Анотація навчальної дисципліни «Теорія і методологія географічної науки»Скачати 45.63 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір45.63 Kb.
Анотація навчальної дисципліни

«Теорія і методологія географічної науки»
1. Назва дисципліни – «Теорія і методологія географічної науки».

2. Лектор – доктор географічних наук, професор Нємець Костянтин Аркадійович.

3. Стату – нормативна.

4. Курс – 4, семестр 7.

5. Кількість: кредитів – 3, академічних годин – 108 (лекції – 24, практичні заняття – 24, самостійна робота – 60).

6. Попередні умови для вивчення – курс є нормативним у підготовці бакалаврів географії і базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні попередніх дисциплін (землезнавство, ландшафтознавство, фізична географія материків та океанів, соціальна географія, суспільна географія, геоморфологія, біогеографія, вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, фізика, інформатика, філософія, моделювання суспільно-географічних процесів тощо.

7. Опис курсу.

Мета – сприяти формуванню у майбутніх фахівців з географії основних понять, категорій, теорій географії, підготовка випускників університету до адекватного сприйняття нових актуальних проблем та напрямків подальшого прогресу системи географічних наук, навчити їх бачити та розуміти сутність географічних процесів та явищ.

Задачі:

 • сформувати у студентів сучасні знання про теоретичні основи, рівні знання і методологію географічної науки;

 • сформувати у студентів знання про об’єкт і предмет географії, зокрема суспільної географії;

 • сформувати у студентів вміння застосовувати методологічний потенціал географії у конкретних дослідженнях і вирішенні конкретних проблем;

 • сформувати у студентів компетентність стосовно використання сучасних методів і методології географічного дослідження для розробки комплексних територіальних, господарчих планів та проектів.

Зміст курсу: географія як система наук і об’єкт дослідження (поняття про методологію географічної науки, завдання географії в уявленні різних наукових шкіл, методологічні проблеми сучасної географії), основні прикладні теорії суспільної географії (теорія просторового розвитку в соціально-економічній географії, теорія взаємодії суспільства і природи, вплив географічного середовища на суспільство та перспективи розвитку географії в умовах глобалізації)

8. Форми та методи навчаннялекційна форма навчання: словесні методи (пояснення, бесіда, лекція), наочні методи (ілюстрація, демонстрація), індуктивний, дедуктивний методи, бінарні методи (словесно-інформаційний, словесно-проблемний, словесно-дослідницький); практично-семінарська форма навчання: репродуктивні (відповідь, дискусія), проблемно-пошукові (евристичний), дослідницькі, інтерактивні методи.

9. Форма організації контролю знань, система оцінювання – усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне); перевірка практичних робіт; поточне та підсумкове тестування.

10. Навчально-методичне забезпечення – опорні конспекти лекцій, організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів, Нємець К.А., Сегіда К.Ю. Теорія та методологія географічної науки: методичні вказівки для самостійної роботи студентів за напрямом підготовки «Географія» спеціальності «Економічна і соціальна географія». – Харків, 2012. – 24 с.

11. Мова викладання – українська.

12. Список рекомендованої літератури:

 1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь / Энрид Борисович Алаев. – М.: Мысль. – 1983. – 290 с.

 2. Анучин В. А. Географический фактор в развитии общества / В. А. Анучин // Науч. ред.
  В. И. Кулико. – М.: Мысль, 1982. – 334 с.

 3. Баранский Н. Н. Научные принципы географии: избранные труды / Н. Н. Баранский – М.: Мысль, 1980. – 239 с.

 4. Баранский Н. Н. Становление советской экономической географии: избранные труды /
  Н. Н. Баранский – М.: Мысль, 1980. – 287 с.

 5. Вернадский В. B. Философские мысли натуралиста / В. И. Вернадский. – М.: Наука, 1988. – 519 с.

 6. Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения / В. И. Вер-надский, А. А. Ярошевский, К. П. Флоренский. – 2-е изд. – М.: Наука, 1987. – 339 с.

 7. Гвоздецкий Н. А. Основные проблемы физической географии / Н. А. Гвоздецкий. – М.: Высш. шк. 1979. – 222 с.

 8. Герасимов И. П. Советская конструктивная география: Задачи, подходы, результаты /
  И. П. Герасимов. – М.: Наука, 1976. – 207 с.

 9. Геттнер А. География. Ее история, сущность и методы: перевод с нем. / А. Геттнер, Е. Торнеус, Н. Баранский, 1930. – 416 с.

 10. Дзенис З. Е. Методология и методика социально-эконом-географичеких исследований / З. Е. Денис. – Рига: Зинатне, 1980. – 262 с.

 11. Забелин И. М. Мудрость географии. 10 класс: книга для внеклассного чтения / И. М. Забелин. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с.

 12. Мороз С. А. Методология геологической науки: учебное пособие для вузов / С. А. Мороз,
  В. И. Оноприенко – К.: Вища школа, 1985. – 199 с.

 13. Немец К. А. Информационное взаимодействие природных и социальных систем: Мо-нография / К. А. Немец. – Х.: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2005. – 428 с.

 14. Немец Л. Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на примере Украины): Монография / Л. Н. Немец. – Х.: Факт, 2003. – 383 с.

 15. Олійник Я. Географічний простір як дослідницька парадигма в економічній і соціаль-ній географії / Я. Олійник, А. Степаненко // Часопис соціально-економічної географії. Міжрегі-он. зб. наук. праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2009. Вип. 2(1). – С. 5-27.

 16. Олійник Я. Б. Вступ до соціальної географії: Навчальний посібник / Я. Б. Олійник,
  А. В. Степаненко. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 204 с.

 17. Основы научных исследований. География / Под ред. проф. Н. Д. Пистуна и проф.
  Г. И. Швебса. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988. – 192 с.

 18. Паламарчук М. М. Економiчна i соцiальна географiя України з основами теорiї: Посiбник для геогр. вузiв /М. М. Паламарчук , О. М. Паламарчук, Мiжнародний фонд «Відро-дження»: Програма «Трансформацiя гуманiтарної освiти в Українi». – К.: Знання, 1998. – 416 с.

 19. Пилипенко І. О. Методики суспільно-географічних досліджень (на матеріалах Херсонської області): Навчальний посібник / І. О. Пилипенко, Д. С. Мальчикова. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007. – 112 с.

 20. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії: Навчальний посібник / М. Д. Піс-тун. – К.: Вища школа, 1994. – 156 с.
 1. Саушкин Ю. Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем: Пособие для учителей / Ю. Г. Саушкин. – М.: Просвещение, 1980. – 269 с.

 2. Саушкин Ю. Г. История и методология географической науки / Ю. Г. Саушкин. – М.: Издательство МГУ, 1976. – 423 с.

 3. Теория и методология географической науки: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 012500 «География» / М. М. Голубчик [и др.]. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 463 с.

 4. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.

 5. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: Підручник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2009. – 544 с.

 6. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

 7. Шаблій О. І. Математичні методи в економічній географії: Навчальний посібник для студентів географічних факультетів. – Львів, Вища школа. – 1984. – 136 с.

 8. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: Підручник / О. І. Шаблій – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка