Бібліотека Довідково-бібліографічний відділ „Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу”Скачати 475.53 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.12.2016
Розмір475.53 Kb.
  1   2   3


016: 65.9(2)44.357

С - 77


Харківська Національна Академія міського господарства
Бібліотека
Довідково-бібліографічний відділ
Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу”
Науково-допоміжний покажчик
(2000 – 2007 рр.)
Укладачі:

Нач. ДБВ

Давидова Н.Б.,

Бібліотекар

І категорії

Рибакова Н.О.

Науковий редактор

Абрамов В.В.

Харків – 2007

Зміст

1.Вступ...............................................................................................................3

2. Законодавче забезпечення розвитку туризму............................................5

3. Організація туристської діяльності: загальні питання..............................6

4. Проблеми туристської галузі України........................................................11

5. Проблеми формування стратегії розвитку туристських регіонів............17

6. Економіка й організація туризму................................................................21

7. Підготовка фахівців для сфери туризму....................................................27

8. Види туризму................................................................................................28

а). Діловий туризм........................................................................................... 28

б). Дитячий і молодіжний туризм.................................................................. 29

в). Екологічний туризм................................................................................... 30

г) Екстремальний туризм................................................................................ 31

д). Міський туризм.......................................................................................... 31

е). Сільський туризм ..................................................................................... 31

ж). Спортивно-оздоровчий туризм................................................................ 34

з). Інші види туризму ..................................................................................... 34

9. Організація туризму за кордоном. ............................................................ 36

10. Іменний покажчик.................................................................................... 39

Вступ
Сучасний туризм перетворився у велику галузь, що відіграє помітну роль в економіці багатьох країн.

Туризм характеризується як суспільно-економічне, соціальне і культурне явище, як специфічна галузь господарської діяльності. Туризм – це суспільно-організована економічна діяльність, спрямована на виробництво товарів і послуг для задоволення потреб людей, що знаходяться поза постійним місцем проживання, пов’язаних з відпочинком, відновленням здоров’я і задоволення духовних потреб.

Туризм – категорія економічна, бо держава, приймаючи туриста, продає йому місцеві послуги, створює робочі місця для своїх громадян, одержує доходи від ввезення в країну валюти. У багатьох країнах туризм є найбільш прибутковим видом економічної діяльності.

Здійснюючи мету туристського виробництва, тобто задовольняючи конкретні потреби в рамках розширеного відтворення життєвих сил людини, туристська індустрія освоює різноманітні рекреаційні ресурси і готує їх для споживання. Результат туристського виробництва знаходить суспільне визначення у споживанні туристів, і виробництво одержує, таким чином, новий імпульс. Отже, туризм являє собою єдиний процес виробництва і споживання.

В Україні незважаючи на значні туристські ресурси, рівень розвитку міжнародного та внутрішнього туризму невисокий. Як показує світова практика, для розвитку туристської галузі недостатньо одних тільки туристських ресурсів, необхідне сполучення багатьох факторів: соціально-економічних, політичних, культурологічних та економічних.

З цими питаннями про розвиток туризму вас ознайомить даний науково-допоміжний покажчик. У ньому представлені книги, статті з періодичних та продовжуваних видань українською та російською мовами. Перевагу надано матеріалам з періодичних видань, які на сьогоднішній день стали документальними джерелами. Матеріал згрупований у 8 розділах: Законодавче забезпечення розвитку туризму; Організація туристської діяльності; Загальні питання; Проблеми туристської галузі України; Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів; Економіка й організація туризму; Підготовка фахівців для сфери туризму; Види туризму; Організація туризму за кордоном.

Документи у розділах розташовано за алфавітом. Хронологічні межі відбору матеріалів – 2000-2007 рр. Загальна кількість джерел – 405. Пошук закінчено в листопаді 2007 р. Для зручного користування укладено іменний покажчик.

Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам академії.Законодавче забезпечення розвитку туризму
1. Положення про Державну службу туризму і курортів [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2006 р. № 132 // Новости турбизнеса. – 2006. – № 4. – С. 6.

2. Про внесення змін до Правил правоведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України [Текст] // Інформаційний збірник МОЗ України. – 2007. – № 1. – С. 3 – 24.

3. Про затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006 – 2010 роки [Текст]: розпорядження КМУ від 03.07 2006 № 373-р // Збірник урядових нормативних актів України. – 2006. – № 33.

4. Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні [Текст]: указ Президента України від 21 лютого 2007 р. № 136/ 2007 // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 37. – 27 лютого. – С. 13.

5. Про збереження історико-культурної спадщини та розвиток туристичної інфраструктури міста Глухова [Текст]: указ Президента України від 6 червня 2007 р. № 500/2007 // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 103. – 13 червня. – С. 7.

6. Про сільський зелений туризм: Проект [Текст]: закон України // Туризм сільський зелений. – 2007. – № 2. – С. 5.

7. Про туризм [Текст]: закон України від 20 січня 2003 р. - Х.: Парламентське видавництво, 2003. – 18 с.

8. Вахмистров, В.П. Правовое обеспечение туризма [Текст] / В.П. Вахмистров – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 288 с.

9. Губенко, Н.Н. Законодательство в сфере туризма. Состояние и перспективы [Текст] / Н.Н. Губенко, Е.Л. Писаревский // Туризм: право и экономика. – 2003. – № 1. – С. 4.

10. Захарин, С. Туристический сбор: зачем, кому и сколько? [Текст]: проект Налогового кодекса:[содержит опасную новацию, которая имеет отношение к туризму] / С.Захарин // Украинская туристическая газета. – 2007. – №12. – С.5.

11. Ковтун, М.В. Туристская политика как необходимое условие для развития туризма [Текст] / М.В. Ковтун // Туризм: право и экономика. – 2003. – № 1. – С. 17.

12. Лаврова, Н.Ю. Соблюдение законодательства о защите прав потребителей при оказании туристических услуг [Текст] / Н.Ю. Лаврова // Туризм: право и экономика. – 2003. – № 1. – С. 50.

13. Лесик, М. Концесії для об’єктів туристичної інфраструктури – правові умови та можливості в Україні [Текст] / М. Лесик // Новости турбизнеса. – 2006. – № 2. – С. 5.

14. Мельниченко, С.В. Державне регулювання діяльності підприємств туристичної сфери [Текст] / С.В. Мельниченко, Л.В. Мельниченко // Фінанси України. – 2004. – № 11. – С. 55.

15. Правовое обеспечение международного туризма [Текст]. – К.: Кондор, 2004. – 486 с.

16. Серьогін, О.Ю. Характерні риси сучасної системи правового регулювання міжнародних туристичних відносин [Текст] / О.Ю. Серьогін // Новости турбизнеса. – 2007. – № 3-4. – С. 6.

17. Туристична діяльність [Текст]: нормативна база. – К.: КНТ, 2005. – 448 с.

18. Федорченко, В. Законодавче забезпечення розвитку туризму [Текст]: [порівняльний аналіз] / В. Федорченко // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2003. – Вип. 3-4. – С. 10 – 20.

19. Цыбух, В.И. Государственное регулирование в сфере туризма в Украине [Текст] / В.И. Цыбух // Статистика Украины. – 2005. – № 1. – С. 80.

20. Цибух, В. Індустрія туризму на американських гірках вітчизняного законодавства [Текст] / В. Цибух В. // Дзеркало тижня. – 2001. – № 26. – 14-20 липня. – С. 19.


Організація туристської діяльності
21. Алейникова, Г.М. Системы технологий: общие положения, технология туристической деятельности [Текст]: курс-лекций / Г.М. Алейникова // Донецк: Донецкий институт туристического бизнеса, 2005. – 173 с.

22. Байлик, С.И. Вступление в анимацию гостеприимства [Текст]: учеб. пособие / С.И. Байлик. – Х.: Прапор, 2006. – 158 с.

23. Бейдик, О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування [Текст] / О.О. Бейдик – К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2001. – 395 с.

24. Беруль, Ф.Б. Страхование ответственности в туризме [Текст] / Ф.Б. Беруль // Туризм: право и экономика. – 2003. – № 1. – С. 5.

25. Бовсуновская, А.Я. География туризма [Текст]: учеб. пособие / А.Я. Бовсуновская. – Донецк: ДИТБ, 2002. – 410 с.

26. Бочан, І. Євросоюз починався з туризму [Текст] / І.Бочан // Освіта України. – 2006. – № 25. – 4 квітня. – С. 6.

27. Василина, С.И. Концептуальные основы развития сферы отдыха [Текст] / С.И. Василина // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2000. – Вып. 26. – С. 234 – 248. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5269/

28. Вацеба, В.Я. Туристичне країнознавство [Текст]: конспект лекцій / В.Я. Вацеба. – Чернівці: Рута, 2003. – 31 с.

29. Ващенко, Н.П. Рекреаційні комплекси світу [Текст]: опорний конспект / Н.П. Ващенко. – К.: КНТЕУ, 2004. – 205 с.

30. Винниченко І.І. Середовище турбізнесу [Текст]: навч. посібник / І.І. Винниченко. – К.: Академ періодика, 2006. – 216 с.

31.Гаман, П. Формування міського рекреаційно-курортного і туристичного господарства [Текст] / П. Гаман // Управління сучасним містом. – 2004. – № 2. – С. 242.

32. Гербут, М.В. Фактори конкурентоспроможності організацій курортно-рекреаційної сфери та їх класифікація [Текст] / М.В. Гербут // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 554: Проблеми економіки та управління. – С. 145 – 151.

33. Данильчик, В.Ф. Особенности формирования и развития туристических предприятий [Текст] / В.Ф. Данильчик – Донецк: Ин-т экономики промышленности, 2006. – 239 с.

34. Денисенко, В. Горы перспектив: украинцы начинают зарабатывать на туризме [Текст] / В. Денисенко // День. – 2004. – № 15. – 30 января. – С. 20.

35. Дмитрів, І. Індустрія туризму: себе показати, сусідів принадити [Текст] / І. Дмитрів // Демократична Україна. – 2006. – № 81. – 5 травня. – С. 9.

36. Емельянов, Б.В. Экскурсоведение [Текст] / Б.В. Емельянов. – М.: Сов. Спорт, 2004. – 216 с.

37. Забалдіна Ю.Б. Дві адаптивні моделі короткострокового прогнозування туристичних потоків [Текст] / Ю.Б. Забалдіна // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 1. – С. 404 – 410.

38. Запрошуємо в Україну: туризм [Текст] / Губернія. – 2006. – № 6. – С. 55.

39. Захарин, С., Туристов становится все больше и больше [Текст] / С.Захарин,

С. Пономаренко // Сегодня. – 2003. – № 85. – 15 апреля. – С. 7.

40. Кас’яненко, М. Етнічну культуру збережуть ... туристи [Текст] / М. Кас’яненко // День. – 2003. – № 15. – 28 січня. – С. 5.

41. Квартальнов, В.А. Иностранный туризм [Текст] / В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 232 с.

42. Квартальнов, В.А. Теория и практика туризма [Текст] / В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 672 с.

43. Кірсанов, В. Основні напрями дослідження рекреації [Текст] / Кірсанов В. // Вісн. кн. палати. – 2004. – № 10. – С. 19 – 23.

44. Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст]: навч. посібник / В.Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. – 298 с.

45. Козлова, Т. Первый прогноз погоды на летний сезон: с 3-го по 6-е марта в Ялте проходила ХIV международная ярмарка «Крым. Курорты. Туризм-2005» [Текст] / Т. Козлова // Новости турбизнеса. – 2005. – № 5. – С. 7.

46. Колбі, С. Створення автоматизованої довідково-інформаційної системи для туристичної галузі з використання геоінформаційних технологій [Текст] / С. Колбі // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2003. – Вип. 63. – С. 220 – 222.

47. Костючко, В.М. Організаційні і фінансові аспекти планів розвитку туристичних центрів [Текст] / В.М. Костючко // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 554: Проблеми економіки та управління. – С. 246 – 255.

48. Любіцева, О.О. Методика розробки турів [Текст]: навч. посібник / О.О. Любіцева. – К.: ТОВ «Альтерпрес», 2003. – 102 с.

49. Мацкевич, Н.М. Міжнародний туристичний Рух [Текст] / Н.М. Мацкевич. – Луцьк: Вежа, 2006. – 57 с.

50. Модель соотношения темпов экстенсивного и интенсивного развития туристической отрасли при стохастических колебаниях потоков туристов [Текст] / В. И. Торкатюк, Л. А. Нохрина, Л. Ф. Николаенко и др. // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 71. – С. 354 – 368. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1389/

51. Новиков, В. Туристический спрос и предпосылки его развития [Текст] / В. Новиков, И. Михалкув // Экономика Украины. – 2004. – № 1. – С. 91.

52. Организация туризма [Текст]. – Минск: ООО «Новое знание», 2003. – 632 с.

53. Орленко, О. Як розвивати туристичний бізнес (поради фахівця) [Текст] / О. Орленко // Новости турбизнеса. – 2006. – № 6. – С. 19 – 20.

54. Осипова, О.Я. Транспортное обслуживание туристов [Текст] / О.Я Осипова. – М.: Изд. центр, «Академия», 2006. – 284 с.

55. Основи туризмознавства [Текст]: опорний конспект лекцій для студентів. – К.: КНТЕУ, 2003. – 99 с.

56. Основные тенденции потребительского рынка туризма [Текст] // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2005. – № 4. – С. 18.

57. Охріменко, О.О. Соціальні аспекти безпеки сфери туризму в умовах глобалізації [Текст] / О.О. Охріменко // Стратег. панорама. – 2006. – № 1. – С. 36 – 41.

58. Охріменко, О. Страхування ризиків у сфері туризму [Текст] / О. Охріменко // Економіка України. – 2007. – № 1. – С. 24.

59. Перлини туристичної України [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2004. – 23 січня. – С. 9.

60. Підлісний, В. Туризм вчить відповідальності [Текст] / В. Підлісний // Демократична Україна. – 2004. – № 57. – 20 травня. – С. 6.

61. Пищула, Г. Туристична індустрія та її особливості / Г. Пищула [Текст] // Аудиторія. – 2006. – № 10. – 23 – 29 березня. – С. 11.

62. Плотникова, Н.И. Комплексная автоматизация туристического бизнеса [Текст] / Н.И. Плотникова. – М.: Сов. спорт, 2000. – 320 с.

63. Рейцен, Є.О. Міський транспорт і туризм [Текст] / Є.О. Рейцен, О.І. Бурба // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 37. – С. 180 – 184. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4282/

64. Рубцов, В. Несистемная отрасль: туризм [Текст] / В. Рубцов // Туринфо. – 2006. – № 3. – 31 января. – С. 11.

65. Слюсар, В. Туризм повинен приносити не тільки задоволення [Текст] / В. Слюсар // Свобода. – 2001. – 13 лютого

66. Сокол, Т.Г. Основи туристичної діяльності [Текст] / Т.Г. Сокол. – К.: Грамота, 2006. – 262 с.

67. Стежками Івана Франка [Текст]: екскурсійні маршрути. – Львів: Червона Калина, 2006. – 83 с.

68. Тиндюк, М. Туризм – галузь пріоритетна [Текст] / М. Тиндюк // Одес. вісті. – 2000. – 27 вересня.

69. Ткаченко, Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу [Текст] / Т.І. Ткаченко. – К.: КНТЕУ, 2006. – 536 с.

70. Тронько, П. Туризм без краєзнавства не може бути [Текст] / П. Тронько // День. – 2005. – № 122. – 12 липня. – С. 2.

71. Туризм і охорона культурної спадщини: український та польський досвід [Текст]: монографія. – К.: К.І.С., 2003. – 175 с.

72. Туризм как вид деятельности [Текст]. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 288 с.

73. Туристические выставки, ярмарки, семинары [Текст] // Туризм и отдых. – 2003. – № 3. – С. 204.

74. Україна туристична: провідні підприємства. Особистості [Текст]. – К., 2006. – Вип. 1. – 351 с.

75. Федорченко, В. Україна і світ туризму [Текст] / В. Федорченко // Урядовий кур’єр. – 2007 – № 136. – 26 липня. – С. 9.

76. Чудновский, А. Значение развития инфраструктуры туризма и гостеприимства [Текст] / А. Чудновский // Гостиничное дело. – 2007. – № 3. – С. 9.

Проблеми туристської галузі України
77. Алексєєва, Ю. Ініціатива територіальних громад щодо розвитку туризму [Текст] / Ю. Алексєєва // Управління сучасним містом. – 2004. – № 2. – С. 222.

78. Алексєєва, Ю. Партнерство публічної влади, територіальних громад та приватного сектора в галузі туризму [Текст] / Ю. Алексєєва // Вісник нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2004. – № 1. – С. 36 – 382.

79. Бабенко, І. Куди „падає” іноземний турист?: Проблеми туристичного бізнесу [Текст] / І. Бабенко // Закон і бізнес. – 2000. – № 44. – 4-10 листопада. – С. 31.

80. Безносюк, В. Куди зник турист-2: Про розвиток туристичної та курортної галузі України [Текст] / В. Безносюк // Голос України. – 2005. – № 109. – 15 червня. – С. 9.

81. Бондаренко, М.В. Формирование туристической ренты в Украине [Текст] / М.В. Бондаренко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2000. – Вып. 26. – С. 229 – 234. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5266/

82. Булавко, В. Багатство України примножуватиметься туризмом [Текст] / В. Булавко // Освіта України. – 2003. – № 5. – 21 січня. – С. 6.

83. Винниченко, І. Як підштовхнути туристичний локомотив [Текст]:[статистичні дані] / І. Винниченко // Дзеркало тижня. – 2004. – № 38. – 25 вересня. – С. 23.

84. Внутрішній туризм стане модним і популярним [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 214. – 10 листопада. – С. 5.

85. Воротіна, Л.І. Стратегія виходу вітчизняного туристичного бізнесу на зовнішній ринок [Текст] / Л.І. Воротіна // Економіка і управління. – 2004. – № 1. – С. 34 – 42.

86. Давидова, О.Ю. Дослідження факторів, що впливають на туристський попит в Україні [Текст] / О.Ю. Давидова // Коммунальное хазяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 71. – С. 372 – 376. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1398/

87. Дмитренко, В.М. Інструменти здійснення регулярної політики у галузі туризму [Текст] / В.М. Дмитренко // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 57.

88. Доценко, Л. Не давайте гарбуза іноземним туристам: Проблеми розвитку вітчизняного туризму [Текст] / Л. Доценко // Україна молода. – 2000. – № 192. – 19 жовтня. – С. 15.

89. Дудка, С.Д. Добре ім’я – понад усе: проблеми туристичного бізнесу [Текст] /

С.Д. Дудка // Президент. вісник. – 2001. – № 27. – 7 липня. – С. 27.

90. Звєрєва, Є. Алло, рятувальники? Проблеми безпечного туризму [Текст] / Є. Звєрєва // Дзеркало тижня. – 2005. – № 3. – 29 січня. – 4 лютого. – С. 22.

91. Информация о состоянии и перспективах развития сотрудничества в области туризма между Украиной и Российской Федерацией [Текст] // Туризм: право и экономика. – 2003. – № 1. – С. 43.

92. Информация о состоянии развития туризма на Украине [Текст] // Туризм: право и экономика. – 2003. – № 1. – С. 41.

93. Кас’яненко, М. Українські традиції відводять ... туристи [Текст] / М. Кас’яненко // День. – 2005. – № 2. – 16 листопада. – С. 6.

94. Кафарський, В. Український туризм: здобутки чи втрати [Текст] / В. Кафарський // Голос України. – 2005. – № 226. – 29 листопада. – С. 10.

95. Коваленко, О. Шлях до туристичного бізнесу: Українському туризму – 90 [Текст] / О. Коваленко // Освіта України. – 2005. – № 51 – 52. – 12 липня. – С. 10.

96. Корогодова, Е.А. Эффективность предприятий рекреационных комплексов: анализ деятельности и методика оценки [Текст] / Е.А. Корогодова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 5. – С. 122.

97. Кошин, С. К вопросу о европейской интеграции украинцев. Будем с визами? Динамика развития въездного туризма в Украину [Текст] / С. Кошин // Новости турбизнеса. – 2005. – № 22. – С. 6.

98. Кутузова, О. Вплив розвиненої туристичної самосвідомості населення на прогрес туристичної індустрії України [Текст] / О. Кутузова // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 70 – 75.

99. Левковська, Л. Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в Україні [Текст] / Л. Левковська, Р. Чабан, Г. Мумін // Економіка України. – 2003. – № 6. – С. 31.

100. Леонов, І. Революційна Україна запрошує, або як політичні події вплинули на вітчизняний туризм [Текст] / І. Леонов // Україна молода. – 2004. – № 245. – 28 грудня. – С. 12.

101. Луганова, Л. У чиїх руках ключі від українського туристичного раю? [Текст] / Л. Луганова // Закон і бізнес. – 2000. – № 21. – 20-26 травня. – С. 3.

102. Ляшкевич, П. Туризм в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку [Текст] / П. Ляшкевич, І. Бочан // Освіта України. – 2005. – № 85. – С. 6.

103. Ляшкевич, П. „Туризм в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку” [Текст] / П. Ляшкевич // Освіта. – 2005. – № 46. – 2-9 листопада. – С. 2.

104. Малахів, О. Наша мета – інтуризм [Текст] / О. Малахів // Закон і бізнес. – 2004. – № 47. – 20 – 26 листопада. – С. 1.

105. Медуниця, Ю. Туризм і національна гідність: проблеми галузі [Текст] / Ю. Медуниця // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 159. – 2 вересня. – С. 4.

106. Мельник, Н. «Звезд» станет больше: туризм наконец-то признан стратегической отраслью [Текст] / Н. Мельник // День. – 2003. – 19 марта. – С. 7.

107. Мусієнко, Д. Трансформація комунікативної культури українського суспільства на матеріалі розвитку туризму в незалежній Україні [Текст] / Д. Мусієнко // Вісн. кн. палати. – 2005. – № 4. – С. 45 – 47.

108. Резнік, Н.П. Розвиток туризму як конкурентоспроможного економічного явища [Текст] / Н.П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 11. – С. 96.

109. Рейтинги – 2005. Туристический рынок Украины глазами профессионалов [Текст] // Украинский туризм. – 2006. – № 1. – С. 20.

110. Самойлик, Е. Нужен ли государству туризм [Текст]: [обеспокоенность по поводу некоторых вопросов общественных отношений] / Е. Самойлик // Голос Украины. – 2006. – № 14. – 25 января. – С. 7.

111. Самойлик, К. Чи потрібен державі туризм [Текст] / К. Самойлик // Голос України. – 2006. – № 14. – 25 січня. – С. 23.

112. Седик, О. Що гальмує в’їзний туризм [Текст] / О. Седик // Хрещатик. – 2005. – № 109. – 29 липня. – С. 6.

113. Седик, О. Як нам облаштувати Україну туристичну [Текст] / О. Седик // Хрещатик. – 2003. – № 45. – 28 березня. – С. 11.

114. Семиволос, П. ... Море хвилюється – три, малий турбізнес, завмри? [Текст]: [проблеми малого турбізнесу в Україні] / П. Семиволос // Дзеркало тижня. – 2004. – № 45. – 6-12 листопада. – С. 23.

115. Семиволос, П. Та от дорога, брат, на Драгобрат... [Текст]: [проблеми туристичної галузі України] / П.Семиволос // Дзеркало тижня. – 2005. – № 17. – 7-13 травня. – С. 23.

116. Семиволос, П. Україна туристична: труднощі перекладу [Текст] / П. Семиволос // Дзеркало тижня. – 2004. – № 27. – 10-16 липня. – С. 23.

117. Сергєєв, Е. Головне – відродити туристсько-екскурсійну славу [Текст] / Е. Сергєєв // Голос України. – 2004. – № 78. – 27 квітня. – С. 8.

118. Соколова, С. Туристична галузь: можливості та перспективи[Текст]: [розмова з Головою Державної служби туризму і курортів Анатолієм Пахлею] / С. Соколова // Українська культура. – 2007. – № 1. – С. 2.

119. Социально-экономические, экологические и гуманитарные проблемы развития туристического бизнеса [Текст]: сб. науч. трудов. – Донецк: Донец. ин-т туристического бизнеса, 2003. – 184 с.

120. Сфера розваг – важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу [Текст]: зб. наукових праць VI міжнар. наук.-практ. конф. „Розвиток сфери розваг – основа сучасної концепції підвищення ефективності туристичного бізнесу”, (м. Святогорськ, 29 вересня. – 1 жовтня 2006 р.). – Донецьк: Донец. ін-т туристичного бізнесу, 2006. – 286 с.

121. Трансформаційні процеси розвитку туризму та готельного господарства України [Текст]. – К.: КУТЕП, 2002. – 130 с.

122. Трушкевич, І. Туристична галузь – невіддільна складова розвитку нашої держави [Текст] / І. Трушкевич // Аспекти самоврядування. – 2005. – № 1. – С. 5.

123. Туризм і ресторанний бізнес [Текст]: [сучасні тенденції та перспективи розвитку] : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 7- 9 лютого 2007 р., м. Київ. – К.: КНТЕУ, 2007. – 349 с.

124. Туристичні можливості України [Текст]: [у Лондоні на 34-й Міжнародній туристичній біржі відбулась презентація Національного стенду України „Нові можливості відпочинку в Україні”] // Урядовий кур’єр. – 2003. – №218. – 19 листопада. – С. 16.

125. У лещатах другорядності [Текст]: [про туристичну галузь України] // Урядовий кур’єр. – 2006. – 5 вересня. – С. 6.

126. Український туризм отримав світове визначення [Текст]:[ участь української делегації у міжнародній туристичній експозиції в Берлині] // Слобідський край. – 2003. – № 57. – 27 березня. – С. 1.

127. Федорченко, В. Индустрия гостеприимства. Какой ей быть? [Текст]: [туристический рынок Украины] / В.Федорченко // Деловая Украина. – 2000. – № 39. – 14 июня. – С. 1, 3.

128. Федорченко, В. К. Індустрія гостинності: якою їй бути [Текст] / В.К. Федорченко // Дзеркало тижня. – 2001. – № 22. – 9 червня. – С. 20.

129. Федорченко, В. Реорганізацію – для консолідації [Текст]: [проблеми туристичної галузі України] / В. Федорченко // Дзеркало тижня. – 2005. – № 31. – 13 серпня. – С. 23.

130. Федорченко, В. Чтоб не поднялась рука на лик Мадонны …[Текст]: [проблемы туризма в Украине] / В. Федорченко // Зеркало недели. – 2000. – № 29. – 22 июля. – С. 23.

131. Хомик, П. Туризм має приносити прибутки [Текст] / П. Хомик // Новини Закарпаття. – 2001. – № 114. – 9 серпня. – С. 5.

132. Цветкова, И. И. Мотивационная структура потребителей туруслуг [Текст] / И.И. Цветкова // Вестн. физиотерапии и курортологии. – 2004. – Т. 10, № 2. – С. 20 – 22.

133. Цибух, В.І. Аксіома туристичного ринку України [Текст] / В.І. Цибух // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 240. – 23 грудня. – С. 8.

134. Цибух, В.І. Динаміка українського туризму [Текст] / В.І. Цибух // Урядовий кур’єр. – 2004. – 28 лютого. – С. 6.

135. Цибух, В.І. Перспективы развития туристической отрасли в Украине [Текст] / В. И. Цибух // Судоходство. – 2004. – № 7. – С. 18.

136. Цибух, В.І. Туризм – державна справа [Текст] / В.І.Цибух // Спортивна газета. – 2000. – № 79. – 7 червня. – С. 6.

137. Црнянський, Д. Не виключено, що Україна в майбутньому стане базисною країною для діяльності ВТО [Текст] / Д. Црнянський // Дзеркало тижня. – 2001. –№ 38. – 29 вересня. – С. 21.

138. Швець, І.Ю. Модель якості туристських послуг [Текст] / І.Ю. Швець // Держава та регіони. – 2006. – № 1. – С. 227 – 280. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

139. Шмагина, В.В. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально-экономического развития [Текст] / В.В. Шмагина, С.К. Харичков. – Одесса: Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед., 2000. – 70 с.

140. Шпарик, М. Гостинності не буває забагато [Текст]:[ про туризм в Україні] / М. Шпарик // Столиця. – 2002. – № 39. – 27 вересня. – С. 4.

141. Шульгіна, Л. Роль деяких видів суміжників у створенні якісного туристичного продукту [Текст] / Л. Шульгіна // Економіст. – 2005. - № 2. – С. 64 – 67.

142. Яо Фен Дослідження туристичної галузі в Україні [Текст] / Яо Фен // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 10. – С. 104.

143. Яремчишин, А. Європейська концепція туристичних шляхів в Україні [Текст] / А. Яремчишин // Новости турбизнеса. – 2006. – № 2. – С. 12.

144. Яцук, Н. Туризм з українським відтінком [Текст] / Н. Яцук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – № 8. – С. 7.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка