Бродильні виробництваСкачати 39.75 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір39.75 Kb.

Бродильні виробництва


Семестр:  3  Обсяг дисципліни: загальна кількість годин 150 (кредитів ЄКТС 5);

аудиторні години 48 (лекції 32 , практичні - 16 , семінарські - ___,

лабораторні - ___ )

Лектор: Яворська Галина Василівна (ел.адреса igor_javo@ukr.net),

Результати навчання:

  • знати: правила організації бродильних виробництв; вимоги до мікроорганізмів, які здійснюють бродіння у промисловості; методи удосконалення виробничих штамів мікроорганізмів; умови зберігання промислових культур та приготування посівного матеріалу; види сировини та приготування поживних середовищ для вирощування мікроорганізмів; принципи роботи ферментерів для одержання біомаси і/або цільового продукту; використання бродильних виробництв у харчовій промисловості, зокрема, способи одержання за допомогою мікроорганізмів спиртів, розчинників, харчових напоїв (горілки, кон’яку, пива, вина тощо), ензиматично активної біомаси, йогурту, кефіру тощо; особливості бродіння під час одержання за допомогою мікроорганізмів додаткових джерел енергії (біогазу, паливного етанолу); значення процесів бродіння в очищенні стоків і навколишнього середовища; методи виявлення мікроорганізмів для здійснення мікробіологічного контролю на бродильних виробництвах;

  • вміти: пропонувати види сировини для мікроорганізмів певного бродильного виробництва; створити схему приготування посівної культури для заданого виробництва; пропонувати способи вирощування та визначити основні параметри росту виробничої культури мікроорганізмів; розробити схему селекціонування заданої культури мікроорганізмів; описати схему виробництва дріжджів, етилового спирту, кон’яку, пива, вина, хлібного квасу, пшеничного і житнього хліба, йогурту, окремих видів сиру і пробіотиків тощо; на основі знань про способи одержання біомаси дріжджів, визначити вимоги до них залежно від подальшої галузі використання; використовуючи знання про способи одержання за допомогою мікроорганізмів продуктів харчування і напоїв, характеризувати схему певного бродильного виробництва; використовуючи знання про способи одержання за допомогою мікроорганізмів додаткових джерел енергії визначити вимоги до сировини та мікроорганізмів; пропонувати раціональні умови застосування відходів бродильних виробництв у конкретних випадках; визначати найраціональніші прийоми біоочищення навколишнього середовища.

Анотація навчальної дисципліни:

“Бродильні виробництва” є дисципліною, що надає знання про безпосереднє щоденне практичне застосування мікроорганізмів і/або продуктів їхньої життєдіяльності. Предметом вивчення є мікроорганізми та мікробіологічні процеси, які використовують для бродильних виробництв. Завданнями є сформувати у студентів систему знань щодо принципів організації бродильних виробництв, особливостей вирощування та використання мікроорганізмів, які здійснюють бродіння і виділення та застосування готових продуктів.


Рекомендована література: 

1. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. Навчальний посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 256 с.

2. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с.

3. Современная микробиология. Прокариоты: В 2-х томах. Пер.с англ. / Под ред.


Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 2005. – 1234 с.

4. Промышленная микробиология / Под ред. Н. С. Егорова. – М.: Высшая школа, 1989. – 688 с.

5. Пирог Т. П. Загальна мікробіологія: Підручник – К.: НУХТ, 2004. – 471 с.

6. Теоретические основы биотехнологии. Биохимические основы синтеза билогически активних веществ / Под ред. И. М. Грачевой. – М.: Элевар, 2003. – 554 с.

7. Підгорський В. С., Іутинська Г. О., Пирог Т. П. Інтенсифікація технологій мікробного синтезу. – Київ: Наукова думка, 2010. – 327 с.

8. Капрельянц Л.В., Пилипенко Л.М., Єгорова О.В. та ін. Технічна мікробіологія. – Одесса: Друк, 2006. – 308 с.

9. Куц А.М., Кошова В. М. Технологія бродильних виробництв: Консп. лек. – К.: НУХТ, 2011. – 156 с.

10. Антипов С.Т., Кретон И.Т., Остриков А.Н. и др.; Под ред. Акад.. РАСХН Панфилова В.А. Машины и аппараты пищевых производств. В 2 кн. Кн. 1. – М.: Высшая школа, 2001. – 685 с.

11. О состоянии и направлениях развития производства спирта этилового из пищевого сырья и ликероводочной продукции. – М.: Пищевая промышленность, 2005. – 424 с.

12. Бэмфорт К. У. Новое в пивоварении. – СПб.: Профессия, 2007. – 520 с.

13. Шуманн Г. Безалкогольные напитки: сырье, технологии, нормативы: Пер. с нем. – СПб.: Профессия, 2007. – 280 с.

14. Нарцисс Л. Краткий курс пивоварения: Пер. с нем. А. А. Куреленкова. – СПб.:Профессия, 2007. – 640 с.

15. Прист Ф., Кемпбелл И. Микробиология пива: Пер. с англ. – СПб.: Профессия, 2005. – 368 с.

16. Домарецький В. А. Технологія солоду і пива: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: ІНКОС, 2004. – 426 с.

17. Сидоров Ю. І., Влязло Р. Й., Новіков В. П. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості. – Львів: Інтелект-Захід, 2008. – 736 с.

18. Boulton C. Fermentation of beer // in Brewing: New technologies. Edited by C Bamforth, University of California Davis, USA. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition. – 2006. – N 126. – 500 p.


Форми та методи навчання: форми: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота; методи: передавання та обміну словесною інформацією (розповідь, діалог), наочні, переконування (діагностичне питання, приведення доказів), розвитку мислительних дій (порівняння, розрізнення, аналогія, узагальнення, дедукція, індукція), контролю (поточного, підсумкового, тестового, усного, письмового)
Форма звітності: __________екзамен ______________

Мова навчання:  українська

Розглянуто на засіданні кафедри мікробіології «28»грудня 2015 р. Протокол № 9


Завідувач кафедри мікробіології ________________________ проф. С. О. Гнатуш

(підпис)

Затверджено на Вченій раді біологічного факультету «__»__________ 20__ р. Протокол №__


Декан біологічного факультету ________________________ доц. І. С. Хамар

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка