Бажаю успіху!!! Не хворійте!!!Дата конвертації23.11.2016
Розмір86.7 Kb.

Шановні студенти гр. ХТ-07-4, нижче наведені завдання для самостійної роботи під час карантину, виконання яких допоможе скласти модуль та іспит який вже «не за горами»


Бажаю успіху!!! Не хворійте!!! Коптєва С.Д.

Завдання для самостійної роботи студентів гр. ХТ-07-4


(листопад 2009р.)

За підручником та опорним конспектом лекцій самостійно вивчити теми:

 1. Карбонові кислоти та їх похідні (галогенангідриди, ангідриди, аміди, нітрили, естери)

 2. Дикарбонові кислоти

 3. Жири.

 4. Гідрокси- та оксикислоти.

 5. Аміни.

Розв’язати наведені нижче завдання до кожної теми.

Спирти


 1. З етилмагнійброміду та відповідної другої компоненти отримайте а) пропіловий спирт; б)бутанол-2; в)2-метилбутанол-2

 2. Для кожного з наступних спиртів напишіть 3-4 реакції, що характеризують їх властивості: а) метанол; б) бутанол-2; в) етиленгліколь

 3. Охарактеризуйте хімічні властивості спиртів на прикладі етиленгліколю.

 4. Які спирти утворяться у результаті лужного гідролізу наступних сполук: а)1,4-дибромбутан; б)1-йод-2,3-диметилпентан; в)2-йодпропан; г)2,3-дибромбутан. Наведіть схеми реакцій

 5. Виходячи з відповідних магнійорганічних сполук та карбонільних сполук, отримайте наступні спирти: а) пропіловий спирт; б) ізобутиловий спирт; в) 2,2-диметилпентанол-3.

 6. Наведіть рівняння а)міжмолекулярної та б) внутрішньомолекулярної дегідратації бутилового спирту в присутності сульфатної кислоти. Наведіть механізм та умови реакції. Для сполуки, отриманої у випадку б) наведіть схему реакції полімерізації.

 7. Наведіть рівняння реакцій міжмолекулярної та внутрішньо-молекулярної дегідратації пропілового спирту в присутності сульфатної кислоти. Наведіть механізм реакції.

 8. Наведіть схему синтезу за реакцією Гріньяра, виходячи з н-пропілмагній броміду та будь-якого іншого реагенту наступних сполук: а) н-бутанол; б)2-метилпентанол-2; в)3-метилгексанол-3

 9. Поясніть чому температури кипіння значно підвищуються в ряду етиловий спирт (78 0С); етиленгліколь (198 0С); гліцерин (290 0С). Для гліцерину наведіть характерні реакції.

 10. *Наведіть структурну формулу речовини складу С6Н13Br, яка при гідролізі утворює третинний спирт, а при дегідробромуванні олефін, який при озонолізі утворює ацетон та пропаналь. Наведіть схеми реакцій.

 11. Наведіть відомі вам методи отримання 3-метилбутанола-2.

 12. Охарактеризуйте хімічні властивості спиртів на прикладі бутанола-2.

 13. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам: 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам:

 2. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам:

 3. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам:

 4. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам:

 5. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам:

 6. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам:

 7. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам:

 8. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам:

Альдегіди


 1. Охарактеризуйте хімічні властивості альдегідів на прикладі 2-метилпентаналю.

 2. *Визначте будову речовини складу С7Н14О, яка утворює оксим, не дає реакції срібного дзеркала, приєднує водень, утворюючи сполуку С7Н16О. Остання сполука при нагріванні з сульфатною кислотою утворює ненасичений вуглеводень С7Н14, який при окисленні дає суміш пропіонової та масляної кислот.

 3. Напишіть реакції пропіонового альдегіду з наступними сполуками: а)HCN; б)NaHSO3; в)CH3MgBr; г)Ag2O (аміачний розчин ); д)Н2; е)CH3NH2

 4. При окисленні спирту С7Н16О спочатку утворюється кетон С7Н14О, подальше окислення якого дає суміш кислот – оцтової; пропіонової; бутанової, та пентанової. Яка структура вихідного спирту.

 5. Які з наведених альдегідів будуть вступати в реакцію Канніццаро: а)етаналь; б)метаналь; в)2-метилбутаналь; г)2,2-диметилпропаналь; д)етандіаль. Наведіть схеми реакцій. Для сполуки в) наведіть механізм та продукти альдольно-кротонової конденсації.

 6. Наведіть схему альдольно-кротонової конденсаці (якщо вона можлива) для наступних сполук: 3-метилбутаналь, триметилоцтовий альдегід, ацетон.

 7. Напишіть схему та механізм альдольно-кротонової конденсації наступних сполук; дайте назви продуктам конденсації: а) оцтовий альдегід; б)бутанон-2; в) пропіоновий альдегід.

 8. Наведіть відомі вам методи отримання пропіонового альдегіду. Напишіть реакцію альдольно-кротонової конденсації цього альдегіду та наведіть механізм.

 9. *Сполука складу С6Н14О при окисленні утворює сполуку С6Н12О, яка взаємодіє з фенілгідразином, але не дає реакції срібного дзеркала. Продукт дегідратації початкової сполуки при озонолізі з наступним гідролізом утворює метилетилкетон та етаналь. Наведіть структурну формулу початкової сполуки та рівняння реакцій.

 10. *Наведіть формулу карбонільної сполуки складу С7Н14О, яка при відновленні утворює сполуку C7H16O яка при дегідратації та наступному озонолізі, після розкладання озоніду, утворює суміш пропіонового альдегіду та метилетилкетону. Наведіть схеми вище згаданих реакцій та назвіть вихідні сполуки.

 11. *Наведіть будову сполуки складу С6Н12О, яка окислюється аміачним розчином оксиду срібла, а при дії концентрованого лугу утворює дві сполуки C6H11O2K та C6H14O. Наведіть схеми усіх реакцій та дайте назви сполукам.

 12. Наведіть структурну формулу сполуки С3Н6О, яка утворюється при гідролізі C3H6Cl2, а при дії реактиву Гріньяра утворює вторинний спирт, при дегітратації якого утворюється бутен-2. Наведіть схеми наведених реакцій.

 13. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам: 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам: 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам: 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам:

 2. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам:

 3. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам

 2. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам

 1. Заповніть схему перетворень, та дайте назву продуктам
 1. Заповніть схему перетворень, та дайте назву продуктам 1. Заповніть схему перетворень, та дайте назву продуктам 1. Заповніть схему перетворень, та дайте назву продуктам 1. Заповніть схему перетворень, та дайте назву продуктам 1. Заповніть схему перетворень, та дайте назву продуктам

 1. Заповніть схему перетворень, та дайте назву продуктам: 1. Заповніть схему перетворень, та дайте назву продуктам: 1. Заповніть схему перетворень, та дайте назву продуктам 1. Заповніть схему перетворень, та дайте назву продуктам 1. Заповніть схему перетворень, та дайте назву продуктам. Наведіть механізм альдольно-кротонової конденсації


Карбонові кислоти та їх похідні


 1. Розташуйте в порядку підвищення кислотності наступні карбонові кислоти: бутанова; 3-нітробутанова, α-метилпбутанова, 2-нітробутанова. Відповідь поясніть.

 2. Які сполуки утворяться при лужному гідролізі наступних сполук: а)2-бромпропанової кислоти; б)3-хлормасляної кислоти; в) 4-хлорвалеріанової кислоти. Для продуктів реакції які містять асиметричний атом карбону напишіть оптичні ізомери.

 3. Як пов`язана кислотність карбонових кислот з будовою радикалу? Відповідь проілюструйте прикладами.

 4. Як реагують карбонові кислоти з нуклеофільними реагентами? Відповідь проілюструйте механізмами реакцій.

 5. В чому полягае різниця в взаємодії з нуклеофілами між альдегідами та карбоновими кислотами?

 6. Які основні типи похідних карбонових кислот вам відомі? Як їх можна отримати?

 7. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам: 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам:
 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам 1. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам 1. Заповніть схему перетворень; дайте назви сполукам, наведіть механізм утворення сполуки Н: 1. Заповніть схему перетворень; дайте назви сполукам, наведіть механізм утворення сполуки G: 1. Заповніть схему перетворень; дайте назви сполукам, наведіть механізм утворення сполуки А:
 1. Заповніть схему перетворень; дайте назви сполукам, наведіть механізм утворення сполуки I:


Аміни


 1. *Наведіть будову сполуки С4Н11N, яка

  1. Реагує з азотистою кислотою з утворенням сполуки складу С4Н10N2O

  2. При дії надлишку йодистого метилу, а потім гідроксиду срібла, з наступним нагріванням утворює пропілен. Наведіть схеми реакцій та структурні формули сполук.

 2. На сполуку, що містить нітроген та розчинна у соляній кислоті, подіяли азотистою кислотою, при цьому утворилась сполука складу C3H8N2O Напишіть формулу вихідної речовини та продукту реакції, схеми наведених перетворень.

 3. *Три ізомерних аміни (А, В та С) мають бруто-формулу C4H11N. Аміни А та В з азотистою кислотою утворюють ізомерні сполуки D та E однакового складу С4Н10О, які при окисленні утворюють: D – масляну кислоту, Е – суміш оцтової та пропіонової кислот. Амін С з азотистою кислотою не реагує (крім солеутворення). Напишіть структурні формули усіх трьох амінів наведіть схеми реакцій

 4. *Наведіть структурну формулу сполуки складу C5H13N, яка має наступні властивості :

  1. При дії азотистої кислоти утворює сполуку C5H12N2O

  2. При дії надлишку йодистого метилу, а потім гідроксиду срібла, з наступним нагріванням утворює ізобутилен. Наведіть схеми реакцій та структурні формули сполук.

 5. Наведіть відомі вам методи синтезу 2-амінопентану та наведіть для нього реакції з:

  1. Соляною кислотою

  2. азотистою кислотою

  3. Оцтовим ангідридом

Для випадку b) наведіть механізм. Дайте назви всім сполукам.

 1. *Сполука складу C6H15N має наступні властивості :

  1. При дії азотистої кислоти утворює продукт С6H14N2O

  2. При дії надлишку йодистого метилу а потім гідроксиду срібла та наступного нагрівання утворюється 3-метил-1-бутен.

Наведіть структурні формули цих сполук, та схеми усіх перетворень.

 1. *Суміш первинного, вторинного та третинного амінів отримана з бромистого пропілу та аміаку, була оброблена оцтовим ангідридом. Наведіть структурні формули усіх сполук, та схеми перетворень, дайте назви сполукам.

 2. *Наведіть будову ізомерних амінів C3H9N, за допомогою яких реакцій їх можливо відрізнити. Напишіть реакцію ацилювання де це можливо, дайте назви сполукам.

 3. *Наведіть структурну формулу аміну, який утвориться з аміду 3-метилбутанової кислоти за реакцією Гофмана, наведіть механізм цієї реакції. Для аміну наведіть наступні реакції: з азотистою кислотою; йодистим метилом; оцтовим альдегідом; оцтовим ангідридом. Дайте назви сполукам.

 4. Які аміни утворяться в наступних реакціях: а) при відновленні 2-нітро-2-метилпентану; б) при відновленні пропіонітрилу; в) при взаємодії аміаку з етилбромідом. Дайте назви отриманим сполукам.

 5. Синтезуйте ізопропіламін кількома способами. Наведіть всі можливі ізомери, порівняйте їх основність, дайте пояснення. Наведіть де це можливо реакції цих амінів з оцтовим ангідридом; розчином сульфатної кислоти; етилбромідом.

 6. Заповніть схему перетворень; дайте назви сполукам, наведіть механізм утворення сполуки І: 1. Заповніть схему перетворень; дайте назви сполукам, наведіть механізм утворення сполуки D: 1. Заповніть схему перетворень; дайте назви сполукам, наведіть механізм утворення сполуки I: 1. Заповніть схему перетворень; дайте назви сполукам, наведіть механізм утворення сполуки H: 1. Заповніть схему перетворень; дайте назви сполукам, наведіть механізм утворення сполуки F:

 2. Заповніть схему перетворень; дайте назви сполукам, наведіть механізм утворення сполуки I: 1. Заповніть схему перетворень; дайте назви сполукам, наведіть механізм утворення сполуки I:База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка