Бухгалтерський облік І контроль виробничого споживання оборотних активів: організація та методикаСкачати 376.38 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації29.12.2016
Розмір376.38 Kb.
  1   2


Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Житомирський державний технологічний університет


На правах рукопису

Суков Геннадій Сергійович

УДК: 657.471.11
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧОГО СПОЖИВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА

Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)
дисертація
на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Науковий керівник

Бутинець Франц Францович

доктор економічних наук,

професорЖИТОМИР-2008

ЗМІСТВСТУП….............................................................................................................

3РОЗДІЛ 1. ОБОРОТНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ......................................................

10

1.1. Економічна сутність оборотних активів та їх роль у створенні продукту.................................................................................................

10

1.2. Історія розвитку та сучасні проблеми обліку оборотних активів…

24

1.3. Класифікація оборотних активів підприємства для організації та ведення бухгалтерського обліку......................................................

35

 1. Висновки до першого розділу ……...…………………………………….

43РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОГО СПОЖИВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

46

2.1. Капіталізація виробничих витрат в оборотні активи …………

46

2.2. Організація обліку виробничого споживання оборотних активів для потреб управління.............................................................

64

2.3. Удосконалення бухгалтерського обліку і розподілу накладних витрат......................................................................................................

95

 1. Висновки до другого розділу ………………………………………………..

117РОЗДІЛ 3. Удосконалення внутрішнього контролю витрачання оборотних активів ………………………..............

120

3.1. Організація контрольно-ревізійної роботи витрачання оборотних активів на великих підприємствах .................................

120

3.2. Бухгалтерський контроль виробничого споживання оборотних активів: управлінський аспект.............................................................

132

3.3. Методика внутрішнього контролю операцій з оборотними активами ……………………………………………………………….

140

 1. Висновки до третього розділу ………………………………………………

152ВИСНОВКИ…………………….......................................................................

154ДОДАТКИ........................................................................................................

157

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................

247

 1. ВСТУП

Актуальність теми. Функціонування підприємств в умовах ринку зумовлює трансформацію підходів до якості бухгалтерської інформації, необхідної для прийняття рішень управлінським персоналом. Це зумовлює необхідність удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку виробничого споживання оборотних активів як основи інформаційного забезпечення управління заготівельною, виробничою та збутовою діяльністю. У свою чергу, методика бухгалтерського обліку оборотних активів повинна враховувати специфіку діяльності великих підприємств, що відзначається тривалим операційним циклом виробничого процесу, який в окремих випадках перевищує три роки.

Значна тривалість операційного циклу обумовлює капіталізацію витрат у вартості незавершеного виробництва та готової продукції, що потребує чіткої організації збору інформації про рух оборотних активів і врахування особливостей капіталізації їх вартості в процесі обліково-аналітичного забезпечення управління.

Вивчення методики теоретичного та практичного обґрунтування питань, пов’язаних з управлінням, організацією і веденням бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу оборотних активів займались вітчизняні вчені, зокрема: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, Т.В. Головко, А.Г. Загородній, З.Ф. Канурна, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, В.Г. Лінник, Б.М. Литвин, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, М.С. Пушкарь, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець, В.О. Шевчук; російські вчені: П.С. Безруких, Р.Я. Вейцман, Н.А. Єрмакова, В.Б. Івашкевич, В.В. Ковальов, А.Ш. Маргуліс, В.Ф. Палій, А.М. Поддерьогін, В.К. Радостовець, О.П. Рудановський, Я.В. Соколов; вчені інших зарубіжних країн: А. Апчорч (A. Аpchurch), А. Аткінсон (A. Atkinson), К. Друрі (C. Drury), Р.С. Каплан (Robert S. Kaplan), Дж. Сігел (J. Sigal), Дж. Фостер (G. Foster), Р.В. Хілтон (R.W. Hilton), Ч.Т. Хорнгрен (T. Horngren).

В Україні за період 1991-2007 рр. захищено понад сто дисертацій з проблем бухгалтерського обліку, аналізу і контролю оборотних активів, значну увагу в яких приділено методиці бухгалтерського обліку виробничого витрачання оборотних активів з урахуванням галузевих особливостей. Водночас, потребують подальших досліджень проблемні питання, пов’язані з уточненням понятійного апарату, удосконаленням методики бухгалтерського обліку капіталізованих витрат в частині оборотних активів, методики внутрішнього контролю облікового відображення використання оборотних активів та порядку розкриття інформації про капіталізовані витрати на різних стадіях господарських процесів, враховуючи тривалість операційного циклу та керуючись системним підходом.

Вказані положення визначають актуальність і основні напрями дослідження.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету № 19 “Організація та методологія бухгалтерського обліку і контролю в контексті інтеграції України в Європейський Союз” (номер державної реєстрації 0105U000466). У межах наукової програми та на основі договору між ЗАТ “Новокраматорський машинобудівний завод” та Житомирським державним технологічним університетом про науково-виробничу співпрацю № 128 від 30 вересня 2004 р. автором виконано дослідження проблем бухгалтерського обліку та контролю виробничого споживання оборотних активів.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування організаційних і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку й контролю виробничого споживання оборотних активів в системі управління великих підприємств.

Для досягнення мети в дисертації поставлено наступні завдання: • усунути неконвенційність понять у бухгалтерському обліку, враховуючи економічну сутність оборотних активів, з метою теоретичного обґрунтування підходів до організації процесу облікового забезпечення прийняття управлінських рішень;

 • дослідити стан наукової розробленості питань щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з оборотними активами, їх планування та нормування на великих підприємствах для втілення теоретичних розробок у практику господарювання;

 • удосконалити існуючу класифікацію оборотних активів підприємства для організації та ведення бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей виробничого споживання оборотних активів;

 • провести критичний аналіз існуючих підходів до бухгалтерського відображення виробничого споживання оборотних активів з урахуванням тривалості операційного циклу виробництва продукції на великих підприємствах і визначити напрями його удосконалення для забезпечення процесу стратегічного управління оборотними активами;

 • дослідити сучасні методи розподілу загальновиробничих витрат та удосконалити методику розподілу цих витрат на великих підприємствах;

 • розкрити особливості організації та здійснення контрольних процедур на підприємстві та довести необхідність бухгалтерського контролю витрачання оборотних активів з метою розподілу обов’язків суб’єктів внутрішнього контролю;

 •  удосконалити методику внутрішнього контролю витрачання оборотних активів для великих підприємств з метою підвищення точності результатів контролю, скорочення трудових витрат, сприяння прийняттю ефективних управлінських рішень.

Об’єктом дослідження є процес виробничого споживання оборотних активів на великих підприємствах, що охоплюється системою бухгалтерського обліку та контролю.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних питань організації та методики бухгалтерського обліку й контролю виробничого споживання оборотних активів.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою проведеного дослідження виступають наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені проблемам бухгалтерського обліку та контролю оборотних активів, а також публікації в періодичних виданнях, матеріали наукових конференцій та семінарів з наведеної проблематики.

Індукція, дедукція, теоретичне узагальнення, групування, порівняння та історичний метод використовувалися для розкриття сутності понять “оборотні активи”, “оборотні кошти”, “оборотний капітал”. Для удосконалення класифікації оборотних активів застосовувався абстрактно-логічний метод і метод причинно-наслідкового зв’язку; для вивчення стану списання оборотних активів на собівартість продукції на великих підприємствах – метод спостереження. Теоретичному узагальненню і удосконаленню понять, відображених у предметі дисертаційного дослідження, сприяв логічний метод. Статистичні методи використовувалися для узагальнення, систематизації й оцінки емпіричних даних та прогнозування тенденцій їх зміни.Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретико-методичних підходів і практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю за операціями з оборотними активами на великих підприємствах, що дозволяє підвищити корисність облікової інформації для різних груп користувачів. Основні положення наукової новизни полягають у наступному:

вперше одержано:

 • комплексну облікову модель управління незавершеним виробництвом і готовою продукцією як складових капіталізованих витрат оборотних активів на базі інтегрованої комп’ютерної системи управління, що дозволить оптимізувати бухгалтерський облік виробничого споживання оборотних активів великих підприємств;

удосконалено:

 • класифікацію оборотних активів підприємств в частині виділення та обґрунтування наступних ознак: за економічною природою; принципами організації; видами (елементами); характером джерел формування, застосування яких забезпечить спрощення процесу формування даних, підвищення корисності та доречності бухгалтерської інформації через достатню деталізацію об’єктів бухгалтерського обліку;

 • методику внутрішнього контролю витрачання оборотних активів, зокрема, етапів контролю, особливостей застосування методів, прийомів і способів контролю витрачання оборотних активів на кожному з етапів;

дістало подальший розвиток:

 • уточнення понятійного апарату з позиції функціонування системи бухгалтерського обліку: “оборотні активи”, “оборотні кошти”, “оборотний капітал”, що дозволить розмежувати ці категорії та забезпечить обґрунтованість їх трактування для організації та ведення бухгалтерського обліку;

 •  удосконалення методики розподілу загальновиробничих витрат, яка враховує тривалий операційний цикл виробництва продукції, що забезпечить підвищення ефективності оцінки вартості незавершеного виробництва та готової продукції великих підприємств;

 •  уточнення основних характеристик методів обліку витрат і запасів незавершеного виробництва, що сприяє теоретичному обґрунтуванню раціоналізації організації бухгалтерського обліку оборотних активів у системі планування, аналізу та внутрішнього контролю;

 •  розробка проекту програми бухгалтерського контролю окремих складових оборотних активів та розподіл обов’язків в частині контролю операцій з оборотними активами між відділами й службами великих підприємств, що забезпечить отримання повних, достовірних та своєчасних даних;

 •  визначення завдань бухгалтерського контролю операцій з оборотними активами із наведенням джерел інформації у розрізі підрозділів великого підприємства .

Практичне значення одержаних результатів. Застосування на практиці запропонованих рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю оборотних активів при функціонуванні великих підприємств у ринкових умовах забезпечить достовірність та своєчасність надання інформації управлінському персоналу. Теоретичні та прикладні розробки застосовуються у практичній діяльності, неодноразово апробовані та ефективно використовуються в навчальному процесі, а саме:

– методичні рекомендації щодо організації обліково-аналітичного забезпечення собівартості готової продукції в частині впровадження позамовного методу обліку витрат і калькулювання собівартості готової продукції з елементами нормативного методу (ЗАТ “Новокраматорський машинобудівний завод”, акт впровадження № 80/5 від 20.12.2006 р.);

– уточнення змісту основних термінів з обліково-аналітичного забезпечення бухгалтерського обліку й контролю оборотних активів використано при розробці навчально-методичного забезпечення та навчальних програм наступних дисциплін: “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Звітність підприємства”, а також в роботі навчальних студій “Головний бухгалтер” і “Аудитор” (Житомирський державний технологічний університет, довідка № 44-45/359 від 12.03.2007 р.);

– методика формування собівартості виробничих замовлень, що передбачає механізм та алгоритм формування повної собівартості з метою забезпечення застосування єдиного методичного підходу всіма структурними підрозділами підприємства до формування інформації для облікового відображення оборотних активів підприємства, використаних для виконання виробничих замовлень (ЗАТ “Старокраматорський машинобудівний завод”, довідка № 42/8 від 16.03.2007 р.);

– методичні підходи щодо комп’ютеризації бухгалтерського обліку операцій з оборотними активами, зокрема, їх списання на собівартість готової продукції з використанням комп’ютерної програми на базі системи Oracle, що передбачають запровадження в господарську діяльність положення про бухгалтерський облік та внутрішній контроль в режимі операційного дня (ВАТ “Словважмаш”, довідка № 103/28/4 від 21.06.2007 р.).

Особистий внесок дисертанта. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано положення, які є результатом особистої роботи здобувача, що полягає у дослідженні питань, пов’язаних із удосконаленням організації і методики бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю оборотних активів з урахуванням специфіки діяльності великих підприємств у ринкових умовах господарювання.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені в дисертації, знайшли відображення у статтях, опублікованих у фахових та інших виданнях, доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях: ІV Міжнародній науковій конференції “Развитие бухгалтерского учёта и контроля в контексте Европейской интеграции” (м. Житомир-Краматорськ, ЖДТУ, 2005 р.); ХХХ науковій конференції, присвяченій 45-ій річниці Житомирського державного технологічного університету (м. Житомир, ЖДТУ, 2005 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень’2005” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2005” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); “Зимові читання, присвячені ідеям ім. П.П. Німчинова та І.В. Малишева” (м. Житомир, ЖДТУ, 2006 р.).

Публікації. За результатами дослідження у фахових виданнях опубліковано 13 статей загальним обсягом 8,28 друк. арк. (особисто автора – 7,79 друк. арк.), 7 тез доповідей загальним обсягом 1,72 друк. арк., в інших публікаціях (підручниках і посібниках), виданих у співавторстві, особисто автора – 0,37 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 156 сторінках друкованого тексту, у тому числі 19 таблиць на 15 сторінках, 35 рисунків, що займають 20 сторінок. Робота містить 15 додатків на 89 сторінках, список використаних літературних джерел, що нараховує 231 найменування, – на 17 сторінках.

  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка