Анотація навчальної дисципліни за вибором «Правова статистика» для студентів факультету №4 ддувсСкачати 304.11 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір304.11 Kb.Анотація навчальної дисципліни за вибором «Правова статистика»

для студентів факультету №4 ДДУВС
Вивчення статистичної науки має важливе значення в підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі суспільних наук взагалі і юриспруденції зокрема, оскільки для науково-обґрунтованого пізнання тенденцій і закономірностей розвитку суспільного життя, до якого належать і правові явища, конче необхідно уміти їх аналізувати. Між тим прийоми і засоби такого аналізу розробляє саме статистична наука.

Тому майбутній юрист повинен орієнтуватися у методах статистичного аналізу розвитку суспільних явищ і прийомах такого аналізу.

Використання статистичних методів дослідження розширює поле зору студентів і, крім того, допомагає їм краще розбиратися в особливостях соціально-економічного розвитку держав, їх правових систем, оцінювати ефективність діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинами та іншими правопорушеннями. Адже, без аналізу статистичних даних будь-яка наука оперує лише схоластичними висновками на потребу якій завгодно умозрілій концепції. Висловлюючись фігурально, статистика   це міст, що з’єднує теорію і практику. Тому чим повніше у наукових розробках використовуються результати статистичних досліджень, тим кращим буде наше знання дійсності.

Особливо важлива роль в цьому належить кримінально-правовій статистиці, яка є інформаційною базою кримінології. У вивченні тенденцій і закономірностей розвитку злочинності, її причин та умов, особливостей суб'єктів, які вчинили злочин, а головне   у розробці заходів протидії злочинності. Звідси можна зробити висновок, що правова статистика необхідна для плідної роботи по попередженню злочинів та інших правопорушень і є однією з передумов розвитку інших галузей права.

«Правова статистика» тісно пов’язана з «Кримінальним правом», «Криміналістикою», «Кримінологією», «Судовою бухгалтерією» та іншими дисциплінами.

Значимість «Правової статистики» визначається не тільки, і навіть не стільки тим, що вона як один із найважливіших джерел соціально-правової інформації про злочинність та інші правопорушення, є узагальненим визначенням практики боротьби зі злочинністю, а тим, по-перше, що статистика   це один із самостійних специфічних методів дослідження соціальних процесів і явищ, які дозволяють виділити тенденції та закономірності в них, перейти від випадковості до необхідності. По-друге, і це особливо важливо, ефективне управління процесом боротьби зі злочинністю передбачає наявність високоякісної (науково-обгрунтованої, своєчасної, достатньої, повної) інформації, яка є результатом реєстрації, узагальнення та ретельного вивчення масиву фактів про правопорушення і заходів боротьби з ними.

Однією з галузей статистики є правова статистика, яка кількісно досліджує всі явища, які так чи інакше потрапляють у коло діяльності правоохоронних органів і судів й показники самої їх діяльності.

Явища, про які йдеться, це головним чином факти різного роду правопорушень, що відображені у різних галузях права і які стали предметом розгляду правоохоронних органів і судів.

Виходячи з цього, правова (юридична) статистика дає можливість відобразити кількість різних видів правопорушень, що посягають на права та інтереси громадян, юридичних осіб, суспільства і держави в цілому і отримати показники діяльності судів, слідства, установ по виконанню покарань, арбітражу, нотаріату, адвокатури тощо.

Метою вивчення дисципліни «Правова статистика» є забезпечення студентів знаннями основних положень науки правової статистики формування необхідних навичок проведення статистичних спостережень і досліджень у галузі права.Предметом вивчення навчальної дисципліни є кількісна сторона різних порушень законності, їх структура, динаміка а також діяльність правоохоронних і правозастосовних органів спрямована на їх попередження і запобігання в конкретних умовах місця і часу.

Вивчення курсу «Правова статистика» організовано таким чином, щоб студенти на лекціях, (семінарських) практичних заняттях, а також під час самостійної роботи могли опанувати основами теорії статистичної науки, ознайомитися з організацією статистичної роботи, формами документів первинного обліку і статистичної звітності в органах внутрішніх справ, національної поліції, прокуратури, міністерства юстиції, в судах, арбітражі, нотаріаті, набули навичок статистичного аналізу соціальних процесівМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра кримінально-правових дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


_______________20_ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Правова статистика
спеціальність 081 «Право»

для студентів юридичного факультетуДніпропетровськ – 2016

Робоча програма навчальної дисципліни «Правова статистика» для студентів _____________курсу факультету №4 за спеціальністю 081 «Право» / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 38 с.


РОЗРОБНИКИ: Телійчук В.Г., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент.

Розглянуто на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін

___ ________, протокол №___

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

___ ________, протокол №___


Завідувач кафедри

кримінально-правових

кандидат юридичних наук, доцент Е.В. Рижков

©_Телійчук В.Г., 2016 рік

© ДДУВС, 2016 рік


Мета та завдання навчальної дисципліни
Завданням курсу «Правової статистики» є формування у студентів глибоких теоретичних та практичних знань щодо використання їх у своїй майбутній професійній діяльності.

В період побудови правової держави призначенням правової статистики є інформування суспільства про справжній стан справ у сфері контролю за злочинністю виявлення зв'язків і взаємозалежності правопорушень з політичним, соціально-економічним, моральним становищем в країні, рівнем її розвитку. А це можливо тільки на основі добросовісного засвоєння всього арсеналу методів та інструментарію статистичної методології. Тому, метою курсу є засвоєння студентами основних правових понять та категорій.Завдання вивчення правової статистики. В результаті вивчення правової статистики студенти повинні оволодіти знаннями основ статистичної науки і загальними навиками проведення статистичного дослідження правових явищ.

Виходячи з цього вивчення навчальної дисципліни орієнтовано на те, щоб дати студентам - майбутнім юристам необхідні знання про зміст, основні показники суспільно-правових явищ і процесів, їх вплив на стан та розвиток суспільства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати

наукові принципи організації статистичних служб України і правоохоронних органів, їх сучасну організацію; принципи і методи організації збору статистичних даних про правопорушення і діяльності органів податкової міліції по контролю за ними; принципи і методи обробки результатів статистичного спостереження (його матеріалів) згідно з принципами статистичної науки про кримінально-правові, цивільно-правові та адміністративно-правові явища і процеси суспільного життя; сутність узагальнюючих показників абсолютних статистичних величин, середніх, інших видів відносних величин, показників варіації, динаміки, взаємозв'язку та основ аналізу статистичних даних.Студент повинен вміти: організовувати і проводити суцільне й несуцільне спостереження правових явищ; будувати різноманітні статистичні таблиці; обчислювати статистичні показники (абсолютні та відносні, середні, показники варіації, показники тісноти зв'язку); аналізувати статистичні дані про правопорушення, соціальний контроль за ними, формулювати висновки і пропозиції, які випливають з аналізу даних; прогнозувати показники правопорушень, злочинності, цивільних спорів, діяльності правоохоронних органів.

Вивчення правової статистики нерозривно пов’язане зі знанням положень інших загальних та спеціальних юридичних дисциплін, зокрема, кримінального права та процесу, кримінології, соціології та інших дисциплін.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1


 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ, ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ правоохоронних органів

Поняття правової статистики. Предмет правової статистики. Завдання правової статистики відповідно до Конституції України. Статистична закономірність і статистична сукупність правових явищ. Взаємозв`язок правової статистики із загальною теорією статистики. Взаємозв`язок правової статистики з кримінальним та цивільним правом і процесом, адміністративним правом, кримінологією, криміналістикою та іншими юридичними науками. Методологія правової статистики. Методи аналізу правових показників у правовій статистиці. Етапи статистичного дослідження. Основні галузі правової статистики, їх зміст і структура.

Сучасний етап розвитку правової статистики. Органи. які ведуть правову статистику в Україні. Структура статистичного апарату в органах суду, прокуратурі, органах внутрішніх справ та інших правоохоронних органах. Значення правової статистики для зміцнення законності і правопорядку в країні. Значення правової статистики в розвитку законодавства країни.

Система курсу “Правова статистика”.


Тема № 2 СТАТСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Статистичне спостереження як перший етап статистичного дослідження. Поняття, сутність і завдання статистичного спостереження.

План статистичного спостереження (як його підготовча частина): вирішення програмно-методичних і організаційних питань.

Загальне поняття об'єкту статистичного спостереження. Об'єкти спостереження у правовій статистиці.

Поняття одиниць сукупності, одиниць виміру, одиниць спостереження і одиниць обліку в кримінально-правовій, адміністративно-правовій і цивільно-правовій статистиці.

Суцільне безперервне спостереження одиниць статистичної сукупності як основне спрямування державного статистичного дослідження. Поняття генеральної сукупності.

Несуцільне перервне спостереження і його види. Поняття вибіркової сукупності. Програма статистичного спостереження, вимоги до неї. Програми статистичного спостереження у правовій статистиці. Документи первинного обліку у правовій статистиці.

.

Статистичні таблиці для відображення статистичної сукупності. Підмет і присудок статистичної таблиціПрості і комбінаційні статистичні таблиці, основні правила побудови статистичних таблиць.

Статистичні графіки, основні елементи статистичних графіків.

Стовпчикові, секторні і лінійні діаграми, гістограма і полігон, способи їх побудови і використання.

Статистичні ряди і ряди динаміки. Інтервальні і моментні ряди динаміки.

Ряди динамік абсолютних, відносних і середніх величин.

Основні показники рядів динаміки: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту, середній темп зростання, середній темп приросту.

Вирівнювання динамічних рядів за рівнянням прямої лінії, яка задовольняє способу найменших квадратів, а також способу найменших квадратів з урахуванням обмеження на розташування прямої лінії.

Екстраполяція та прогнозування з використанням рядів динаміки.
Тема № 3 ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Групування і зведення матеріалів статистичного спостереження як другий етап статистичного дослідження.

Групування у правовій статистиці. Поняття і завдання групування і зведення, вимоги до їх проведення. Групувальні ознаки (якісні і кількісні) і їх види (типологічні, варіаційні, аналітичні). Ряди розподілу, їх види. Значення рядів розподілу в правовій статистиці.

Статистичні таблиці і їх елементи. Види статистичних таблиць (прості, групові, комбіновані). Правила читання і аналізу статистичних таблиць (назва; рядок, колонка; підмет і присудок). Організація і техніка зведення статистичних даних.

Статистична звітність як підсумок другого етапу статистичного дослідження. Використання статистичних таблиць при аналізі практичної діяльності правоохоронних та судових рганів. Статистичні діаграми і графіки як допоміжні форми наочного відображення результатів групування і зведення. Види і правила їх побудови.
Тема № 4 Абсалютні ТА ВІДНОСНІ ВЕЛЕЧИНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРАВОВІЙ СТАТИСТИЦІ
Поняття і види статистичних показників. Абсолютні статистичні показники та їх значення в статистичному дослідженні. Види абсолютних величин (індивідуальні та сумарні), способи їх отримання. Одиниці виміру абсолютних величин. Особливості їх використання в правовій статистиці.

Поняття узагальнюючих показників. Поняття відносної величини в статистиці. Форми вираження відносної величини. Вибір бази порівняння. Проблема порівнянності при побудові відносних величин.

Види відносних величин (динаміки, структури, порівняння, інтенсивності, координації, виконання плану і планового завдання). Умови найчастішого використання відносних величин у правовійстатистиці (порівняно з іншими видами узагальнюючих показників). Рівень злочинності, рівень судимості та коефіцієнти злочинності. Техніка їх обчислення. Понятті відсотку розкриття злочинів. Техніка його обчислення. Взаємозв’язок абсолютних і відносних величин, необхідність їх комплексного застосування.
Тема № 5 СЕРЕДНІ ВЕЛЕЧИНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРАВОВІЙ СТАТИСТИЦІ
Поняття середньої величини, її сутність. Основні наукові положення теорії середніх величин, взаємозв`язок методу середніх величин і групування. Умови використання середніх величин правовою статистикою.

Види середніх величин і техніка їх обчислення. Середня арифметична – проста і зважена. Порядкові середні – мода і медіана, способи їх обчислення в рядах розподілу різних видів.

Завдання статистичного вивчення показників варіації. Узагальнюючі характеристики варіації правових показників: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації. Способи їх розрахунку і тлумачення для оцінки правових явищ.

Тема № 6 РЯДИ ДИНАМІКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРАВОВІЙ СТАТИСТИЦІ
Поняття про статистичні ряди та їх види. Основні види ряди розподілу, ряди сукупності, ряди динаміки. Види рядів динаміки і основні умови їх побудови.

Види рядів динаміки. Статистичні характеристики інтенсивності розвитку правових явищ: рівень ряду, середній рівень ряду, абсолютний приріст, середній абсолютний приріст, темп зростання, середній темп зростання, темп приросту, середній темп приросту, абсолютне значення 1 % приросту. Коефіцієнт випередження.

Основні показники рядів динаміки та прийоми їх аналізу. Основними показниками є абсолютний приріст, темп росту, темп приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту та середні показники рівнів ряду динаміки. середні рівні, середній приріст, середні темпи розвитку.

Способи перетворення динамічних рядів.

- приведення рядів динаміки до однієї основи.

- з гладження рядів динаміки шляхом.

а) збільшення інтервалів.

б) обчислення змінної середньої.

в) аналітичне вирівнювання.

- побудова паралельних рядів.

- змикання динамічних рядів.

- визначення сезонних коливань.

- інтерполяція та екстраполяція.

Методи перетворення рядів динаміки і вивчення тенденцій розвитку правових явищ. Аналіз структури і структурних зрушень суспільно-правових явищ. Вимірювання сезонних коливань. Індекс сезонності. Узагальнюючі показники сезонності.

Використання рядів динаміки у правовій статистиці. Застосування рядів динаміки при дослідженні злочинності.
Тема № 7 ІНДеКСИ В ПРАВОВІЙ СТАТИСТИЦІ
Поняття про індекси, їх сутність. Види індексів. Індивідуальні та загальні індекси.

Правила побудови та обчислення загальних індексів. Агрегатний індекс – основна форма загального індексу. Поняття індексованої величини. Проблема спільномірності індексованих величин. Вага індексів. Поняття середніх індексів. Індекси ланцюгові та базисні. Взаємозв`язок індексів.

Особливості застосування індексів у правовій статистиці.
Тема № 8 ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ПРАВОВІЙ СТАТИСТИЦІ
Поняття вибіркового спостереження та його використання у правовій статистиці. Переваги вибіркового спостереження порівняно із суцільним. Основні способи відбору одиниць у вибіркову сукупність, їх характеристика.

Генеральна та вибіркова сукупності. Основні показники та їх характеристики. Відбір повторний та безповторний. Техніка проведення. Обчислення середньої помилки вибірки для середнього значення ознаки і для частки сукупності, що має певні ознаки: формули, техніка обчислення, суть.

Обчислення граничної помилки вибірки для середньої та частки, техніка обчислення, суть. Способи поширення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність. Практика та особливості застосування ви біркового спостереження в окремих галузях правової статистики.
Тема № 9 СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Поняття про взаємозв'язок статистичних показників, техніка їхнього обчислення. Завдання статистичного аналізу. Статистичне дослідження і його найважливіші елементи. Види і форми взаємозв'язку між явищами. Функціональний зв'язок. Кореляційний зв'язок.

Прямий і зворотний зв'язок. Однофакторний і багатофакторний зв'язок. Лінійна (прямолінійна) і нелінійна (криволінійна) зв'язок.

Методи виявлення тісноти зв'язку між показниками досліджуваних явищ: метод порівняння паралельних рядів; метод статистичних угруповань; метод кореляційного аналізу.
3. Рекомендована література
1. Гарькавий В.К. Математична статистика: навч. посіб. / В.К. Гаркавий, В.В.Ярова.– К.: ВД «Професіонал», 2004. – 384 с.

2. Захожай В.Б. Правова статистика: Навч. посіб. / В.Б. Захожай, В.С. Федорченко. – К.: МАУП, 2003. – 368 с.

3. Інструкція з діловодства в господарських судах України від 19 груд. 2003р. №67/ Мін’юст України. - К., 2003. – 18 с.

4. Інструкція про порядок заповнення та подання документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних справ від 26 берез. 2002 р. / Ген. прокуратура, СБУ, МВС, ДПА, Мін’юст України.- К., 2002. – 31 с.

5. Калачова І.В. Правова статистика: Навч.посіб. / І.В. Калачова, Г.Г. Трофімова. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 300 с.

6. Кальман О.Г. Правова статистика: підручник / О.Г. Кальман, І.О. Христич.– Х.: Право, 2004. – 304 с.

7. Кальман О.Г. Статистичний облік і звітність у правоохоронних органах України: наук.-практ. посіб. / О.Г. Кальман, І.О. Христич. – Х.:ІВПЗ АПрН України: Гімназія, 2002. – 140 с.

8. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

9. Кримінально-процесуальний кодекс України/ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17

10. Навроцька Н.Г. Правова статистика: навч.посіб. / Н.Г. Навроцька .- К.:Знання, 2007. – 280с.

11. Правова статистика : курс лекцій / О.М. Джужа, Ю.В. Александров, В.В Василевич та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: НАВСУ: Прав. Джерела, 2000. – 336 с.

12. Правова статистика: (підруч. Для студ. юрид. Спец. вищ. навч. закл.) / за ред.. В.В. Голіни. – Х.: Право, 2009.- 196 с.

13. Правова статистика: Збірник залач / С.Б. Вакапчук, С.І. Жир, О.Б. Маргаритіна, Н.Г. Навроцька; За ред. Н.Г. Навроцької. – К.: Знання, 2007. – 479 с.

14. Про державну статистику: Закон України від 17 верес. 1992 р. в редакції від 13 липня 2000 року // Відом. Верхов. Ради України. – 1992, – №43. – Ст. 608

15. Про судоустрій України: Закон України від 07 лип. 2010 р. № 2453-VI / [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529 ) – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

16. Трофімова Г.Г. Правова статистика : навч.-метод. Посіб. Для самост. вивч. дисципліни / Г.Г. Трофімова. – К.: КНЕУ, 2000. – 75 с.

17.Чеботарьова Н. М. Правова статистика : навч. посіб. для студ. з напряму підготовки «Прикладна статистика» / Н. М. Чеботарьова, Ю. В. Вдовенко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 189 с.
Інтернет-ресурси:

1. http:// vk.com/doc32118743_234718534?hash=a1a86cb3d952781c3a&dl.

2.http://gendocs.ru/v7857/?download2=1

3.http://radnuk.info/pidrychnuku/statustuka/509-kalman.html

4.http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=106&lang=book


5.http://ukrdoc.com.ua/text/48007/index-1.html

6.http://pravo.biz.ua/content/032/0060.htm

7.http://ebooktime.net/book_147_glava_91_8._ТЕРМІНОЛОГІЧНÐ.htmlПерелік контрольних питань

 1. Місце статистики в системі суспільних наук.

 2. Предмет статистики.

 3. Методи статистики.

 4. Статистика та правові науки.

 5. Предмет правової статистики.

 6. Функції правової статистики.

 7. Значення правової статистики та її основні галузі.

 8. Поняття статистичного спостереження, його види і форми.

 9. Документи первинного обліку в прокуратурі та органах внутрішніх справ, їх застосування при статистичному спостереженні.

 1. Документи первинного обліку в судах та органах юстиції, їх застосування при статистичному спостереженні.

 2. Статистична звітність судів і органів юстиції.

 3. Статистична звітність органів внутрішніх справ і прокуратури.

 4. Перевірка достовірності статистичних показників.

 5. Вибірковий метод у правовій статистиці.

 6. Поняття статистичного групування і зведення матеріалів статистичного спостереження.

 7. Основні положення теорії групування.

 8. Застосування групування в кримінальній статистиці.

 9. Прийоми групування, що застосовуються в цивільно-правовій статистиці.

 10. Статистичні таблиці та вимоги до них.

 11. Поняття статистичних графіків.

 12. Поняття абсолютних величин і узагальнених показників.

 13. Види відносних показників.

 14. Середні величини у правовій статистиці.

 1. Спроби розрахунку показників варіацій.

 2. Загальне поняття індексів.

 3. Статистичний аналіз - основа вивчення злочинності.

 1. Прийоми вивчення матеріалів в кримінальній статистиці. Система показників.

 2. Аналіз оцінка даних про судимість та міри покарання..

 3. Аналіз і оцінка діяльності судів і органів юстиції.

 4. Особливості аналізу цивільних спорів.

 1. Особливості аналізу цивільних справ.

 2. Методи перевірки матеріалів первинного обліку.

 3. Метод динамічних рядів та його види.

 4. Метод варіаційних рядів та його види.

 5. Поняття моди і медіани у правовій статистиці.

 6. Графічне зображення показників статистики.

 7. Аналіз структури і динаміки цивільних судових справ.

 8. Ролі, статистики в оцінці діяльності судів при розгляді цивільних справ.

 9. Автоматизована система опрацювання даних правової статистики.

 10. Основні етапи технології машинної обробки статистичних показників на ЕОМ.

 11. Автоматизована система обробки статистичної інформації про судимість.

 12. Статистичні ряди та їх види.

 13. Найважливіші статистичні кримінально-кримінологічні теорії правопорушень

 14. Види групувань у кримінальній статистиці.

 15. Коефіцієнти правопорушень та їх види.

 16. Види та форми статистичного спостереження.

 17. Питома вага правопорушень та норма її обчислення.

 18. Поняття одиниці спостереження.

 19. Поняття одиниці сукупності та одиниці виміру.

 20. Види відносних величин.

 21. Об'єкти кримінально-правової статистики.

 22. Об'єкти адміністративної статистики.

 23. Об'єкти цивільно-правової статистики.

 24. Структура правопорушень, показники їх обрахування.

 25. Показники структури злочинності та їх види.

 26. Види статистичних таблиць.

 27. Співвідношення правової статистики з юридичними науками.

 28. Загальний та спеціальний коефіцієнти правопорушень.

 1. Галузі правової статистики.

 2. Поняття генеральної статистичної сукупності.


Тестові завдання для самоконтролю
1. Під простим зведенням розуміють:

а) підрахунок підсумків даних статистичного спостереження;

б) перевірка усіх показників з точки зору їх підсумків;

в) одержання необхідних даних на підставі використання різних документів;

г) реєстрація окремих ознак і явищ шляхом їх безпосереднього обстеження.
2. Розподіл за певними ознаками маси суспільних явищ, що вивчаються, на типові сукупності в статистиці називають:

а) групуванням;

б) узагальненням;

в) аналізом;

г) синтезом.
3. Групування поділяють на:

а) атипові, аналітичні;

б) карткові, спискові;

в) типологічні, структурні, аналітичні;

г) логічне та арифметичне.
4. Вкажіть, як називаються групування, що мають своєю метою (завданням) встановлення зв’язку між явищами, що вивчаються:

а) логічні;

б) аналітичні;

в) структурні;

г) типологічні.
5. Якість явища суспільного життя характеризує:

а) якісна ознака;

б) суспільна ознака;

в) життєва ознака;

г) атрибутивна ознака.
6. Статистичний ряд розподілу це:

а) сукупність явищ, що вивчаються;

б) встановлення і вимірювання щільності взаємозв’язку різноманітних явищ суспільного життя;

в) упорядковане розміщення одиниць досліджуваної сукупності на групи за груповою ознакою;

г) первинний елемент об’єкта спостереження, який існує і ознаки якого реєструються.
7. Статистичні таблиці за побудовою підмета поділяються на:

а) прості, групові та комбіновані;

б) складні, атипові;

в) складні та комбіновані;

г) прості та складні.
8. Елементами графіка є:

а) абсциса та ордината;

б) поле графіку, графічний образ, орієнтири простору, масштабні орієнтири та експлікація графіку;

в) тангенс, котангенс, синус, косинус;

г) правильної відповіді не вказано.
9. Рівень злочинності – це:

а) середній зріст злочинців;

б) ретельне вивчення окремих типових елементів злочинності;

в) несуцільне спостереження, при якому вивченню підлягає певна відібрана частина злочинів;

г) абсолютна кількість зареєстрованих злочинів і осіб, які їх вчинили на певній території за конкретний проміжок часу.
10. Відносна величина динаміки характеризує:

а) атрибутивну ознаку;

б) рівень злочинності;

в) зміну розміру явища в часі;

г) сукупність явищ, що вивчаються.
11. Модою в статистиці називають:

а) значення ознаки, яка зустрічається рідко;

б) значення ознаки, яке зустрічається найчастіше;

в) значення ознаки, яке не зустрічається;

г) даний термін для статистики не властивий.
12. Моментним рядом динаміки називається:

а) сукупність явищ, що вивчаються;

б) зміна розміру явища в часі;

в) множина елементів, поєднаних однаковими умовами існування та розвитку;

г) такий ряд числових показників, який характеризує розміри дослідженого явища на якусь певну дату або момент часу.
13. Що таке темп зростання?

а) це відношення поточного рівня до попереднього або базисного;+

б) зміна розміру явища в часі;

в) повторюваність, послідовність та порядок у розвитку соціальних явищ;

г) система принципів наукового пізнання.
14. Екстраполяція – це:

а) це відношення поточного рівня до попереднього або базисного;

б) повторюваність, послідовність та порядок у розвитку соціальних явищ;

в) система принципів наукового пізнання;

г) спосіб подовження кількісних характеристик сукупностей за межі досліджуваного явища в майбутнє на базі встановлених закономірностей за попередній термін.

15. Вкажіть, як називається закономірність, що проявляється в кожному окремому випадку:

а) статистична закономірність;

б) атрибутивна закономірність;

в) динамічна закономірність;

г) екстраполяція.
16. Вкажіть математичну основу закону великих чисел:

а) теорія неймовірності;

б) теорія ймовірності;

в) алгоритм;

г) таблиці Брадіса.
17. Вкажіть, як називаються показники, з яких складаються динамічні ряди:

а) рівень динамічного ряду;

б) рівень статистичного ряду;

в) атрибутивний рівень;

г) індексний та кореляційний рівні.
18. Вкажіть, як називають закономірності, які виявляються лише при складанні великої кількості одиничних фактів:

а) статистичні;

б) атрибутивні;

в) одиниця сукупності;

г) динамічні.
19. Як зветься множина елементів, що володіють деякими загальними якостями, які є суттєві для їх характеристики:

а) сукупність;

б) закономірність;

в) компіляція;

г) екстраполяція.
20. Вкажіть, як називається закон, що є одним з виражень діалектичного зв’язку між випадковістю і необхідністю:

а) Закон 12-ти таблиць;

б) Закон всесвітнього тяжіння;

в) закон великих чисел;

г) правильної відповіді не вказано.
21. Вкажіть, як називаються абсолютні величини, що приведені до порівняльного виду:

а) групові показники;

б) узагальнюючі показники;

в) атрибутивні показники;

г) генеральна сукупність.
22. Вкажіть, як називаються сумарні величини, взяті з статистичних таблиць без будь-якого перетворення:

а) відносні величини;

б) одиниця спостереження;

в) абсолютні величини;

г) одиниця сукупності.
23. Назвіть спосіб розрахунку відносних величин, при якому показники кожного наступного періоду порівнюються з своїми попередніми показниками:

а) атрибутивний;

б) логічний;

в) арифметичний;

г) ланцюговий.
24. Вкажіть вид узагальнюючих показників, що являють собою узагальнену характеристику якісно однорідної сукупності явищ за певною якісною ознакою:

а) середні величини;

б) відносні величини;

в) абсолютні величини;

г) одиниця сукупності.
25. Вкажіть назву динамічних рядів, що характеризують зміни величини будь-якого явища за певний проміжок часу:

а) дистанційні ряди;

б) інтервальні ряди;

в) ряди розподілу;

г) ряди сукупності.
26. Вкажіть, як називається помилка (різність) між середніми величинами вибіркової та середньої сукупності:

а) проста випадкова помилка;

б) помилка реєстрації;

в) помилка репрезентативності;

г) навмиста систематична помилка.
27. Визначте, як називається величина, що отримується як відношення показників однакової розмірності при їх співвідношенні (наприклад, за певні періоди часу):

а) кореляційний показник;

б) графічний показник;

в) показник відносних величин;

г) індексний показник.
28. Вкажіть, як називаються динамічні ряди, що характеризують зміни будь-якого явища шляхом порівняння його величин за станом на певну дату:

а) моментні ряди;

б) ряди вічності;

в) ряди розподілу;

г) миттєві ряди.
29. Вкажіть, як називається показник, що вимірює динаміку різноякісних явищ (наприклад, правопорушень):

а) атрибутивний показник;

б) статистичний показник;

в) індекс;

г) екстраполяція.
30. Метод відносних величин у правовій статистиці це:

а) спосіб відображення кількісного співвідношення між правовими та іншими соціальними явищами;

б) система принципів наукового пізнання, які використовуються на шляху розуміння дійсності;

в) сукупність способів, які використовуються для збирання, обробки та аналізу статистичної інформації;

г) науково організоване збирання і реєстрація різних фактів та явищ соціального життя.
Індивідуальні навчально-дослідні завдання
1. Самостійно опрацюйте наступні питання:

а) Поняття та види рядів динаміки.

б) Показники динаміки в правовій статистиці.

в) Поняття інтерполяційного динамічного ряду.

г) Види динамічних рядів.
2. Розв’яжіть завдання:

Завдання 1.

Вивчається роль п’янства у злочинах вчинених на автотранспорті. Якою повинна бути кількість спостережень (вибірка), щоб результати дослідження з відхиленням 4% відображали відповідні показники в Україні, якщо відомо, що принаймні 30% автомобільних аварій вчинили водії в стані сп’яніння?Завдання 2.

Для вивчення процесу соціальної адаптації осіб, що звільнились із місць позбавлення волі, вибірково вивчено 300 справ звільнених осіб. Якою буде помилка репрезентативності, якщо відомо, що протягом року після звільнення 20% раніше засуджених знову вчинили злочини?


Завдання 3.

Вивчаючи особливості виховання неповнолітніх правопорушників, дослідник встановив, що близько 20 % з них виховувались у так званих неповних сім’ях - без одного або двох батьків. Чи достатньо цих даних для висновку, що неповна сім’я є умовою негативного формування особи дитини, яка згодом порушує кримінальний закон.


Завдання № 4

В районі за останні 5 років була зареєстрована така кількість злочинів:
2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

1120

1215

1115

1299

1270

Визначте величину абсолютного приросту, темп росту та темп приросту за роками. На основі отриманих статистичних даних накресліть графіки, які відображають зміни в динаміці злочинності.4. Структура навчальної дисципліни


№ теми

Назви розділів і тем

Всього годин

Кількість годин
за видами занять

Самост.р. / індив.р.

Використання
ТЗН та інших дидактичних засобів

Взаємозв'язок
з іншими
дисциплінами

З викладачем

Всього

Лекцій

Семінарів

Практичн.

1

Предмет і методи правової статистики, її місце в соціально-правовій діяльності. Основні поняття статистики

4

2

2
 

2

мультимедійна презентація

Кримінологія, т.1., Кримінально-виконавче право, т. 1, Кримінальне право т.1

2

Статистичне спостереження

6

4

2
2

2

мультимедійна презентація

Кримінологія, т.1; Актуальні проблеми кримінального права, т. 1-5, Кримінальний процес т.1-5

3

Зведення і групування показників правової діяльності

8

4

2
2

4

мультимедійна презентація

Кримінологія, т.1-4; Кримінальне право т.1-4

4

Абсолютні та відносні величини та їх застосування у правовій статистиці.

4

2

22

мультимедійна презентація

Кримінальне право т.1-7

5

Середні величини та їх застосування в правовій статистиці.

6

4

2
2

2

мультимедійна презентація

Кримінологія, т.1-4; Кримінальний процес т.1-5

6

Ряди динаміки та їх застосування в правовій статистиці.

8

4

2
2

4

мультимедійна презентація

Кримінологія, т.1-4; Кримінальне право т.1-7, Актуальні проблеми кримінального права, т. 1-5,

7

Індекси в правовій статистиці.

8

22

6
Кримінологія, т.1-4; Кримінальне право т.1-7, Актуальні проблеми кримінального права, т. 1-5,

8

Вибіркове спостереження в правовій статистиці.

8

4

2
2

4

мультимедійна презентація

Кримінальне право т.1-7, Актуальні проблеми кримінального права, т. 1-5,

9

Статистичне вивчення зв”язку показників правової діяльності.

6

22

4

мультимедійна презентація

Кримінальне право т.1-7, Актуальні проблеми кримінального права, т. 1-5,
.

2

2 

Модульний контроль

2

2

 

 

 

Усього за модуль

90

30

14
14

60

 

 

 

Усього за семестр

90

30

14
14

60

 

 

 

Форма підсумкового контролю

Залік

 

 


Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом семеструМодуль 11)

ЗАЛІК

Поточний контроль 1 (ПК1)

модульний контроль (МК1)

Аудиторна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота

30

15

15

60

40

М1=ПК1+МК1≤100

Підсумкова оцінка у випадку складання заліку(П) =

40


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи, практики

для заліку

90-100

А

Відмінно

зараховано83-89

В

добре

75-82

С

68-74

D

задовільно

60-67

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка