Андріїв Василь Михайлович професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, доктор юридичних наук робоча програмаСторінка1/6
Дата конвертації09.05.2017
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Юридичний факультет

Кафедра трудового права та права соціального забезпечення

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________20__ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

для студентів

галузь знань - 0304 «Право»

напрям підготовки - 8.030401 «Правознавство»

спеціалізація «Трудове право»

КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми трудового права України» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«____» ______________ 2013 року – 54 с.

Розробник:

Андріїв Василь Михайлович

професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, доктор юридичних наук

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми трудового права України» затверджена на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Протокол № від «4» листопада 2013 року

Завідувач кафедри трудового права та

права соціального забезпечення _____________ Іншин М.І.

«5» листопада 2013 року

Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету

Протокол № 2 від «21» листопада 2013 року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«21» листопада 2013 року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О

«___» __________ 20___ року

© Андріїв В.М., 2013ВСТУП

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми трудового права України» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», галузі знань «Право», спеціальності 8.030401 «Правознавство», спеціалізації «Трудове право».

Дана дисципліна викладається студентам 1 курсу денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання – 134 годин, (4 кредитів ECTS) зокрема з них лекцій – 34 год., практичних – 34 год., самостійної роботи – 76 год. Форма підсумкового контролю – іспит.

Мета дисципліни – полягає в поглибленні теоретичних знань у сфері правового регулювання трудових відносин і формуванні у студентів практичних навичок застосування правових норм, що регламентують ці відносини.

Завдання

теоретична підготовка студентів з питань: • загальнотеоретичних аспектів системи трудових прав;

 • теоретико-правових проблем розвитку трудового права України;

 • правових аспектів соціального діалогу в сфері праці;

 • організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці;

 • окремі проблеми регламентації праці в трудових правовідносинах.

Структура курсу. Курс складається з 2 модулів та 17 тем.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повиненЗнати:

 • положення доктрини трудового права, Конституції України, міжнародних актів, Кодексу законів про працю України, положення Законів України, підзаконних актів, актів узагальнення судової практики та інших;

 • загальнотеоретичні аспекти системи трудових прав;

 • теоретико-правові проблеми розвитку трудового права України

 • теоретичні та практичні проблеми сфери чинності трудового законодавства в сучасних умовах;

Вміти:

 • самостійно опрацьовувати наукову літературу, застосовувати міжнародні норми законодавства про працю, аналізувати судову практику, робити обґрунтовані висновки;

 • готувати експертні висновки по спірних питаннях, виконувати тестові завдання, виконувати інші види самостійної роботи;

 • давати аргументовані морально-правові оцінки аналізуючи ситуаційні завдання на практичних заняттях.

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму). Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми трудового права України» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право», спеціалізації «Трудове право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна належить до переліку спецкурсів, яка викладається у 2 семестрі 1 курсу денної форми навчання.Зв’язок з іншими дисциплінами.

Вивчення «Актуальних проблем трудового права України» ґрунтується на системі здобутих знань з курсу загальної логіки, історії держави та права, теорії права, трудового права, конституційного права, цивільного права, права соціального захисту та ін.Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-7, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 8-17. Обов’язковим для іспиту є відвідування лекцій та практичних занять, вирішення ситуаційних задач, виконання встановлених програмою всіх видів самостійної роботи.
Оцінювання за формами контролю: (як приклад)
ЗМ1

ЗМ 2

Min. 10 балів

Max. 20 балів

Min. 10 балів

Max. 20 балів

Усна відповідь

1

3

1

3

Доповнення

1

2

1

2

Вирішення задач

2

3

2

3

Написання рефератів

3

5

3

5

Модульна контрольна робота 1

2

5Модульна контрольна робота 22

5

3” мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 10 балів для одержання заліку обов’язково необхідно виконати всі види самостійних робіт до іспиту.У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. Додаткові бали можуть бути зараховані студентам впродовж семестру за рахунок виконання ними індивідуальних та самостійних завдань, визначених викладачам.
При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

Іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10

40

60

Максимум

20

20

60

100


При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».


Шкала відповідності

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка