Бюджетний менеджмент Нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»Скачати 89.49 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір89.49 Kb.
Бюджетний менеджмент
Нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (1, 5 курси)

Спеціалізація: Фінанси, митна справа та оподаткування

Кафедра: державник та місцевих фінансів

Мова викладання: українська

Форма організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття

Форма підсумкового контролю: екзамен
Коротка анотація навчальної дисципліни:

В умовах реформування фінансової системи держави найбільша питома вага економічних нововведень припадає на бюджетну сферу. Саме фіскальний сектор національної економіки повинен забезпечити досягнення високих показників суспільного добробуту та соціально-економічного розвитку країни. Потреба модернізації бюджетних відносин викликає необхідність формування та реалізації нових ефективних прийомів і методів бюджетно-податкового регулювання й управління. У межах будь-якої економічної формації, в тому числі ринкової, бюджетні правовідносини повинні підлягати чіткій регламентації з боку органів державної влади, що має базуватися на наборі дієвих управлінських механізмів, впровадження яких забезпечить реалізацію бюджетного процесу на кожній із його стадій. Вказані механізми у своїй сукупності утворюють багатофункціональну модель бюджетного менеджменту. Створення та введення в дію зазначеної моделі є пріоритетом реалізації державної бюджетної політики, спрямованої у русло досягнення задекларованих органами державної влади економічних цілей. З огляду на це, безпосередньою актуальністю і непересічною значимістю відзначається навчально-науковий процес, об'єктом якого є бюджетний менеджмент, як галузь знань і сфера практичної діяльності.


Мета та основні завдання навчальної дисципліни:

Метою навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент” є вивчення нормативно-правової бази у сфері реалізації бюджетних правовідносин, а також імплементація отриманих навичок у ході організації, планування та виконання навчальних і наукових процедур щодо впровадження окремих методів і прийомів бюджетного регулювання й управління.

Основними завданнями даної навчальної дисципліни є вивчення сутності бюджетної системи України та принципів її побудови, а також застосування управлінської методології у межах формування системи економічних підходів до раціоналізації вітчизняного бюджетного процесу в умовах реформування фінансової системи держави. В процесі вивчення навчальної дисципліни у студентів повинні сформуватися навики роботи із законодавчими й інструктивними матеріалами, науковою та навчальною літературою.
Компетентності, які набуде студент при вивченні дисципліни:

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки

студента, за якого він повинен:

а) знати: • структуру бюджетної системи України та принципи її побудови;

 • систему органів державної влади, у функціональні повноваження яких входить виконання управлінських заходів в межах бюджетного регулювання;

 • основні стадії бюджетного процесу, специфіку його організації, планування й реалізації;

 • фундаментальні досягнення світової економічної науки і зарубіжний досвід у сфері застосування управлінської моделі регламентації бюджетних відносин.

б) уміти:

 • працювати із законодавчими та інструктивними матеріалами з питань реалізації бюджетної політики держави;

 • визначати планові показники дохідної та видаткової частин бюджету, виходячи із заданих параметрів соціально-економічного розвитку окремої території;

 • розраховувати суми видатків відповідних бюджетів на фінансування конкретних бюджетних сфер і видів діяльності;

 • застосовувати передові прийоми і методи бюджетного менеджменту в контексті збалансування дохідних і видаткових повноважень відповідних бюджетів.


Рекомендована література:

Основна література:

 1. Конституція України №254к/96ВР – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

 2. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21

 3. Податковий кодекс України від від 02.12.2010  2755-VI – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" вiд 21.05.1997р. № 280/97-ВР (зі змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.

 5. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" вiд 09.04.1999р. № 586-14 (зі змінами і доповненнями) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14.

 6. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (зі змінами і доповненнями) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2%F0.

 7. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12.

 8. Закон України "Про прожитковий мінімум" вiд 15.07.1999 № 966-XIV (зі змінами і доповненнями) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=966-14.

 9. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов''язкове державне соціальне страхування» вiд 08.07.2010р. № 2464-VI (зі змінами і доповненнями) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17

 10. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993  3723-XII (зі змінами і доповненнями) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

 11. Закон України Про музеї та музейну справу: від 29.06.1995р. №249/95–ВР. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.

 12. Закон України Про внесення змін до Закону України Про бібліотеки і бібліотечну справу: 16.03.2000  1561-III. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1561-14

 13. Закон України Про театри і театральну справу: від 31.05.2005р. № 2605-ІV. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.

 14. Указ Президента України Про Положення про Державну казначейську службу України від 13.04.2011 № 460/2011.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U460_11.html

 15. Указ Президента України Про Міністерство доходів і зборів України від 18.03.2013 141/2013. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/141/2013

 16. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти України від 11.06.2007р. № 471. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0675-07.

 17. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4792.

 18. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів
  працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05.

 19. Постанова Верховної Ради України "Про структуру бюджетної класифікації" вiд 12.07.1996р. № 327/96-ВР – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=327%2F96-%E2%F0.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF

 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи» від 14.04.2004 № 494. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/494-2004-%D0%BF

 22. Постанова Кабінету Міністрів України Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів від 09 березня 2006 року № 268. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //zakon1.rada.gov.ua.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб від 07 листопада 2007 року № 1294. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.

 24. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-2002-%EF.

 25. Наказ Міністерство сім’ї, молоді та спорту України «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23 вересня 2005 року № 2097. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.

Додаткова література:

 1. Бабич Т. С. Макрофінансове бюджетування : навч. посіб. / Т. С. Бабич, Т. В. Жибер ; за наук. ред. В. М. Федосова. - К. : КНЕУ, 2011. - 311 с.

 2. Бліщук К. М. Державні та місцеві фінанси. Бюджетний процес : навч. посіб. / К. М. Бліщук, Л. Р. Михайлинин. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів, 2011. – 176 с.

 3. Боярко І. М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України : моногр. / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. – Суми : Унів. кн., 2012. – 165 с.

 4. Булгакова С.О., Колодій О.Т. Історія казначейської справи: Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2002. – 137 с.

 5. Буряк П.Ю. Фінанси: підручник // Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. – К.: "Хай-Тек Пресс”, 2010. – 392 с. – ISBN– 978966-2143-36-2.

 6. Бюджетна система : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с

 7. Бюджетна система України та Євросоюзу : [монографія] / [Булгакова С. О., Барановський О. І., Кучер Г. В. та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. - К. : КНТЕУ, 2010. - 396 с.

 8. Бюджетна система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014. – 392 с.

 9. Бюджетний менеджмент / Н. Б. Ярошевич, Н. О. Шпак, В. Є. Матвіїшин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 224 с.

 10. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Н. П. Козенкова, С. П. Якубова. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2011. – 248 с.

 11. Власюк Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. – К. : Алерта, 2011. – 328 с.

 12. Дем’янишин Василь Концептуальні засади видатків бюджетів та їх розподіл між ланками бюджетної системи / В. Дем’янишин // Вісник ТНЕУ.- 2008. - №3. – С. – 62-77

 13. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів : [монографія] / [Луніна І. О., Кириленко О. П., Лучка А. В. та ін.] ; за ред. І. О. Луніної.- К. : НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2010. - 320 с.

 14. Кириленко О. Теретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні / О. Кириленко // Світ фінансів. – № 1 2010. – С.17.

 15. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. до практ. занять для студ. спец. 7.03050804 «Фінанси» всіх форм навчання / Л. Є. Клець ; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2012. – 156 с.

 16. Кондратюк С.Я., Борисенко В.М. Становлення і розвиток казначейської системи в Україні // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 17-26.

 17. Лопушинський І. П. Бюджетний процес в Україні : навч. посіб. / І. П. Лопушинський, Ю. С. Гаврилюк, Я. М. Казюк. – Херсон : Грінь Д. С., 2011. – 364 с.

 18. Місцеві бюджети в умовах кризових явищ і реформування : [монографія] / за заг. ред. О. Л. Яременка. - Х. : ХІФ УДУФМТ, 2011. – 182 с.

 19. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. [Гапонюк М. А., Бураченко А. Є., Яцюта В. Т. та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. – К. : КНЕУ, 2010. – 600 с.

 20. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф. О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

 21. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання / Жаліло Я. А., Молдован О. О., Шевченко О. В.; за ред. Я. А. Жаліла. - К. : НІСД, 2010. – 35 с.

 22. Степанова А.М. Бюджетне регулювання в умовах інституційних перетворень // «Молодий вчений» – № 2 (17). – 2015. – С. 25-28.

 23. Управління державним бюджетом України: Підручник для студентів вузів / колектив авторів [за заг. редакцією М.Я. Азарова] – К.: Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.

 24. Федосов В.М. Бюджетна система : підруч. / за наук . ред.В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбов. Літератури ; Тернопіль: Екон. думка, 2012. – 871с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка