Анотація навчальної дисципліни „Адвокатури України”Скачати 210.4 Kb.
Дата конвертації13.11.2016
Розмір210.4 Kb.
Анотація

навчальної дисципліни „Адвокатури України”
На сучасному етапі розвитку державності України необхідні глибокі знання про систему повноважних органів, що виконують функцію захисту та надання правової допомоги.

„Адвокатура України” - одна з юридичних дисциплін, яка викладається у вищих навчальних закладах юридичного профілю. Ця дисципліна вивчає організацію, статус, порядок формування та основні функції адвокатури, компетенцію адвоката та форми її реалізації в різних судочинствах.

На відміну від багатьох інших юридичних дисциплін (цивільного, адміністративного, кримінального права та ін.), основою яких є стійкі, якісно однорідні суспільні відносини, що піддаються правовому регулюванню певним колом визначених правових норм (галуззю права), навчальна дисципліна „Адвокатура України” вивчає діяльність правозахисного органу в різних сферах правовідносин, а тому має ґрунтуватись як на засадах законодавства про адвокатуру і адвокатську діяльність, так і на базі галузевих правових інститутів, а також окремих положень тих чи інших галузей права - конституційного, адміністративного, кримінального процесуального, міжнародного та ін.

Особливість предмету „Адвокатура України” полягає в тому, що він потребує засвоєння змісту багатьох нормативно-правових актів різного рівня, починаючи з Конституції і законів України, норм міжнародного права, прецедентної практики Європейського суду з прав людини, кримінального процесуального права тощо.

Крім того, необхідно зазначити, що зараз в Україні триває процес реформування всієї правової системи, характерною рисою якого є постійне оновлення законодавства, у тому числі й того, що стосується організації і діяльності адвокатури. Сьогодні адвокати діють у правовому полі як нового Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», так і нового КПК України (2012 року). Все це вимагає постійного контролю за змінами у законодавстві за періодичними офіційними юридичними виданнями, в яких публікуються правові новели і проблеми практичної діяльності адвоката.

Програма вивчення навчальної дисципліни „Адвокатура України” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки „Бакалавр” напряму підготовки „Правознавство”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність суспільних відносин, які виникають у зв’язку з реалізацією функцій надання юридичної допомоги та захисту прав людини, дослідження законодавства щодо адвокатської діяльності, системи, структури, статусу та основних повноважень адвоката у кримінальному, цивільному та інших судочинствах.

Міждисциплінарні зв’язки полягають у зв’язку з такими навчальними дисциплінами як „Конституційне право”, „Теорія держави та права”, „Судові та правоохоронні органи України”, „Кримінальне право”, „Адміністративне право”, „Кримінальний процес”, „Цивільний процес”, „Господарський процес”, „Криміналістика”, „Захист у кримінальному процесі”, „Тактичні засади адвокатської діяльності” та ін.

Роль і значення навчальної дисципліни „Адвокатура України” полягає у всебічній та універсальній підготовці студентів до майбутньої професійної діяльності фахівця в галузі права через засвоєння загальновизначених правових принципів, опанування адвокатським інструментарієм, навчанню вміти самостійно аналізувати і правильно тлумачити законодавство, застосовувати на практиці основні адвокатські засоби. За цих умов набуті студентами знання та практичні навички не застаріють і при прийнятті нових нормативних актів.

Вивчення студентами дисципліни «Адвокатура України» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки, при якому вони повинні:

Знати:


 • історію зародження та розвитку інституту адвокатури;

 • законодавство, яке регулює адвокатську діяльність,

 • порядок формування, систему, склад і структуру органів адвокатури,

 • принципи організації і діяльності адвокатури;

 • вимоги, що висуваються до особи, яка прагне отримати статус адвоката та порядок отримання права на заняття адвокатською діяльністю;

 • компетенцію органів, які здійснюють функцію захисту та надання правової допомоги,

 • загальні положення правил адвокатської етики та міжнародні стандарти діяльності адвоката;

 • основні напрямки діяльності адвоката в різних галузях права.

Вміти:

 • застосовувати положення законодавства, що регулюють діяльність адвоката в Україні;

 • використовувати знання різних галузей права при наданні правової допомоги;

 • орієнтуватися в системі відносин: адвокат-колега; адвокат-клієнт; адвокат-суд.

- правильно тлумачити та застосовувати чинне законодавство при виконанні повноважень адвоката.

Структура дисципліни включає такі теми:

1. Поняття та сутність інституту адвокатури. Принципи здійснення адвокатської діяльності.

2. Організація адвокатської діяльності в Україні.

3. Правовий статус адвоката-захисника в кримінальному процесі.

4. Діяльність адвоката в цивільному процесі.

5. Адвокат у господарському судочинстві.

6. Участь адвоката в третейському суді.

7. Діяльність адвоката в адміністративному процесі.

Тематика та послідовність тем курсу „Адвокатура України” побудована таким чином, що вивчення матеріалу відбувається за правилами від загального до часткового, без розриву тем між собою, що дає можливість студентам більш якісно уявити співвідношення інституту захисту з іншими правовими інститутами та з’ясувати його місце в державі.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 год. / 3 кредита ECTS. Основними засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають модульний контроль і залік.
Тематичний план

навчальної дисципліни „Адвокатура України”


№ теми

Назви розділів і тем

Всього годин

Кількість годин
за видами занять

Самост.р. / індив.р.

Використання
ТЗН та інших дидактичних засобів

Взаємозв'язок
з іншими
дисциплінами

З НПП

Всього

Лекцій

Семінарів

Практ. заняття

Модульний контроль

1


Поняття та сутність інституту адвокатури. Принципи здійснення адвокатської діяльності

8


4


2


2


 

 

4


Лекція у форматі Power Point

Крим. процес - т. 2,32


Організація адвокатської діяльності в Україні

12


4


2


2


 

 

8


Лекція у форматі Power Point

СПОУ - т. 83


Правовий статус адвоката-захисника в кримінальному процесі

19


4


2

 

15


Лекція у форматі Power Point

Крим. процес - т. 3, 6. 7, 8, 114


Діяльність адвоката в цивільному процесі

19


4


2

 

15


Лекція у форматі Power Point

Цив. процес - т. 45


Адвокат у господарському судочинстві

14

4

2

 

10


Лекція у форматі Power Point

Господар.процес. - т. 3

6


Участь адвоката в третейському суді

8


4


2


2

 


 

4


Лекція у форматі Power Point

Господар.процес. - т. 3.

7


Діяльність адвоката в адміністративному процесі

8

4

2


 

4

Лекція у форматі Power Point

Адмін.процес - т. 7 

Модульний контроль

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

Усього за семестр

90

30

14

6

8

2

60

 

 

 

Форма підсумкового контролю

Залік

 

 Питання

для підготовки до підсумкового контролю


 1. Поняття і сутність інституту адвокатури та її завдання.

 2. Історія розвитку інституту адвокатури у світі.

 3. Історичний шлях розвитку адвокатури в Україні.

 4. Правове регулювання діяльності адвокатури.

 5. Місце адвокатури в правовій системі України

 6. Правові засади організації і діяльності адвокатури.

 1. Основні положення, що стосуються адвокатської діяльності, в Конституції України, міжнародних правових актах, рішеннях Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України.

8. Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність.

9. Організаційні форми діяльності адвокатури. 1. Види адвокатської діяльності.

 2. Правовий статус адвоката.

 3. Вимоги до особи, яка має намір займатися адвокатською діяльністю, та до адвоката.

 4. Адвокатська таємниця, її предмет та засоби забезпечення.

 5. Правила адвокатської етики та їх основні принципи.

 6. Дотримання норм адвокатської етики у відносинах адвоката з клієнтами.

 7. Дотримання норм адвокатської етики у відносинах адвоката з органами досудового розслідування, іншими державними органами та посадовими особами.

 8. Дотримання норм адвокатської етики в суспільній, науковій та публіцистичній діяльності адвоката.

18. Дотримання норм адвокатської етики у відносинах адвоката з судом.

19. Професійні права адвоката. 1. Професійні обов’язки адвоката.

 2. Помічник адвоката та його статус.

 3. Соціальні права адвоката та його помічника.

 4. Оплата праці адвоката та його помічника.

 5. Гарантії адвокатської діяльності.

 6. Підстави і порядок зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

 7. Дисциплінарна відповідальність адвоката.

 8. Відносини адвокатури з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування.

 9. Об’єднання адвокатів.

 10. Порядок реєстрації адвокатських об’єднань.

 11. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, її завдання, склад, порядок формування та повноваження.

 12. Кваліфікаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її завдання, повноваження, порядок роботи.

 13. Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її завдання, повноваження, порядок роботи та розгляду справ про дисциплінарну відповідальність адвоката, зупинення та припинення адвокатської діяльності.

 14. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, її завдання, склад, порядок формування, повноваження та розгляд скарг на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

 15. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави. Особливості статусу адвоката іноземної держави.

 16. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VII Конгресом ООН по запобіганню злочинам 1 серпня 1990 року).

 17. Забезпечення у кримінальному процесі підозрюваному, обвинуваченому права на захист.

 18. Поняття захисника у кримінальному провадженні. Загальні правила участі адвоката-захисника у кримінальному провадженні.

 19. Порядок запрошення і призначення захисника в кримінальному провадженні.

 20. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.

 21. Відмова від захисника і його заміна в кримінальному провадженні.

 22. Участь адвоката при проведенні досудового розслідування, його права та обов’язки.

 23. Участь адвоката під час судового провадження в суді першої інстанції, його права та обов’язки.

 24. Захисна промова адвоката, її зміст і значення.

 25. Участь адвоката під час провадження в апеляційній інстанції.

 26. Участь адвоката під час провадження в касаційній інстанції.

 27. Адвокат як представник потерпілого у кримінальному провадженні.

 28. Адвокат як представник цивільного позивача, відповідача в кримінальному провадженні.

 29. Поняття представництва в суді та його види.

 30. Правова природа здійснення адвокатом представництва.

 31. Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі.

 32. Порядок оформлення повноважень адвоката на здійснення представництва в цивільному процесі.

 33. Підготовка адвоката до участі в розгляді цивільних справ.

 34. Участь адвоката при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції.

 35. Участь адвоката при перегляді судових рішень.

 36. Правова регламентація і підстави участі адвоката у господарському судочинстві.

 37. Участь адвоката в ході досудового врегулювання та вирішення господарських спорів.

 38. Підготовка до розгляду справи в господарському суді.

 39. Участь адвоката при розгляді справ в господарському суді.

 40. Участь адвоката при перегляді рішень господарських судів.

 41. Правова регламентація і підстави участі адвоката у третейському суді.

 42. Підготовка до розгляду справи в третейському суді.

 43. Участь адвоката у третейському суді.

 44. Правова регламентація і підстави участі адвоката у розгляді справ про адміністративні правопорушення.

 45. Підготовка до розгляду справи про адміністративні правопорушення.

 46. Участь адвоката при розгляді справ про адміністративні правопорушення.

 47. Участь адвоката при перегляді рішень у справах про адміністративні правопорушення.


Рекомендована література
Основні нормативні акти:


 • Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. (статті 29, 59, 62, 63, п.14 ст. 92, 129).

 • Акти міжнародного права:

 1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К.,1992 р. - С. 18-24.

 2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966р. // У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К., 1992 р. - С. 36-62.

 3. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. // Рада Європи, Страсбург, 1995 р.

 4. «Основні положення про роль адвокатів» // VIII Конгрес ООН, Нью-Йорк, серпень 1990 р.

- закони:

1. Господарський процесуальний кодекс України. - К., 2003.

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 41-42, 43, 44-45. - ст. 529.

3. Закон України № 5076- VI від 5 липня 2012 року «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

4. Закон України „Про безоплатну правову допомогу” // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577.

5. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» // Урядовий кур’єр. - 2006. - № 60. - С. 18.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Офіційне видання. - К., 2004.

7. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р.

8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.

9. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. - К., 2004.

- підзаконні акти:

1. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною асоціацією адвокатів) // Адвокат. - 1996. - № 1.

2. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. Затв. наказом Генерального прокурора України № 69 від 17 серпня 2012 року.

3. Правила адвокатської етики від 17 листопада 2012 року.- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного):

1. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-17/2000 за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16.11.2000 р. за № 13-рп/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 47. - Ст. 2045.

2. Рішення Конституційного Суду України, прийняте 30 вересня 2009 року у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) // Офіційний сайт Конституційного Суду України www.ccu.gov.ua.

1.5.1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 8 „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві” // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К., 2004.


Підручники:


 1. Кучерена А.Г. Адвокатура. Учебник / А.Г. Кучерена. - М.: Юристь, 2004. - 351 с.

 2. Лубшев Ю.Ф. Курс адвокатского права: Учебник. 2-е издание / Ю.Ф. Лубшев.М.: ООО «Профобразование», 2004. - 392 с.

 3. Святоцький О.Д. Адвокатура України / Святоцький О.Д., Михеєнко М.М. - Київ, 1997. - 224 с.

 4. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. Захарова, В.Я. Карабань, В.С. Ковальський (кер. авт. кол.) та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 376с.

 5. Фіолевський Д.П. Адвокатура: Підручник / Д.П. Фіолевський. - К.: Алетра; Прецедент, 2006. - 486 с.


Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:


 1. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. 2-е изд., испр. / М.Ю. Барщевский. - М.: Профобразование, 2000. - 312 с.

 2. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам / А.Д. Бойков. - М.: Изд-во «Юрид. лит-ра», 1978. - 176 с.

 3. Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве / Т.В. Варфоломеева. - К.: Институт адвокатуры, 1998. - 204 с.

 4. Гаррис Р. Школа адвокатуры: Пер. с англ. П. Сергеича / Р. Гаррис. - Тула: Автограф, 2001. - 352 с.

 5. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: Навчальний посібник / І.Ю. Гловацький. - Київ: Атіка. - 2003. - 352 с.

 6. Защита по уголовному делу. Пособие для адвокатов / Живулина Т.Л., Львова Е.Ю., Резник Г.М. / Под ред. Е.Ю. Львовой. - М.: Юристъ, 1999. - 216 с.

 7. Кореневский Ю.В. Участие защитника в доказывании по новому уголовно-процессуальному законодательству: Прак. пособие / Ю.В. Кореневский, Г.П. Падва. - М.: Юристь, 2004. - 159 с.

 8. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні та в суді першої інстанції / Т.В. Корчева. - Харків, 2007. - 200 с.

 9. Кузнецов Н. Право защитника собирать доказательства: сущность и пределы / Н. Кузнецов, С. Дадонов // Российская юстиция. - 2002. - № 8. - С. 32-33.

 10. Макарова З.В. Профессиональная защита подозреваемых, обвиняемых / З.В. Макарова. - С.-Пб.: «Юридический центр Пресс», 2008. - 336 с.

 11. Медведчук В.В. та ін. Історія адвокатури України (2-ге видання) К., 2002.

 12. Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб. / Т.Б. Вільчик, О.М. Овчаренко, А.В. Іванцова та ін.; за заг. ред. І.Є. Марочкіна. - Х.: Право, 2014. - 392 с.

 13. Плевако Ф.Н. Избранные речи / Ф. Плевако. - Тула, 2000. - 640 с.

 14. Прилуцький С.В. Адвокатура як інститут громадянського суспільства в умовах становлення правової держави // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 12. - С. 47-55.

 15. Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века. - Тула: Автограф, 1997. - 816 с.

 16. Сафулько С. Українська адвокатура: в очікуванні вчорашнього дня // Право України. - 2010. - № 3. - С. 133-139.

 17. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. - К., 1997.

 18. Судові промови адвокатів України. - К.: Ред. журн. «Адвокат», 2000. - 216 с.

 19. Судові промови адвокатів України: Редколегія: Медведчук В.В. (голова) та інші. - К.,2008.

 20. Сучасні системи адвокатури (За редакцією Святоцького О.Д.). - К., 1993.

 21. Хотенець В.В. Правовий статус адвоката в Україні: автореферат дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / В.В. Хотенець. - Х., 2002. - 19 с.

 22. Чайка В.А. Участь захисника на досудовому слідстві: автореферат дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / В.А Чайка. - Х., 2008. - 19 с.

 23. Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: Учебное пособие / А.М. Чашин. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 272 с.


Монографії та інші наукові видання:


 1. Алейников Г. Збирання доказів адвокатом-захисником в досудовому слідстві. Право чи обов’язок? / Г. Алейников // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 2. - С. 99-101.

 2. Алейников Г. Принцип змагальності та діяльність адвоката-захисника щодо збирання доказів у досудовому слідстві / Г. Алейников // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 1. - С. 87-89.

 3. Алейников Г. Про надання права самостійної діяльності адвоката-захисника по збиранню доказів у кримінальному процесі / Г. Алейников // Право України. - 2002. - № 10. - С. 100-104.

 4. Бірюкова А.М. Адвокатура - інститут правової держави / А.М. Бірюкова // Адвокат. 2004. - № 3. - С. 12-13.

 5. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. - 2005. - № 1. - С. 49.

 6. Бірюченський О.Т. Проблеми забезпечення права особи на захист у кримінальному судочинстві / О.Т. Бірюченський // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 6 (16). - С.47- 49.

 7. Бобрик В., Новосельцев І. Адвокат-іноземець в Україні та адвокат-українець за кордоном: реалії чи перспективи // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 139-142.

 8. Борзих Н.В. Діяльність захисника на досудових стадіях кримінального процесу та при судовому розгляді справи: монографія / Н.В. Борзих. - Донецьк: „Ноулідж”, 2010, - 113 с.

 9. Борзих Н.В. Проблемні питання надання юридичної допомоги адвокатом за призначенням // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2006. - Спеціальний випуск № 1 (28). - С. 87-93.

 10. Варфоломеєва Т. Процесуальні, криміналістичні та етичні аспекти захисту / Т. Варфоломеева // Вісник Академії правових наук України. - 2002. - № 3 (30). - С. 142-145.

 11. Головатий С. Нові можливості щодо захисту прав людини в Україні / С. Головатий // Практика Європейського Суду з прав людини: Рішення. Коментарі. - 1999. - № 1. - С.11.

 12. Гончаренко В.Г. Про призначення судової експертизи адвокатом / В.Г. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури України, 2008. - № 3 (13). - С. 5-10.

 13. Гончаренко С. Професійні права адвоката і гарантії адвокатської діяльності у контексті прецедентного права Європейського суду з прав людини / С. Гончаренко // Адвокат. 2005. - № 7. - С. 31-47.

 14. Гончаренко С. Професійні права адвоката: Європейські стандарти / С. Гончаренко // Адвокат, 2002. - № 6. - С. 19-22.

 15. Грошевий Ю.М. Міжнародні стандарти захисту особи у кримінальному судочинстві / Ю.М. Грошевий // Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. Харків, 1-2 грудня 2005 року. Національна юр. академія України ім. Ярослава Мудрого / Гол. ред. В. В. Сташис. - Х.; К.: ЦНТ “Голак”, 2006. - С. 13-20.

 16. Жуковська О.Л. Професійні права адвокатів у контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини / О.Л. Жуковська // Адвокат, 2002. - № 5. - С. 54-55.

 17. Коста Ж.П. Роль національних судів та інших органів державної влади у захисті прав людини в Європі / Ж.П. Коста // Право України. - 2011. - № 7. - С. 11-15.

 18. Кронов Е.В. Адвокатский запрос в уголовном процессе / Е.В. Кронов // Российская юстиция. 2008. - № 2. - С. 43-46.

 19. Лукашевич В.Г. Використання практики Європейського суду з прав людини під час здійснення правосуддя в Україні / В.Г. Лукашевич, П.П. Узунова // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. - Запоріжжя: Запорізький національний університет. - 2006. - № 3. - С. 142-146.

 20. Маланчук П. Юридичний механізм реалізації права на захист у кримінальному процесі: проблеми і практика / П. Маланчук // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 9. - С. 87-94.

 21. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: Монографія / В.Т. Маляренко. - Київ: „Ін Юре”, 2004. - 544 с.

 22. Маляренко В.Т. Про сумні тенденції в розвитку інституту захисту в Україні // Адвокат, 2008, № 1-2.

 23. Мочкош Я. Захист на слідстві (проблеми та пропозиції) / Я. Мочкош // Право України. - 1995. - № 8. - С. 34 -36.

 24. Омельченко Т.В. Конституційне право особи на правову допомогу і його реалізація на досудових стадіях кримінального процесу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «кримінальний процес, та криміналістика; судова експертиза» / Т.В. Омельченко. - Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2004. - С. 1-17.

 25. Письменний Д.П. Реалізація функції захисту в чинному Кримінально-процесуальному кодексі України / Д.П. Письменний // Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві. - К: Академія адвокатури України, 2002. - С. 43-46.

 26. Письменний Д.П. Сучасні проблеми обвинувачення та захисту в кримінальному судочинстві України / Д.П. Письменний // Доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції «Тактика, методика, етика захисту та представництва». - К: Академія адвокатури України, 2003. - С. 40-42.

 27. Погорецький М.А. Захисник - суб’єкт доказування у кримінальному процесі України / М.А. Погорецький // Доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції «Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві». - К: Академія адвокатури України, 2002. - С. 27-30.

 28. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному процесі на сучасному етапі / В.О. Попелюшко // Адвокат. - 2008. - № 8. - С. 7-12.

 29. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В.О. Попелюшко. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. - 634 с.

 30. Святоцька В. Адвокатура України крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС / В. Святоцька // Право України. - 2012. - № 1-2. - С. 375-379.

 31. Святоцька В. Практика Європейського Суду з прав людини у діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти / В. Святоцька // Право України. - 2011. - № 7. - С. 111-114.

 32. Святоцький О., Шевченко М. Адвокатура Республіки Білорусь //Право України, 2003, № 7.

 33. Сірий М.І. Українська модель здійснення судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу / М.І. Сірий // Адвокат. - 2005. - № 9. - С. 6-8.

 34. Сліпченко В.І. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на формування положень нового КПК України / В.І. Сліпченко // Новації кримінально-процесуального законодавства. - Дніпропетровськ: Асоціація адвокатів України. 2012. - С. 9-23.

 35. Сурдукова О.В. Адвокатське розслідування як інститут кримінально-процесуального права / О.В. Сурдукова // Вісник Академії адвокатури України. - К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2005. - Вип. 4. - С. 97-103.

 36. Сухоруков О. П’ять кроків реформування адвокатури / О. Сухоруков // Юридична газета. 2005. - № 14(50), 23 липня.

 37. Таращук О. Міжнародно-правові засади забезпечення права на безоплатну юридичну допомогу у кримінальному процесі України / О. Таращук // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 2 . - С. 153-154.

 38. Тертишник В.М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: Монографія / В.М. Тертишник. - Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009. - 404 с.

 39. Тертишник В.М. Захисник у змагальному кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 12. - С. 90-95.

 40. Тертишник В. Суд присяжних: ростки і суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України / В. Тертишник // Право України. - 2012. - № 7. - С. 274-278.

 41. Тесленко М. Право кожного бути вільним у виборі захисника своїх прав / М. Тесленко // Право України. - 2002. - № 3. - С. 55-58.

 42. Титов А.М. Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві: Монографія / А.М. Титов. - Донецьк, 2005.

 43. Шевчук С. Європейський суд з прав людини та українська судова система: необхідність узгодження судової практики / С. Шевчук // Право України. - 2011. - № 7. - 88-91.

 44. Шибіко В.П Участь захисника у забезпеченні права обвинуваченого на доступ до правосуддя / В. П. Шибіко // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару [«Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення» ]. - Х., 2006. - С. 42-43.

 45. Шиян А.Г. Вільний вибір захисника своїх інтересів - невід’ємне право обвинуваченого / А.Г. Шиян // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2000. - № 2. - С. 140-149.

 46. Шрамко Ю. Конституційне регулювання інституту безоплатної правової допомоги в країнах СНД і Балтії (порівняльний аналіз) / Ю. Шрамко // Віче. - 2009. - № 5 (242). - С. 41-43.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка