Біотехнологічні процеси і продуценти назва вибіркової дисципліниСкачати 41.24 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір41.24 Kb.

Біотехнологічні процеси і продуценти

назва вибіркової дисципліни


Семестр:  2_

Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - _90_ (кредитів ЄКТС - _3_);

аудиторні години - 48_ (лекції - 32__ , практичні - 16 , семінарські - ___,

лабораторні - ___ )

Лектор: доц. Осташ Ірина Степанівна_(ел.адреса emrisus@yahoo.com ) ,

Результати навчання:

 • знати:

 • вміти:

 • охарактеризувати схему певного мікробіологічного промислового виробництва;

 • практично застосовувати набуті знання для вирішення екологічних проблем.


Анотація навчальної дисципліни:

У процесі вивчення дисципліни розглядаються сучасні методи відбору та генетичного і генно-інженерного конструювання промислових штамів мікроорганізмів. Характеризуються конкретні приклади біотехнологічних продуцентів.


Рекомендована література: 

Базова:

 1. Безбородов А.М., Кочан И.Б., Бочева С.С. Основы биотехнологии микробных синтезов.- Ростов н/Д: Изд.-во Ростовского университета, 1989. – 112 с.

 2. Березин И.В., Клесов А.А., Швадяс В.К. Угарова Н.Н., Ворфоломеев С.О., Ярополов А.И. А.И., Казанская Н.Ф., Егоров А.М. Инженерная энзимология.-М.: Высш. шк., 1987. – 143 с.

 3. Березин И.В., Клячко Н.Л., Левашов А.В., Мартинек К., Можаев В.В., Хмельницкий Ю.Л. Иммобилизованные ферменты. - М.:Высш. шк., 1987. - 157 с.

 4. Быков В.А., Крылов, Манаков М.Н., Марквичев Н.С., Орлова Л.М., Тарасова Н.В. Биотехнология: Учеб. пособие для вузов. В 8 кн. / Под ред. Егорова Н.С., Самуилова В.Д. Кн. 6: Микробиологическое производство биологически активных веществ и препаратов. – М.: Высш. шк., 1988. – 208 с.

 5. Биотехнология / Под ред. акад. А. А. Баева. – М.: Наука, 1984. – 310 с.

 6. Биотехнология. В 8-ми книгах / Под ред. Егорова Н. С., Самуилова В. Д. – М.: Высш. шк., 1987.

 7. Божков А. И. Биотехнология. Фундаментальные и промышленные аспекты. – Харьков: Федорко, 2008. – 364 с.

 8. Бутенко Р.Г., Гусев, М.В., Киркин А.Ф., Корженевская Т.Г., Маркарова Е.Н. Клеточная инженерия. - М.: Высш. шк., 1987. – 127 с.

 9. Виестур У. Э., Шмите И. А., Жилевич А. В. Биотехнология. Биологические агенты, технология, аппаратура. – Рига: Зинатне, 1987. – 263 с.

 10. Воробьева Л. И. Техническая микробиология: Учебн. пособие. – М.: Изд. Моск. ун-та, 1987. – 168 с.

 11. Генетика промышленных микроорганизмов / Под ред. Дебабова В.Г. – М.: Наука, 1990. – 280 с.

 12. Дебабов В.Г., Лившиц В.А. Биотехнология: Учеб. пособие для вузов. В 8 кн. / Под ред. Егорова Н.С., Самуилова В.Д. Кн. 2: Современные методы создания промышленных штаммов микроорганизмов. – М.: Высш. шк., 1988. – 208 с.

 13. Дзядевич С.В., Солдаткін О.П. Наукові та технологічні засади створення електрохімічних біосенсорів / Під ред. Єльської Г.В. – Київ, 2005. – 250с.

 14. Козлова І.П., Радченко О.С., Степура Л.Г. та ін. Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти. – К.: Наук. думка, 2008. – 520 с.

 15. Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. Научные основы экобиотехнологии / Учебное пособие для студентов. М.: Мир, 2006. – 504с.

 16. Маненков М.Н., Победенский Д.Г. Теоретические основы технологии микробиологических производств. – М.: Мир, 1990.

 17. Мельничук М.Д., Новак Т.М., Кунах А.В. Біотехнологія рослин. – Київ: ПоліграфКолсантинг, 2003. – 520с.

 18. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: Підручник. – К.: НУХТ, 2004. – 471 с.

 19. Промышленная биотехнология / Под ред. Егорова Н.С. – М.: Высш. шк., 1989. – 688 с.

 20. Ферментация и технология ферментов: Пер. с англ. / Уонг Д., Кооней Ч., Демайн А. и др. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 336 с.

 21. Яворська Г.В., Ґудзь С.П., Гнатуш С.О. Промислова мікробіологія. – Львів, вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І Франка, 2008. – 256с.


Допоміжна:

 1. Биотехнология. Принципы и применение: Пер с англ. / Под ред. Хиггинса И. И., Беста Д., Джонса Дж. – М.: Мир, 1988. – 480 с.

 2. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. – М.: Мир, 2002. – 589 с.

 3. Биологическая очистка сточных вод / Под ред. Квасникова Е.И., Серпокрылова Н.С. – К.: Наук. думка, 1990. – 110 с.

 4. Гвоздяк П.І. За принципом біоконвейєра. Біотехнологія охорони довкілля //Вісник НАН України. – 2003. – №3. – С. .29-36.

 5. Евтушенков А.Н., Фомичев Е.К. Введение в биотехнологию: Курс лекций. – Минск: БГУ, 2002. – 105с.

 6. Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды: Пер. с англ. / Под ред. Дебабова В.Г. – М.: Мир, 1987. – 411 с.

 7. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. – Новосибирск: Сиб. унив. из-во, 2004. – 496 с.

 8. Хенце М., Амроэс П., Ля-Кур-Янсен Й., Арван Э. Очистка сточных вод. Биологичесткие и химические процессы. – М.: Мир, 2006. – 480с.

 9. Швед О.В., Миколів О.Б., Комаровська-Порохнявець О.З., Новіков В.П. Екологічна біотехнологія / В 2-х кн. – Львів: вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010.

 10. Періодична література.Інформаційні ресурси


  1. Програма зі спецкурсу «Біотехнологічні процеси та продуценти».

  2. Бібліотека ЛНУ імені Івана Франка.

  3. Бібліотека кафедри генетики та біотехнології.

  4. Бібліотека біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.


Форми та методи навчання: __лекції, консультації, самостійна робота_

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:_екзамен__

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська (англійська)

Розглянуто на засіданні кафедри «23»_грудня 2015 р. Протокол №__

Завідувач кафедри ________________________ __проф. Федоренко В.О._

(підпис)
Затверджено на Вченій раді факультету « _»_ _ 2015 р. Протокол №__

Декан ________________________ _доц. Хамар І.С.__(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка