Біохімія рослин назва вибіркової дисципліниСкачати 20.27 Kb.
Дата конвертації05.04.2017
Розмір20.27 Kb.

Біохімія рослин

назва вибіркової дисципліни


Семестр: __V___ Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - 32 (кредитів ЄКТС - __); аудиторні години - 32 (лекції - 32 , практичні - ___ , семінарські - ___, лабораторні - __)

Лектор: доц. Кобилецька М.С. (ел. адреса kobyletskam@gmail.сom) ,

Результати навчання:

Анотація навчальної дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни «Біохімія рослин» є ознайомити студентів із специфікою метаболізму рослинних організмів, яка зумовлена автотрофним способом живленням, розкриття молекулярних основ фізіологічних процесів. Завданням вивчення є сформувати уявлення про особливості біохімічних процесів у рослин: склад рослинних клітин, основні групи речовин первинного і вторинного метаболізму, біосинтетичні перетворення та катаболізм.
Рекомендована література: 

 1. Брей С. Азотный обмен в растениях. – М.: Наука, 1986. – 240 с.

 2. Бриттон Г. Биохимия природных пигментов. – М.: Мир, 1986. – 422 с.

 3. Гудвин Т., Мерсер Э. Введение в биохимию растений: В 2 т. – М.: Мир, 1986.

 4. Злобін Ю.А. Курс фізіології і біохімії рослин: Підручник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 464 с.

 5. Ковальов В.М., Павлій О., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин. – Харків: Прапор, 2000. – 706 с.

 6. Красільнікова Л.О., Авксентьєва О.О., Жмурко В.В. Біохімія рослин. – Харків: Колорит, 2007. – 191 с.

 7. Кретович В.Л. Биохимия растений. – М.: Высш. шк., 1980. – 503 с.

 8. Лебедева Т.С., Сытник К.М. Пигменты растительного мира. – К.: Наук. думка, 1986. – 88 с.

 9. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 392 с.

 10. Терек О.І. Ріст рослин: навчальний посібник. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2007. – 248с.

 11. Терек О.І. Ріст рослин: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 248 с.

 12. Таран Н.Ю., Косик О.І., Оканенко О.А., Бацманов Л.М. Ліпіди рослин. – К.: Ленвіт, 2006. – 104 с.

 13. Buchanan B.B., Gruissem W. Jones R.L. Biochemistry & Molecular Biology of Plants. 2000., ASPP., 1320 р.


Форми та методи навчання: лекції, консультації, самостійна робота___________________

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:______екзамен__________________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська

Розглянуто на засіданні кафедри «31» серпня 2015 р. Протокол № 1


Завідувач кафедри ________________________ _____________________

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Декан ________________________ ___________________________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка