Ббк 74. 58 С 88 СтудентСторінка6/13
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

С. А. Лубковський


«Фінанси», V курс,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Науковий керівник — ст. викл. Коновалова І. М.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФУНДАМЕНТАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ
Сучасна вища освіта є невід’ємною складовою європейської інтеграції на загальнополітичному, економічному та національно-культурному рівнях. Інноваційне суспільство потребує від освіти тих функціональних особливостей, які не тільки передаватимуть нагромаджені за попередні роки знання і навички, а й підвищуватимуть сприйняття й використання на практиці нових наукових ідей, методів виробництва та формуватимуть у працівників новаторські здібності, ініціативи та підприємливість. Успішне розв’язання цих завдань, у великій мірі, залежить від подальшого вдосконалення організаційних форм і методів навчання.

Активізація навчального процесу передбачає, передусім, корегування взаємовідносин викладач—студент через призму взаємного пошуку в процесі розвитку компетентнотей. Викладачу відводиться роль співдослідника та консультанта, який створює відповідний клімат, мотивує і контролює. Студент, у свою чергу, є активним учасником навчання. Плідна співпраця дозволяє більше використовувати активні методи навчання та творчого пошуку. Наприклад, вивчення курсу «Методика викладання економіки» дала можливість реалізувати себе в якості викладача економічних дисциплін на практиці в школі. Пригадуються цікаві практичні заняття з дисципліни «Менеджмент», де розглядалися конкретні кейсові ситуації. Зацікавлено проходили лекції з «Податкової системи» на четвертому курсі, які підготували і провели презентативно студенти 5 курсу. Такі лекції носили двосторонній характер (студент-лектор — студент-слухач). І цей нестандартний підхід надихнув мене, сьогоднішнього п’ятикурсника, на розробку, підготовку і проведення проблемної лекції з курсу «Податкова система» та в поєднанні з іншими дисциплінами (Методика викладання економіки, Податковий менеджмент, Податкова система, Фінанси, Історія економічної думки) — на підготовку, організацію та проведення ділової гри під назвою «Податковий ревізор». Передбачається проведення гри в два етапи. Перший — це лекція, до якої йде підготовка як лектора, так і слухачів, та на якій будуть роздані завдання учасникам ділової гри. Хід лекції ілюструє наведена нижче схема:Другий етап — сама ділова гра з фахово-практичного спрямування, як підсумок вивченого курсу «Податкова система», бо вона охоплює всі теми, які виносяться на програмне та самостійне опрацювання. Також вона може розглядатися як індивідуальна робота студента (як 4, так і 5 курсу). Процес проведення гри зображено в наступній схемі:


На етапі підготовки і організації гри було б доцільним залучення фахівців податкових органів до співпраці та участі у журі на підсумковому етапі ділової гри. Така співпраця дозволяє набути не тільки практичних навичок із вуст досвідчених податківців, а й визначитися з напрямком магістерської програми на 5 курсі. На заключному етапі такої гри позитивним би був факт можливої участі активних студентів у формуванні кадрового резерву податкового органу, який представляє фахівець-податківець.

Ще один аспект заслуговує на увагу. Це джерела отримання інформації для підготовки представлених занять. Пропонується створити «Фаховий центр підготовки фінансистів» при фінансово-економічному факультеті з відповідно обладнаним приміщенням, утворення якого дозволило б студентам обмінюватись думками стосовно оперативної фінансової інформації, ефективно використовувати свій час, під керівництвом викладачів розробляти та впроваджувати нові активні методи навчання, дисципліни, такі як, наприклад, «Ділове мовлення в бізнес середовищі», здійснювати наукові дослідження, брати участь у обговоренні нагальних економічних проблем нашого суспільства, вчитись приймати управлінські рішення, розширювати в онлайн-режимі спілкування із зарубіжною студентською спільнотою, яка вивчає та цікавиться розвитком фінансів.

Все запропоноване вище дозволяє змінити традиційний формат лекційних і практичних занять з усіх фахових дисциплін четвертого і п’ятого курсів. Це дозволить покращити й активізувати процес навчання в університеті, оскільки активізація навчального процесу завжди була, є і буде найактуальнішою проблемою педагогічної науки. Тому інноваційні технології в навчальному процесі, який адаптується до повноцінної європейської системи вищої освіти через Болонський процес, є необхідною складовою, без якої буде неможлива інтеграція європейської і національної культур та підходів до побудови вищої школи в Україні.


К. В. Мамушева

«Фінанси», IV курс,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

Науковий керівник — канд. екон. наук, доц. Сафонова Л. Д.
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»
У зв’язку з модернізацією концепції української освіти основним завданням професійної освіти стає підготовка кваліфікованого працівника, конкурентоспроможного на ринку праці, що здатний ефективно працювати за спеціальністю на рівні світових стандартів. Тому при вивченні багатьох дисциплін важливим є не тільки засвоєння теоретичного матеріалу, а й можливість застосування набутих знань на практиці; особливо важливим є вивчення сучасних тенденцій розвитку певних процесів у суспільстві, їх аналіз.

Навчальна дисципліна «Бюджетна система» має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекнономічної сфери фінансової системи — державних фінансів; у прикладному — закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету.

При вивченні дисципліни студенти мають виконувати не тільки обов’язкові види робіт, а й вибіркові, а саме: участь у студентських конференціях і гуртках, публікації, написання рефератів, міні-лекцій та бібліографій з бюджетних питань, експертних оцінок з проблемних питань. Зазначені види робіт потребують аналізу цифрових даних не тільки за останні два-три роки, а й необхідним є визначення тенденцій розвитку певних процесів у бюджетній системі з часів незалежності України і до сьогодення. Доступ до такої інформації є надзвичайно складним і в багатьох випадках майже недосяжним. Таким чином, студенти не можуть належним чином провести аналіз і зробити реалістичні висновки. І тим самим погіршується розуміння дисципліни, організації і методів бюджетної роботи.

На даному етапі я проводжу опитування 100 студентів фінансово-економічного факультету, які в цьому навчальному році вивчали дисципліну «Бюджетна система». Питання анкети стосуються проблем інформаційного забезпечення при оволодінні знаннями з дисципліни: достатність даних для аналізу при виконанні робіт; легкість їх пошуку; чи студенти були усвідомлені про сучасний стан бюджетного процесу тощо. І вже перші результати опитування підтвердили актуальність зазначеного питання.

Основним шляхом вирішення цієї проблеми я вбачаю створення внутривузівського сайту в Інтернеті, за допомогою якого буде висвітлена цифрова інформація щодо основних тенденцій бюджету та виконання зведеного, державного і місцевого бюджетів. Це значно спростить пошук інформації, підвищить якість виконання робіт студентами та розуміння ними дисципліни.

Я вже звернулась за допомогою до Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень та безпосередньо до Міністерства фінансів, а також вже знайшла необхідну для певної обробки інформацію від Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Систематизація інформації і спільна діяльність допоможуть вирішити поставлене питання.

На сайті я планую розробити також розділ, який буде інформувати студентів про кінцеві дати здачі робіт; а також на який можна буде відсилати роботи, а найкращі з них потім будуть доступні й для інших студентів.

Важливим, на мою думку, є висвітлення інформації про сучасні новини і події у сфері бюджетних відносин, які стосуються проблемних питань, а це ціла низка конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, фінансово-економічних форумів тощо.

Сайт допоможе вирішити питання недостатньої інформованості не тільки для студентів, що вивчають дисципліну «Бюджетна система», а й для тих, хто вивчає дисципліну «Фінанси», «Національна економіка», «Місцеві фінанси», «Міжнародні фінансові організації» та інші, які безпосередньо чи опосередковано пов’язані з вивченням бюджетних відносин у країні. Таким чином, буде забезпечуватись міждисциплінарний зв’язок.

Однак, безумовно, широке використання інформаційних технологій у навчальному процесі пов’язано з чисельними труднощами як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру. Це пов’язано з низкою факторів, основні з них: відсутність належного матеріального забезпечення, значну проблему становить підготовка матеріалів для введення деяких матеріалів в електронні засоби та подальша їх передача, проблема конфіденційності інформації, відповідальності певних виконавців тощо. Однак у своїй роботі я намагатимусь максимально їх нейтралізувати.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка