5. Т. 22. Серія : Механіка. Вип. 18, Т. 1 / голова ред. Ради

М. В. Поляков; відп. ред. О. О. Кочубей. – Д. : ДНУ, 2014. – 163 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


531.3(060.55)

З-41


Збірник праць інституту математики Національної академії наук України. Т. 9 № 1. Аналітична механіка та її застосування / відп. ред.

В. В. Новицький. – К. : Ін-т математики НАН України, 2012. – 389 c. – 90-річчю В. М. Кошлякова присв. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

532.5(075.8)

Л22


Ландау, Лев Давыдович

Теоретическая физика : учеб. пособ. для физ. спец. ун-тов: в 10-ти т.

Т. 6. Гидродинамика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – 4-е изд., стер. –

М. : Наука, 1988. – 736 c. : ил. – 2 грн.Кільк. прим.: 42 (КСХ. – 1, ВНЛ. – 4, УБП. – 15, Чз2. – 2, Б3. – 20)

531

Л89


Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник. Серія механіко-математична. Вип. 78 / голов. ред. М. Зарічний. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2013. – 182 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(075.8)

П12


Павлович, Володимир Михайлович

Фізика ядерних реакторів : навч. посіб. для ВНЗ / В. М. Павлович ; НАН України. Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2009. – 224 c. – Библиогр.: 17 назв. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

530.12

П21


Паули, Вольфганг

Теория относительности / В. Паули ; пер. с нем. В.Л. Гинзбурга,

Л.М. Левина. – 3-е изд., испр. – М. : Наука, 1991. – 328 c. – (Б-ка теоретической физики). – 20 грн.

Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)


537.226

П47


Поздеев, Владимир Григорьевич

Доменная структура сегнетоэластиков : монография / В. Г. Поздеев,

Е. Ф. Дудник. – Д. : Акцент ПП, 2014. – 78 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


539.2

У57


Умэдзава, Х.

Термополевая динамика и конденсированные состояния = Thermo field dynamics and condensed states : монография / Х. Умэдзава, Х. Мацумото, М. Татики ; пер.с англ. М. И. Каганова. – М. : Мир, 1985. – 504 c. –

25 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

54(077)

К53


Книга вчителя хімії : довід. матер. для організації роботи вчителя / упоряд. С. В. Василенко, О. В. Єресько. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 320 c. – (Б-ка вчителя). – Нормат. док. Мін-ва освіти і науки України

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

541.49

К89


Кукушкин, Юрий Николаевич

Соединения высшего порядка / Ю. Н. Кукушкин. – Ленинград : Химия, 1991. – 112 c. – (Вопросы современной химии). – 13 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

543.061(075.8)

Я45


Якісний аналіз : навч. посіб. для студ. хім. ф-ту та ін. спец. /

Ф. О. Чмиленко, Л. П. Сидорова, І. В. Коробова, Л. П. Жук та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т; Кіровоградський держ. пед. ун-т

ім. В. Виниченка. – Д.; Кіровоград : ДНУ: КДПУ, 2002. – 49 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55. Геологія. Науки про Землю

55(092)

Г60


Голицын, Георгий Сергеевич

Макро- и микромиры и гармония / Г. С. Голицын. – М. : Бюро Квантум, 2008. – 240 c. : ил. – (Б-чка "Квант". Вып. 107. Прилож. к журн. "Квант" № 3/2008). – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

553.9(477)

Е62


Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) : у 2-х т. Т. 1 / за ред. Г. І. Рудька; Держ. комісія України по запасам корисних копалин. – К. : Букрек, 2014. – 528 c. : ілюстр. – 125 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

553.9(477)

Е62


Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) : у 2-х т. Т. 2 / за ред. Г. І. Рудька; Держ. комісія України по запасам корисних копалин. – К. : Букрек, 2014. – 520 c. : ілюстр. – 125 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.4

К64


Коноваленко, Вячеслав Георгиевич

Общее землевладение : метод. указ. для студ.-заочников географического ф-ту гос. ун-ту / В. Г. Коноваленко. – М. : МГУ, 1987. – 64 c. – 11 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

55(060.55)

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія геологічна : зб. наук. пр. Вип. 27 / голов. ред. М. М. Павлунь. – Л. :

ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 194 c. : ілюстр. – 41 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

553.98

Ш83


Шпак Петро Федорович. Збірник вибраних наукових публікацій /

ред. В. М. Дубас. – К. : Ін-т геологічних наук НАН України, 2011. –

226 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57. Біологічні науки в цілому

574

А72


Антропогенні зміни біогеоценотичного покриву в Карпатському регіоні = Anthropogenic changes of biogeocoenotic cover in the Carpathians region / за ред. М. А. Голубця. – К. : Наук. думка, 1994. – 165 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(477)

Г62


Михайло Андрійович Голубець : біобібліогр. покажч., літ-ра. За

2000-2010 рр. / НАН України; уклад.: Н. І. Кошик, Н. П. Прокрпенко; відп. ред. М. М. Романюк. – Львів : Львів. нац. наукова б-ка України

ім. В. Стефаника, 2010. – 94 c. – До 80-річчя від дня народж.. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


574(075.8)

О-75


Основи екології : конcпект лекцій для студ. усіх спец. та усіх форм навч. / авт. В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Н. П. Вершиніна,

О. М. Древаль та ін.; за заг. ред. О. М. Древаля. – Х. : НТУ "ХПІ", 2001. – 84 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
58. Ботаніка


582.931.4

Б43


Белорусец, Евгения Шавелевна

Сирень / Е. Ш. Белорусец, В. К. Горб. – К. : Урожай, 1990. – 176 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

58.006(477.53)

К43


Кирьян, М. В.

Хранить и ценить обязательно. Очерк об Устимовском дендропарке / М. В. Кирьян, В. Н. Самородов, Е. С. Сыч. – Полтава : Полтаваизатполиграфия, 1993. – 40 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

582

М48


Мельник, Віктор

Види роду Galanthus L. (Amaryllidaceae) в Україні / В. Мельник,

С. Діденко. – К. : НБС України, 2013. – 152 c. : ілюстр. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

613

А65


Андреев, Юрий Андреевич

Три кита здоровья / Ю. А. Андреев. – М. : Физ. и спорт, 1991. – 336 c. : ил. – 5 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

613.24

Б89


Брэгг, Поль С.

Формула совершенства / П. С. Брэгг, П. Брэгг. – СПб. : Лейла, 1997. – 384 c. – Содерж.: Чудо голодания. Сердце. Построение мощной нервной силы. Ваши волосы и ваше здоровье, Улучшение зрения по системе Брэгга. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.34

Г22


Гастроентерологія = Gastroenterology : зб. наук. ст. Вип. № 3 (53), 2014 / голов. ред. Ю. М. Степанов; ДУ Ін-т гастроентерології НАМН України. – Донецьк : Изд. дом Заславский, 2014. – 136 c. : ілюстр. –

30 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

614.88(075.8)

Г83


Григус, Ігор Михайлович

Перша медична допомога : підручник / І. М. Григус,

М. Я. Романишин. – Л. : Новий Світ - 2000, 2013. – 176 c. : ілюстр. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615.851

М60


Милютина, Екатерина Леонидовна

Психотерапевтические рецепты на каждый день / Е. Л. Милютина. – М. : Независимая фирма "Класс", 2001. – 384 c. – (Б-ка психологии и психотерапии. Вып. 92). – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

619(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва". Вип. 188. Ч. 3 / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2013. – 237 c. : . – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616-001.28

Ш56


Шидловська, Тетяна Анатоліївна

Медико-біологічні аспекти впливу іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС : монографія / Т. А. Шидловська ; НАН України. Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2011. – 216 c. : ілюстр. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
62. Машинобудування. Техніка в цілому


624.072.33

А39


Акимов-Перетц, А. Я.

Расчёт рамных систем / А. Я. Акимов-Перетц. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Стройиздат, 1932. – 245 c. : ил. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.791

А46


Александров, Олександр Гаврилович

Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання : навч. посіб. для студ. ВТЗ / О. Г. Александров, Д. А. Антонюк. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 312 c. : ілюстр. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 54 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

62-5

Б86


Бочков, Александр Петрович

Модели и методы управления развитием технических систем : учеб. пособ. / А. П. Бочков, Д. П. Гасюк, А. Е. Филюстин. – СПб. : Союз, 2003. – 288 c. – (Высшая школа). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.382

М19


Маллер, Ричард

Элементы интегральных схем / Р. Маллер, Т. Кейминс ; пер.с англ.

Е. З. Мазеля и Л. С. Ходоша. – М. : Мир, 1989. – 630 c. –32 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, УБП. – 4, ФТФ. – 1)


621.77

М32


Мастеров, Виталий Анатольевич

Теория пластической деформации и обработка металлов давлением : учеб. для машиностроит. техникумов / В. А. Мастеров,

В. С. Берковский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1989. – 400 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.365

М64


Миронв, Юрий Мхайлович

Электрооборудование и электроснабжение электротермических, плазменных и лучевых установок : учеб. пособ. для вузов /

Ю. М. Миронв, А. Н. Миронова. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 376 c. –9 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


621.039

П27


Перспективы развития технологии, организации ремонта и подготовки ремонтного персонала АЭС : междунар. науч.-практ. конф. 13-17 сент. 2008 г., Одесса, Украина: сб. докладов. – Чернобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2008. – 138 c. : ілюстр. – Посвящ. 90-летию НАН Украины. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.313

С39


Сипайлов, Геннадий Антонович

Электрические машины : (специальний курс): учеб. для вузов по спец. "Электрические машины" / Г. А. Сипайлов, Е. В. Кононенко,

К. А. Хорьков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1987. – 287 c. : ил. –11 грн.

Кільк. прим.: 16 (КСХ. – 4, ФТФ. – 3, УБП. – 9)


621.746

С42


Скворцов, А. А.

Влияние внешних воздействий на процесс формирования слитков и заготовок / А. А. Скворцов, А. Д. Акименко, В. А. Ульянов. – М. : Металлургия, 1991. – 216 c. : ил. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.7(03)

С81


Сто великих авиакатастроф / авт.-сост. И. А. Муромов. – М. : Вече, 2007. – 479 c. : ил. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.7

Т38


Технологические процессы испытаний на прочность и герметичность в производстве ракетно-космической техники / В. П. Волков,

А. В. Кулик, А. Ф. Санин и др.; под ред. Л. Д. Кучмы. – 264 c. : ил. – Библиогр.: 82 назв. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.438

Т38


Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Валы ГТД : монография. Ч. IV / В. А. Богуслаев,

А. Я. Качан, В. А. Титов, В. Ф. Мозговой и др. – Запоріжжя :

АО "Мотор Сич", 2014. – 291 c. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


629.7

Т38


Технология производства ракетно-космических летательных аппаратов : учеб. для вузов / А. В. Кулик, О. Е. Джур, В. В. Хуторный и др.; под ред. Е. А. Джура. – Д. : АРТ-ПРЕСС, 2014. – 480 c. : ил. – Библиогр.: 55 назв. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.9(075.8)

Т48


Ткачов, Юрій Валентинович

Прогресивні методи обробки матеріалів : навч. посіб. / Ю. В. Ткачов, М. М. Убизький ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 132 c. – Бібліогр.: С.129-130. – 9 грн.Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 2, ФТФ. – 5)

621.315

Х42


Хіврич, Володимир Ілліч

Ефекти компенсації та проникаючої радіації в монокристалах CdTe : монографія / В. І. Хіврич. – К. : Ін-т ядерних дослідж., 2010. – 122 c. : ілюстр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.791

Ш19


Шамов, Александр Николаевич

Высокочастотная сварка металлов / А. Н. Шамов, И. В. Лунин,

В. Н. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Политехника, 1991. –

240 c. –14 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


631.872

А21


Авров, Олег Евгеньевич

Использование соломы в сельском хозяйстве / О. Е. Авров,

З. М. Мороз. – Л. : Колос, 1979. – 200 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


635.9

М91


Мурин, Анатолий Васильевич

Атлас мутантов гладиолуса / А. В. Мурин, В. Н. Лысиков ; отв. ред.

Б. Т. Матиенко. – Кишинёв : Штиинца, 1985. – 191 c. : ил. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


631.5(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Агрономія" Вип. 176 / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2012. – 299 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.5(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Агрономія" Вип. 183. Ч. 1 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2013. – 232 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.5(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Агрономія" Вип. 183. Ч. 2 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2013. – 312 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.171

(060.55)


Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Техніка та енергетика АПК".

Вип. 184. Ч. 2 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2013. – 293 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630*2(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Лісівництво та декоративне садівництво". Вип 187. Ч. 3 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2013. – 337 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.4(477.5)

О-66


Орлова, Лариса Дмитрівна

Біоекологічні особливості лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України (продуктивність та раціональне використання) : монографія / Л. Д. Орлова ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – 278 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.1

П22


Пашкевич, Г. О.

Хліб давньої України / Г. О. Пашкевич. – К. : Вид-чий дім "Скіф", 2012. – 160 c. : ілюстр. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

632.5

Ш32


Шашин, Владимир Михайлович

Гидромеханика : учеб. для студ. техн. вузов / В. М. Шашин. – М. : Высш. школа, 1990. – 384 c. – 1 р. 10 к., 11 грн.Кільк. прим.: 36 (ВНЛ. – 5, Б3. – 2, ФТФ. – 5, УБП. – 24)
64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту


648

Ч-68


Чистите быстро, чистите правильно : под ред. Д. Бреденберга. – Х. : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2001. – 592 c. : ил. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії


651.4/7

А66


Андрушко, С. Я.

Искусство составления деловых писем на английском языке /

С. Я. Андрушко. – О. : Два Слона, 1993. – 32 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 1, КСХ. – 1)

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі


669.16

Ш96


Шумихин, Владимир Сергеевич

Физико-химические процессы электроплавки чугуна / В. С. Шумихин, А. К. Билецкий. – К. : Наук. думка, 1989. – 168 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
67. Різні галузі промисловості та ремесла


674.2(075.8)

Ш96


Шумега, Станислав Степанович

Иллюстрированное пособие по производству столярно-мебельных изделий : учеб. пособ. для ПТУ / С. С. Шумега. – М. : Экология, 1991. – 320 c. : ил. – (Учеб. пособ. для ПТУ). – 15 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи


69(082)

С86


Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. трудов. Вып. 28 / под общ. ред. В. И. Большакова; Приднепровская гос. акад. строит. и архит. – Д. : ПГАСА, 2004. – 356 c. – 23 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт


7(060.55)

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія мистецтвознавство. Вип. 14 / голов. ред. О. Козаренко. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2012. – 324 c. – 44 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади


711.4(082)

М65


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб.

Вип. № 52 / відп. ред. М. М. Осєтрін; Київ. нац. ун-т будів. і архіт. – К. : КНУБА, 2014. – 488 c. : ілюстр. – 36 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
72. Архітектура


72.03(5)

П88


Пугаченкова, Галина Анатольевна

Из художественной сокровищницы Среднего Востока /

Г. А. Пугаченкова. – Ташкент : Изд-во лит-ры и искусства им. Гафура Гуляма, 1987. – 224 c. : ил. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


72(082)

С91


Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. № 36 / відп. ред. М. М. Дьомін; Київ. нац. ун-т будів. і архіт.. – К. : КНАБА, 2014. – 475 c. : ілюстр. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
75. Живопис


75.071

Є60


Ємець, Петро Захарович

Дзвони Чорнобиля : живопис / П. З. Ємець. – К. : Ехо-Восток, 1996. – 168 c. : ілюстр. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
76. Графічні мистецтва. Графіка


76.071.1(477)

Б43


Беличко, Наталия

Борис Гинзбург короткой жизни яркий след. 1933-1963 = Boris Ginsburg A bright of a short life 1933-1963 / Н. Беличко. – К. : Б. в., 2013. – 248 c. : ил. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

769(084.5)

(477)


Г17

Галькевич, Тетяна Анатоліївна

Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : калалог у 3-х вип. Вип. 1. 1950-1964 / Т. А. Галькевич, О. М. Донець. – К. : НБУВ, 2014. – 424 c. : ілюстр. – 46 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

76(450)

I-87


Itaalia16-17sajandi graphica tru teadusliku raamatukogu fondides : kataloog / ред. Р. Клеис. – Тарту : Тартуский гос. ун-т, 1977. – 64 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси


77.047

У45


Україна погляд з неба : альбом / концепція та упоряд. П. Бевза. – К. : ГО Благодійний фонд Бориса Філатова, 2013. – 160 c. : ілюстр. –

120 грн.


Кільк. прим.: 2 (ЧзГ. – 1, ВРК. – 1)
79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


792.82

А82


Аркина, Наталья Ефимовна

Анна Павлова : ( к 100-летию со дня рождения) / Н. Е. Аркина. – М. : Знание, 1981. – 56 c. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Искусство", № 3). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796.5

В39


Ветер странствий. Вып. 2 / сост. С. Елаховский. – М. : Физ. и спорт, 1967. – 128 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

791.43

Л19


Лакшин, Владимир Яковлевич

Судьбы: от Пушкина до Блока. Телевизионные опыты /

В. Я. Лакшин. – М. : Искусство, 1990. – 335 c. : ил. – 13 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

8. Література. Літературознавство.


8

В46


Вільна, Ярослава Володимирівна

Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчості

Г. Квітки-Основ'яненка : монографія / Я. В. Вільна. – К. : Альтерпрес, 2005. – 300 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Є74


Єрмоленко, О. І.

Михайло Коцюбинський (1864-1913). Життя та творчість /

О. І. Єрмоленко, Н. М. Коцюбинська. – Чернігів : Видавець

Лозовий В. М., 2010. – 104 c. : ілюстр. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

З-15


Задорожна, Людмила

Українсько-вірменські літературні взаємини. Парадигма розвитку : монографія / Л. Задорожна. – К. : Акцент, 2004. – 264 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К75


Кочубей, Юрий Николаевич

Поэзия "свободного стиха" в Ираке (40-е - 70-е гг. ХХ ст.) : монография / Ю. Н. Кочубей ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского НАН Украины. – К. : Стилос, 2003. – 273 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

М35


Мафтин, Наталя Василівна

У пошуках "Grand" стилю (західноукраїнська та еміграційна проза міжвоєнного двадцятиліття) : монографія / Н. В. Мафтин. –

Івано-Франківськ : ЛІК, 2011. – 336 c. – Автограф. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


П32


Пилипчук, Святослав

Фольклористична концептосфера Івана Франка : монографія /

С. Пилипчук ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 466 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Т14


Таїни художнього тексту ( до проблеми поетики художнього тексту) : зб. наук. пр. Вип. 17 / наук. ред. Н. І. Заверталюк; Дніпропетровський нац. ун-т. ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2014. – 168 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Х21


Харківський національний педагогічний університет

ім. Г. С. Сковороди. Наукові записки. Серія: Літературознавство.

Вип 2 (78). Ч. 1 / ред. кол.: О. А. Андрущенко, М. Ф. Гетманець,

Т. В. Горячева та ін.; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2014. – 234 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Х21


Харківський національний педагогічний університет

ім. Г. С. Сковороди. Наукові записки. Серія: Літературознавство.

Вип 1 (77). Ч. 1 / ред. кол.: О. А. Андрущенко, М. Ф. Гетманець,

Т. В. Горячева та ін.; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2014. – 224 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Х80


Хороб, Степан І.

Українська модерна драма кінця Х1Х - початку ХХ століття Неоромантизм, символізм, експресіонізм) : монографія / С. І. Хороб ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 413 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ш52


Шестопалова, Тетяна Павлівна

На шляхах синтези думки (Теоретичні засновки спадщини Юрія Лавріненка) : монографія / Т. П. Шестопалова. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ

ім. Т. Шевченка", 2010. – 320 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84 Художня література

84(4Укр)5

Г79


Гребенка, Евгений Павлович

Чайковский : роман / Е. П. Гребенка. – К. : Дніпро, 1988. – 555 c. –

2 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)


84(4Укр)5

С72


Спільною мовою : переклади поезій Тараса Шевченка [різними мовами] / упоряд. Н. А. Баракатова, Т. С. Біляніна, М. Л. Вотінцева та ін.; голова редкол. М. В. Поляков; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2014. – 200 c. : ілюстр. – Присв. 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка. – 53 грн.Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Укр)5

С77


Старицкий, Михаил Петрович

Богдан Хмельницкий : ист. трилогия. Т. 1. Перед бурей /

М. П. Старицкий ; вступ. ст. Н. Сиротюка. – К. : Молодь, 1964. –

708 c. – 1 р. 13 к.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)5

С77


Старицкий, Михаил Петрович

Богдан Хмельницкий : ист. трилогия. Т. 2. Буря / М. П. Старицкий ; вступ. ст. Н. Сиротюка. – К. : Молодь, 1964. – 607 c. – 97 к.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)5

С77


Старицкий, Михаил Петрович

Богдан Хмельницкий : ист. трилогия. Т. 3. У пристани /

М. П. Старицкий ; вступ. ст. Н. Сиротюка. – К. : Молодь, 1964. –

607 c. – 1 р. 02 к.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр-4Дні)6-5

Х67


Хмырова, Галина

Найденное слово : стихи / Г. Хмырова. – Д. : ІМА-пресс, 2014. – 64 c. : ил. – Автограф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6-5

Ч-92


Чупрун, Ольга Диомидовна

О счастье искренне мечтала : поэзия / О. Д. Чупрун. – Полтава : ООО АСМИ, 2011. – 128 c. : ил. – Автогаф. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6-5

Ч-92


Чупрун, Ольга Диомидовна

Нам дороги эти позабыть нельзя. Избранное : поэзия / О. Д. Чупрун. – Полтава : ООО АСМИ, 2012. – 94 c. : ил. – Автогаф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6-5

Ч-92


Чупрун, Ольга Диомидовна

Любовь и счастье я нашла с тобой : поэзия / О. Д. Чупрун. – Полтава : ООО АСМИ, 2012. – 156 c. : ил. – Автогаф. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6-5

Ч-92


Чупрун, Ольга Диомидовна

Песня о любви. Избранное : поэзия / О. Д. Чупрун. – Полтава : ООО АСМИ, 2013. – 158 c. : ил. – Автогаф. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6-5

Ч-92


Чупрун, Ольга Диомидовна

По зову сердца. Избранное : поэзия / О. Д. Чупрун. – Полтава : ООО АСМИ, 2010. – 156 c. : ил. – Автогаф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)
9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія


902

Р33


Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довід.

Т. 1. Розсекречені арх. фонди центральних державних архівів України. Кн. 1. Центральний державний архів громадських об'єднань України, Центр. держ. арх. України, м. Київ, Центр. держ. іст. арх. України

м. Львів, Центр. держ. кінофотофоноарх. України ім. Г. С. Пшеничного, Центр. держ. архів-музей л-ри і мистецтв України / упоряд.

С. Зворський. – К. : Держ. комітет арх. України, 2009. – 244 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902

Р33


Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довід.

Т. 2. Розсекречені арх. фонди Держ. арх. в АРК, держ. арх. обл. України, м. Києва і Севастополя. Кн. 1. Держ. арх. в АРК, Вінницької обл., Волинської обл., Дніпропетровської обл., Донецької обл., Житомирської обл., Закарпатської обл., Запорізької обл., Івано-Франківської обл., Київської обл., Кіровоградської обл. / упоряд. С. Зворський,

Н. Христова. – К. : Держ. комітет арх. України, 2009. – 536 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


902

Р33


Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довід.

Т. 2. Розсекречені арх. фонди Держ. арх. в АРК, держ. арх. обл. України, м. Києва і Севастополя. Кн. 2. Держ. арх. Луганської обл., Львівської обл., Миколаївської обл., Одеської обл., Полтавської обл., Рівенської обл., Сумської обл. / упоряд. С. Зворський, Н. Христова. –

К. : Держ. комітет арх. України, 2009. – 546 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


902

Р33


Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довід.

Т. 2. Розсекречені арх. фонди Держ. арх. в АРК, держ. арх. обл. України, м. Києва і Севастополя. Кн. 3. Держ. арх. Тернопільської обл., Харківської обл., Херсонської обл., Хмельницької обл., Черкаської обл., Чернівецької обл., Чернігівської обл., м. Києва, м. Севастополя / упоряд. С. Зворський, Н. Христова. – К. : Держ. комітет арх. України, 2009. – 512 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902

С79


Степченко, Ольга Петрівна

Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : каталог /

О. П. Степченко. – К. : НБУВ, 2014. – 464 c. – 91 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

908. Краєзнавство


908(574)(03)

А51


Алма-Ата. Энциклопедия / гл. ред. М. К. Козыбаев. – Алма-Ата : Гл. ред. Казахской сов. энциклопедии, 1983. – 607 c. : ил. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(477)

С89


Сумщина : фотоальбом / упоряд. О. О. Косяк. – К. : Мистецтво, 1975. – 182 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

912(100)

А92


Атлас світу / Держ. наук.-вироб. підприємство "Картографія". – К. : ДНВП "Картографія", 2008. – 200 c. : карти. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

910.4

М33


Матвеева, Леся Васильевна

Отто Юльевич Шмидт (1891-1956) / Л. В. Матвеева. – К. : Ин-т востоковедения им. А. Крымского, 2006. – 228 c. : ил. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

91(075.3)

П47


Познанская, Нинель Фёдоровна

Встречи земные : занимательная география для 6-го кл. /

Н. Ф. Познанская. – К. : Магистр-S, 1995. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


91(075.3)

С71


Спектор, Фаїна Наумовна

Географія рідного краю. Черкащина : регіон. підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. шк. / Ф. Н. Спектор. – К. : Магістр-S, 1996. – 80 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
94. Загальна історія


94(477)

Б90


Буланова, Н. М.

Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка /

Н. М. Буланова. – Д. : ІМА-прес, 2012. – 400 c. – (Каміон). – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

В20


Васюта, Іван Кирилович

Політична історія Західної України (1918-1939) / І. К. Васюта. – Л. : Каменяр, 2006. – 335 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47)

В92


Вырубова, Анна Александровна

Фрейлина Её Величнства : "Дневник" и воспоминания А. Вырубовой / А. А. Вырубова. – Репринт. изд. – М. : Сов. писатель, 1990. – 268 c. –

(Б-чка журн. "Слово"). – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, КСХ. – 1)


94(577)

Г72


Государственные символы Республики Казахстан. Символы независимости. – Алма-Ата : Золотая книга, 2011. – 320 c. : цв. ил. – На казах., рус. и англ. яз. – 100 грн.

Кільк. прим.: 2 (ЧзГ. – 1, ВРК. – 1)

94(=11)

Д40


Джангужин, (Жангожа) Рустем

Туркестан-Туран: силуэты геостратегии (иллюзия реальности или,,, реальность иллюзии?) / (. Р. Джангужин. – К. : Ин-т лит-ры им.

Т. Г. Шевченко, 2014. – 356 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(=917)

Д69


Дорошенко, Дмитро

Слов'янський світ у його минулому і сучасному / Д. Дорошенко ; упоряд., вступ. ст. та прим. Л. Белей. – К. : Темпора, 2010. – 784 c. : ілюстр. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

З-14


Загачівський, Остап

Спогади штрафняка / О. Загачівський. – Х. : Просвіта, 2010. – 80 c. – (Б-ка офіцера). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

И25


Ивлев, Максим Николаевич

Диктатор Одессы. Зигзаги судьбы белого генерала / М. Н. Ивлев. –

М. : Вече, 2013. – 320 c. : ил. – (Военный архив). – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Л44


Рафаель Лемкін: радянський геноцид в Україні : стаття 28 мовами / ред. Р. Сербин, упоряд. О. Стасюк. – К. : Вид-во «Майстерня книги», 2009. – 208 c. – Видано в рамках програми "Уроки історії" Міжнародного благодійного Фонду "Україна 3000". – 85 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П57


Попельницька, О. О.

Сто великих діячів культури України / О. О. Попельницька,

М. В. Оксенич. – К. : Арій, 2010. – 464 c. : ілюстр. – (100 великих). –

50 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(=11)

С92


Сходознавство. Вип. 64 / голов. ред. О. О. Хамрай; Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – К., 2013. – 187 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45


Україна у Великій війні 1939-1945 / відп. ред. І. Юхновський. – К. : Емма, 2014. – 264 c. : ілюстр. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Х65


Хмельковський, Лев

Чорна хмара над Україною / Л. Хмельковський. – Л. : Свічадо, 2012. – 40 c. : ілюстр. – До 75-річчя Великого терору в Україні. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(44)

Ч-92


Чупрун, Николай Иосифович

Луи-Антуан Сен-Жюст : монография / Н. И. Чупрун. – Полтава : ТОВ АСМІ, 2014. – 256 c. : ил. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Ш64


Шитюк, Микола Миколайович

Громадсько-політична діяльність Володимира Мальованого (1847-1893 рр.) : монографія / М. М. Шитюк, О. С. Козирев. – Миколаїв :

ред-вид. відділ МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 236 c. : ілюстр., портр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень у грудні 2014 р. 229 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4
Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск: Кубишкіна С. В.
1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка