Анотація навчальної дисципліни «Рекреаційне країнознавство»Скачати 94.45 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір94.45 Kb.
Анотація навчальної дисципліни

«Рекреаційне країнознавство»
1. Назва дисципліни – «Рекреаційне країнознавство».

2. Лектор – доцент Добровольська Наталія В’ячеславівна.

3. Статус – вибірковий.

4. Курс – 2 (рівень вищої освіти магістр), семестр – 3.

5. Кількість: кредитів – 5; академічних годин – 150 (в т.ч. лекції – 20, практичні заняття – 20‚ самостійна робота – 110).

6. Попередні умови для вивчення – курс тісно пов’язаний із суспільно-географічними дисциплінами «Рекреалогія», «Рекреаційна географія з основами екскурсознавства», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Географія світового господарства».

7. Опис курсу: Мета курсу – формування у студентів фахового світогляду стосовно геопросторових аспектів організації, розвитку і функціонування рекреаційно-туристичної сфери світу, розуміння її місця у світовій економіці та її впливу на національну економіку України.

Задачі курсу: засвоїти теоретико-методологічні основи досліджень рекреаційно-туристичної сфери світу; встановити природні та суспільно-історичні складові світового та національного рекреаційно-туристичного потенціалу; проаналізувати характерні риси та особливості геопросторової організації рекреаційно-туристичної сфери окремих регіонів світу; виявити основні проблеми та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної сфери світу.

Зміст курсу: Рекреаційно-країнознавча характеристика рекреаційних
макрорегіонів світу: Європейського, Близькосхідного, Південноазіатського, Азіатсько-Тихоокеанського, Американського, Африканського.

8. Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів згідно програми курсу.

9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – контроль знань здійснюється шляхом виконання практичних робіт, поточних контрольних робіт, екзамену.

10. Навчально-методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, презентації лекцій, бланки для виконання практичних робіт, бланки завдань поточного та підсумкового контролю.

11. Мова викладання – українська.

12. Список рекомендованої літератури:

Основна література

 1. Ільїна О.В. Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни / Луцький ін-т розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". — Луцьк : Терен, 2004. — 104 с.

 2. Смаль І.В. Рекреація і туризм: короткий тлумачний словник термінів і понять / Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2006. — 80с.

 3. Смаль І.В. Основи географії рекреації і туризму / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2004. — 264с.

 4. Бейдик О.О. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географія туризму): Роздавальний матеріал для студ. географ. фак. / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1993. — 56с.

 5. Бейдик О.О. Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : РВЦ "Київський ун-т", 1997. — 305с.

 6. Тімець О.В., Совгіра С.В. Основи рекреаційної географії. Природа, ресурсний потенціал регіонів: Навч. посіб. для студ.-геогр. пед. ун-тів. — К. : Науковий світ, 2005. — 254с.

 7. Шмагина В.В., Харичков С.К. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально- экономического развития / НАН Украины; Институт проблем рынка и экономико- экологических исследований. — О., 2000. — 70с.

 8. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география: Учеб.-метод. комплекс / Российская академия образования; Московский психолого-социальный ин-т. — М. : Флинта, 2005. — 494с.

 9. Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности / НАН Украины; Институт экономико-правовых исследований; Донецкий гос. ун-т. — Донецк : Юго-Восток, 2000. — 308с.

 10. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справ очник. – М.: Финанасы и статистика, 2003. – 368 с.

 11. Теория рекреалогии и рекреационной географии. – М.: Наука, 1992. – 178 с.

 12. Николаенко Д.В. Рекреационная география: Уч. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 208 с.

 13. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.П. Рекреационная география. – М. : МГУ, 1981. – 207 с.

 14. Ветрова Н.М. Экологическая безопасность рекреационного региона: монография / Национальная академия природоохранного и курортного строительства. — Симф.: РИО НАПКС, 2006. — 297c.

 15. Грейда Н.Б., Чижик В.В. Основи рекреаційного районування: Метод. вказівки для студ. Ін-ту фіз. культури та здоров'я / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки; Інститут фізичної культури та здоров'я. — Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. — 40с.

 16. Методология оценки рекреационных территорий / В.Ф. Данильчук, Г.М. Алейникова, А.Я. Бовсуновская, С.Н. Голубничая. – Донецк: ДИТБ, 2003. – 197 с.

 17. Горлачук В.В., В'юн В.Г., Сохнич А.Я., Качурець І.С. Сучасні проблеми управління землями природно-заповідного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. — Л. : НВФ "Українські технології", 2002. — 192с.

 18. Циншен Ван. Основы территориальной организации рекреационного хозяйства (современный подход к рекреационной географии). — О. : Астропринт, 2003. — 124с.

 19. Юткін В.М. Організаційно-економічний механізм розвитку рекреаційного комплексу Причорномор'я. — К. : ЗАТ "НІЧЛАВА", 2003. — 150с.

 20. Герасимчук З.В., Коленда Н.В., Черчик Л.М. Регіональна політика розвитку рекреаційного природокористування: механізми формування та реалізації / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк : Надстир'я, 2007. — 172с

 21. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – 395 с.

 22. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение: Уч. пособие. – М.: Советский спорт, 2001. – 288 с.

 23. Мацола В.І. Рекреаційно- туристичний комплекс України // НАН України. Інститут регіональних дослідженнь. – Львів, 1997. – 156 с.

 24. Яковенко И. М. Рекреационное природопользование: методология и методика исследований. — Симф. : Таврия, 2003. — 336с.

 25. Кравченко Наталія Олександрівна. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку. — Ніжин : МІЛАНІК, 2007. — 172c.

 26. Черчик Л.М. Оцінка рівня привабливості розвитку рекреаційного природокористування для регіонів України / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк : Видавничий центр ЛДТУ, 2006. — 120с.

 27. Геоекологія рекреаційних зон України. – К.: Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 1996. – 200 с.

 28. Страны мира: Справочник-путеводитель / Олег Анатольевич Хорошев (ред.-сост.). — 2-е изд. — Ростов н/Д. : Феникс, 2004. — 256с.

 29. Страны и народы мира: Энциклопедический справочник / В.Б. Гарин (сост.), В.В. Лисюченко (сост.). — Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. — 608с.

 30. Безуглий В.В. Економiчна i соцiальна географiя зарубiжних країн : навчальний посiбник для вузiв : / Вiталiй Вiкторович Безуглий . - К. : Академiя, 2005 . - 703 с.

 31. Страны мира: Энциклопедия / Д.И. Люри (науч.ред.). — М. : Олма-Пресс Образование, 2006. — 639с.


Допоміжна література

 1. Азар В. А. Экономика и организация туризма. — М.: Экономика, 1972. — 212 с.

 2. Баранов А. В. Социологические основы рекреалогии // Теорет. пробл. рекреационной географии. — М.: ИГАН СССР, ИПК РТЭО, 1989. — С. 24–4.

 3. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. — К.: Палітра, 1998. — 130 с.

 4. Веденин Ю. А. Динамика территориальных рекреационных систем. — М.: Наука, 1982. — 212 с.

 5. Веденин Ю. А., Мирошниченко К. П. Оценка природных условий для организации отдыха // Изв. АН СССР. — Сер. география. — 1969. — № 4.

 6. Гезгала Я. Туризм в народном хозяйстве. — М.: Прогресс, 1974. — С. 14–17.

 7. География рекреационных систем СССР / Под ред. В. С. Преображенского, В. М. Кривошеева. — М.: Наука, 1980.— С. 7–39.

 8. Географічна енциклопедія України: В 3 т. — К.: Укр. енцикл., 1989–1990.

 9. Градостроительные основы курортно-рекреационных районов СССР / В. Я. Городской, Т. Ф. Панченко, А. А. Мазуркевич и др. — М.: Стройиздат, 1990. — С. 10–61.

 10. Залесская Л. Курс ландшафтной архитектуры. — М.: Стройиздат, 1964. — 204 с.

 11. Здравницы профсоюзов Украины: Справочник. — К.: Тамед, 1997. — 301 с.

 12. Зорин И. В. Социально-экономическая программа долгосрочного развития рекреационных систем // Соц.-географические пробл. повышения эффективности туристско-экскурсионного обслуж. — Минск: БГУ, 1978. — С. 143–152.

 13. Зорин И. В., Вендина О. И. Моделирование циклов рекреационных занятий // Соц.-географические пробл. повышения эффективности туристско-экскурсионного обслуж. — Минск: БГУ, 1978. — С. 38–45.

 14. Зорин И. В., Кривошеев В. М. Население и рекреация // Окружающая среда и население. — М.: Статистика, 1981. — Вып. 35. — С. 60–71.

 15. Каваляускас В. П. Проблемы территориальной организации рекреационной деятельности // Теорет. пробл. рекреационной географии. — М.: ИГАН СССР, ИПК РТЭО ВЦСПС, 1989. — С. 68–80.

 16. Казанская Н. С., Лапина В. В., Марфенин Н. Н. Научно-географические основы планирования и организации территорий массового стационарного туризма // Вопр. географии. — М.: Наука, 1988. — С. 9–32.

 17. Котляров Е. А. География отдыха и туризма. — М.: Мысль, 1978. — С. 79–101.

 18. Крачило Н. Н. География туризма. — К.: Выща шк., 1987. — 208 с.

 19. Кривошеев В. М., Зорин И. В. Население и рекреация // Окружающая среда и народонаселение. — М.: Финансы и статистика, 1981. — С. 60–67.

 20. Культурно-досуговая деятельность: Учебник / Под ред. В. Жаркова. — М.: МГУК, 1998. — 372 с.

 21. Курорты: Энцикл. слов. — М.: Сов. энцикл., 1983. — 430 с.

 22. Лемешев М. Я., Щербина О. А. Оптимизация рекреационной деятельности. — М.: Экономика, 1986. — 160 с.

 23. Лобанов Ю. Н. Отдых и архитектура: будущее и настоящее. — Л.: Стройиздат, 1982. — 200 с.

 24. Мацола В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. — Львів: Ін-т регіональних дослідж., 1997. — 169 с.

 25. Мелик-Пашаев А. И., Марьяхина И. С. Принципы территориальной планировочной организации рекреационных территорий // Градостроительство. Теория и практика курортно-рекреационного строительства. — К.: Будівельник, 1980. — С. 69–75.

 26. Мироненко Н. С., Твердохлебов И. Г. Рекреационная география. — М.: МГУ, 1981. — С. 173–196.

 27. Моль А. Социодинамика культуры. — М.: Прогресс, 1973. — С. 117–211.

 28. Орлов А. С. Курортная зона: Социол. анализ. — М.: Наука, 1990. — 138 с.

 29. Орлов А. С. Труд и рекреация // Социол. исслед. — 1991. — № 10.

 30. Панченко Т. Ф. Проэктирование курортов и зон отдыха. — К.: Будівельник, 1983. — С. 8–11.

 31. Панченко Т. Ф. Планировочные аспекты формирования курортно-рекреационных систем // Градостроительство. — К.: Будівельник, 1978. — Вып. 24. — С. 32–37.

 32. Полторанов В. В., Слуцкий С. Я. Здравницы профсоюзов СССР: Курорты, санатории, пансионаты, дома отдыха. — М.: Профиздат, 1986. — 715 с.

 33. Преображенский В. С., Веденин Ю. А. Экология человека и организация рекреационной деятельности // Пробл. экологии человека. — М.: Наука, 1986. — С. 16–22.

 34. Преображенский В. С., Веденин Ю. А. География и отдых. — М.: Знание, 1971. — 47 с.

 35. Преображенский В. С., Веденин Ю. А. Рекреалогия как одно из направлений экологии человека // Вестн. АМН СССР. — М.: Медицина, 1989. — С. 32–43.

 36. Рекреационное использование территорий и охрана лесов / В. Б. Нефедова, Е. Д. Смирнова, В. П. Чижова, Л. Г. Швидченко. — М.: Лесная промышленность, 1980. — 128 с.

 37. Рекреационные системы / Под ред. Н. С. Мироненко, М. М. Бочарова. — М.: МГУ, 1986. — 156 с.

 38. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. — Львів: Світ, 1993. — 240 с.

 39. Саймондс Дж. Ландшафт и архитектура. — М.: Изд-во лит. по стр-ву, 1964. — 294 с.

 40. Свободное время и культура досуга. — Л.: Лениздат, 1977. — 83 с.

 41. Соколов Э. В. Свободное время и культура досуга. — Л.: Лениздат, 1977. — 207 с.

 42. Справочник по курортологии и курортотерапии / Под ред. проф. Ю. Э. Дашелова. — М.: Медицина, 1973. — 648 с.

 43. Стрельцов Ю. А. Общение в сфере свободного времени: Учеб. пособие. — М.: МГИК, 1991. — 116 с.


Інформаційні ресурси


 1. Державне агентство туризму і курортів України

www.tourism.gov.ua

 1. ВТО: Всесвітня туристична організація ООН

www.unwto.org

 1. ЮНЕСКО: Організація ООН з питань освіти, науки, культури

whc.unesco.org

 1. ООН (статистичний відділ):

Статистика міжнародний туристичних потоків, …

http://data.un.org

 1. Світова книга фактів Центрального розвідувального управління США (ЦРУ)

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

 1. Міждержавні економічні порівняння країн світу

www.nationmaster.com

 1. Туристична он-лайн бібліотека

www.tourlib.net

 1. Країнознавча туристична енциклопедія

www.countries.ru/

 1. Країнознавча туристична енциклопедія

www.country.turmir.com

 1. Країнознавча туристична енциклопедія

www.svit.ukrinform.ua

 1. Портал туристичних мандрівників

www.worldwidetour.ru

 1. Туристичний блог «Дивний Світ»

www.wonder-world.ru

 1. Музейна спадщина світу

www.worldmuseum.ru

 1. Світова база даних природоохоронних територій

www.wdpa.org

 1. Картографічна онлайн-енциклопедія природоохоронних територій світу

www.protectedplanet.net

 1. Система он-лайн замовлення туристичних послуг

www.booking.com

 1. Система он-лайн замовлення туристичних послуг

www.expedia.com

 1. Система он-лайн замовлення туристичних послуг

www.besthoteloffers.net

 1. Туристичний блог для «справжніх мандрівників»

www.tourblogger.ru

 1. Каталог туристичних подорожей «Світ туризму»

www.turbiz.turistua.com

 1. Каталог туристичних пропозицій

www.turistua.com

 1. Події світу туристичної індустрії

www.uatravel.com.ua

 1. Новини індустрії туристичного бізнесу

www.tourdream.net/

 1. Маркетинговий аналіз галузевих ринків, зокрема туристичного

www.euromonitor.com/travel-and-tourism/


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка