Бібліографічний покажчикСкачати 356.58 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.11.2016
Розмір356.58 Kb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА

Фінансові ризики

[2005 – 2010)

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Харків

ХНАМГ


2010
УДК 016:330.131.7.003.2

ББК 65.26я1

Ф 59

Укладачі: Н. Б. Давидова,

О. Ф. Сергієнко

Ф 59 Фінансові ризики (2005 – 2010 рр.): бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міського госп-ва; уклад.: Н. Б.Давидова, О. Ф. Сергієнко. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 30 с.Зміст
1. Вступ.........................................................................................................................4

2. Загальні питання......................................................................................................5

3. Управління ризиками............................................................................................14

4. Валютні ризики......................................................................................................19

5. Кредитні ризики.....................................................................................................21

6. Інвестиційні ризики...............................................................................................29

7. Іменний покажчик…………………………………………………………….…32

Вступ
Трансформація системи управління соціальним розвитком вимагає нових методів, форм, засобів попередження криз, ризиків, конфліктів. В сучасних умовах, коли світовий і локальні ринки нестабільні, з непередбаченими політичними та економічними обставинами, невпевненістю господарської ситуації, ступінь фінансових ризиків дуже високий.

Джерела, включені в даний бібліографічний покажчик, містять теоретичні та практичні аспекти використання сучасної теорії управління фінансовими ризиками, які виникають при здійсненні фінансового підприємництва або фінансових угод. Це аналіз та виявлення ризику, механізм управління, організація попереджувальних заходів, виходячи з того, що у ролі товару у фінансовому підприємництві виступають: або валюта, або цінні папери, або кошти.

В бібліографічному покажчику представлені книги, статті з періодичних та продовжуваних видань. Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складення” (ГОСТ 7.1 – 2003, IDT: ДСТУ ГОСТ 7.1 – 2006) та згруповано у п’яти розділах: загальні питання, управління ризиками, валютні ризики, кредитні ризики, інвестиційні ризики.

Документи у розділах згруповано за абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів: 2005 – 2010 рр. Загальна кількість джерел: 252. Пошук закінчено у жовтні 2010 року. Для зручного користування укладено іменний покажчик авторів.

Бібліографічний покажчик адресовано викладачам, аспірантам, студентам академії.

Загальні питання
1. Акимова И. Кризис и бизнес: как преодолеть риски? / И. Акимова // Економічний часопис ХХІ. – 2009. – № 5-6. – С. 9 – 11.

2. Алексєєв І. В.Основи теорії фінансів: навч. посіб. / І. В. Алексєєв, М. К. Колісник, Н. Б. Ярошевич; Нац. ун-т „Львівська політехніка”. – Львів: Вид-во нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2008. – 143 с.

3. Бардаков В. А. Менеджмент організацій: конспект лекцій / В. А. Бардаков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 194 с.

4. Безугла В. О. Венчурне страхування як засіб мінімізації фінансових ризиків / В. О. Безугла, І. І. Постіл // Економіка та держава. – 2008. – № 3. – С. 35 – 37.

5. Бердач А. І. Поняття та передумови господарських ризиків у сфері бізнесу / А. І. Бердач // Митна справа. – 2009. – № 1. – С. 46 – 50.

6. Бернстайн П. Против богов. Укрощение риска / П. Бернстайн; пер. с англ. – М.: ЗАО „Олимп – бізнес”, 2006.

7. Білик М. Д. Роль стабільної діяльності підприємств у їх фінансовій безпеці / М. Д. Білик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5. – С. 42 – 46.

8. Білоцька М. Ф. Роль ризику при визначенні розміру резерву / М. Ф. Білоцька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 10. – С. 8 – 10.

9. Білоченко А. М. Фінансовий капітал в Україні: [особливості формування та перспективи розвитку] / А. М. Білоченко // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 94 – 100.

10. Благой В. В. Оценка риска как составляющая процедуры планирования аудита / В. В. Благой // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 87. – С. 284 – 290. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/11938/

11. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. – К.: Ника-центр, 2005. – 600 с.

12. Бойко К. В. Особливості використання інструментів хеджування ризиків господарської діяльності / К. В. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 203 – 212.

13. Васюренко О. В. Ризик як складова економічних процесів / О. В. Васюренко, О. В. Таран // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 68.

14. Вахненко Т. Государственный долг Украины: текущее состояние и риски / Т. Вахненко // Экономика Украины. – 2008. – № 7. – С. 37.

15. Вахненко Т. Фінансові ризики ревальвації номінального обмінного курсу / Т. Вахненко // Вісн. нац. банку України. – 2005. – № 5. – С. 19 – 22.

16. Верченко П. І. Дослідження інерційності українських цінних паперів за допомогою інструментарію ризикології / П. І. Верчено, Ф. Шатарська // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 128 – 140.

17. Вишневська Б. Методи мінімізації фінансових ризиків / Б. Вишневська // Економіст. – 2007. – № 6. – С. 58.

18. Вовчак О. Д. Податкові ризики в системі управління економічною безпекою підприємницьких структур України / О. Д. Вовчак, І. Г. Каменяш // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 41 – 46.

19. Гранатуров В. М. Податковий ризик держави: визначення та класифікація / В. М. Гранатуров, І. Б. Ясенова // Фінанси України. – 2007. – № 10. – С. 86 – 95.

20. Гришова І. Ю. Економічна сутність фінансових ризиків у підприємстві / І. Ю. Гришова // Економіка АПК. – 2005. – № 7. – С. 83 – 86.

21. Десятнюк О. М. Аксіологія ризикованості сфери оподаткування / О. М. Десятнюк // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 51 – 59.

22. Десятнюк О. М. Дефініція ризику податкової системи / О. М. Десятнюк // Світ фінансів: наук. журнал ТНЕУ. – 2007. – Вип. 4. – груд. – С. 24 – 34.

23. Десятнюк О. М. Концептуальні основи теорії ризиків у сфері оподаткування / О. М. Десятнюк // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 107.

24. Десятнюк О. М. Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика: монографія / О. М. Десятнюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 309 с.

25. Десятнюк О. М. Ризики у сфері оподаткування / О. М. Десятнюк // Науковий вісник нац. ун-ту ДПС України (економіка, право). – 2008. – № 2. – С. 172 – 179.

26. Десятнюк О. М. Теоретичні основи інформатизації моніторингу податкових ризиків / О. М. Десятнюк // Прометей. – 2009. – Вип. 1. – С. 190 – 193.

27. Диба М. І. Основні джерела фінансових ризиків / М. І. Диба // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 101.

28. Долінська Є. Б. Оцінка ризику неплатежу в операціях фінансового лізингу з використанням теорії графів / Є. Б. Долінська, Л. Б. Долінський // Фінанси України. – 2007. – № 10. – С. 121 – 128.

29. Долінський Л. Б. Оцінка вартості векселів із урахуванням ризику неплатежу / Л. Б. Долінський, А. І. Галкін // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 68 – 76.

30. Дробязко А. А. Финансовая система Украины на пороге ВТО / А. А. Дробязко // Финансовые риски. – 2007. – № 2. – С. 73.

31. Євченко Н. Г. Вплив податкових ризиків на фінансову безпеку банку / Н. Г. Євченко, О. А. Криклій // Проблеми перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 25. – С. 45 – 52.

32. Жигаленко О. Совершенствование администрирования налоговых рисков при планировании документальных форм налогового контроля / О. Жигаленко // Экономика Украины. – 2008. – № 5. – С. 42 – 51.

33. Іващук Н. Л. Стратегії забезпечення ризику відсоткової ставки за допомогою фінансових ф’ючерсів / Н. Л. Іващук, О. В. Іващук // Держава та регіони. – 2007. – № 3. – С. 86 – 90. – (Економіка та підприємництво).

34. Ігнатенко А. В. Механізми нейтралізації фінансових ризиків українських підприємств / А. В. Ігнатенко, В. Г. Кабанов, О. І. Харченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 136 – 144.

35. Ілляшенко С. М. Екологічні ризики інновацій: класифікація та аналіз: [інвестиції] / С. М. Ілляшенко, В. В. Божкова // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 49.

36. Камінський А. Б. Врахування асиметрії при моделюванні фінансових ризиків / А. Б. Камінський // Економ. кібернетика. – 2006. – № 2.

37. Камінський А. Б. Концептуальні підходи до вимірювання фінансових ризиків / А. Б. Камінський // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 78.

38. Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків: монографія / А. Б. Камінський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: ВПЦ „Київ. ун-т”, 2006. – 303 с.

39. Коваленко Л. О. Ризики іпотечного кредитування в Україні / Л. О. Коваленко, О. В. Середа // Економіка і держава. – 2007. – № 1. – С. 33 – 35.

40. Ковальчук Т. Фінансові негаразди: причини, наслідки, шляхи подолання / Т. Ковальчук // Голос України. – 2008. – 28 жовтня. – С. 5.

41. Колодізєв О. Трансферний підхід до мінімізації ризиків у процесі антикризового управління банком / О. Колодізєв, І. Чмутова // Вісник нац. банку України. – 2005. – № 10. – С. 25 – 27.

42. Колонтаєвський О. П. „Бізнес-планування”: конспект лекцій / О. П. Колонтаєвський, І. О. Самойленко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2007. – 139 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/454/

43. Кондусова Л. Ф. Финансы: исторический аспект развития: учеб. пособие / Л. Ф. Кондусова, Л. С. Мартюшова; Харк. нац. экон. ун-т. – Х.: ХНЭУ, 2007. – 115 с.

44. Коцеруба Н. В. Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління / Н. В. Коцеруба // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 120 – 129.

45. Коюда П. М. Характеристика та класифікація ризиків / П. М. Коюда, О. П. Коюда // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 71. – С. 203 – 214. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1356/

46. Кривуля П. В. Обзор определений категории «риск» и их сравнительное моделирование на основе семантических сетей / П. В. Кривуля // Экономика и управление. – 2008. – № 2-3. – С. 68 – 76.

47. Лазебник Л. А. Сутність та компоненти фінансової політики / Л. А. Лазебник // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 66.

48. Лазебник Л. А. Щодо теорії фінансової політики: дослідження в координатах організаційно-економічних відносин / Л. А. Лазебник // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 51.

49. Лелюк Н.Є. Конспект лекцій з курсу „Фінанси” / Н.Є. Лелюк. – Х.: ХНАМГ, 2006. – 164 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/307/

50. Лук’янова В. В. Математичне забезпечення діагностики об’єкта господарчої діяльності з урахуванням ризику (на прикладі оцінки мезоризиків) / В. В. Лук’янова // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 2. – С. 129 – 145.

51. Лютий І. О. Фінанси: теорія, школи й нові реалії / І. О. Лютий // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 122 – 125.

52. Макаревич Л. М. Управление предпринимательскими рисками / Л. М. Макаревич. – Изд-во „Дело и Сервис”, 2006.

53. Макаренко М. І. Структурні зрушення в системі ризиків української економіки / М. І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 96 – 103.

54. Маргасова В. Г. Фінансові ризики функціонування менеджменту акціонерних товариств / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1. – С. 136 – 143.

55. Міщук Г. Особливості застосування біржових інструментів хеджування ризиків / Г. Міщук // Економіст. – 2005. – № 2. – С. 68 – 70.

56. Моделювання оцінки ризиків використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму: монографія / С. О. Дмитров, О. В. Меренкова, Л. Г. Левченко, Т. А. Медвідь; під заг. ред. О. М. Бережного. – Суми: ДВНЗ „УАБС НБУ”, 2008. – 75 с.

57. Некипелов А. Риски денежно-кредитной политики и современные финансовые кризисы / А. Некипелов // Экономист Украины. – 2009. – № 2. – С. 24 – 31.

58. Нешитай А. С. Финансы: учебник / А. С. Нешитай. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 512 с.

59. Нусінов В. Лімітування як дієвий механізм обмеження фінансових ризиків / В. Нусінов, Є. Міщук // Бухгал. облік і аудит. – 2007. – № 12. – С. 19 – 24.

60. Олексів І. Б. Методи багатовимірного аналізу в оцінюванні фінансових ризиків підприємств / І. Б. Олексів, Н. Ю. Подольчак // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 96.

61. Онишко С. В. Квантификация налогового и фискального рисков / С. В. Онишко, К. И. Швабий, Н. В. Новицкая // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 3. – С. 32 – 43.

62. Оспіщев В. І. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / В. І. Оспіщев, О. П. Близнюк, В. А. Тупчій; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х.: ХДУХТ. 2007. – 255 с.

63. Охрименко О. Страхование финансовых рисков в туризме / О. Охрименко // Экономика Украины. – 2007. – № 1. – С. 24.

64. Оцінка і управління ризиком в економіці // Економіко-математичне моделювання (модульний варіант): навч. посібник / К. А. Мамонов, Б. Г. Скоков, С. Я. Політучий: Харк. нац. акад.. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – С. 119 – 125. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/16593/

65. Падалка В. М. Ризики муніципальних запозичень / В. М. Падалка // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 114 – 122.

66. Пасечник Т. О. Європейська інтеграція фондового ринку України як механізм зниження ризиків / Т. О. Пасечник, О. В. Копилова // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 77 – 84.

67. Попов В. М. Финансовый бизнес-план: учебное пособие / В. М. Попов, С. И. Ляпунов. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 464 с.

68. Пузырева П. В. Базовые методы нейтрализации финансовых рисков в предпринимательской деятельности / П. В. Пузырева // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 143 – 150.

69. Раєвський К. Є. Посилення контролю за ризиками як найголовніше завдання банківського нагляду в Україні / К. Є. Раєвський, В. М. Домрачев // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Т.20. – С. 38 – 42.

70. Ревенко В. Операційний хеджинг / В. Ревенко, Є. Євченко // Економіст. – 2006. – № 9. – С. 56 – 59.

71. Ризикологія: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / П. І. Верченко, Г. І. Великоіваненко, Н. В. Демчик та ін.; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2006. – 175 с.

72. Ройк О. М. Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хонфілда / О. М. Ройк, А. О. Азарова, Л. А. Кілимник // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1. – С. 245 – 254.

73. Сєріков А. В. Управління ризиками в проектному фінансуванні на основі обернених розрахунків / А. В. Сєріков, О. В. Марченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 272 – 277.

74. Скрипник А. В. Фактори ризику виконання планових показників бюджету України / А. В. Скрипник, Т. М. Паянок // Фінанси України. – 2008. – № 6. – С. 31 – 44.

75. Слиньков В. Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / В. Н. Слиньков. – 3-е изд., доп. и испр. – К.: Алерта, 2006. – 520 с.

76. Слобода Л. Я. Класифікація ризиків поглиблення фінансової кризи та характеристика їхнього прояву в Україні / Л. Я. Слобода, Ю. В. Банах // Регіон. економіка. – 2009. – № 1. – С. 156 – 164.

77. Соломенко О. Є. Кількісний аналіз підприємств з використанням фінансових індикаторів / О. Є. Соломенко // Проблеми науки. – 2005. – № 11. – С. 35 – 40.

78. Старовойт-Білоник К. Оптимізаційна модель „Дохідність – ризик ” у фінансовому механізмі інвестиційної діяльності комерційних банків / К. Старовойт-Білоник // Банківська справа. – 2008. – № 6. – С. 27 – 33.

79. Старостенко Г. Г. Фінансовий аналіз: навч. посібник / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірно. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

80. Стеців Л. П. Фінанси: навч. посібник / Л. П. Стеців, О. І. Копилюк. – К.: Знання, 2007. – 235 с.

81. Таряник О. М. Проблеми фінансового планування в країнах з ринковою економікою / О. М. Таряник, А. Ю. Перетятько, О. Збинька // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 12. – С. 30.

82. Теорія фінансів: навч. посібник / П. М. Леоненко, В. Л. Осецький, П. І. Юхименко та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 476 с.

83. Теплова Т. В. Динамика рисков на финансовых рынках и нестандартные модели обоснования затрат на собственный капитал / Т. В. Теплова // Фінансовій менеджмент. – 2006. – № 6. – С. 16 – 36.

84. Финансы: сб. комплектных задач, тестов и ситуаций: учеб. пособие / Е. С. Анисимова, В. П. Винниченко, А. П. Вожжов и др.; под ред. А. П. Вожжова. – 3-е изд., стер. – К.: Знання, 2008. – 269 с.

85. Філіпов В .З. Фінансові ризики вкладень у пайові цінні папери / В. З. Філіпов // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 129.

86. Фінанси: навч. посібник / В. І. Оспіщев, Л. І. Лачкова, О. П. Близнюк та ін.; за ред. В. І. Оспіщева. – 2-е вид.перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 366 с.

87. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. – 6-е вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

88. Фрост С. М. Настольная книга банковского аналитика. Деньги, риски и профприемы / С. М. Фрост; науч.ред. Н. В. Рудя; пер. с англ. О. В. Теплых. – Днепропетровск: Баланс бизнес Букс, 2006. – 643 с.

89. Хлістунова Н. В. Інформаційна підтримка зниження впливу фінансових ризиків на діяльність підприємств / Н. В. Хлістунова // Актуальні питання економіки. – 2006. – № 10. – С. 196 – 200.

90. Цопа Н. В. Особенности выявления рисков и оценки их страхования / Н. В. Цопа // Економіка промисловості. – 2007. – № 1. – С. 65 – 72.

91. Чочоцца Р. Поточна вартість математичного забезпечення: перспектива фінансового ризику / Р. Чочоцца, Е. Ді Лоренцо, М. Сібілло; пер. з італ. Н. О. Івахненко // Проблеми і перспективи управління в економіці. – 2007. – № 2. – С. 118 – 130.

92. Шевцова О. Й. Управління вартісно-ризиковими чинниками та часовими аспектами фінансування потреб у капіталі підприємства / О. Й. Шевцова, С. Я. Касян // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 119.

93. Шиян Д. В. Нові методи аналізу динамічних рядів та рівня ризику / Д. В. Шиян // Статистика України. – 2008. – № 3. – С. 65 – 70.

94. Шкварчук Л. О. Оцінка ризику діяльності ринку / Л. О. Шкварчук // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 217 – 224.

95. Шмиголь Н. М. Статистико - аналітичні процедури оцінки аудиторського ризику / Н. М. Шмиголь // Держава та регіони. – 2006. – № 3. – С. 361 – 366. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

96. Шталь Г. В. Концептуальні аспекти оцінки фінансових ризиків в умовах нестабільної економіки / Г. В. Шталь, А. О. Грищенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 89. – С. 233 – 237. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/14841/

97. Щебликіна І. О. Проектне фінансування як специфічний та ризиковий вид діяльності / І. О. Щебликіна // Экономика и управление. – 2008. – № 2-3. – С. 125 – 129.

Управління ризиками
98. Андрєєва Г. І. Організаційна структура системи управління ризиками в комерційному банку / Г. І. Андрєєва, О. М. Пожар // Соц.-екон. дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фін. вимір. – 2006. – Вип. 3, Ч.2. – С. 106 – 112.

99. Афанасьєв Є. В. Моделювання фінансового ризику багатоцільових рішень в управлінні прибутковістю промислового підприємства / Є. В. Афанасьєв // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 46.

100. Барчан Г. Ю. Управління ризиками комерційних банків в умовах трансформаційної економіки / Г. Ю. Барчан, Ю. М. Ґудзь. – К.: Стиль, 2008. – 136 с.

101. Бережний О. Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків / О. Бережний // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 4. – С. 3 – 7.

102. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И. А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2006. – 656 с.

103. Бобель В. Сучасний ризик - менеджмент у банківській діяльності: теоретичний аспект / В. Бобель // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – С. 28 – 32.

104. Болдирєв О. О. Ризик-менеджмент – ефективний інструмент антикризового управління банком / О. О. Болдирєв // Економіка і держава. – 2008. – № 12. – С. 18 – 20.

105. Болдирєв О. О. Управління ризиками як головна складова антикризового управління банком / О. О. Болдирєв // Економіка і регіон. – 2008 – № 4. – С. 115 – 119.

106. Бражко О. В. Визначення можливостей управління кредитними ризиками вітчизняних комерційних банків / О. В. Бражко, С. В. Ясько // Держава і регіони. – 2008. – № 3. – С. 29 – 32. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

107. Васильченко З. М. Сек’юритизація активів у системі управління банківськими ризиками / З. М. Васильченко, А. С. Криклій, О. О. Ігнатьєва // Економіка та держава. – 2007. – № 11. – С. 14 – 16.

108. Волошин И. Объединение бюджетного подхода и подхода риск-менеджмента к анализу денежных потоков банка / И. Волошин // Финансовые риски. – 2007. – № 1. – С. 47 – 48.

109. Глущевський В. В. Методологічні основи концепцій управління ризиками підприємницької діяльності / В. В. Глущевський // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 116 – 125.

110. Діденко С. В. Модель управління ризиком аудиторської діяльності / С. В. Діденко // Економіка і регіон. – 2009. – № 1. – С. 139 – 144.

111. Дмитров С. О. Управління операційним ризиком комерційного банку методом байссівського аналізу / С. О. Дмитров, О. В. Меренкова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Т. 20. – С. 131 – 140.

112. Єлейко Т. Оцінка та управління ризиками об’єктів банківської інфраструктури / Т. Єлейко, І. В. Серветник // Регіональна економіка. – 2006. – № 4. – С. 185 – 193.

113. Зарівняк І. І. Гносеологічні аспекти управління ризиками в маркетинговій діяльності підприємства / І. І. Зарівняк // Вісник націон. ун-ту водного господарства та природокористування. – 2005. – Вип. 2. – С. 46 – 51.

114. Заруцька О. П. Управління ризиками – провідний чинник фінансової стійкості вітчизняних банків / О. П. Заруцька // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 94.

115. Іващук Н. Л. Управління ризиком дохідних інструментів у світлі рекомендації Базельського комітету / Н. Л. Іващук // Держава та регіони. – 2007. – № 2. – С. 111 – 116. – (Серія „Економіка та підприємство”).

116. Камінський А. Аналіз систем ризик-менеджменту в банках України / А. Камінський // Банківська справа. – 2005. – № 6. – С. 10 – 19.

117. Кириченко О. А. Управління ризиками при кредитуванні малих та середніх підприємств аграрного сектору економіки / О. А. Кириченко, І. В. Кудря // Економіка та держава. – 2009. – № 8. – С. 20 – 24.

118. Кириченко О. Управління ризиками у сфері банківського споживчого кредитування / О. Кириченко // Банківська справа. – 2008. – № 6. – С. 15 – 27.

119. Коцеруба Н. В. Оценка операционных и финансовых рисков в системе антикризового управления предприятием розничной торговли / Н. В. Коцеруба // Актуальные проблемы экономики. – 2010. – № 2. – С. 120 – 129.

120. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник / Н. С. Краснокутська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

121. Крейдич І. М. Актуальні завдання управління ризиками приватних інвестицій у виробничу інфраструктуру України / І. М. Крейдич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 6. – С. 31 – 36.

122. Кривцун І .М. Управління ризиками комерційного банку: банківська справа / І. М. Кривцун, О. І. Кутник // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 104 – 108.

123. Крикун І. М. Управління ризиками комерційного банку / І. М. Крикун // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 104 – 108.

124. Крилова В. В. Світовий досвід розробки політики управління ризиками, які пов’язані з кредитним бумом / В. В. Крилова, В. В. Ващенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Т. 19. – С. 158 – 168.

125. Крюков Ю. А. Принципи побудови комплексної системи ризик-менеджменту на підприємстві і її інтеграція з системою фінансового менеджменту / Ю. А. Крюков // Економіка і регіони. – 2008. – № 4. – С. 93 – 97.

126. Кунцевич В. О. Аналіз сучасного методологічного забезпечення оцінки ризиків, пов’язаних із кредитуванням підприємств / В. О. Кунцевич // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 11. – С. 80 – 87.

127. Лактіонова О. А. Управління фінансовими ризиками: завдання і методичні вказівки для самостійної роботи і модуль контролю знань студентів: навч.-метод. посіб. для студентів економічних спеціальностей / О. А. Лактіонова; під заг. ред. П. В. Єгорова; Донец. нац. ун-т. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 97 с.

128. Леонов С. В. Управління ризиками при здійсненні операції проектного фінансування комерційними банками / С. В. Леонов, О. С. Грищенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Вип. 21. – С. 120 – 124.

129. Меркулов Н.Н. Построение системы риск-менеджмента на предприятии / Н.Н. Меркулов // Прометей. – 2006. – № 1. – С. 172 – 175.

130. Мочаліна З. М. Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля „Фінансовий менеджмент” / З. М. Мочаліна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2006. – 142 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/365/

131. Мочаліна З. М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „Фінансовий менеджмент” / З. М. Мочаліна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2006. – 157 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/365/

132. Ошуст В. І. Теоретичні аспекти управління ризиками / В. І. Ошуст // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 138 – 142. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4193/

133. Пенцак Є. Я. Проблеми використання сучасних моделей управління ризиком / Є. Я. Пенцак, А. Я. Пенцак // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. – 2006. – № 567: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 138 – 148.

134. Писаревський І. М. Управління ризиками: навч. посібник / І. М. Писаревський, О. Д. Стешенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 124 с. http://eprints.kname.edu.ua/11051/

135. Піскунов Р. О. Управління фінансовими ризиками з метою регулювання руху грошових потоків / Р. О. Піскунов, В. В. Бордюг, О. В. Хвещук // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. – 2007. – №606: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 385 – 390.

136. Савченко Т. Г. Застосування трансферного ціноутворення за узгодженими строками для управління процентним ризиком банку / Т. Г. Савченко, О. М. Пожар // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С. 163 – 174.

137. Савченко Т. Трансферне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком / Т. Савченко, О. Пожар // Вісник національного банку України. – 2009. – № 7. – С. 30 – 38.

138. Сац Б. Б. Організаційне забезпечення інвестиційного ризик – менеджменту банку / Б. Б. Сац, А. О. Тимків // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 97 – 106.

139. Ситник Ю. О. Роль внутрішнього аудиту в банку в системі управління ризиком / Ю. О. Ситник // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сборник. – Вып.89. – К.: Техніка, 2009. – С. 386 – 390. – (Серия „Экономические науки”). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/14987/

140. Смірнова Т. О. Безперервність управління ризиком кредитних операцій банку як основа їхньої беззбитковості / Т. О. Смірнова // Вісник нац. унів. „Львівська політехніка”. – 2007. – № 582: Проблеми та управління. – С. 85.

141. Табачук Г. П. Операційні ризики банку та методи управління ними / Г. П. Табачук , О. Я. Шаровський // Соц. – екон. дослідж. в перехід. період. Євроінтеграц. курс України: фін. вимір. – 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 314 – 318.

142. Терещенко О. Внутрішній аудит і контролінг ризиків у системі ризик-менеджменту / О. Терещенко // Вісн. нац. банку УкраЇни. – 2005. – № 7. – С. 45 – 49.

143. Тимків А. О. Функції ризик-менеджменту банку: управління банківськими ризиками / А. О. Тимків // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 224 – 233.

144. Тихонова Г. Б. Управление рисками при инвестировании в обновление основних фондов коммунальных предприятий / Г. Б. Тихонова // Коммунальное хозяйство городов: науч. - техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 87. – С. 142 – 147. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/11628/

145. Уваров К. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України : орієнтир на майбутнє / К. Уваров, О. Куценко // Вісн. нац. банку України. – 2005. – № 1. – С. 60 –63.

146. Управління валютними ризиками та перспективи розвитку національної економіки / С. І. Маслов, Д. В. Карамишев, С. А. Брисін та ін. // Економіка та держава. – 2009. – № 3. – С. 16 – 19.

147. Федосов В. М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / В. М. Федосов, О. А. Колот // Финансы Украины. – 2008. – № 3. – С. 3 – 33.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка