Бібліотека «Тої слави козацької повік не забудем…»Скачати 292.7 Kb.
Дата конвертації18.12.2016
Розмір292.7 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
БІБЛІОТЕКА


«Тої слави козацької повік не забудем…»

Бібліографічний покажчик до Дня українського козацтва

Київ – 2011

УДК 016:94](477)"16/17"

ББК 91.9:63

Т 509

Колектив укладачів: зав. відділу Улятовська Т. В., зав. сектору Стешенко Г. О., бібліограф I кат. Степко В. В.

«Тої слави козацької повік не забудем…» : бібліогр. покажч. до Дня українського козацтва / уклад.: В. В. Степко, Г. О. Стешенко, Т. В. Улятовська ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2011. – 21 с.
Бібліографічний покажчик містить інформацію про наукові та дослідницькі роботи, публікації із збірників і періодичних видань, нотні видання, наявні у фондах бібліотеки КНУКіМ, які висвітлюють особливе місце козацтва в історії України XVII – XVIII століть. Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Передмова


Козаччина – доба найбільшого напруження сил українського народу, його державної, соціальної та культурної творчості, коли яскраво виявилися найкращі – світлі й найгірші – темні сторони національного менталітету. Ґрунтуючись на глибоких історичних традиціях, козацтво продовжило розвиток матеріальної культури та духовного життя народу і вже із середини ХVII ст. почало репрезентувати перед світом український етнос, а українці дістали назву «козацького народу».

Нині, у час національного відродження, коли український народ творить свою державність, великого значення для формування незалежності України набуває осмислення історії Запорозької Січі – козацької християнської республіки, яка з її демократизмом, чи не головною рисою характеру українців, багато в чому є для нас взірцем, моделлю для нашої суверенної держави.

Пропонуємо до Вашої уваги бібліографічний покажчик книг та статей із збірників та періодичних видань, які є у фондах нашої бібліотеки. Покажчик складається з передмови та трьох розділів.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів університету, усіх, хто цікавиться історією України.
Книги та статті із збірників 1. Андрієнко Л. Зорові образи барокко / Л. Андрієнко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – C. 207–213.

 2. Андрущенко В. Л. Запорозька Січ як український феномен / В. Л. Андрущенко ; за ред. В. М. Федосова. –- К. : Заповіт, 1995. – 173 с.

 3. Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини : з ілюстраціями і картою України / Володимир Антонович. – К. : Україна, 1991. – 157 с.

 4. Антонович В. Демко Многогрішний / Володимир Антонович // Гетьмани України : іст. портр. : збірник. – К. : Журн. «Україна», 1991. – C. 85–92.

 5. Антонович В. Іван Брюховецький / Володимир Антонович // Гетьмани України : іст. портр. : збірник. – К. : Журн. «Україна», 1991. – C. 69–76.

 6. Антонович В. Іван Виговський / Володимир Антонович // Гетьмани України : іст. портр. : збірник. – К .: Журн. «Україна», 1991. – C. 45–52.

 7. Антонович В. Павло Тетеря / Володимир Антонович // Гетьмани України : іст. портр. : збірник. – К. : Журн. «Україна», 1991. – C. 61–68.

 8. Антонович В. Петро Дорошенко / Володимир Антонович // Гетьмани України : іст. портр. : збірник. – К. : Журн. «Україна», 1991. – C. 77–84.

 9. Антонович В. Петро Сагайдачний / Володимир Антонович // Гетьмани України : іст. портр. : збірник. – К. : Журн. «Україна», 1991. – C. 25–32.

 10. Антонович В. Юрась Хмельниченко / Володимир Антонович // Гетьмани України : іст. портр. : збірник. – К. : Журн. «Україна», 1991. – C. 53–60.

 11. Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі / О. М. Апанович. – К. : Либідь, 1993. – 287 с. : іл.

 12. Апанович О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва : кн. ст. про іст. буття укр. козацтва / О. М. Апанович ; упоряд. О. Яремійчук ; наук. ред., авт. післямови Ю. Мицик ; макет, худож. оформ. А. Пшінки. – К. : Веселка, 2009. – 719 с. : іл.

 13. Апанович О. М. Українсько-російський договір 1654 р.: міфи і реальність / О. М. Апанович. – К. : Варта, 1994. – 95 с. – (Бібліотечна серія).

 14. Архів Коша Нової Запорозької Січі : опис справ, 1713–1776 / Голов. арх. управ. при Кабінеті Міністрів України ; Центр. держ. іст. архів України ; АН України. – 2-ге вид., доповн. і виправл. – К. : Наук. думка, 1994. – 232 с.

 15. Бойко И.Д. Трехсотлетие воссоединения Украины с Россией: 1654–1954 / И. Д. Бойко. – К., 1954. – 39 с.

 16. Бойко І. Д. Триста років возз’єднання України з Росією : розшир. стенограма публіч. лекції / І. Д. Бойко. – К., 1953. – 40 с.

 17. Борисенко В. Й. Україна козацька. XV–XVIII ст : у 2-х ч. : навч. посіб. / В. Й. Борисенко, С. З. Заремба. – К., 1993.

 18. Борисенко В.Й. Наростання суперечностей між Україною та Московією 1654 р. / В. Й. Борисенко // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / М-во освіти і науки України, Укр. православна Церква, Київ. Патріархат, Міжнар. ін-т лінгвістики і права. – К. : Укр. Центр духовн. культури, 2001. – C. 208–222.

 19. Борщак І Іван Мазепа: життя й пориви великого гетьмана / І. Борщак, Р. Мартель ; авториз пер. з фр., передм. М. Рудницького. – К. : Рад. письм. ; К. : Журн. «Київ», 1991. – 316 с.

 20. Борщак І. Іван Мазепа: життя й пориви великого гетьмана / І. Борщак, Р. Мартель ; авториз. пер. з фр. М. Рудницького. – К. : Свенас, 1991. – 135 с. : іл.

 21. Булос (Павло Халебський), ібн аз-Заїма аль-Халебі. Країна козаків / ібн аз-Заїма аль-Халебі Булос (Павло Халебський). – К. : МСП «Козаки», 1995. – 85 с. : іл. – (Настільна книжка українця).

 22. Важкий шлях : перша половина XVIII ст. – К. : Україна, 2002. – 382 с. – (Історія України в прозових творах та документах).

 23. Василенко М. Павло Полуботок / М. Василенко // Гетьмани України : іст. портр. : збірник. – К. : Журн. «Україна»,1991. – C. 159–206.

 24. Васильєв М. Гетьман І. Скоропадський – захисник інтересів лівобережного козацького війська. Його протистояння царському уряду / М. Васильєв // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – C. 190–193.

 25. Войцехівська І. Літопис Лизогуба / І. Войцехівська // Історичний календар’98 : наук.-попул. та літ. альм. – К., 1997. – Вип. 4. – C. 239.

 26. Володарі гетьманської булави : іст. портр. – К. : Варта, 1995. – 557 с.

 27. Воссоединение Украины с Россией : документы и материалы : в 3-х т. / АН СССР. Ин-т истории, АН УССР. Ин-т истории. – М., 1953.

 28. Гайворонська М. Феномен Слобожанського козацтва / М. Гайворонська // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – C. 163–166.

 29. Гарасимчук В. І. Матеріали до історії козаччини ХVІІ віку / В. І. Герасимчук. Василь Герасимчук: життя і творчість (1880–1944). – Л., 1994. – 153 с. – (Львівські історичні праці. Джерела ; вип.1).

 30. Герасименко Н. Остап Гоголь – гетьман / Неля Герасименко // Історичний календар’99. – К., 1998. – Вип. 5. – C. 23–27.

 31. Гетьмани України : іст. портр. : збірник. – К. : Журн. «Україна», 1991. – 215 с. : іл.

 32. Голобуцкий В. А. Запорожское казачество / В. А. Голобуцкий. – К. : Госполитиздат, 1957. – 462 с.

 33. Голобуцкий В. А. Освободительная война украинского народа под руководством Хмельницкого (1648–1654) / В. А. Голобуцкий. – М. : Госполитиздат, 1954. – 159 с.

 34. Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734–1775 рр.) / В. О. Голобуцький. – Д. : Січ, 2004. – 421 с.

 35. Голобуцький В. О. Запорозьке козацтво / В. О. Голобуцький. – К. : Вища школа, 1994. – 539 с.

 36. Голобуцький В. О. Чорноморське козацтво / В. О. Голобуцький. – Д. : Січ, 2008. – 494 с. : портр.

 37. Горенко-Баранівська Л. І. Культурна політика козацько-гетьманської держави другої пол. XVII–XVIII ст. (в галузі освіти і культури ) / Л. І. Горенко-Баранівська // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2001. – № 1. – C. 117–125.

 38. Грабовецький В. В. Олекса Довбуш – легендарный герой украинского народа / В. В. Грабовецький. – М. : Соцэкгиз, 1959. – 82 с.

 39. Грабовецький В. В. Олекса Довбуш (1700–1745) / В. В. Грабовецький. – Л. : Світ, 1994. – 271 с.

 40. Греков И. Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. / И. Греков ; АН СССР, Ин-т славяноведения. – М. : Гос. изд-во полит. лит., 1954. – 112 с.

 41. Грушевський М. С. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М. С. Грушевський. – Д. : Січ, 1993. – 55 с.

 42. Губський Б. Богдан Хмельницькой: від державної ідеї до Української козацької держави / Б. Губський // Хроніка–2000. – К., 2001. – Вип. 45/46 : Черкаський край – земля Богдана і Тараса. – C. 33–45.

 43. Гуржій О. І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. – К. : Україна, 2004. – 190 с. : іл.

 44. Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право / О. І. Гуржій. – К. : Основи, 1996. – 223 с.

 45. Джеджула Ю. А. Таємна війна Богдана Хмельницького : іст.-докум. оповідь / Юрій Андрійович Джеджула. – К. : Молодь, 1995. – 223 с.

 46. Дзира Я. Данило Апостол / Ярослав Дзира // Гетьмани України : іст. портр. : збірник. – К. : Журн. «Україна», 1991. – C. 207–214.

 47. Дзира Я. Михайло Ханенко/ Ярослав Дзира // Гетьмани України : іст. портр. : збірник. – К. : Журн. «Україна», 1991. – C. 93–100.

 48. Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст. : зб. док. / упоряд. В. Й. Горобець ; АН України, Археогр. комісія, Ін-т укр. археографії, ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – К. : Наук. думка, 1993. – 388 с. – (Пам’ятки політично-правової культури України).

 49. Єнсен А. Мазепа : іст. картини / Альфред Єнсен ; пер. зі швед. Н. Іваничук. – К. : Укр. письменник, 1992. – 205 с.

 50. Жуковський М. Хронологічна та територіальна локалізація Микитинської Запорозької Січі / М. Жуковський // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – C. 137–144.

 51. За волю і державність. До 365-річчя І. С. Мазепи // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К. : Кн. палата України, 2003. – 2004 : I квартал. – C. 88–94.

 52. Загірня М. М. Гетьман Петро Сагайдачний : іст. оповід. / М. М. Загірня ; з повісті Д. Мордовця, з дод. й одмінами, перероб. М. Загірня. – К. : Дніпро, 1991. – 95 с. : іл. – (Про часи козацькі на Україні).

 53. Замлинский В. А. Богдан Хмельницкий / В. А. Замлинский. – М. : Мол. гвардия, 1989. – 336 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; вып. 9 (698)).

 54. Заруба В. М. Студії з історії України / В. М. Заруба. – К. : Освіта, 1995. – 192 с. : іл.

 55. Заруба В. Н. Украинское казацкое войско в борьбе с турецко-татарской агрессией (последняя четверть XVІІ в.) / В. Н. Заруба. – Х. : Основа. Изд-во при Харьков. ун-те, 1993. – 168 с.

 56. Ісаєвич Я. Д. Бібліотека Львівського братства / Ярослав Дмитрович Ісаєвич // Бібліотекознавство та бібліографія. – Х. : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР. – 1966. – Вип. 3. – C. 126–132.

 57. Караюсь, мучусь, але не каюсь : до 200-річчя із дня смерті П. І. Калнишевського (1690–1803) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К. : Кн. палата України, 2003. – 2003 : IV кв. – C. 82–86.

 58. Козаченко А. И. Борьба украинского народа против иноземных поработителей за воссоединение с Россией / А. И. Козаченко. – М. : Госполитиздат, 1954. – 296 с.

 59. Колосова Н. А. Особливості благодійної діяльності в добу Гетьманщини / Н. А. Колосова // Питання культурології. – К. : КНУКіМ, 2008. – Вип. 24. – C. 59–65.

 60. Корнієнко О. М. «От де, люде, наша слава, слава України!» : до 350-річчя перемоги під Конотопом : [зб. наук.-попул. ст.] / О. М. Корнієнко. – К. : [Народний Рух України], 2009. – 50 с. : іл., портр.

 61. Костомаров М. І. Богдан Хмельницький : іст. нарис : для серед. і ст. шк. віку / М. І. Костомаров. – К. : Веселка, 1992. – 92 с. – (Гетьмани України).

 62. Костомаров Н. И. Мазепа / Н. И. Костомаров ; под ред. Б. Г. Литвака. – М. : Республика, 1992. – 335 с.

 63. Кралюк П. М. Духовні пошуки Мелентія Смотрицького / П. М. Кралюк. – К. : Центр духовн. культури, 1997. – 192 с. – (Духовні скарби України).

 64. Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький / І. П. Крип’якевич. – 2-е вид., випр. і доп. – Л. : Світ, 1990. – 406 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

 65. Крупницький Б. Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б. Д. Крупницький. – К. : Україна, 2004. – 286 с.

 66. Крупницький Б. Д. Гетьман Пилип Орлик (1672–1742). Його життя і доля / Б. Д. Крупницький. – К. : Дніпро, 1991. – 78 с.

 67. Кулатова І. Пам’ятки археології козацької доби Полтавщини в матеріалах анкетування Центрального Статистичниго комітету 1873 р. / І. Кулатова // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – C. 3–9.

 68. Левицький О. Богдан Хмельницький / Орест Левицький // Гетьмани України : іст. портрети : збірник. – К. : Журн. «Україна», 1991. – C. 33–44.

 69. Лемерсье-Келькеже Ш. Дмитро Вишневецький / Ш. Лемерсье-Келькеже // Гетьмани України : іст. портрети : збірник. – К. : Журн. «Україна», 1991. – C. 7–24.

 70. Лицар козацької звитяги : до 400-річчя від дня народження І. Д. Сірка // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К. : Кн. палата України, 2004. – I кв. 2005. – C. 96–99.

 71. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / пер. із староукр. Р. Г. Іванченка. – К. : Знання, 1992. – 185 с.

 72. Літописець буремних літ : 350 років від дня народження Самійла Величка // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К. : Кн. палата України, 2004. – I кв. 2005. – C. 100–106.

 73. Мазепа – людина й історичний діяч / упоряд. Й. М. Чікало. – К . : Асоціація укр. експертів друк. продукції ; Кооператив «Ритм – ІІ», 1991. – 48 с.

 74. Мазепа : збірник. – К. : Мистецтво, 1993. – 239 с.

 75. Маланюк Є. Ф. Illustriss imus Dominus Mazepa (ясновельможний пан Мазепа) – тло і постать / Євген Филимонович Маланюк. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / Микола Андрусяк. – К. : Обереги, 1991. – 45 с.

 76. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах. 1687-1709 / Теодор Мацьків ; НАН України, Ін-т укр. археографії, Укр. вільний ун-т, Мюнхен. – 2-е вид., доп. – К. : Полтава, 1995. – 312 с. : ил.

 77. Мельник Л. Гетьман Іван Самойлович / Л. Мельник // Історичний календар’97. – К., 1996. – Вип. 3. – C. 185–186.

 78. Митрополит-просвітитель : до 405-річчя від дня народження П. С. Могили // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К. : Кн. палата України, 2001. – I кв. 2002. – C. 30–36.

 79. Мицик Ю. Гетьман Дем’ян Многогрішний / Ю. Мицик, В. Горобець, З. Хижняк // Історичний календар, 2002 : наук.-попул. альм. / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – К., 2002. – Вип. 8. – C. 130–137.

 80. Мордовцев Д. Л. Гайдамаччина : іст. моногр. / Данило Лукич Мордовцев. – Д. : Січ, 2004. – 359 с.

 81. Моця Б. Козацька фортифікація Лівобережної України / Б. Моця // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – C. 156–162.

 82. Моця Б. Фортеця в Меджибожі / Б. Моця, Ю. Толкачов // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – C. 16–24.

 83. Набок Л. Успенська церква – місце присяги 1654 р. Постановка проблеми / Л. Набок // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – C. 178–183.

 84. Народна пам’ять про козацтво. – Запоріжжя : Интербук, 1991. – 303 с. : іл.

 85. Нічик В. М. Петро Могила в духовній історії України / Валерія Михайлівна Нічик. – К. : Укр. центр духовн. культури, 1997. – 326 с.

 86. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. / Наук.-дослід. центр «Часи козацькі», Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК . – К., 2002. – (Бібліотечка «Часи козацькі»).

 87. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. / Наук.-дослід. центр «Часи козацькі», Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК . – К., 2002. – (Бібліотечка «Часи козацькі»).

 88. Огієнко І. І. (Митрополит Іларіон). Богдан Хмельницький / Іван Іванович Огієнко ; упоряд., автор передм. і комент. М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2004. – 447 с.

 89. Оглоблин О П. Гетьман Іван Мазепа та його доба : наук. вид. / Олександр Петрович Оглоблин ; ред. Л. Винар. – 2-ге вид., доп. – Нью-Йорк ; К. ; Л. ; Париж ; Торонто, 2001. – 461 с. : іл., портр.

 90. Освободительная война 1648–1654 гг. и воссоединение Украины с Россией / АН УССР , Ин-т истории. – К. : Изд-во Акад. наук УССР, 1954. – 351 с.

 91. Осипов К. Богдан Хмельницький / К. Осипов. – Л. : Вільна Україна, 1949. – 112 с.

 92. Островський Я. Мазепа / Ян Островський // Хроніка–2000. – К., 2000. – Вип. 35/36 : Культура і наука світу: внесок України. – C. 201–219.

 93. Павло Полуботок – український гетьман / упор. В. О. Замлинський. – К. : Либідь, 1990. – 48 с.

 94. Переяславська Рада: історичне значення та політичні наслідки : [матеріали наук.-практ. конф.] / упоряд. М. Т. Товкайло ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т , Всеукр. т-во «Просвіта» , Центр українознав. КНУ ім. Т. Шевченка , НАУКМА. – К. : Просвіта, 2003. – 168 с.

 95. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика, 1710 рік / пер. з лат. та прим. М. С. Трофимука ; мал. О. Штанка. – К. : Веселка, 1994. – 77 с. : іл.

 96. Петровський А. До 235-річчя Коліївщини. Легенди та дійсність про Максима Залізняка / А. Петровський // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – C. 187–190.

 97. Пинчук Ю. А. Роль народных масс в освободительной войне 1648–1654 гг. и воссоединении Украины с Россией : сов. историография / Ю. А. Пинчук. – К. : Наук. думка, 1986. – 213 с.

 98. Полухін Л. К. Максим Кривоніс – герой визвольної війни українського народу 1648–1654 років / Л. К. Полухін. – К., 1952. – 20 с.

 99. Реєстр усього Війська Запорозького після Зборівського договору з королем польським Яном Казиміром складений 1649 року, жовтня 16 дня й виданий по достеменному виданню О. М. Бодянським. – К. : МСП «Козаки», 1994. – 197 с.

 100. Різниченко В. Пилип Орлик – гетьман України / В. Різниченко. Великий мазепинець Григор Орлик / І. Борщак : іст. оповіді. – К. : Укр. письменник, 1996. – 302 с.

 101. Різниченко В. Пилип Орлик: Гетьман-Емігрант. Його житє й діяльність : з нагоди 175 роковин з часу смерти / В. Різниченко. – репринт. відтворення вид. 1918 року. – К. : Заповіт, 1991. – 48 с.

 102. Сапєгін С. Майдани і майданоподібні споруди Полтавщини / С. Сапєгін // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – C. 10–16.

 103. Семчинський С. Петро Могила – митрополит, учений / С. Семчинський // Історичний календар, 2002 : наук.-попул. альм. / упоряд. А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – К., 2002. – Вип. 8. – C. 27–42.

 104. Сергієнко Г. Я. Великий історичний акт : до 325-річчя воз’єднання України з Росією / Г. Я. Сергієнко. – К. : Знання УРСР, 1978. – 46 с.

 105. Сергійчук В. І. Іменем війська Запорозького : українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII століття / В. І. Сергійчук. – К. : Україна, 1991. – 253 с.

 106. Сергійчук В. І. Кого зрадив гетьман Мазепа / В. І. Сергійчук. – К. : Фотовідеосервіс, 1991. – 69 с.

 107. «Слава козацька не вмре, не загине...» : до 370-річчя зі дня смерті І. М. Сулими // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К. : Кн. палата України. – 2005. – IV кв. 2005. – C. 88–92.

 108. Смолій В. А. Богдан Хмельницкий: соціально-політичний портрет / В. А. Смолій, В. Г. Степанков. – К. : Либідь, 1993. – 502 с. : портр.

 109. Смолій В. А. Богдан Хмельницький: хроніка життя та діяльності / В. А. Смолій, В. Г. Степанков. – К. : Наук. думка, 1994. – 262 с.

 110. Смолій В. Державотворець : [Богдан Хмельницький] / В. Смолій // Історичний календар, 2002 : наук.-попул. альм. / упоряд. А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – К., 2002. – Вип. 8. – C. 316–325.

 111. Смолій В. Державотворча спадщина Богдана Хмельницького та сучасність / Валерій Смолій // Хроніка–2000. – К., 2001. – Вип. 45/46 : Черкаський край – земля Богдана і Тараса. – C. 18–27.

 112. Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.) / В. Смолій, В. Степанков. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 447 с.

 113. Смолій В. Український державотворчий процес у контексті Національної революції / В. Смолій // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / М-во освіти і науки України, Укр. православна Церква, Київ. Патріархат, Міжнар. ін-т лінгвістики і права. – К., 2001. – C. 39–60.

 114. Спалах у темряві. Середина XVII ст. – К. : Україна, 2001. – 398 с. – (Історія України в прозових творах та документах).

 115. Степанков В. С. Антифеодальна боротьба в роки визвольної війни та іі вплив на формування української держави (1648–1654) / В. С. Степанков. – Л. : Світ, 1991. – 196 с.

 116. Струкевич О. Гетьманич-заручник : [Петро Апостол] / О. Струкевич // Історичний календар’98 : наук.-попул. та літ. альм. – К., 1997. – Вип. 4. – C. 351–352.

 117. Субтельний, Орест. Мазепинці: Український сепаратизм на початку XVIII ст. / О. Субтельний ; пер. з англ. В. Кулика. – К. : Либідь, 1994. – 239 с.

 118. Тези про 300-річчя возз’єднання України з Росією, 1654–1954 рр.– К. : Політвидав України, 1954. – 125 с.

 119. Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького : військово-історична студія / Ю. Тис-Крохмалюк. – Л. : Олір, 1994. – 186 с.

 120. Титова О. Нерухомі пам’ятки Київщини XVII – XVIII ст. / О. Титова // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – C. 123–133.

 121. 340 років Берестецькій битві : анот. бібліогр. довід. / Рівнен. держ. обл. універ. наук. б-ка, Обл. краєзнав. музей, Обл. організація укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури та ін. – Рівне : Ред.-вид. відділ обл. управління по пресі, 1991. – 183 с.

 122. Угода та конституція Пилипа Орлика // Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі / О. М. Апанович. – К. : Либідь. – 1993. – C. 277–285.

 123. Федорук Я. О. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми (1648 – серпень 1649 рр.) / Я. О. Федорук ; АН України, Ін-т укр. археографії, Львів. відділення. – Л., 1993. – 68 с. – (Львівські історичні праці. Дослідження ; вип.1).

 124. Федорук Я. О. Міжнародна дипломатія і політика України, 1654 – 1657. Ч.1 : 1654. / Я. О. Федорук. – Л. : ОО Василіян «Месіонер», 1996. – 263 с.

 125. Фігурний Ю. С. Історичні витоки українського лицарства : нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі / Ю. С. Фігурний ; Н.-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України. – К. : Стилос, 2004. – 308 с.

 126. Харченко Л. Пам’ятники Богдану Хмельницькому на карті України / Л. Харченко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – C. 236–249.

 127. Хорунжий Ю. Пилип Орлик / Ю. Хорунжий // Гетьмани України : іст. портр. : збірник. – К. : Журн. «Україна», 1991. – C. 151–158.

 128. Хоткевич Г. Іван Мазепа / Г. Хоткевич // Гетьмани України : іст. портр. : збірник. – К. : Журн. «Україна», 1991. – C. 101–150.

 129. Хоткевич Г. М. Два гетьмани : (про Б. Хмельницького та І. Мазепу) / Г. М. Хоткевич. – К. : Дніпро, 1991. – 107 с. : іл.

 130. Хохун-Політова С.В. Петро Могила як фундатор нового ренесансного світогляду в українській культурі першої половини XVII століття / С. В. Хохун-Політова // Культура і мистецтво у сучасному світі. – К. : КНУКіМ, 2009. – Вып. 10. – C. 160–169.

 131. Черняховська Г. Меценатство гетьмана Івана Мазепи / Г. Черняховська // Історичний календар, 2002 : наук.-попул. альм. / упоряд. А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – К., 2002. – Вип. 8. – C. 345–356.

 132. Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663–1713) / Т. Чухліб ; НАН України , Ін-т історії України , Н.-д. ін-т укр. козацтва. – К. : Видав. дім «КМ Академія», 2004. – 285 с.

 133. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі / П. Шевальє ; пер. з фр. вид. 1663 року Ю. Назаренко. – К. : Томіріс, 1993. – 221 с. : іл.

 134. Шевчук В. Козацька держава : етюди до історії укр. державотворення / В. Шевчук. – К. : Абрис, 1995. – 389 с. : іл.

 135. Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії / Ж.-Б. Шерер. – К. : Укр. письм., 1994. – 311 с.

 136. Шудря М.А. Січ-мати / М. А. Шудря. – К. : Елібре, 2008. – 559 с.

 137. Щербак В. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / В. Щербак //Історичний календар, 2002 : наук.-попул. альм. / упоряд. А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – К., 2002. – Вип.8. – C. 194–200.

 138. Щербак В. О. Українське казацтво: формування соціального стану : друга половина ХV – середина ХVІІ ст. / В. О. Щербак. – К. : Видав. дім «КМ Асаdemia», 2000. – 296 с. : іл.

 139. «Я так її люблю, мою Україну...» : до 330-річчя від дня народження П. С. Орлика // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К. : Кн. палата України, 2002. – IV кв. 2002. – C. 25–32.

 140. Яворницький Д. І. Вольності запорозьких козаків / Д. І. Яворницький ; [пер. з рос. Т. С. Завгородньої ; передм. В. С. Мароза]. – Д. : Січ, 2002. – 359 с.

 141. Яворницький Д. І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. В. Л. Чуйко. – Д. : Січ, 1991. – 67 с.

 142. Яворницький Д. І. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорізьких низових козаків / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. В. Л. Чуйка. – Д. : Промінь, 1990. – 190 с. : іл.

 143. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3-х т . / Д. І. Яворницький ; АН УРСР, Археограф. Комісія, Ін-т історії. – К. : Наук. думка, 1990. – (Пам’ятки історичної думки України).

 144. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3-х т. / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. І. Сварника. – Л. : Світ. – 1990.


Статті з періодичних видань


 1. Анафема гетьману Мазепе – нарушение канонов православия // Музеї України. – 2009. – № 2. – C. 14–19.

 2. Горенко Л. Гетьмани та козацька старшина – фундатори культурно-освітніх закладів Лівобережної України ІІ пол. ХVІІ –ХVІІІст. / Л. Горенко // Історія України. – 2000. – № 25/28. – C. 7–8.

 3. Горобець В. Московський договір гетьмана І. Брюховецького 1665 р. / В. Горобець // Український історичний журнал. – 2003. – № 6. – C. 39–51.

 4. Горобець В. Переяславсько-московський договір 1654 р. / В. Горобець // Історія України. – 2002. – № 9. – C. 1–4.

 5. Горобець В. Українсько-російські відносини другої половини XVII ст. / В. Горобець // Історія України. – 2004. – № 40. – C. 1–5.

 6. Горобець В. Читаючи майбутнє: Переяслав–1654: чи можливе звільнення від міфів / В. Горобець // День. – 2004. – 17 січ. – C. 1,7.

 7. Гуржій О. Міф, у який хочеться вірити: з історії бойової еліти українського козацтва / О. Гуржій, В. Корнієнко // Історія України. – 2002. – № 42. – C. 5–11.

 8. Добрянський В. Про шаблі козацького часу (за матеріалами фондозбірки Національного заповідника «Хортиця») / В. Добрянський // Музеї України. – 2008. – № 2. – C. 17–19.

 9. Драгоманов М. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654–1876) : [погляди на «Переяславський договір» 1654 р.] / М. Драгоманов // Віче. – 2002. – № 11. – C. 49–55.

 10. Єрмолаєв В. Деякі питання юридичної природи Переяславського акта 1654 р. / В. Єрмолаєв // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 3. – C. 84–90.

 11. Журавський В. Козацький конституціоналізм і його роль в еволюції вітчизняного парламентаризму / В. Журавський // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – C. 60–69.

 12. Білецький Б. Семен Палій – ватажок селянсько-козацького повстання 1702–1704 рр. / Б. Білецький //Історія України. – 2004. – № 42 – C. 1–5.

 13. Зубалій О. Національно-визвольна революція українського народу 1648–1657 р.р. Створення нової української держави / О. Зубалій, Д. Рященко // Історія України. – 2001. – № 29/30. – C. 1–6.

 14. Іванко А. Культурницька політика І. Мазепи в українській історіографії / А. Іванко // Історія України. – 2003. – № 37. – C. 1–7.

 15. Іванченко Н. Забайкальські шляхи гетьмана Многогрішного / Н. Іванченко // Музеї України. – 2008. – № 2. – C. 22–23.

 16. Іванченко Р. Переяслав: велич і драма української козацької державності / Р. Іванченко // Київ. – 2004. – № 1/2. – C. 133–140.

 17. Карачко С. Забуті імена: Яків Острянин [козацький отаман] / С. Карачко // Музеї України. – 2010. – № 3. – C. 30–32.

 18. Козаченко А. До проблеми кваліфікації державно-правового зв’язку між Україною і Росією за Переяславсько-Московською угодою 1654 року (з нагоди 350-річчя укладення угоди ) / А. Козаченко // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 4. – C. 55–63.

 19. Козаченко А. Гетьманські універсали як джерело права Української держави другої половини XVII – початку XVIII століття / А. Козаченко // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 1. – C. 79–83.

 20. Козаченко А. До питання про місцеві органи влади України другої половини XVII ст. Влада полковника / А. Козаченко // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 3. – C. 54–63.

 21. Козаченко А. Злочини і покарання в Україні-Гетьманщині за універсалами Богдана Хмельницького (1648–1657 роки) / А. Козаченко // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 4. – C. 120–126.

 22. Кривошея В. Особистість та світогляд Самійла Величка / В. Кривошея, О. Леляк // Історія України. – 2004. – № 16. – C. 1–5.

 23. Белей І. Демократичне урядування в козацькій республіці / І. Белей // Вісник державної служби України. – 2010. – № 3. – C. 64–70.

 24. Куташев І. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави / І. Куташев // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – C. 176–186.

 25. Куташев І. Політичні погляди гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського: порівняльний аналіз / І. Куташев // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1. – C. 173–184.

 26. Лакизюк В. Полкові суди козацької доби та Гетьманської України (XVI – XVIII ст.) / В. Лакизюк // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 3. – C. 36–39.

 27. Лемещенко К. М. І. Костомаров про козацтво як соціально-політичну силу суспільства України XVI – XVII ст. / К. Лемещенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 1. – C. 95–101.

 28. Леп’явко С. Криштоф Косинський [гетьман] / С. Леп’явко // Історія України. – 2000. – № 12. – C. 3–8.

 29. Логвін Ю. Гетьмани України / Ю. Логвін // Молодь України. – 2006. – 27лип.–2серп. – C. 12–14.

 30. Любченко Д. Види злочинів у кримінальному праві Гетьманщини за універсалами другої половини XVII–першої чверті XVIII ст. / Д. Любченко // Право України. – 2007. – № 6. – C. 138–140.

 31. Магновський І. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у період козацького державотворення XVII–XVIII ст. / І. Магновський // Право України. – 2010. – № 4. – C. 343–348.

 32. Магрицька І. Гетьман Пилип Орлик і перша українська Конституція / І. Магрицька // Слово Просвіти. – 2005. – 23–29 черв. – C. 7.

 33. Мельник Л. Про участь українського козацтва у військових діях в Прибалтиці в роки Північної війни (1700–1702 р.р.) / Л. Мельник // Історія України. – 2001. – № 20. – C. 1–4.

 34. 4 . Витвицький В. Гетьман Кирило Розумовський – музичний меценат / В. Витвицький // Культура і життя. – 2002. – 15 трав. – C. 3–4.

 35. Мельник М. Скарби Полуботка / М. Мельник // Історія України. – 2001. – № 37. – C. 1–4.

 36. Мироненко О. Ради генеральної старшини у самоврядуванні українського козацтва / О. Мироненко // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – C. 118–134.

 37. Мицик Ю. Облога Збаража (1649 р.): відоме й невідоме / Ю. Мицик // Український історичний журнал. – 2008. – № 5. – C. 15–38.

 38. Музиченко Я. Усі дороги вели в Переяслав? : [нотатки з міжнар. наук. конф. «Переяславська рада 1654 року»] / Я. Музиченко // Україна молода. – 2004. – 17 січ. – C. 4.

 39. Новик М. Остання таємниця Богдана Хмельницького: обставини поховання і місцезнаходження могили гетьмана / М. Новик // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – C. 46–49.

 40. Опанасюк В. Громадські організації доби Хмельницького. Форми західні – зміст руський / В. Опанасюк // Віче. – 2004. – № 10. – C. 70–73.

 41. Охота І. Гетьман Мазепа як предтеча сучасної української політики: національний герой мав серед сучасників славу інтригана та ловеласа / І. Охота // Політика і культура. – 2000. – № 42. – C. 31–33.

 42. Пасховер О. Гетьман-емігрант [Пилип Орлик] / О. Пасховер // Політика і культура. – 2001. – № 13. – C. 42–43.

 43. Переяславская рада: счастливая веха или трагическая ошибка // Комсомольская правда. – 2004. – 17 янв. – C. 12–13.

 44. Переяславська угода 1654 року: історичні уроки для українського народу : аналітичні оцінки Національного інституту стратегічних досліджень // День. – 2004. – 31 січ. – C. 1,7.

 45. Газізов М. Доба Хмельниччини в політичній оцінці Григорія Граб’янки / М. Газізов // Політичний менеджмент. – 2007. – № 4. – C. 143–152.

 46. Порушення територіальної цілісності України. Андрусівське перемир’я 1667р. // Історія України. – 2000. – № 47. – C. 8.

 47. Путро О. Гетьман України Кирило Розумовський (нові штрихи до соціально-політичного портрета) / О. Путро // Український історичний журнал. – 2002. – № 5. – C. 105–118.

 48. Рум’янцев В. Московський договір 1654 року: причини укладення та оцінка / В. Рум’янцев // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 2. – C. 55–60.

 49. Сиза Н. Судочинство Гетьманської доби (1648–1722) / Н. Сиза // Юридичний вісник України. – 2001. – № 23. – C. 11.

 50. Славетний син України Пилип Орлик та його Конституція // Історія України. – 2008. – № 21. – C. 18–20.

 51. Славинський М. Замкова гора п’ятьох гетьманів / М. Славинський // Віче. – 2007. – № 3/4. – C. 17–25.

 52. Соболь В. «У терпінні вашім знайдеться душа ваша...» : до 325-річчя від дня народження С. Величка / В. Соболь // Київ. – 1995. – № 2/3. – C. 143–147.

 53. Сокирко О. Жолдацькі формування в гетьманщині 1669–1765 рр. / О. Сокирко // Український історичний журнал. – 2006. – № 4. – C. 64–77.

 54. Соколов В. Постать гетьмана Кирила Розумовського (1728–1803) на тлі його культурно-просвітницької діяльності (до 200-річчя з дня смерті) / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 3. – C. 27–29.

 55. Сокульський А. Козацька «чайка»: конструктивні особливості й технологія виготовлення / А. Сокульський // Історія України. – 2001. – № 1. – C. 7–8.

 56. Газін В. Крим – Україна: політичні стосунки періоду гетьманування Павла Тетері (1663–1665) / В. Газін // Український історичний журнал. – 2001. – № 1. – C. 62–73.

 57. Сокур Ю. Торгівля і підприємництво у Запорозькій Січі і гетьманській Україні / Ю. Сокур // Право України. – 2004. – № 5. – C. 154–157.

 58. Станіславський В. Іван Мазепа в таборі Карла XII: турецький вектор дипломатичної діяльності / В. Станіславський // Український історичний журнал. – 2008. – № 5. – C. 39–49.

 59. Степанков В. Дорошенко Петро Дорофійович / В. Степанков // Чумацький шлях. – 2004. – № 4. – C. 11–12.

 60. Степанков В. Переяславська присягя 1654 р.: зміст і наслідки / В. Степанков // Український історичний журнал. – 2003. – №6. – C. 28–39 ; 2004. – № 1. – С. 20–28.

 61. Стороженко І. Битва на Жовтих Водах 29 квітня–16 травня 1648 р. / І. Стороженко // Чумацький шлях. – 2003. – № 6. – С. 11–18 ; 2004. – № 1. – С. 12– 19.

 62. Стороженко І. Українсько-кримсько-татарський союз 1648 р. / І. Стороженко // Історія України. – 2001. – № 13. – C. 4–6.

 63. Струкевич О. Пакти й Конституції законів та вольностей війська запорозького / О. Струкевич // Історія України. – 2005. – № 13. – C. 4–6.

 64. Ступак Ф. Диброчиння діяльність гетьмана І. Мазепи / Ф. Ступак // Український історичний журнал. – 2005. – № 1. – C. 138–148.

 65. Ступак Ф. Доброчинність епохи Козаччини / Ф. Ступак // Київська старовина. – 2003. – № 3. – C. 17–23.

 66. Гайдай Г. Козацький суд / Г. Гайдай // Чумацький шлях. – 2002. – № 4. – C. 13–15.

 67. Тарасова О. Жінки у житті Івана Мазепи: міф і реальність / О. Тарасова // Дніпро. – 2001. – № 9/10. – C. 129–132.

 68. Тимошенко Л. Михайло Рогоза і Берестейська унія / Л. Тимошенко // Київська старовина. – 2000. – № 5. – C. 96–105.

 69. Тищенко Л. Козацькі клейноди / Л. Тищенко // Чумацький шлях. – 2002. – № 4. – C. 18–20.

 70. Фігурний Ю. Українознавчі аспекти державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи / Ю. Фігурний // Пам’ять століть. – 2004. – № 6. – C. 4–14.

 71. Чухліб Т. Гетьманування Петра Дорошенка: причини «вірності» та «зради» королю, султану й царю (1665–1676 рр.) / Т. Чухліб // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – C. 39–61.

 72. Чухліб Т. Гетьман Правобережної України Петро Суховієнко (Суховій) (1668–1669 рр.) / Т. Чухліб // Історія України. – 2001. – № 18. – C. 9–11.

 73. Чухліб Т. Гетьман Правобережної України С. Куницький (1683–1684) / Т.Чухліб // Історія України. – 2000. – № 43. – C. 1–3.

 74. Чухліб Т. Дипломатія Української козацької держави / Т. Чухліб // Політика і час. – 2003 – № 3. – C. 78–86 ; № 4. – С. 83–96.

 75. Чухліб Т. Дипломатичний етикет українського козацтва / Т. Чухліб // Чумацький шлях. – 2003. – № 1/2. – C. 9–10.

 76. Герасименко Н. Остап Гоголь – гетьман / Н. Герасименко // Київська старовина. – 1994. – № 2. – C. 78–83.

 77. Чухліб Т. Московський протекторат і зовнішня політика урядів І. Самойловича й І. Мазепи / Т. Чухліб // Історія України. – 2003. – № 47. – C. 1–10.

 78. Чухліб Т. Переяславська угода 1654 р. у контексті міжнародного утвердження ранньомодерної української держави: причини, укладення, наслідки / Т. Чухліб // Український історичний журнал. – 2003. – № 1. – C. 40–62 ; № 3. – C. 43–63 ; № 4. – C. 46–61.

 79. Чухліб Т. Проблема легітимності переяславсько-московських домовленостей 1654 р. / Т. Чухліб // Історія України. – 2004. – № 1. – C. 2–7 ; № 2. – С. 11–16.

 80. Чухліб Т. Секретна зброя наших пращурів : [про літературне походження «Листа турецькому султану» ] / Т. Чухліб // Чумацький шлях. – 2002. – № 5. – C. 23–24.

 81. Чухліб Т. Так хто ж був прототипом Тараса Бульби? / Т. Чухліб // Чумацький шлях. – 2003. – № 5. – C. 27–31.

 82. Шестаков А. Пером і шаблею : [секретарська справа за часів козацтва] / А. Шестаков // Секретарь-референт. – 2007. – № 6. – C. 90–93.

 83. Шумілова А. Діяч доби українського Відродження [Петро Сагайдачний] / А. Шумілова // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 6. – C. 39–41.

 84. Головко О. Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині XVII – XVIII ст. / О. Головко // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 4. – C. 98–108.

 85. «Який ты в чорта лыцарь, коли голою сракою ежака не вбъешь» : [330 лет назад запорожские казаки написали турецкому султану письмо, вошедшее в историю] // Комсомольская правда. – 2003. – 4 июля. – C. 6.

 86. Якубова Т. Військова діяльність гетьмана Івана Мазепи / Т. Якубова // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 4. – C. 37–39.

Козаччина – ідеал українського народу, оспіваний і опоетизований у піснях. Козацькі пісні дають змогу всім серцем відчути історію рідної землі, зрозуміти характер свого народу.

Пропонуємо вашій увазі нотні збірки з фондів бібліотеки: 1. Історичні пісні // Українські народні пісні в записах Платона Майбороди. – К. : Муз. Україна, 1986. – С. 21–28.

 2. Історичні та козацькі пісні // Українські народні пісні, наспівані Д. Яворницьким ; Пісні та думи з архіву вченого / упорядкув., вступ. ст., прим. та комент. М. М. Олійник-Шубравської. – К. : Муз. Україна, 1990. – С. 92–102, 177–211.

 3. Козацькі пісні : укр. нар. пісні / фольклор. записи та упорядкув. Н. Г. Полякової. – К. : Муз. Україна, 1991. – 150 с. : нот.

 4. Соціально-побутові: чумацькі, козацькі, жовнірські // Українські народні пісні з голосу Антоніни Голентюк : пісенник. – К. : Муз. Україна, 1991. – С. 51–56.

Київський національний університет культури і мистецтв

Бібліотека


Науково-популярне видання


«Тої слави козацької повік не забудем…»
Бібліографічний покажчик до Дня українського козацтва
Укладачі: В. В. Степко, Г. О. Стешенко, Т. В. Улятовська
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка