Бібліографічний покажчикСторінка43/43
Дата конвертації29.12.2016
Розмір6.78 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Немченко Ю.В.Інформаційні технології як засіб активізації творчого підходу до вирішення практичних задач //Наук. зап. : Зб. наук. ст.- К.: НПУ, 1998.- Вип. 4.- С.90-95.
 1. Немченко Ю.В. Науково-теоретичні основи вивчення курсу “Безпека життєдіяльності” майбутніми вчителями трудового навчання //Проблеми трудової і професійної підготовки : Наук.-метод. зб.- Слов”янськ: СДПІ, 1998.- Вип. 2.-С. 24-28.
 1. Олексюк-Казо Л.М. Моделювання за допомогою ПЕОМ властивостей твердих тіл в шкільному курсі фізики //IV Міжвузівська конференція “Нові інформаційні технології в навчальному процесі загальноосвітньої школи та вузу” ,Київ, 15-18 листоп. 1995 р.: Тези доп. - К., 1995.- С.74-76.
 1. Олексюк-Казо Л.М. Способи реалізації між предметних зв”язків у вивченні фізики в середній школі //Наук. зап.: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів УДПУ за 1993 р.- К.: УДПУ, 1995.-С.86-87.
 1. Олексюк-Казо Л.М. Результати педагогічного дослідження “Реалізація між предметних зв”язків в курсі фізики середньої школи (розділ “Властивості твердих тіл”) //Наука і сучасність: Зб. наук. пр.- К.: НПУ, 1999.- Ч.1.- С. 67-72.
 1. Опілат В.Я. Можливості використання анігіляції позитронів для вивчення властивостей радіаційних дефектів //Наук. зап.: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів УДПУ за 1993р.- К.: УДПУ, 1995.-С. 538-540
 1. Гонтрук О.М., Крайчинський А.М., Литовченко П.Г., Оліх Я.М., Опілат В.Я. Деградаційно-релаксаційні процеси у фосфіді галію, спричинені радіацією та термічною обробкою //Вопросы атомной науки и техники. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. - Х., 1998.- Вип. 5 (71).- С. 29-31
 1. Вернидуб Р.М., Гірка О.І., Кудін А.П., Мегела І.Г., Опілат В.Я., Тартачник В.П., Тичина І.І. Відпал дефектів вакансійного типу в опромінених кристалах фосфіду індію //Укр. фіз. журн.-1997.-Т.42, №4.- С. 483-484.
 1. Tartachnyk V.P., Kudin A.P., Kutz V.I., Opilat V.Ja.,Pinkovska M.B. Optical absorbtion of irradiated zinc diphoshide //IV International Conference on Material Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics, 29 September – 2 October 1998: Abstracts/. - K., 1998.- P.174
 1. Tartachnyk V.P., Gontaruk O.V., Korbutiac D.V., Krajchynskyj A.M., Kudin A.P., Opilat V.Ja., Pinkovska M.B. , Shakhov O.P. The Influence of radiation defects on the heterogeneity distribution and radiant recombination and radiant recombination of GaP //Fourth International Conference on Material Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics, 29 September – 2 October 1998: Abstracts/.- K., 1998.- P.555
 1. Tartachnyk V.P., Gontaruk O.V., Vernydub R.M., Kryvutenko A.M., Olikh Y.M., Opilat V.Ja., Petrenko I.V., Pinkovska M.B. Radiation-acoustic treatment of gallium phosphide light diodes //Там само.- Р. 559.
 1. Опілат В.Я Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу “обробка металів різанням”. Розділ “Основи стандартизації показників якості обробки деталей машин”.- К.: НПУ , 1999.- Ч.1.- 50 с.
 1. Русанівський О.К. Методичні рекомендації по використанню технічних засобів навчання під час викладання курсу “Навчання населення правил дорожного руху” .- К.: УДПУ, 1997.- 16 с.
 1. Сидорчук Л.А. Дидактичні особливості викладання основ безпеки життєдіяльності для майбутніх вчителів фізики //Збірник наукових праць Кам”янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Сер.педагогічна. - Кам”янець-Подільський: КПДПІ, 1999.- Вип. 5: Дидактика природничо-математичних дисциплін та освітніх технологій.- С. 97-101.
 1. Тарара А.М. Використання навчального телебачення у вузі: Метод. реком.- К.: КДПІ,1990.- 24 с.
 1. Тарара А.М. Приводи та робочі органи промислових роботів: Конспект лекцій з спецкурсу “Робототехніка” для студ. пед. ін-тів.- К.: КДПІ, 1992.- 20 с.
 1. Тарара А.М. Приводи та робочі органи промислових роботів: Конспект лекцій з спецкурсу “Робототехніка” для студ. пед. ін-тів.- К.: КДПІ, 1993.- 20 с.
 1. Тарара А.М. Використання навчального телебачення при викладанні загально технічних дисциплін //Наук. зап.: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів УДПУ за 1993 р.- К.: УДПУ, 1995.-С.262-264.
 1. Навчальні телевізійні передачі на перше півріччя 1995/96 навчального року для учнів загальноосвітніх навчальних закладів України /А.М.Тарара, С.В.Комендант, Б.Ф. Милованов, Л.О.Філіппова, І.Ф.Шиманська //Інформ. зб. МО України.- 1995.- № 13. - С.12-19; № 20.- С.22-26
 1. Тарара А.М., Комендант С.В., МиловановБ.Ф., Філіппова.О., Шиманська І.Ф. Календарно-тематичні плани навчальних телевізійних передач на І і ІІ півріччя 1996/97 навчального року //Інформ. зб. МО України.- 1996.- № 13.- С.21-26; №24.- С.24-26
 1. Тарара А.М., Комендант С.В., Філіппова.О., Шиманська І.Ф. Календарно-тематичні плани навчальних телевізійних передач для учнів середніх закладів освіти України на перше півріччя 1997/98 навчального року //Інформ. зб. МО України.- 1997.- № 18. -С. 26-27
 1. Тарара А.М., Гуцало Л.П., Комендант С.В., Філіппова.О., Шиманська І.Ф. Календарно-тематичні плани навчальних телевізійних передач для учнів середніх закладів освіти України на ІІ півріччя 1997/98 навч. року //Інформ. зб. МО України.- 1998.- № 1. С. 7-8
 1. Жук Ю.О., Гуцало Л.П., Тарара А.М. та ін. Календарно-тематичні плани навчальних телевізійних передач для учнів середніх закладів освіти України на перше півріччя 1998/99 навч. рік //Інформ. зб. МО України.- 1998.- № 14.- С. 24-26
 1. Мацько Л.І., Трегуб І.Г., Христенок В.Ф., Христенок І.В. Російсько-український загально -технічний словник.- К.: Вища шк.., 1994.- 173 с.
 1. Трегуб І.Г. Основи розрахунку деталей машин і механізмів: Навч. посіб. - К.: УДПУ, 1997.- Ч.1.- 86 с.
 1. Курок В.П., Трегуб І.Г. Технічна механіка. Розділ “Кінематика”:Навч. посіб.-К.: НПУ,1998.- 96 с.
 1. Сяський А.О., Трегуб І.Г. Технічна механіка. Розділ “Статистика”: Навч. посіб.- К.: НПУ, 1998.- 143 с.
 1. Юрченко О.С. Дослідження термодинамічної взаємодії дисиліціду титану з кобальтом //Наук. зап.: Матеріали зв.-наук. конф. викладачів УДПУ за 1993 р.- 1995.- С. 540
 1. Алексеенко Л.Е., Юрченко О.С., Бабич С.Г., Княжева В.М., Колосветов Ю.П., Прутченко С.Г. Композиционній матеріал на основе карбонитрида хрома и его коррозионные свойства //Материалы на основе карбидов /НАН Украины, Ин-т пробл. материаловедения. Препринт 95 №3.- К., 1995.- С.24-30
 1. Юрченко О.С., Колосветов Ю.П., Княжева В.М., Бабич С.Г. Оптимизация технологических процес сов получения карбонитридов хрома в различных азотосодержащих средах //Материалы на основе карбонидов /НАН Украины. Ин-т проблем материаловедения. Препринт 95 №3.- К., 1995.- С.20-24.
 1. Юрченко О.С., Колосветов Ю.П. Влияние активаторов на процесс получения нитридов молибдена //Высокотемпературные нитриды:Сб.науч.тр. /НАНУкраины,Ин-т пробл. материаловедения.- К., 1996.- С.144-150.
 1. Юрченко О.С. Жаростійкість карбідів хрому //Металознавство та обробка металів.- 1999.- №1-2.- С.79-82
 1. Юрченко О.С. Залежність технологічних параметрів отримання карбідів хрому від їх будови //Металознавство та обробка металів.- 1998.- №4.- С.56-59
 1. Yurchenko O.S. Obtaining and properties of a new ceramic material on the basis of chrome carbonitride //Международная конференция «Перспективные материалы» Симпозиум А : Инженерия композиторов: исследования, технологии, перспективы.- К., 1999.- С.135.


Кафедра технічних засобів навчання


 1. Луценко М.Х., Коваль В.С., Дубовецький Г.П., Лапіс В.Я., Перепелиця Є.О., Тарара А.М., Курочкіна В.М. Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання: Лабораторна робота. Вивчення відеомагнітофона “Електроніка ВМ 12”: Метод. рекомендації.- К.: УДПУ, 1996.-Ч.1.- 12 с.
 1. Луценко М.Х., Коваль В.С., Дубовецький Г.П., Лапіс В.Я., Перепелиця Є.О., Тарара А.М., Курочкіна В.М. Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання: Лабораторна робота. Вивчення відеомагнітофона “Електроніка ВМ 12” в режимі запису з наступним відторенням відеоінформації ”: Метод. рекомендації.- К.: УДПУ, 1996.-Ч.2.- 9 с.

6171. Луценко М.Х., Коваль В.С., Дубовецький Г.П., Лапіс В.Я., Перепелиця Є.О., Тарара А.М., Курочкіна В.М. Телебачення як засіб начання та виховання: Метод. рекомендації. - К.: УДПУ, 1996.- 56 с.

Іменний покажчикАбрамян Н.Д. 123, 710, 711, 712, 713

Авдієвський А.Т. 5764-5773

Акуленко В.І. 415,416-422

Акулов Г.В. 3985-3990

Акулова Е.А. 2065

Александра М.Ф. 851-870, 888, 3330

Александров Ю.В. 549, 550

Алексєєв Ю.М. 845, 983-994, 1072

Алчевська Х. 1778

Альонкіна Н.П. 5233-5235

Андерс Ф. 897

Андріяшин В.І. 5916-5919

Андріяшина Н.В. 714-717

Андрусишин Б.І. 415,416, 423- 458, 980, 981

Андрущенко В.П. 201,204, 276, 1067

Антоненко С. В. 2728-2738

Ануфрієв О. 349-351

Арестов В. 220,346, 352-356

Ареф’єв В.Г. 170, 171

Арзютов Г.Н. 172-175

Артемчук О. 711, 718, 719

Артемова Л.В. 3028, 3029, 3031, 3032, 3033, 3036, 3045-3095

Артикуца Н.В. 459-484, 2740-2744, 2754, 2784, 2813

Астахова А.А. 2441-2457

Астряб О.М. 4027

Афанасьєва І.М. 5142, 5148, 5149, 5151

(Ахматова А.) 2547,2604, 2605, 2606, 2608, 2613

Бабкіна О.В. 331, 412

Байда Л.А. 5774

Бакка Т.В. 768-770,785

Бакуменко П.І. 1071

Балбанова Г.П. 194

Балан Д.М. 431, 450

(Бальзак О.) 2487

(Бандера С.) 1086

Барановський В.М. 4077-4086, 4094-4210, 4222, 4262, 4396-4400

Баранський П.І. 4250

(Баратынский Е. ) 2508

Барахтян М.М. 554, 558, 559-563, 601, 1610, 2342, 2347, 2349. 2352

(Барвінок Г.) 1843

(Барка В.) 1831, 1832, 1833

Башнякова Н.П. 2727, 2757

Баштовий В.І. 4580-4588, 4602, 4672, 4673, 4675

Бевз В.Г. 3975, 3976, 3991, 3992-3996, 3997, 4001

Бевз Г.П. 3975, 3976-3978, 3997-4002

Бевзенко С.Д. 1511, 1974, 1977, 3387, 3508, 3512

Безвершук Ж.А. 357-359, 369

Безродна А.А. 4798-4800, 4902

Безродний Є.Ф. 332-335

Безрук Л.П. 2714, 2745-2750

Белова Н.К. 5850

(Белый А.) 2609

Бенюмов В.М. 5561-5564, 5565, 5566, 5567

Бережний П.В. 4077, 4079, 4098, 4211-4216, 4268, 4409, 4445, 4446, 4453 Б

Березівський Ю.М. 5920

Березовчук М.Д. 426

Берлінська С.Ю. 3764

Безпалько О.В. 554, 555, 556, 557, 559, 564-569, 597, 3363

Б’єлєнька Г.В. 3034. 3096-3108, 3115, 3137,3138-314

Бєлова С.Ф. 3027, 3040, 3109, 3110

Билоцкий Н.Н. 3678-3687

(Битов А.) 2451

Біленька Г. 110

Білоцький М.М. 3758

Блєдних Т.Ю. 1757-1759

(Блок А.) 2613

Богуш А.М. 3028, 3030, 3032

Бодрова Т.О. 5634, 5635, 5776-5779

Бойко Г. 4488-4490, 4521

Бойко К.Д. 5391

Болгарський А.Г. 5745, 5764, 5765, 5767, 5771-5773, 5780, 5781-5788

Бомбандьорова О.А. 995,996

Бондар В.І. 3280-3304, 3363, 5159, 5236-5254

Бондаренко И.И. 4506

Бондаренко С.И. 4101, 4116, 4122, 4123, 4129, 4130-4133, 4143, 4152, 4156, 4166, 4174, 4217-4223

Бондаренко Т.А. 5597, 5598, 5608

Боренець Н.І. 5924

Борисенко В. 431, 981, 997-1035

Борисова З.Н. 3027, 3031, 3033, 3120-3131

Боришполь Г.І. 5392

Боровик М.К. 5599

Бортніченко О.Д. 7

Борщ Э.Г. 2930, 2931, 2933

Бочарова І.В. 1473, 1477-1481

Брицын М.А. 2751-2755

Бровдій В.М. 3345, 4801-4835

(Бродський И.) 2228, 2229

(Бугайко Т.Ф.) 1570, 1600-1605, 1607, 1609, 1611

(Бугайов О.І.) 4642

Будняк Т.Г. 8-23

Булах І.С. 709, 711, 720, 721

(Булгаков М.) 245, 2462, 2544, 2545, 2552

Булда А.А. 771-793

Булигіна О.Д. 5568

Буличева Т.В. 4740

Бунін І.А. 2469

Буринський В.М. 5921-5923

Бурлака Я.І. 2, 4, 6, 24-26, 121, 3292

Буткова Г.В. 1627

Вадзюк Н.В. 4828, 4854, 5068-5094, 5097, 5098, 5104, 5106, 5188

Вайніленко Т. 670

Вайнола Р.Х. 570-586, 669

Васенков А.В. 2190, 2191, 2192

Василенко С.Л. 4224-4227, 4447

Василенко Т.Я. 1, 27-30

Василенко-Несіна Н. 5694

Васильєва О.В. 5636

Васильківська І.П. 1402-1404

Васильченко В.М. 1628-1636

(Ващенко Г.) 1606, 3230

Ващенко Е.П. 4491-4495, 4506, 4576

(Вебер М.) 855

(Ведель А.) 1124

Вернидуб Р.М. 4496-4503, 6120

Верпатова Н.Ю. 3869, 3870

Вертечел А.Г. 983, 986, 990, 991, 1072, 1126

Ветров І.Г. 1210-1223, 1268

Виговська О.І. 669, 671-675, 4308

Виговський М.Ю. 1050, 1210, 1224-1230, 1366

(Винниченко В.) 1813-1816, 1850

Висина В.М. 2190, 2209, 2213, 2215, 2216, 2218, 2219

Висоцька А.М. 5255

Висоцький А.В. 1473, 1978-1983

(Висоцький В.) 2569, 2630, 2655

Вишневська Г.П. 2715, 2727, . 2756-2774

Вільчковський Е.С. 3027, 3028, 3029, 3032, 3034, 3132-3141, 3297

Вінічук Л.С. 2169-2176, 2185

(Вінценз С.) 1867, 1884

Владимиренко В.Є. 193, 194, 196-198, 203, 3953

(Владимов Г.) 2221

Власенко В. 711

Власенко В.В. 3620

Власова Н.І. 5637-5639

Вовк Л.П. 31-45

Возний П.О. 486, 4079, 4098, 4134, 4143, 4228-4239, 4304, 4313, 4314, 4315, 4320, 4474, 4476, 4480

Вознюк М.Ф. 3756, 4250, 4589

(Войнович В.Н.) 2453

Войта Є.С. 5913

Волинка Г.І. 191-195, 199-207

(Волинський П.К.) 1798, 1849, 1851, 1916, 1917

Волкова К.И. 3366, 3367

Волошин І.І. 4683-4690, 4706

(Волошин М.А.) 2546

Волощук Е.В. 2458-2481

Воронова Г.І. 4691, 4706

Воскресенська Н.В. 3305-3307

Вуколова С.І. 5215, 5222

Гадалова І.М. 5764, 5765, 5767, 5768, 5771-5773, 5790-5806, 5843

Гаєвська Н.М. 1756

(Галич А.) 2232

Гальона Н.П. 1976, 1984-1991

Гапон Н.В. 1625

Гармата В.М. 3142, 3308, 3309

Гладка І.А. 2066-2068

Глизь І.І. 1163-1171

Глобін О.І. 3991, 4003

Глущик С.В. 1473, 1474, 1482-1484

(Гнатюк В.М.) 1775

Гнатюк Л.І. 3364

Гнатюк Н.Г. 2069-2077

Гнеденко О.П. 5924-5925

Гнідан О.Д. 1747, 1748, 1749, 1751, 1756, 1760-1764, 1903

Говорун Т.В. 554, 555, 3578-3583

(Гоголь Н.В.) 2162, 2357, 2360, 2440, 2483, 2484, 2492, 2496, 2497, 2519, 2538, 2557, 2558, 2579

Гоголь О. 711, 722, 723, 2234, 2308

Годлевська А.І. 557

(Шарль де Голль) 952, 953

Голованов С.О. 846, 861, 862, 864, 865, 871-876, 1061

Головач О.Ф. 4836-4838

Головко В.В. 4935-4941, 4962, 4963, 4969, 4973, 4995, 5002, 5003, 5004, 5005

Голота Н.М. 3042, 3143-3146

Голубченко І.О. 1765-1771

Гончар А.Д. 4807, 4828, 4854, 4855, 5071, 5081, 5095-5114, 5139, 5151

Гончар Ю.Б. 877-881

Гончаров В.І. 2716-2719, 2754, 2775-2787

(Гончаров И.А.) 2495, 2496

Гопіченко О.М. 5393, 5488-5495

Горбатенко В.П. 331, 336, 348, 412, 536

Горбачук І.Т. 4077, 4079, 4087-4089, 4098, 4104, 4240-4259, 4354

Горбенко С.С. 5807-5849

Горносталь П.М. 4078, 4148-4151, 4159, 4169, 4171, 4172, 4173, 4179, 4180, 4181-4192, 4218, 4260-4264

Горовенко В.М. 46-50, 4040

(Горький М.) 2555, 2556, 2564, 2576

Гош О.П. 299-324

(Грабовський П.) 1956

Гребенюк Т.М. 5344

Гребницька Н.М. 1519, 2335, 2339

Грибанова О.К. 3026

Григораш А.М. 467, 2720, 2721, 2739, 2788-2865

(Григоренко Г. (Судовщикова-Косач О.Є.) 1784, 1785, 1788-1790, 1793, 1815

Гризоглаюва Т.І.5641-5649

Гриліхес І.В. 2096, 2098

Гринюк Т.А. 4741-4747, 4758-4761, 4764-4766, 4793

Грицюк В.Г. 5914

Грицюк Н.І. 5600-5604

Гришаєнко Н.І. 1772-1783

Гришко А.Г. 3363

Гришко-Богменко Б.К. 4823, 4855, 5068, 5071, 5082, 5083, 5090, 5153, 5156

Грищенко А.П. 1973, 1974, 1975

Грищенко Г.П. 3756, 3676, 4250, 4488, 4490, 4504-4526, 4559, 4568, 4570, 4574, 4592, 4670

(Грищенко М.М.) 58, 3713

(Грінченко Б.Д.) 1146, 1856, 1944, 2018, 3432, 3433, 3435

Гроза Е.П. 5370, 5394-5407

Громницька О.А. 1405, 1406

Грохольська А.В. 3677, 3993, 4004-4010, 4040, 4041

Грузинова Л. 1393, 1429, 1430, 1442

(Грушевський М.С.) 925, 931, 943, 944, 1013, 1148, 1298, 1334, 1335, 1336

Гудзенко Н.П. 5256, 5569-5571

Ґудзь Ю.П. 4807, 4823, 4828

Гужва Г.Н. 2078-2084

Гуз А.М. 415, 416, 485

Гуз Н.Г. 5651

Гузій Н.В. 669, 676-690, 1466

Гуло В.Д. 5033, 5034, 5059, 5061-5063

Гуляк О.Б. 626, 1752, 1753, 1756, 1762, 1764, 1784-1812, 1889, 1913, 1915, 1918, 1947, 2085

(Гумилев Н.) 2614

Гуральник – Тимошенко Н.П. 5652, 5654

Гурская В.В. 3368-3377

Гусєв В.І. 195

Гусєва Г.М. 5564, 5572, 5573

Гущенко В.О. 3027, 3036, 3069, 3147, 3148

Давиденко В.М. 2866-2881

(Давидов М.О) 3721

Давидов М.О. 3659, 3688

Давидюк Л.В. 2188, 2193-2202, 2354

Давидюк Л.В

Даниленко В. 1036-1039

Даниленко Г.Д. 4373-4375, 4418, 4423

Двораківський В.Н. 4593-4601, 4656, 4678

Делімарський Р.Є. 1172-1187

Дем’яненко В.М. 3771, 3772, 3817

Денисюк О.М. 3149-3154

(Державин Г.Р.) 2620

(Деррід Ж.) 260

Дикаленко О.А.1450

Дикаренко Н.М. 4748-4757, 4936

Дишлюк Ю.М. 2882-2885

Дияк О.В. 1474, 1476, 1485

Дідух В. 5968, 6008, 6024, 6026

Дмитренко П.В. 3337, 3339, 3341, 3345, 4805, 6057-6076

Дмитренко С. 337

(Дніпровський) 1821

(Довженко О.) 1686

(Довлатов С.) 2224, 2226

Долинна О. 3155-3158

Долинська Л.В. 709, 711, 719, 722, 724-733

Донченко Т.К. 1520-1541

Дорога А. 360-362

Дорофей В.Т. 338

(Дорошенко П.) 398

Дорошкевич В.О. 194, 208-250

(Досвітній О.) 1825

(Достоевский Ф.М) 473, 474, 476

(Достоевский Ф.) 2458, 2459, 2467, 2482, 2483, 2485, 2486, 2487, 2488-2494, 2498, 2499, 2500, 2565, 2578, 2643, 2742

(Драгоманов М.П.) 20, 1004, 1104, 1191, 1193, 1407, 1408, 1547, 1658, 1705, 1927, 3501, !692, 3502, 3505

Дринь А.П. 4265-4272,4401,4428,4430

Дробот І.І. 1040-1061, 1206, 1207, 1229, 1371, 1376

Дубняк В.А. 4708,4943-4946

Дубовецький Г.П. 6147-6148 ,6149

Дубогай А.Д. 180-184

(Дурдуківський В.Ф. 1038

Дущенко В.П. 4077, 4090, 4091

Дьоміна І.С. 3032, 3033, 3037, 3159

Дюженкова Л.І. 3670, 3676, 3677, 3689-3693, 3720, 3871,3872, 4518, 4522

(Дюкер А.) 867

Дябло Т.В. 5850

Егорова Р.А. 5851-5853

(Есенин С.) 250,2598, 2641

Єленіна З.І. 2176, 2177, 2179

Єгігулашвілі Є.М. 363, 364

Жалдак М.І. 4034, 3760-3768, 3750, 3755, 3773-3807.

Жаріков В. 803, 807, 808

Ждан В.П. 3028, 3029, 3032, 3160,

Женунтій В.І. 486-490

Жиленков В.І. 1062

Жиленкова І.Н. 1063-1069

Жильцов О. 3804, 3807, 3808, 3837-3839,

(Журба Г.) 1650

Журба М.А. 1231-1236,

(Заболоцкий Н.) 2621, 2623, 2626, 2631, 2634, 2657

Забранский В.Я. 3991, 3993, 4011-4017, 4033, 4035,4041

Завадська Т.М. 5640, 5653-5662

Завистовська Г.Е. 2203-2206, 2355

Загородній В.В. 4743, 4747, 4758-4770, 4777, 4785, 4787, 6065

Загребельна Н.І. 794-799, 836, 842, 1257, 1383

(Загребельний П.) 1847

(Загул Д.) 1825

Задорожня О.Ф. . 941, 942, 946, 947, 948

2188, 2190, 2207-2219

(Зайцев П.І.) 1352

Зайченко О. 691-695

Закович М.М. 345, 365-369

Замша С.І. 5921, 5934-5937

(Замятин Е.И.) 2570, 2571, 2572

Заплатна С.М. 5496-5503

(Запорожец А.В.) 3074

Запорожец Л.М. 3378, 3379-3386

Засенко Н.Ф. 5401, 5408-5424

Захаренко В.Г. 3161-3170

Захарченко Р.О. 51, 5345, 5996, 6002, 6034, 6051, 6067

Звонок Н.С. 251

Зворський В. 5919

Зеленецька І. 5854-5861

Зеленко Н.І. 3028, 3030, 3036, 3171, 3172

Зелінська Т.М. 709, 711, 734-736

Землядух Р.М. 4773, 4947-4950,4971, 4999, 5001

(Зеров М. ) 1637-1639, 1642-1644

Зікій Г.С. 6077-6078

Зінич Р.Т. 5862

Зінченко Л. 711, 712, 726

Зорька О. В. 4603-4612, 4628,4629

Зоц В.М. 669, 672

Зубалій Н.П. 709, 711, 737-739, 3953

Іванова Л.Г. 1188-1197

Іванова Л.І. 185-188

Іванова Л.П. 2722, 2886- 2925

Іванський Р.І. 5663

( Іванченко М. ) 1822

Ігнатенко Г. 6074, 6076

Ігошкіна Н.Г. 370-372

Ілляшенко Т.Д. 5296

Іл”їн О. 711

Індило Н.Д. 685, 687, 696, 697, 1466

Ісаєва О.О. 2187, 2188, 2189, 2220-2256, 2311, 2353, 2356, 2357

(Йогансен М.) 1825

Йолкіна Л.В. 1813-1817

Кабиш О.О. 1476

Кагановська О.М. 2178,

(Казаков Ю.) 2442, 2445

Калиниченко А.Г. 1, 5863

Каніщенко А.П. 3362, 3363, 3365, 3387-3413, 3422

Капська А.Й. 336, 554-559, 585, 587-612

(Карпенко-Карий І ) 1494

Карповець Н.В. 1237-1241

Касперський А.В. 4079, 4214, 4265, 4266, 4268, 4273-4295, 4298, 4299, 4371, 4380, 4383, 4388, 4389, 4406, 4407, 4409, 4412-4414, 4417, 4419-4422, 4425, 4438,4446, 4449, 4451, 4452, 4455-4464, 4513

Каc’янова Г.В. 4609, 4610, 4613-4618

(Кафка Ф.) 2460, 2471, 2472, 2473

Керножицька О.А. 2086, 2087

Кириленко Л.М.325

Кириченко М.А. 3310-3313

Кириченко Н.Т. 3029

Кириченко Т.Ю. 1451, 3414, 3415, 1451

Кіку І.О. 851, 1242-1246

Кіншак О.М. 2096, 2098

Клапчук Л.І. 3027

Клименко Ж.В. 2187, 2188, 2189, 2257-2281, 2311, 2353, 2358, 2359

Клюбіна Т.С. 5035, 5059-5063

Коберник Г.М. 5425-5433

Кобернік С.Г. 5118-5733

(Кобилецький Ю.) 1901

Кобилянська Л. 189, 190

Коваленко В. 3873

Коваленко С.М. 3852, 3911

(Коваленко-Комацький Г.) 1843

Ковалик П.А. 5864-5865

Ковалів Ю.І. 1754, 1926, 1958

Коваль В.С. 4532, 4635, 6147-6148,6149

Коваль Л.Г. 5865

Ковалюк Т.В. 5867

Ковтун В.В. 4770, 4771,4773, 4774, 4777,4781, 4785, 4947, 4951-4974, 4976, 4981, 4985, 4986, 4990, 4992, 4995, 4998, 5002, 5003.

Ковчмна І.М. 559, 613-627,2085,

Козанчук Г.О. 1974, 1992-2009, 3571,

Козеренко С.І. 4282, 4287 ,4296-4301, 4383, 4395, 4486, 4513, 4515

Козир А.В. 5868-5879

Козленко О. 176

Козлін В.І. 5664

Кокойло Л. О. 2088, 2089, 2098

Колесник І.П. 5401, 5434-5442, 5546

Колесник Т.В. 3662, 3663, 364, 3665, 3666, 3677, 3694-3711, 3729, 3740, 3741-3743, 3758

Колодько Т.М. 2090-2094

Колодязний В.Я. 5921

Колосвєтов Ю.П. 6079-6080, 6096, 6141-6143,

Коляда І.А. 756, 760, 764-766, 778, 796, 800-836, 885, 1413, 1450

Комендант С.В. 6131-6134

(Коменський Я.А.) 14, 24, 33, 48, 120, 130, 153, 742, 3121, 3122, 3289

Комісаров О.В. 5880-5881

Кондратенко В.О. 5504-5512

Кондратенко Н.М. 3751

(Коненко М.) 1868

Конєєва О.О. 1972, 2010-2014

(Кониський О.) 1598, 1599, 1939

(Кононенко М. ) 1871

Кононенко Н.І. 4684-4686

Конопляста С.Ю. 5513-5517

Конфорович А.Г. 4018

Кордун Г.Г. 4092, 4250, 4302

Кордун П.П. 1542, 1543, 1611

Корец М.С. 4504, 4511, 5917, 5918, 6067, 6081-6109

Корецький Л.М. 4770, 4773-4791 ,4953, 4955, 4958

Корецький М.І. 5665

(Корж О.) 1825

Корнилова Л.А. 2926-2929

Корнієнко (Ткаченко)О.О. 2481-2501

Коробанова О.Л. 734, 3620

Коробецька С.Ю. 5605-5609

Короп Ю.О. 1724

Король О. 110, 194

Королько Н.І. 5232, 5257-5264

Короткова Р.І. 554, 557, 559, 604, 628-636

(Корш Ф.Є.)1146

Коршак Є.В. 3756 , 4250, 4527, 4572, 4579, 4589, 4604-4607, 4619-4655

Коршак Н.М. 4250, 4503 , 4508, 4527 ,4528, 4572, 4634, 4637 ,4646, 4649, 4650

Коршак Т.Є. 78, 4646, 5134-5138, 5202

(Косинка Г.) 1823

(Костенко Л.) 1616, 1978, 2063

Костенко О.Р.5562-5564, 5575, 5576, 5586

(Костюк Г.С.) 3644

Костюк Е.Н. 2502-2543, 2612

Кот Н.З. 5265-5280

Кот Н.М. 3035, 3036, 3103, 3173-3186

Котлова В.М. 3664

Котляревська В.А. 5072

(Котляревський І) 1851, 1887

Коханова О.Л. 1198

Коцюба Р.М. 4241, 4248, 4249, 4254, 4256-4258, 4365

(Коцюбинська М.) 559, 1780, 1782, 1786, 1788

Кравець Л.В. 1637-1647

Кравченко І.С. 328

Кравченко Н.М.. 757, 803, 985, 992, 993, 1201, 1247-1249

(Кравчук Л.) 226

Кравчук М.І. 1, 2, 5, 6, 52, 106, 110, 1460

Кравчук О.М. 3

Краснова Н.М. 194, 252

Краснослободцева С.Н. 2930, 2931, 2933, 2934, 3378

Кривов’яз О.І. 708

Кривошея Н.Б. 3035

Крижанівська В.В. 846, 848, 853, 854, 860, 863, 866, 867, 883-887, 3330

Крилова С. 373-376

Кротенко В.І. 740

Крюкова Г. 2544, 2545-2547

Кудін А.П. 4487, 4502, 4529-4540, 6120-6121

Куєвда В.Т. 556, 559, 637, 638

Кузнецова Т.В. 5073, 5075, 5099, 5102-5104, 5139-5149, 5151

Кузьмина Н.Н. 165, 167, 3761, 3764, 3809-3812, 3852

Кузьминец О.В. 983,1057, 1070, 1071, 1072-1087

Кузьмичова О.П. 5443, 5444

(Кулик В.С.) 1924

Куліш А. 491

(Куліш П.) 1519, 1599, 1711, 1761, 1796, 1797, 1799, 1802, 1803, 1805, 1806, 1807, 1808, 1810, 1812, 1892, 2000

Куненко Л.О. 5884-5885

Куненко Я.О. 5346, 5347

Кунц В.А. 3813

Курганова О.В. 1393, 1435

Куришев Є.В. 5780, 5886-5887

Курочкіна А.М.. 6147-6149

Кутова Н.А. 5888

Кухар В.М.. 3363

Кухарь А.В. 4032

Кучеренко В.В. 253

Кучеров І.С. 5036-5041

Кучерук І.М.. 4079

Кучерявий В.Ф. 5096, 5099, 5102, 5115-5117, 5150, 5151

Кучинський М.В. 3363, 3365, 3392, 3416-3466

(Кучма Л.Д. ) 220, 232, 243, 246, 248, 249

Кучменко Е.М. 847, 851, 882, 889-914, 3330

Кушнірук С. 53, 5216

Лаврух О.В. 4802, 4839

Лагута Г.Л. 3712-3714

Ладиченко Т.В. 758, 759-763, 767, 812, 838, 839, 851, 863, 930, 1061, 3330

Лапінськиий В.В. 4101, 4102, 4109, 4126, 4175, 4180, 4187, 4189, 4191, 4192, 4202, 4205, 3771, 3778, 3815-3821, 4621, 4665

Лапіс В.Я. 6147-6149

(Ларін Б.О.) 2754, 2762

(Ларін М.П. ) 2638

Ластовченко Г.Е. 5889

Лашкарева В.І. 5577-5580

Лебедєв Д.В. 5921, 6107

Лебедева К.Л. 10

Левандовський В.В. 4079, 4093, 4098, 4228-4239, 4250, 4303, 4304-4323, 4336, 4454, 4467, 4468, 4470-4478, 4480-4483, 4486

Левандовський Л.І. 2548-2550

Левищенко С.С. 3676, 3677, 3874-3889, 3948, 3971, 4519

Левченко М.В. 52, 709, 710, 725, 741-743, 3620

Левшенко Т.С. 5890-5891

(Лепкий Б. ) 1860, 1861, 1880, 1888

(Лепкий Л.) 1893

(Лермонтов М.Ю. ) 1452, 2457, 2510

Леута О.І. 1974, 1976, 2015-2019

(Липа І.) 68

(Липинський В.) 397

Лисенко Д.В. 4181-4185, 4188, 4190, 4191, 4208

Лысина Н.И. 5666-5670

Лисянська Т.М. 709, 710, 711, 744, 746

Литвин Л.П. 3364, 3467-3474

Лихолєтова В.К. 3030

(Ліницький П.) 262-264

Лісецький С.Й. 5610-5612

Лісничий Д.В. 2020

Лобовик Б. 347

Лобода В.В. 1974

Лобурець І.М. 5445-5448

Логвиненко О.В. 1088-1100

Лозовицький О.Г. 1900, 1932

Ломаєва Т.В. 3670, 3676, 3677, 3890-3900, 3914

Ломачинська І.М. 254-259

Луговой В.І. 4078, 4179, 4181, 4413

Лупейко О.В. 1545-1562

Луценко І.А. 1907, 2323

Луценко І.О. 3187-3196

Луценко М.Х. 6147-6149

(Лучицький І.В. ) 917, 919, 1253,

Ляшенко А.В. 2551-2579

Ляшенко О.І. 1513

Ляшко О.В. 3901-3904

Лященко М.Я. 3671, 3672, 3677, 3715

Магеря О.П. 346, 376

(Мазепа І ) 226

Мазур В.Г. 6110-6112

Мазур І.Д. 1250-1255

Майданник О.О. 492-498

Макарова С.Г. 5069, 5076, 5097, 5098

(Маковей О.) 1883

Маковецька Н.Ю. 3814

Максименко С.Д. 3584-3592

(Маланюк Є.) 1618

Маленовський Ю.М. 1648-1652

Малина Л.О. 5449, 5450. 5479

Малій О.В. 818, 839-841

Маню Т. 2779, 2480

Мансі Є.О. 101, 2095-2119

(Маккович Д.) 1848

(Маркс К.) 303

(Маркузе Г.) 2702, 2703

Мартинчук О.В. 5451-5453

Марцинківський П.С. 2323

Марченко Н.П. 2320

Марчило Л.М. 2022-2025

Матвієнко О.В. 3314, 3315

Матяш І.Б. 2447, 2448, 2449, 2450, 2452

Матяш-Заяц Л.П. 745

Махов В.Я. 177-179

Мацько Л.І. 1653-1715, 1975, 6136

Машовець М.А. 3035, 3036, 3038, 3044, 3197-3216

(Маяковский В.) 2443

Мегалінька Г.П. 4895, 4902, 4915, 5068, 5069, 5072, 5094, 5097

Мельниченко П.В. 4902, 4925

Мельничук М.І 3032, 3217-3244

Метельський Р.Е. 1401, 1407-1410

Мєднікова Г.С. 377-383

Мєняйлов М.Є. 4227, 4250 , 4541-4545

Миленька Г. 384-386

Милованов Б.Ф. 6131-6132

(Милюков П.) 1303

(Мирний П ) 1925, 1950

Миронова Н.Ф. 2930, 2931, 2933, 3378

Мирошникова Н.О. 2580-2591

(Мисик В) 1822

Мисюра Ф.А. 387, 388

Митник О. 698-701

(Михайлова В.Г. ) 2639

Михалін Г.О. 3673, 3676, 3677, 3685, 3692, 3693, 3716-3726, .3758, 3762. 4518, 4522

Михалюк С.О. 5217, 5218

(Мілн А.О.) 2227

Мірошниченко Л.Ф 2187, 2188, 2189, 2282-2322, 2353, 2360, 2361

Міхновська К.Г. 5590

Міщенко В.О. 4692

(Многогрішний Д.) 1008, 1018

Мовчан Р.В. 1754, 1755, 1818-1847 , 1889

Мовчан С.В. 5613-5615

Можайкіна О.С. 499, 5915

Можарівська Л.С. 3676, 3677, 3905, 3906, 3914, 3948

Мозгова Н.Г. 260-266

(Мозолевський Б.) 1948

Мокрієва Н.Г. 2179, 2180, 2181

Момот Ж.П. 2067

(Монтессори М.) 3123, 3127, 3128, 3130, 3131

Морзе Н.В. 3761, 3763, 3767, 3768, 3773, 3778, 3779, 3784, 3785, 3790, 3796, 3801, 3808, 3822-3836

Мороз А.Г. 54-69, 3854, 3031

Мороз Н.П. 2179

Морозюк С.С. 5090

Москаленко О. 339

Музиченко В.Ф. 267-276

Муравицька М.П. 1512, 2930, 2933, 3378, 3475-3506

(Муссоліні Б.) 955

Мустафаєв Г.Ю. 5348-5354

Надворний В.Г. 4803, 4808, 4840-4930, 4942, 5071, 5101

Назаренко К.В. 3027, 3028, 3031, 3033, 3069, 3245-3247

Настека Т.М. 5167

Науменко В.Д. 2183, 2183, 2186, 6054, 6055

Науменко С. 5671-5681

Недзельська В.М. 3507

Незола Ю.В. 4083-4084-4086, 4153, 4169, 4171, 4172, 4173, 4179, 4180, 4181-4192, 4261, 4262

(Некрасов В.) 2322

Немченко Ю.В. 6114

Немчинов І.Г. 277-285

Нестерова О.Д. 3836-3839

Нестерук О.І. 4773, 4784, 4787, 4792, 4978

Нетребко Н.В. 5219

Нецька Л.С. 1411, 1412

Нечай В. 340, 341

Нижник В.Г. 4250, 4577, 4578, 4603, 4619-4621, 4635, 4656, 4657, 4658, 4673, 4680-4682

Низьковська О.В. 3248-3252

Нікітіна С.В. 5220-5222

Ніколаєнко О.Ю. 3840

(Ніколенко Д.Ф.) 723, 731, 735, 738, 747

Обозний В.В. 4773, 4777, 4785, 4947, 4950, 4955-4957, 4963, 4965, 4966, 4975, 4976-5026, 5028.

Обухівська А.Г. 5518-5524

Овчиннікова І.І. 2026-2033

(Огієнко І ) 21, 68, 1550, 3163, 3558

Огородник І.В. 193, 195, 6049

Огороднійчук З. 711, 746, 747, 7

Олейник А.Г. 3773, 3777, 3778, 3779, 3785, 3787, 3790, 3852

Олексиєнко М.Ф. 326

Олексюк-Казо Л.М. 6095, 6107, 6115-6117

(Олесь О.) 1559, 1885, 1957, 2011, 2595.

Олійник А.Г. 4019-4027, 4032, 4041

(Ольжич О.) 1488, 1640, 1649, 1870

Омельченко І.К. 1413, 1414

Оніщенко Л. 4757, 4774, 4793-4795

Оперенко Е.В. 4117, 4218, 4219

Опілат В.Я. 4502, 4546, 4547, 6118-6124

(Оріховський С.) 537

Орланова Н.П. 3027, 3028, 3030, 3031, 3253, 3254

(Орлик Пилип ) 394, 1126, 1135

Орлик П.І. 1748, 1749, 3330, 3337

Осмоловський С.О. 817, 843, 844, 915, 1393

Остапенко Л. 342

Островерхова Н.М. 56, 75, 692

Осьмак Н.Д. 1756, 1761, 1791, 1848-1850

(Осьмачка Т.) 1822

Охрименко О.П. 2592-2603

Очеретний А.Д. 1624, 1625, 1972, 3572

Павленко Л.В. 798, 1256, 1257

Павелко О.П. 194

Павленчик В.О. 3027, 3029, 3032

(Пввличко Д.) 1777

Павлова Н.Ю. 4511, 4548, 4551, 4552, 4558-4561, 4573

Павлова С.В. 5223

Падалка Г.М. 5682-5694

Падалка О.С. 3, 70-75, 158, 161, 1390

Падалка С.С. 1258, 1259

Пакірбаєва Л.В. 5224, 5225

Паламарчук Л. 5027

(Пальчиков М.Д. ) 4611

Панченко В. 1754, 1889. 1958

Панченко Г.Д. 76-80, 1276, 1282, 1285, 1292

Панченко Л.Л. 3907-3910

Паршак К.Д. 467, 2813, 2034-2044, 6066

Пасічник Е.А. 1513, 1563-1586, 1611, 1750, 1919

Пасічник Ю.А. 4079, 4303, 4305, 4306, 4324-4350, 6073

Пастухов В.П. 413, 414, 842, 1389 -1390, 1392-1401, 1415-1431

(Паунда Р.) 546

(Паустовский К.) 2207

Пахарева Т.А. 2159, 2604-2614

Пацкун І.І. 4503, 4503-4505, 4508, 4511. 4548-4552, 4568, 4573

(Пачовский В.) 1859

Пеньківський В.Ф 1440-1449

Перегуда Є.В. 1083, 1101-1104

Перепелиця Є. 4670, 6147-6149

Пестушко В.Ю. 4693-4702, 4707, 4770

(Петлюра С.) 453

Петренко В.Я. 5696

Петрусенко С.К. 4079, 4098, 4244, 4563, 4564

(Петрушкевич Є.О.) 1125

Пилинский Н.Н. 2727, 2853, 2860, 2935, 2936, 3019

(Пилинський Н.Н.) 2774

Пилипенко Л.В. 1105

(Пиличенко С.) 1822

Пилявець Л.Б. 389-392

Пионтсковская Г.С. 5281-5287

Півнюк Н.О. 2188, 2223, 2324-2339

Підгорна Т.В. 3841-3844

Підкурганна Г.О. 3029, 3255-3257

Підченко Ю.П.3911-3918

Плазовська Л.В. 3316, 3317, 3363

Плахова А.І. 1747, 1749, 1751, 1756, 1851, 1903

(Плевак М.) 1820, 1822, 1825, 1826

Плешканівська Г.М. 5288-5295

Плохотнюк Г.О. 1473, 1476

(Плужник Є.) 411, 1628

Плужнікова Т.І. 470, 471, 2937-2955

Плющ М.Я. 1973, 1974, 1975, 1976, 2045-2062, 2206, 2355

Побережна Г. 5616-5633

Пов’якель Н.І. 3593-3603, 3636, 3640, 3641

Погребенник В.Ф. 1748, 1749, 1852-1893

Подоляк Л.Г. 3029

Позняк О.В. 1106-1113

Покась В.П. 81-94

Половина І.П. 4703-4716, 4775

(Полонська-Василенко Н.Д.) 1251

Поляков Г.Ю. 194

Постоловская Н.С. 1575, 1611, . 3378, 3480

Постоногова Т.В. 554

(Потапенко В.) 1971

Потильчак О.В. 1203, 1209, 1222, 1230, 1260-1272

Працьовитий М.В. 3676, 3677, 3762, 3856, 3914, 3927-3946, 3959, 3970,4525

Приходько Ю.О. 3604-3614

Прокопенко А.В. 4142, 4172, 4173, 4206, 4208

Прокопенко В.П. 5226

Прокопчук І. 343

Проніна Н.Т. 2159, 2612, 2956-2960, 2990, 3332, 6066

Протасова Н.Г. 3318-3325

Процак Л.В. 3919-3926

Прудникова Г.П. 1451-1454

Пундик Л.Є. 639-647

(Пушкин А.С.) 2197, 2446, 2454, 2456, 2466, 2486, 2501, 2502, 2505, 2507, 2511, 2516, 2531, 2539, 2562, 2586, 2591, 2610, 2723, 2925

(Пчілка О.) 1801

Радіонова І.Ф 327, 328

Радченко В.В. 328, 329

Рамський Ю.С. 64, 3755, 3760, 3761, 4024, 3770, 3790, 3796, 3798, 3801, 3809, 3845-3861

(Ратушинська І.) 2220, 2223

Рашман С.М. 5567, 5582-5584

Резникова Г.О. 4971, 5001, 5029

Резніченко З.О. 3676

Ремезюк І.І. 3326, 3327, 3363

(Реріх М.К.) 891

(Рильський М.) 1877, 1960, 2020

Різоль М.І. 5697

Рогоча Л.Г. 4798, 4803, 4808, 4824, 4918

Родина В.В. 4717

Рожденственська М.В. 5574, 5587

Романова М.В. 5227

Романовська Ю.Ю.2084, 2120-2136

Ротань О.М. 2615-2620

(Руданський С.) 1879, 1886

Руденко В.Ю. 1455-1465

Руденко Л.М. 1716, 1717, 5564, 5585, 5586

Руденко Н. В. 1209

Руденко Ю.Д. 1,4, 5, 6, 19, 95-110, 1455, 1460, 1465, 1962, 2104, 3292, 3301, 3302, 5079, 6049, 6051

Рудник Т. 2125-2133

Рудницька О.П. 5698-5748, 5788, 6051

(Рузвельт Ф) 939, 972

Русановський О.К. 6125

(Русова С.) 19, 25, 1554, 3129, 3206, 3219, 3227, 3229, 3231, 3240, 3243

Руссова С.Н. 2362, 2621-2660

Рященко Д.С. 1114-1151, 1363

Савицький С.С. 1622, 1726

Савченко В.М. 3845

Савченко В.І. 4602, 4640, 4672, 4673-4678

Савченко Д.І. 4183, 4186, 4191, 4196, 4197

Савченко І.В. 1753, 1894-1899,1915

Савченко М.А. 5413, 5455-5457

Савченко Р.А. 5892

Савченко С.А. 5893-5894

Савчук Г.М. 5895

Сазонова О.П. 3677, 4004, 4028-4031, 4032, 4033

Салтовський І.О. 1432, 1433

(Самійленко В.)1941

Самойленко В.І. 1273

Самойленко М.В. 3727

Самусенко П.Ф. 3728

(Самчук У.) 1824

(Санчевич А.В.) 1361

Сарапулова Є.Г. 1199, 1274-1292

Сасихов В.О. 4695, 4698, 4699, 4701, 4702, 4718-4726

Саушкіна-Не-Фьодова Т.М. 2661

Сафонова А.М. 1611

Сахарова О.В. 2145, 2156, 2961-2983, 3014

Свиридюк Т.П. 5343, 5355-5371

Свистельникова Т.Ю. 620, 5700, 5741, 5742, 5745, 5788, 5896

(Свідзинський В.) 1881

Семеренко Г.В. 1511, 1512, 3364, 3508-3523, 3570

Семерникова Р.А. 3123-3125, 3127, 3128, 3130

Сергієнко М.І. 4214, 4240-4242, 4245-4247, 4252, 4253, 4255, 4302, 4351-436, 4464

Сергиенко Т.С. 4725-4730, 4748, 4749, 4752, 4936

Сєрова Л.В. 194, 286-289

Сидоренко В.К. 5924, 5941,5945, 5946, 5949-5973, 5998, 6008, 6016, 6024, 6026-6027, 6034, 6039, 6051, 6067

Сидоренко В.Х. 685, 687, 690, 702-705, 842, 1466

Сидоренко О.М. 1659, 1661, 1664, 1680-1682, 1701-1703, 1718, 1719

Сидорчук Л.А. 6126

(Симоненко В.) 1776

Симоненко О.П. 617

Симоненкова Т.П. 1514-1518, 1588-1597

Синьов В.М. 5298-5302

Синьова Є.П.5372-5383

Cиротюк В.Д.4657, 4662, 4668, 4671-4682

Сисоєв В.М. 4731

Сисоєва С.А. 570, 572, 574, 575, 577, 578, 580, 648, 669, 677

Сігалова С.Г. 2063

Сікал В.М. 5564, 5588

Сікорська Л.А. 111-115

Сірак В.О. 3615

Січкар Т.Г. 4079, 4098, 4214, 4268, 4369-4386, 4387, 4402, 4408, 4417, 4432, 4479, 4481, 4485

Скиба В.Й. 412, 500-547

Скиба Ю.А. 4901, 4929, 4930

Скиданова Л.Я. 3028, 3258

(Сковорода Г.С.) 39, 202, 296, 297, 372, 1668, 1669, 1771, 1896, 1921, 5116

Скоробогатько Н.М. 1598, 1579, 1756

Скрипкина Л.А. 5458

(Скрипник М.О.) 1037

Скрипченко Л.О. 116-126, 708, 710

Скрипченко О.В. 116, 118, 121, 123, 124, 125, 708, 709, 710, 711

(Слабошпицький М.) 916

Слепкань З.І. 3352, 3661, 3668, 3669, 3677, 3733, 4032-4048

Слободенюк Т.В. 2930, 2931, 2933, 2984-2986, 3378

Слободянюк Т.Б. 3259, 3260

Слюсаренко А.Г. 991, 1055, 1207, 1390

Смаль В.З. 3120

Смаль О.Л. 2987-2989

Сморж Л.О. 194, 290, 291

Сніжко Л.Г. 1625

Снопок Л.М. 3039

Соботович Є.Ф. 5303, 5525-5528

Соболь Г.В. 2958, 2960, 2990

Сокирко М.В. 3365, 3524, 3525

Соколова О.В. 5459, 5460

Соколовська І.С. 4033, 4049, 4050

(Солженицын А.) 2225

Солнцева В.В. 5589

Соловієнко В.О. 127, 3616-3624

Співак Н.711, 748, 749

Савицька С.О. 750-751

(Сталин И) 928, 1127

(Старицька-Черняхівська Л.)1826, 1966, 1968, 1969

(Старицький М.) 1765, 1852, 1910, 1942

Стась Т.В. 2724, 2596, 2991-2998

Сташкевич О.М. 4277, 4281, 4369, 4380, 4385, 4386-4393, 4406, 4409, 4419-4421, 4438, 4449, 4455

Стебельська (Богинич ) О.Л. 3029, 3101, 3111-3119, 3137, 3138-3141

(Стельмах М.) 2340

(Стефаник В) 1760, 1774, 1874, 1878, 3420, 3448

Стеценко В.П. 1541, 1570, 1600-1613

Стеценко Т.П. 4079, 4098, 4241, 4242, 4244, 4350, 4563, 4564

Стемянко В.В. 5974-5986

(Стешенко І.М.) 49

Стожок Л.С. 5304

Стопкань В.В. 5099

(Стороженко О. ) 548, 1933, 1937

Стоян Т.А. 1152-1157

Страшко С.В. 5042

Стрельський Г.В. 943, 1200, 1205, 1208, 1293-1361

Супрун Л.М. 2171

Сусол О.К. 169

Суховерхова Г.А. 3526-3553

(Сухомлинський В.О. ) 8, 9, 11, 12, 16, 37, 113, 135, 1337, 3220, 3262, 3267

Сухорукова Г.В. 3027, 3043, 3261-3267

Сушко О.О. 811, 816, 827, 991, 1050, 1120, 1205, 1213, 1225, 1227, 1236, 1250, 1362-1366

Тарара А.М. 3138, 4139, 4141, 4156, 4157, 6095, 6100, 6107, 6127-6134, 6147-6148

Тарасова Н.І. 5009

(Тарновський А.) 2622, 2623, 2624, 2627, 2628, 2631, 2637, 2647

(Тен Б.) 1948

Тимошенко М.В. 129

Тимошенко Н.П. 5897-5898

Титаренко О.Ю. 2137-2139

Тицкий С.І. 1158-1162

Тичина І.І. 3756, 4250, 4493, 4496-4499, 4502, 4503-4505, 4507, 4508, 4509, 4511, 4517, 4529, 4546-4548, 4551, 4552-4560, 4566-4576, 6120

(Тичина П.Г.) 1497, 1548

Тищенко О.В. 1434, 1436-1438, 1439

Тітова Т.І. 3363

Ткаченко Н.В. 3676, 3677, 3914, 3947-3958, 4519

Ткаченко Т.В. 1467-1471

(Товкачевський А.) 1562

(Толстой Л.М.) 22, 2541, 2561, 2575, 2601

Топиха В.А. 3554-3563

Топузов М.С. 5028, 5168-5175

Таран Л.В. 849, 916-919, 1253

Торбін Г.М. 3856, 3933, 3942, 3959-3961

Тоцька Н.І. 1975

Требенко Д. 3709, 3962-3969

Трегуб І.Г. 1672, 4548, 6084, 6086, 6096, 6136-6139

Третяк М.А. 5590

Трикоз В.А. 56, 742

Трикоз С.В. 5305

Трофімчук С.Ю. 3758

Трубайчук А.Ф. 850, 920-966, 1334, 1335

(Трубецькой Е.Н. ) 277, 278

Трухін І.О. 557, 558, 559, 649-659

Турбин А.Ф. 3970

(Тургенев И.) 2441, 2512, 2518

Туренко В.В. 412, 536

Туриніна О.Л. 753-755

Турпак Н.В. 194, 203, 292

Туринська В.Є. 5306-5316, 5331

Тхороревська Т.В. 5924, 5955, 5964, 5987-5995, 6034, 6051

Тхоржевський Д.О. 1268, 1962, 1963, 5968, 5996-6052

(Тютюнник Г.) 1617, 1819, 2345

Тягунова М.М. 2775, 2999-3013

(Уайльд О.) 2191

Уварова А.Ш. 4684, 4688, 4696, 4698, 4699, 4701, 4702, 4723, 4732-4734, 4770

Удовиченко Г.М. 2064

Уздиган І.М. 1975

(Українка Л) 234, 298, 1545, 1552, 1663, 1853, 1866, 1882, 1890

Ульянова Т.К. 5317-5323

Уманець В.А. 5899-5903

Уманець Л.І. 3625, 3626, 3630

Устинова І.П. 551-553

(Ушинський К.Д.) 2594, 3072, 3089, 3187, 3197

(Федоров І.) 333

Федів Ю.О. 193, 194, 195, 201, 203, 292-298

Федоренко С.В. 5359, 5362, 5384-5390

Федоришин В.І. 5750, 5751

Федько В.О. 5066

(Фет А.) 2599, 2602

Фещенко І.М. 687, 706, 707, 1466

(Філін Ф.П.) 2755

Філіппова Л.О. 6131-6134

Філіпчук Н.С. 4802, 4931-4933

Філоненко М.В. 347, 348

(Фінценз С.) 1867

Філоренсова К.М. 5564, 5591, 5592

Фоменко М.М. 128-131, 5904-5907

Фомичова Л.И. 5461-5486

(Франко І.) 332, 334, 1773, 1799, 1848, 1906, 1935, 2350, 3418

Харченко Л.О. 1486-1492

Харчук О.В. 1720-1725

(Хвильовий М.) 1834

Хворостяний В.Я. 344

Хижняк І.А. 845, 967-972

Хмара Т.М. 3662, 3663, 3698, 3702, 3729, 3740, 3741-3743

(Хмельницький Б) 994, 1000, 1136

Хоменко Б.Г. 4823, 4985, 5032, 5043-5063

Хоменко Н.С. 2140-2166, 2612, 3014

Хомик А.А. 165-169, 4096, 4099,4101, 4107, 4108, 4109, 4112, 4115, 4116, 4118, 4119, 4126, 4127, 4136, 4138, 4139, 4147, 4157, 4158, 4160, 4164, 4168, 4176, 4221-4223, 4383, 4394, 4620

Хрипко К.О. 1614

Христенок В.Ф. 1467-1471 , 1672, 1727, 1729-1744, 6136

Христенок І. 6136

Хрому ляк О.М. 3906

Хропко П.П. 1572, 1576, 1747-1752, 1798, 1800, 1900-1965, 6049, 6051

(Хропко П.П. ) 1764, 1811

Хруцкая Н.В. 2145, 2718, 2725, 2726, 2787, 3012, 3013, 3014-3025

(Цветаєва М.) 2210, 2211, 2214, 2219, 2574, 2646

Цвікальська Г.О. 841, 842, 1393

Цибін С.Г. 162

Цівун Н.М. 1738, 1745, 1746

(Чайковський А.) 1905

Чекурда О.Д. 5325-5329

(Чемберлен Н.) 933, 937

Ченакал ЄО. 3677

Чепелєва Н.В. 3627-3647

Чепурна Л.Г. 5330-5332

Чепурно О.М. 2188, 2335, 2339, 2342, 2343-2352, 2340

Черевко І.В. 1476

Черевко О. 966

Череда І.С. 330

Чередниченко Н.В. 5529-5534

Чернега П.М. 758, 797, 1045, 1050, 1054, 1055, 1202, 1204, 1206, 1207, 1213, 1365, 1367-1387

Черненька В.Д. 5593, 5594

Чернишов С.Н. 3971, 3972

Чернобаєв О.В. 1971

Чернова (Конош) І.П. 1966-1969

Чернявський В.П. 4079, 4098, 4142, 4244, 4282, 4395-4400, 4510

(Чехов А.П.) 1494

Чешков А.А.4491, 4506, 4510, 4595, 4596

Чирка В.Г. 4259, 4689, 4735-4738

Чміль Ю.К. 5908-5911

Чорний І.Б. 4770, 4807, 4823, 4828, 4902, 5067

(Чубач Г.) 2054

Чумак М.Г. 6054-6055

Чумак М.Є. 4577, 4578, 4671, 4673

Чуприна В.В. 346, 393-398

Чухліб В.Ф. 1623, 1624, 1726, 1728

Шабатура М.Н. 4823, 5064-5066, 5085,5087,5091,5092

Шалагінов Б.Б. 2662-2701

(Шаламов В.) 2231

Шалата М.Й. 1747,1751,1903

Шандибіна Л.В. 5030,5031

(Шаповал М.) 1545-1548, 1550-1553,1555,1556,1558,1560

Шаповалова Н.В. 3973, 3974

Шапошнікова І.М. 3282, 3284, 3295, 3328, 3329, 3363

(Шахматов О.О.) 472

Шведко Л.М. 114

Швець В.О. 3676, 3677, 3755, 3762,3 979-3984, 3991-3993, 4032-4034, 4041, 4051-4070

Шевнюк О.Л. 399,400

Шевцов О.В. 4078

Шевченко А.В. 3330-3359, 3862-3867, 4805, 6057, 6058, 6062, 6065, 6066

Шевченко З. 1615-1621

Шевченко С.М. 842, 3330

(Шевченко Т.Г.) 124, 220, 800, 1619, 1780, 1787, 1798,1805, 1904, 1920, 1928, 1964, 1965, 2551, 2553, 2597, 2598

(Шевчук В.) 1757, 1758, 1759, 1818, 1836, 1838, 1839, 1845-1847

Шевчук С.В. 1472-1476, 1493-1510, 1659

(Шекспір В.) 2322

Шеремет М.К. 5535-5549

Шилова-Левандовська Л.Л. 3564-3567

Шиловцева Г.Г. 3648

Шиманська І.Ф. 796 ,814, 6131-6134

(Шиманський І.Є.) 3352

Шиша В.І. 5333-5336

Шишкін Р.Г. 1388

Шиян Л.Ф. 3027, 3036, 3268, 3269

Шкарупа Л. 3270

Шкіль М.І. 3352, 3660-3669, 3676, 3677, 3698, 3729-3759, 4522

Шкрябій П.А. 4727,4739

Шкулепова Е.А. 4934

Шкуратяна Н.Г. 1512,1999, 3362, 3389, 3391, 3393, 3568-3577

Шкурко І.І. 132-149

Шпак В. 699,3283,3360,3361

Шпак О.Т. 1, 6, 20,71,73,99,106,150-164

(Шпенглер О.) 854

(Шульгин О.Я.) 1301,1304,1305

ШульгінаВ.Д. 5912

Шульженко Д.І. 5337-5340

Шуляк М.В. 3868

Шуляківська Т.О. 5228-5230

Шут М.І. 3756,4077,4079,4214,4250,4252,4255,4266,4267,4268-4272,4274,4282, 4293,4295,4309,4315,4318,4376,4378,4384,4385,4387,4401-4466,4469,4570

Щабельська В.Г. 4796,4797,5010

Щербакова К.В. 554-557,559,660-668,3271,3272

(Щоголів Я.) 1865

Щолокова О.П. 5692,5752-5761

Юдін А. 2702-2713

Юрженко В.В. 6054-6056

(Юркевич П.Д.) 140,146,3498,3500

Юрова Р.А. 5550-5560

Юрченко О.С. 6080,6140-6146

Юсов С.О. 5762

Юцевич Ю.Е. 5763

Юрченко В.І. 3649-3655

Яблонська Л.Б. 5564,5595,5596

Янківська О.П. 3027,3041,3273

Янковська В.О. 5487

(Яновський Ю.) 1830,1837

Януш О.Б. 2167,2168

Янчевський Л.К. 4228-4239,4304-4307,4310,4311,4313-4318,4336,4370,4381,4384,4454,4467-4486

Яременко О.В. 2184

Яришева Н.Ф. 303\27,3274-3279

Ярова Л.П. 5341,5342

Ярова О.Г. 2076

Ярославський М.І. 3616, 3617

Яроцький П.Л. 347, 348, 401-410

Ярошенко О.Г. 1513, 5070, 5082, 5084, 5089, 5106, 5176-5214

Ятченко А.Д. 193, 201

Яценко Л.Є. 3616-3618, 3656-3658

Яценко С.Є. 3983, 3984,4032,4033,4071-4076, 4592

Ящук Ж. 411
Зміст

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 1

Наукова бібліотека 1

Передмова 3

Загальноуніверситетські кафедри 4

Кафедра теорії та історії педагогіки 4

Навчально-науковий центр “Нові інформаційні технології” 12

Факультет фізичного виховання 13

Кафедра теорії і методики фізичного виховання 13Соціально-гуманітарний факультет 14

Кафедра філософії 14

Кафедра економічної теорії 19

Кафедра політології і соціології 21

Кафедра культурології 21

Кафедра теорії та історії держави i права 24

Кафедра цивільного та кримінального права 31

Кафедра соціальної педагогіки 31

Кафедра педагогічної творчості 38

Кафедра психології 40Історичний факультет 42

Кафедра методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін 42

Кафедра історії України історичного факультету 52

Кафедра історії слов’ян і народознавства 63

Кафедра правознавства історичного факультету 71

Факультет післядипломної освіти та психолого-педагогічної профорієнтації 73

Кафедра післядипломної освіти 73Факультет української філології 74

Кафедра культури української мови 74

Кафедра методики викладання української мови та літератури 77

Кафедра стилістики української мови 83

Кафедра української літератури 89

Кафедра української мови 100Факультет іноземної філології 105

Кафедра англійської мови 105

Кафедра французької та німецької мов 111

Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури 112

Кафедра російської та зарубіжної літератури 122

Кафедра російської мови 136Педагогічний факультет 154

Кафедра дошкільної педагогіки 154

Кафедра педагогіки і методики початкового навчання 168

Кафедра мов і методики їх викладання в початковій школі 172

Кафедра психології і педагогіки 185

Фізико – математичний факультет 189

Кафедра математичного аналізу 189

Кафедра основ інформатики та обчислювальної техніки 195

Кафедра вищої математики 201

Кафедра математики і методики викладання математики 206

Кафедра загальної фізики 211

Кафедра експериментальної і теоретичної фізики та астрономії 234

Кафедра методики викладання фізики 239Природничо-географічний факультет 245

Кафедра фізичної географії 245

Кафедра економічної та соціальної географії 248

Кафедра зоології 252

Кафедра географії України та краєзнавства 259

Кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни 266

Кафедра методики викладання природничо-географічних 268

дисциплін та охорони природи 268Дефектологічний факультет 277

Кафедра олігофренопедагогіки 277

Кафедра тифлопедагогіки 283

Кафедра сурдопедагогіки 286

Кафедра логопедії 292

Кафедра основ медичних знань та охорони здоров’я дітей 296Музично-педагогічний факультет 298

Кафедра теорії та історії музики 298

Кафедра гри на музичних інструментах 300

Кафедра методики музичного виховання 307

Кафедра теорії та методики постановки голосу 315

Педагогічно-індустріальний факультет 316

Кафедра трудового навчання і креслення 316

Кафедра загальнотехнічних дисциплін 324

Кафедра технічних засобів навчання 329


1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка