Ббк 74. 58 С 88 СтудентСторінка7/13
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

М. О. Мухіна


«Фінанси», IV курс,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Науковий керівник — канд. екон. наук, доц. Жибер Т. В.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ
Сучасна стандартна лекція проводиться як звичайна розповідь-диктант, іноді із застосуванням графічного подання інформації за допомогою проектора. Однак, до сучасної лекції у ВНЗ можна висунути такі вимоги:

  1. Лектор має використовувати не лише стандартний метод (диктант) для подання інформації студентам.

  2. Лектор, для зацікавлення студентів та утримання їх уваги, має застосовувати методи проведення проблемної лекції та евристичної бесіди.

  3. Використання слайд-шоу або інших засобів унаочнення.

Таблиця 1


ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ

Переваги застосування активних методів навчання

Недоліки застосування активних методів навчання

знімається суперечність між абстрактним характером навчального предмета і конкретним характером професійної діяльності

значний обсяг підготовчої організаційно-методичної роботи

ініціативність у навчальній роботі, пізнавальна самостійність, напруження фізичних і розумових сил для розв’язування поставленої пізнавальної задачі

розв’язуванню задач різними способами приділяється мало уваги

На мою думку, комбінація різних засобів подання інформації є більш ефективною, адже використання декількох засобів одночасно нівелює слабкі сторони кожного з них.

Використання інноваційних технологій у вузах нерідко обмежене наявністю відповідного обладнання та пристосованих приміщень. Щоб забезпечити ВНЗ необхідною технологією та технічною підтримкою — потрібні кошти. Державні ВНЗ фінансуються за допомогою державного або, рідше, місцевих бюджетів, і їхні видатки на модернізацію та закупівлю, наприклад нових комп’ютерів або мультимедіа, обмежені через брак бюджетних коштів. Тому пропонується використовувати додаткові методи залучення коштів з таких джерел: а) кошти приватних інвесторів; б) кошти від надання платних освітніх послуг.

Приватним підприємствам потрібне мотивування. Ним може слугувати надання пільг при сплаті підприємством податків у разі допомоги ВНЗ у придбанні та впровадженні інноваційних технологій навчання. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» можна доповнити статтею про допомогу приватних підприємств ВНЗ, та передбачити перелік і розміри обов’язкових платежів до бюджету.

Як можуть використовуватись кошти студентів, які навчаються за контрактом? Ці студенти сплачують певну суму коштів за своє навчання, з яких можна вираховувати певний відсоток для цільового спрямування на забезпечення активізації навчання. Пропонується така формула вирахування відсотку суми коштів:

При цьому буде врахована щорічна зміна тарифу, за яким студенти сплачують за своє навчання, та коливання кількості студентів, що навчаються за контрактом (тобто щорічно частина студентів вибуває або переходить з денної форми навчання до контракту, тощо). До суми коштів необхідних (щорічних) буде входити кількість техніки (далі — КТ) та кошти, необхідні на технічне забезпечення. Розрахувати необхідну КТ можна так:

КТ = Кількість факультетів  Середня кількість лекцій на тиждень.

Таким чином, на мою думку, державні вищі навчальні заклади будуть повністю забезпеченні необхідною технікою для навчання бакалаврів та магістрів. Лекційний матеріал буде цікавішим та різноманітнішим, що слугуватиме стимулом для студентів до більш сумлінного відвідування лекційних занять.


А. М. Нагорна

«Фінанси», V курс,

ДВНЗ »Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Науковий керівник — канд. екон. наук, доц. Кондратюк С. Я.
АУДИТОРНІ МЕТОДИ НАВЧАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Сучасний етап модернізації системи вищої освіти в Україні полягає у забезпеченні якісної підготовки фахівців світового рівня. Входження України до єдиного освітньо-наукового простору неможливе без модернізації вищої освіти до європейських вимог. Для гнучкого і динамічного переходу потрібно використовувати різні методи інноваційних технологій у навчанні (наприклад, аудиторні та позааудиторні), метою яких є підвищення якості і забезпечення доступності освіти на рівні європейських стандартів.

Світ економіки та підприємництва вимагає висококваліфікованих, соціально активних, всебічно освічених і конкурентоспроможних фахівців. Для задоволення потреб ринку праці такими спеціалістами, доцільно впроваджувати у навчальний процес аудиторні методи інноваційних технологій, оскільки вони спрямовані на:  1. перехід від педагогічного традиціоналізму до нових форм і методів навчання, зорієнтованих на формування творчої особистості, яка вміє поєднувати в різних варіантах теоретичні знання, наукові здобутки з вирішенням практичних завдань;

  2. підвищення творчої активності студентів під час аудиторних занять;

  3. посилення мотивації студентів до самостійної роботи з метою поглиблення знань і здобуття вмінь та навичок;

  4. забезпечення комп’ютеризації навчального процесу та створення інформаційних систем його підтримки;

  5. розробку інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисципліни.

Отже, пріоритетом сучасних освітніх технологій є насамперед впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій та активних методів навчання.

Як показує досвід, застосування інноваційних навчальних технологій суттєво підвищує: (1) ефективність засвоєння матеріалу (майже 90 %); (2) інтенсивність навчання (час вивчення загального матеріалу зменшується на 30—40 %); (3) активізує процес навчання (він стає творчим, цікавим, підвищується мотивація навчання).

Викладання багатьох дисциплін можна проводити у формі лекцій-дискусій: лекції з розбором конкретних ситуацій, лекції з застосуванням зворотного зв’язку, бінарні лекції викладачів кафедри та співробітника державної установи. Формою проведення семінарських занять можуть бути: традиційна форма проведення з елементами інновацій (вхідний контроль володіння темою на основі комп’ютерного тестування, розрахунки з використанням комп’ютерних програм), які дозволяють звільнити час для обговорення результатів, вирішення завдань та опрацювання пропозицій для прийняття майбутніх рішень; семінари у вигляді дебатів; засідань експертної групи; презентацій досліджуваних проектів, аналізованих тем; ділові ігри; складання та відгадування фінансових кросвордів; відеотренінги; технології кейс-методу (метод ситуаційного навчання); технології «Уорк-шоп» (вирішення ситуації або розробка проекту малими групами).

Серед аудиторних методів інноваційних технологій у навчанні в останні роки популярним і цікавим став метод ситуаційного навчання. Кейс-метод — це навчальний метод, застосування якого передбачає осмислення студентами реальної життєвої ситуації (наприклад, прийняття проекту закону про державний бюджет України). Опис цієї ситуації відображає практичну проблему, актуалізує визначений комплекс знань (Бюджетний кодекс).

Традиційно кейс-метод проводиться наступним чином. На лекції за кілька днів студентам пропонується ознайомитись з case-study індивідуально. На семінарі навчальну групу розбивають на підгрупи по 4—5 осіб у кожній. Протягом кількох днів у підгрупах обговорюється кейс і колективно вирішуються його завдання. Після цього група збирається знову у повному складі і починається дискусія. Від кожної групи виступають представники і аргументують власну позицію. Викладач координує хід обговорення, спрямовуючи його на вирішення поставленої навчальної мети.

Наступним цікавим методом проведення семінарських занять є «Уорк-шоп». На практиці даний метод застосовується для особливої форми роботи з групою осіб, коли прийняття рішень повністю залежить від учасників групи, коли одноособово прийняте рішення може призвести до внутрішніх конфліктів. Практичним прикладом може бути ситуація, коли у зв’язку з кризою керівники організації для збереження робочих місць приймають рішення про зменшення заробітної плати на половину.

Розглядаючи аудиторний метод «Уорк-шоп», слід зазначити, що його потрібно використовувати на семінарських заняттях, пов’язаних з розвитком бізнес-компаній, оскільки метод є ефективним для вирішення таких завдань, як: розробка плану дій на певний проміжок часу, пошук універсальних рішень для виходу з кризи, розробка нового проекту або пошук шляхів розвитку організації. Основним принципом формування даного методу є поділ учасників на групи, при цьому група може складатися навіть з 2 осіб, а семінар проводиться за таким планом: повідомлення цілей, обговорення очікувань, опис ситуації, виявлення і ранжування задач, генерація варіантів рішення.

Отже, впровадження аудиторних інноваційних технологій у навчанні вимагає пошуку інформації, її обробку, оформлення лекцій в електронній формі, написання мультимедійного підручника, замовлення оргтехніки тощо. В результаті лекційні та семінарські заняття стануть цікавими, корисними й творчими. Внаслідок чого вищі навчальні заклади готуватимуть конкурентоспроможних фахівців високого рівня, професіоналів XXI століття.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка