Антикризове управління підприємствомСкачати 191.24 Kb.
Дата конвертації26.05.2017
Розмір191.24 Kb.
Структура курсу “Антикризове управління підприємством”

Назва розділів і тем курсу

Кількість годин
Стаціонар

Вечірнє

Заочне
Лекції

Семінари

Інд.робота

Лекції

Семінари

Інд.робота

Лекції

Семінари

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вступна лекція. Предмет та задачі курсу. Зв’язок курсу з іншими дисциплінами.

Розділ І. Теоретичні основи анти­кри­зового управління підприємством.

Тема 1. Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її викорис­тан­ня при побудові системи управління.

Тема 2. Вплив зовнішнього середо­ви­ща на довжину та конфігурацію ЖЦ підприємства.

Тема 3. Місце, роль та особливості кризових явищ в реально існуючих системах.

Розділ ІІ.Аналіз передумов та ознаки прояву кризових явищ на підприємстві.

Тема 4. Криза збуту.

Тема 5. Фінансова криза.

Тема 6. Криза постачання.

Тема 7. Виробничо-технологічна криза.

Тема 8. Криза управління персоналом.

Тема 9. Організаційна криза.

Розділ ІІІ. Антикризове регулювання та управління підприємством.

Тема 10. Антикризове управління підприємством.

Тема 11. Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства.

Заключна лекція. Державна політика щодо подолання кризи в економіці окремих галузей народного господарства та на підприємствах.


2

2

22
2

2

22
2
2

4
4


2


2

2

22

2
2
2

1
1


2

2

22

2
2
2

1
1


1

2

11
2

2

22
2
2

2
2


1


1

2

22

2
2
2


1


1

2

22

2
2
2


1


1

2

22
2

2

22
2
2

2
2


1


1

2

1
Разом

30

16

16

22

14

14

24

4


Концепція “життєвого циклу” реально існуючих систем

Хвильові” процеси у середовищі

Криза збуту

Фінансова криза

Криза постачання

Виробничо-технологічна криза

Криза управління персоналом

Криза інших підсистем підприємства

Аналіз та механізм формування криз

Логіко-структурна схема курсу “Антикризове управління підприємством”

Концепція антикризового

управління підприємством

ПРОГРАМА КУРСУ "АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"
ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ

Предмет та задачі курсу. Зв'язок курсу з іншими дисциплінами. Основні проблеми антикризової діяльності, які розглядатимуться у процесі вивчення курсу. Особливості сприймання специфіки зарубіжного досвіду та спеціальної літератури при вивченні окремих тем курсу. Структура курсу.РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВОМ.

Тема 1. Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання при побудові системи управління.

Сутність концепції ЖЦ реально існуючих систем. Необхідність вивчення та прогнозування взаємовпливу ЖЦ продукції, технології, організаційної форми, підприємства, галузі тощо. ЖЦ конкурентної переваги та її роль у формуванні підприємства.

Характеристика основних фаз ЖЦ підприємства. Характеристика особливостей прояву основних фаз ЖЦ різних систем, в тому числі підприємств різних типів: МП, комерційних та безприбуткових підприємств, корпорацій, державних та приватних підприємств, організаційних об'єднань тощо.

Управління ЖЦ підприємства. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на конфігурацію та тривалість ЖЦ підприємства. Методи аналізу впливу факторів на життєздатність підприємства. Прогнозування тривалості та конфігурації ЖЦ підприємства, зміст підходів щодо управління ЖЦ підприємства: основні характеристики системи управління на різних етапах ЖЦ. Криза як одна з фаз ЖЦ системи. Критика концепції ЖЦ реально існуючих систем.

Тема 2. Вплив зовнішнього середовища на довжину та конфігурацію ЖЦ підприємства.

Кризовий стан середовища та його вплив на діяльність підприємства. Необхідність дослідження факторів, що негативно впливають на діяльність організації. Загальна характеристика статичних та динамічних моделей середовища функціонування підприємства: переваги та обмеження для використання в антикризовому управлінні. Загрози як кризостворюючі фактори зовнішнього середовища.

"Хвильові процеси" у зовнішньому середовищі. Необхідність та можливість прогнозування тривалості та періодичності циклів, джерела інформації та методи розрахунку показників, - згідно з концепціями циклів Н.Кондратьєва, Кузнєца, Джаглєра, Кітчина, Й.Шумпетера, М.К.Хуберта, У.Ростоу, Дж.Форрестера, Б.Шипоши, тощо. Генезис, механізми протікання, взаємовпливу окремих довго-, середньо- та короткострокових господарських циклів тощо.

Характеристика взаємодії “хвильових процесів” та окремих фаз циклів. Відтворювальний та економічний цикли. Фази циклів. Криза, як фаза циклу. Зв'язок довгострокових циклів з ЖЦ окремих складових. Окремі фази циклів та їх вплив на конфігурацію ЖЦ підприємств різних типів. Оцінка можливостей розвитку окремих галузей та підприємств на різних фазах макроекономічних циклів.

Тема 3. Місце, роль та особливості кризових явищ в реально існуючих системах.

Види кризових явищ на підприємстві. Багатоваріантність визначення кризових явищ на макро- та мікрорівнях в економіці. Типологія кризових явищ, причин та наслідків їх виникнення: збій, кризова ситуація, локальна криза, системна криза, стратегічна криза, катастрофа. Сутність, загальні та особливі характеристики кризових явищ.


Характеристика криз в організації. Виникнення кризових ситуацій та локальних криз. Поняття нормальної та кризової ситуації. Розвиток кризової ситуації та формування локальної кризи. Механізми взаємозв'язку кризових явищ при формуванні системної кризи реально існуючої системи. Принципова схема взаємозв'язку кризових явищ у формуванні стратегічної кризи підприємства. Типологія криз. Роль кризи зростання та кризи занепаду як рушіїв розвитку або занепаду системи. Механізми визначення та прогнозування типу, глибини та наслідків розвитку кризових явищ на підприємстві. Фактори ризику. Ризики як об’єкти антикризового управління. Концепція управління ризиками.

Особливості кризових явищ на підприємствах різного типу та механізмів їх протікання. Симптоми, причини, джерела та рівні прояву кризових явищ на підприємствах України. Можливості попереднього діагнозу та методи ідентифікації кризових явищ різної глибини в умовах підприємств України: підходи, моделі, показники, технології отримання та використання інформації. Слабкі сторони підприємства як основа визначення "кризових точок".

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ТА ОЗНАКИ ПРОЯВУ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

Тема 4. Криза збуту1

Характеристика механізмів формування локальної “кризи збуту”. Чинники та методи, що дають змогу її ідентифікувати. Симптоми, причини та механізми формування локальної кризи збуту підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Типологія кризових ситуацій, що призводять до кризи збуту. Ринкові процеси як джерело та внутрішні фактори кризи збуту. Аналіз складу, структури та реалізації продукції, що випускається, рівня конкурентоспроможності продукції. Методи оцінки обсягів реалізованої продукції, обсягів відвантаженої продукції, особливості оцінки об'ємних показників при відсутності виробничої діяльності, оцінка стабільності системи реалізації продукції, оцінка рівня конкурентоспроможності продукції та "портфелю" підприємства. Характеристика способів та підходів до ідентифікації кризи збуту.

Зміст та методи розробки тактичних заходів. Забезпечення функціонування відділів маркетингу та збуту в умовах кризи. Необхідність розробки та впровадження тактичних заходів для призупинення розвитку кризи збуту та ланцюга кризових явищ на підприємстві. Зміст “негайних заходів” щодо подолання кризи збуту. Особливості функціонування відділів маркетингу та збуту в умовах кризи. Виникнення стратегічної кризи збуту та роль маркетингу у її подоланні. Можливості та обмеження впливу підприємства на перетворення кризи збуту у системну кризу всього підприємства. Блок схеми механізмів розвитку "керованої" та "некерованої" кризи у системну, стратегічну кризу.

Проведення продуктової реструктуризації та розробка відповідних стратегій стабілізації. Сутність та методи проведення продуктової реструктуризації. "Загрози" для продуктово-товарних стратегій. Характеристика та варіанти побудови антикризової стратегії збуту. Структура, механізми формування та узгодження відповідних планових документів. Антикризові компоненти підсистеми маркетингу та збуту, як забезпечення керованості (запобігання) кризи.
Тема 5. Фінансова криза.

Сутність та місце фінансової кризи в ланцюгу кризових явищ підприємства. Роль фінансів в діяльності підприємства. Багатоваріантність визначення категорії “фінансова криза” на підприємстві. Місце фінансової кризи підприємства у формуванні системної кризи, зв'язок з іншими локальними кризами.

Симптоми, причини та механізм формування фінансової кризи підприємств України. “Сигнали небезпеки” (симптоми), що свідчать про початок та розвиток фінансової кризи підприємства. Причини фінансової кризи українських підприємств. Механізм появи феномену неплатоспроможності; "вузькі місця" у фінансовій системі підприємства, загальні та типові причини неплатоспроможності різних підприємств.

Аналіз фінансового стану підприємства як інструмент запобігання та виводу підприємства з кризи. Види аналізу неплатоспроможності підприємства (зовнішній та внутрішній, "горизонтальний" та "вертикальний"). Нормативна система критеріїв для оцінки неплатоспроможності: методи розрахунків відповідних показників. Аналіз майна підприємства. Комплексні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства: двохфакторна модель оцінки банкрутства; Z-розрахунок Альтмана; модель на основі рейтингової оцінки (Сайфулін, Кадиков); модель У. Бівера; модель Спрингейта; загальна універсальна дискримінантна функція. Механізм діагностики фінансового стану підприємства. Процедура аналізу грошових потоків підприємства.

Структура та зміст програми щодо фінансового оздоровлення підприємства. Політика ліквідації неплатоспроможності. Ідентифікація стратегічної фінансової кризи підприємства, оцінка можливостей її подолання. Розробка процедур фінансового оздоровлення підприємства: подолання неплатежів, забезпечення достатнього рівня грошей, економія поточних витрат, реструктуризація кредиторської заборгованості (в т.ч. по основному боргу, заборгованостей по пенях, фінансовим санкціям тощо). Сутність та механізм проведення фінансової реструктуризації. Характеристика та варіанти побудови антикризової фінансової стратегії, оцінка її ефективності. Програма фінансового оздоровлення підприємства.

Антикризові компоненти у діяльності фінансово-економічних підрозділів фірми. Антикризові компоненти у фінансово-економічній підсистемі підприємства як інструмент забезпечення керованості подолання (запобігання) кризи.

Тема 6. Криза постачання.

Сутність та місце кризи постачання у ланцюгу кризових явищ на підприємстві. Роль постачання в діяльності підприємства. Багатоваріантність визначення категорії “криза постачання” на підприємстві. Зв'язок кризи постачання з іншими локальними кризами на підприємстві.

Основні симптоми та причини формування локальної “кризи постачання” та її вплив на формування системної кризи підприємства. Симптоми, причини та механізм формування локальної кризи постачання підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Типологія кризових ситуацій, що призводять до кризи постачання.

Методи аналізу ресурсного потенціалу підприємства та основних постачальників. Можливості та обмеження діяльності у "зонах стратегічних ресурсів" підприємства. Моделі та методи аналізу системи постачання, окремих постачальників та "зон стратегічних ресурсів": визначення потреб у МТР, аналіз договорів поставки, ефективність складування сировини, матеріалів та комплектуючих, а також інвентаризація їх запасів; аналіз зовнішньо- та внутрішньовиробничих витрат часу та грошей на постачання, ефективність маркетингу постачання, аналіз можливостей заміни МТР на більш конкурентостворюючі, тощо.

Розробка ресурсних стратегій та відповідних планових документів. Методи ідентифікації типу кризи постачання, а також оцінка можливостей впливу на неї з метою її подолання. Характеристика стратегічної та локальної кризи постачання. "Загрози" для стратегій діяльності у "зонах стратегічних ресурсів". Характеристика та варіанти побудови антикризової стратегії постачання. Перегляд переліку та змісту контрактів.

Основні заходи відділу постачання та інших підрозділів підприємства по подоланню “кризи постачання”. Антикризові компоненти у системі постачання. Дії відділу постачання на різних стадіях розвитку кризових явищ. Логістика постачання, як антикризовий компонент системи управління.

Тема 7. Виробничо-технологічна криза.

Сутність та місце виробничо-технологічної кризи у ланцюгу кризових явищ на підприємстві. Роль виробничої підсистеми в діяльності підприємства. Багатоваріантність визначення категорії “виробничо-технологічна криза” на підприємстві. Зв'язок виробничо-технологічної кризи з іншими локальними кризами при формуванні системної кризи.

Основні симптоми та причини формування локальної “виробничо-технологічної кризи” та її вплив на формування системної кризи підприємства. Симптоми, причини та механізм формування локальної виробничо-технологічної кризи. Типологія кризових ситуацій, що призводять до виробничо-технологічної кризи.

Методи аналізу виробничого потенціалу та технології, що використовується на підприємстві. Аналіз виробничого потенціалу підприємства: аналіз стану стабільності та пропорційності виробництва, оцінка спрямованості та гнучкості виробничого потенціалу, аналіз стану основних фондів, аналіз витрат на виробництво тощо. Зв'язок виробничого та науково-технічного потенціалів підприємства. Аналіз видів та рівня технологій, що використовуються на підприємстві (в т.ч. методи визначення тривалості та конфігурації їх ЖЦ).

Стратегії подолання виробничо-технологічної кризи. Виробничо-технологічна реструктуризація та диверсифікація (в різних формах). Визначення характеру виробничо-технологічної кризи: стратегічна чи локальна? Місце інноваційного процесу у подоланні кризи підприємства, робота з "технологічними ризиками". Сутність та характеристика процесу виробничо-технологічної реструктуризації. Методи формування антикризових виробничо-технологічних стратегій та оформлення їх у вигляді відповідних планових документів.

Управління виробничою системою на різних стадіях розвитку кризи. Антикризові компоненти у виробничій підсистемі підприємства, як забезпечення керованості у подоланні (запобіганні) кризи.

Тема 8. Криза управління персоналом.

Сутність та місце кризи управління персоналом в організації. Роль і місце персоналу у формуванні, ідентифікації та подоланні кризових явищ взагалі. Місце кризи персоналу у ланцюгу кризових явищ на підприємстві.Симптоми, причини та механізм формування кризи управління персоналом. Взаємозв'язок конфліктів та системної кризи підприємства; "людська складова" у перетворенні кризових ситуацій у локальні кризи відповідних підсистем, а останніх - у системну стратегічну кризу підприємства. Характеристика типових реакцій персоналу на розвиток кризових явищ ("шок", "відкат-назад", "визнання кризи", "робота по подоланню кризи").

Запобігання, ідентифікація та подолання кризи управління персоналом. Типологія криз. Оцінка кадрового потенціалу, його відповідності новим умовам господарювання: методи, технологія, основні показники. Основні типи кризи управління персоналом.

Формування спеціалістів по антикризовому управлінні та “організаційної поведінки” персоналу певного типу. Необхідність підготовки фахівців з антикризового управління (санаторів, ліквідаторів, кризових управляючих), характеристики антикризових керівників, особливості підбору та навчання персоналу для підсистем антикризового управління. Методи формування організаційної поведінки персоналу з антикризовою складовою. Мотивація ефективної поведінки в умовах кризи. Стратегії накопичення людського капіталу, як антикризова стратегія.
Тема 9. Організаційна криза.

Симптоми, причини та механізм формування організаційної кризи підприємства. Основні симптоми та причини організаційної кризи. Розбалансування організаційного, функціонального та виробничого потенціалів, підприємства, як причина системної кризи. Зміна форми власності та корпоратизація, як джерело кризи та створення можливості її подолання. Організаційні структури управління (ОСУ), як джерела кризових ситуацій та криз. Роль організаційної кризи у формуванні системної та стратегічної криз підприємства.

Аналіз особливостей та глибини організаційної кризи. Сутність та напрямки організаційного аудиту. Методи діагностики організаційного рівня та організаційного потенціалу підприємства.

Сутність, основні принципи та технологія впровадження організаційно-управлінської реструктуризації. Організаційно-правові форми юридичних осіб та характерні особливості з позицій реструктуризації. Розподіл багаторівневої організаційної системи: створення юридично незалежних автономних організаційних формувань, дочірніх та залежних товариств, представництв та філій. Створення об'єднань юридичних осіб, як варіант реструктуризації. Функціональна модель управління, ОСУ та договірні відношення у реструктурованих компаніях; характеристика варіантів організаційних рішень при створенні антикризової підсистеми на підприємстві:

Підсистема антикризового управління. Організаційне оформлення та функціонування підсистеми антикризового управління (ПАУ). Антикризова підсистема підприємства, як організаційно-управлінське забезпечення запобігання криз та виводу підприємства з кризи. Стратегічний та оперативний контроллінг. Стратегії організаційного розвитку підприємств та їх документальне оформлення.

РОЗДІЛ III. АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.

Тема 10. Антикризове управління підприємством.

Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві. Типи антикризової реакції та антикризового управління (реактивне, активне, планове). Характеристика- основних етапів антикризового управління: діяльність по запобіганню кризи (вплив на збої та кризові ситуації), управління в умовах кризи (вплив на окремі локальні та системну кризу), діяльність по виводу підприємства з кризи (досягнення стабілізації та перехід до зростання).

Місце оперативних та стратегічних заходів по подоланню кризи. Сутність та зміст наступальної та оборонної тактики, типових оперативних (фінансових та організаційних) заходів щодо впливу на розвиток кризових явищ на підприємстві. Часові характеристики та; черговість впровадження оперативних заходів. Форма представлення оперативних заходів, фінансове та організаційне забезпечення їх впровадження. Зміст, перелік та порядок здійснення основних заходів: щодо стабілізації діяльності кризовою: підприємства, характеристики організаційно-економічного механізму забезпечення стабілізації роботи підприємства та переходу його до режиму "нормального функціонування". Концепція та методи подолання стратегічної кризи підприємства. "Стратегічний набір" кризового підприємства, як результат акумуляції заходів по запобіганню (подоланню) локальних криз: механізм узгодження, визначення необхідних витрат часу та грошей, оцінка ризиків. Формування .стратегічної антикризової програми та забезпечення її виконання. Плани санації та реструктуризації, як антикризові плани.

Організаційне забезпечення виконання антикризових заходів: методи обґрунтування та вибору організаційної форми підсистеми антикризового управління (ПАУ), типові підходи щодо діяльності ПАУ на різних стадіях розвитку кризових явищ на підприємстві.


Тема 11. Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства.

Історичні аспекти формування Закону ”Про банкрутство”. Історичний огляд становлення процедур банкрутства в Україні та за її межами. Законодавство України, що регулює процедуру банкрутства.

Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства. Поняття "банкрутство", "фіктивне банкрутство", "недобросовісне банкрутство", "санація", "ліквідація", як способи подолання кризи (санація) або оформлення "катастрофи" підприємства у разі неможливості вивести підприємство з системної кризи. Причини та глибина кризових явищ, як основа вибору способів впливу на них.

Загальна схема процедури банкрутства. Ознаки банкрутства та підстави для початку процедури банкрутства згідно із Законом України "Про банкрутство". Загальна схема процедури банкрутства; дії та функції суб'єктів процедури банкрутства - боржників, кредиторів (зборів та комітету кредиторів), санаторів, ліквідаторів (ліквідаційної комісії). Господарського суду, Агентства з питань банкрутства тощо. Основні документи, що використовуються при порушенні справ про банкрутство.. Процедура визнання підприємства-боржника банкрутом. Склад та механізм створення ліквідаційної комісії. Взаємодія ліквідаційної комісії з: банкрутом та кредиторами в процесі ліквідації підприємства. Досвід оздоровлення (ліквідації) конкретних підприємств України: позитивні та негативні приклади.

Заключна лекція


Державна політика щодо подолання кризи в економіці, окремих галузях народного господарства та в організаціях різного типу. Зміст та роль Указів Президента України та Постанов Кабінету Міністрів України в подоланні кризових явищ на підприємствах. Роль місцевих органів влади, акціонерів, трудових колективів та інших зацікавлених сторін у подоланні кризових явищ на підприємствах; механізми підвищення ефективності у їх взаємодії.

1 Розгляд сутності локальних криз передбачає їх "прив'язку" до умов функціонування різних типів підприємств та організацій України.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка