«Аналіз нормативних документів з викладання ім та навчально-методичних комплексів з am»Скачати 325.46 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір325.46 Kb.
Лабораторна робота № 1-а

Аналіз нормативних документів з викладання ІМ та навчально-методичних комплексів з AM. Аналіз вправ НМК.

Підтема: «Аналіз нормативних документів з викладання ІМ

та навчально-методичних комплексів з AM»Мета: Ознайомитися з чинними програмами з ІМ та підручниками і НМК з англійської мови.

Завдання:

- Проаналізувати структуру та зміст чинних програм з ІМ.

- Визначити динаміку розвитку мовленнєвих умінь учнів по класах.
- Порівняти різні методичні концепції, на базі яких створено чинні підручники з АМ.

- Оволодіти схемою аналізу НМК.План обговорення

1. Програми з іноземних мов для середніх загальноосвітніх шкіл. • Конспект самостійного опрацювання теми.

 • Державний освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта) V- IX кл. (Проект, 2 редакція) /Під ред. С.Ю.Ніколаєвої. - К.: Ленвіт, 1998. - С. 5-21

 • Методика ... 1999.-С. 7-9; 13-14.

 • Чинні програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 класи.

 • Тітова В.М. Вимоги до рівня володіння іноземною мовою випускникам середніх навчальних закладів //Іноземні мови. - 1999. - № 4. - С. 11-14.

Ознайомтесь із структурою програми. Вивчіть пояснювальну записку, випишіть формулювання цілей навчання іноземних мов, розкрийте різні компоненти мети навчання ІМ.

Узагальніть динаміку розвитку мовленнєвих умінь учнів по класах з аудіювання, говоріння, читання та письма в таблицях (див. зразки таблиць після практичного завдання).

• Чинні програми для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови. 1-11 класи.

Ознайомтесь із структурою та змістом програми для шкіл з поглибленим вивченням AM. Порівняйте вимоги цієї програми з вимогами попередньої програми.

2. Навчально-методичні комплекси з англійської мови для середньої школи. Базовий та альтернативні підручники.

• Методика ... 1999. - С. 56-57.

Ознайомтесь із складом різних НМК з англійської мови; визначте їх призначення і проаналізуйте структуру компонентів НМК.

3. Методичні концепції, закладені в сучасних підручниках з англійської мови. • Плахотник В.М., Мартынова Р.Ю. Обучение английскому языку на начальном этапе в средней школе. - К., 1990. - С. 25-30.

 • English through Communication. Книжка для вчителя. 5 кл. /Кол. авторів під керівн. Скляренко Н.К. - К.: Освіта, 1996. - С. 3-8.

 • Soars J. and L. Headway. Student's Book. Pre-lntermediate. - Oxford Universal Press, 1997.-143 p.

Ознайомтеся з методичними концепціями згаданих авторів. Порівняйте їх та висловіть свою думку щодо кожної з них.
Практичні завдання

Проаналізуйте зміст кількох підручників з англійської мови з точки зору реалізації загальнометодичних принципів та відповідності вимогам до сучасних підручників: земної мови.

Зробити такий аналіз вам допоможуть публікації:


 • Шерстюк О.М. Як аналізувати сучасний підручник //Іноземні мови. - 1999. -№ 3. - С. 65-68.

 • Бориско Н.Ф. Диалог культур и содержание материалов учебно-методического комплекса //Іноземні мови. - 1999. - № 2. - С. 53-58.

 • Бим И.Л., Афанасьєва О.В., Радченко О.А. К проблеме оценивания современного учебника иностранного языка //ИЯШ. - 1999. - № 6. - С. 13-17.

Таблиці для заповнення

Говоріння


Діалогічне мовлення

Монологічне мовлення
Клас

Вміння

Обсяг діалогу

Вміння

Обсяг монологу
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12Письмо
Клас

Вміння

Обсяг письмового висловлювання
2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


Аудіювання
Клас

Вміння

Тривалість звучання

Довжина фраз

Процент незнайомих слів
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Читання

Клас

Вміння

Обсяг тексту

Процент

незнайомих

слів

Швидкість читання

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Додаткова література

 • Береговская Э.М. Проблемы интеграции и адаптации зарубежного учебника // ИЯШ. -1998.-№6.-С. 25-28.

 • Гальскова Н.Д. и др. Программа по иностранному языку: Новые подходы к конструи­рованию //ИЯШ. - 1990. - № 4. - С.8-13.

 • Плахотник В.М. Навчання іноземних мов у середній школі: концепція та її реалізація -//Іноземні мови. - 1995. - № 1. - С 9-13.

 • Скляренко Н.К. Як навчати сьогодні іноземних мов. (Концепція) //Іноземні мови. - 1995.-№1.-С. 5-9.

 • Dubin F., Olshtain E. Course Design. - Cambridge University Press, 1991. - P. 23-39

 • Hadley A.O. Teaching Language in Context. - Heinle and Heinle Publishers, 1993. - P. 41 - 120.

 • Nunan D. The Learner-Centred Curriculum. - Cambridge University Press, 1988. - P. 10-41

 • Статті з журналу «Іноземні мови».

 • Статті з журналу «Иностранные языки в школе».


Лабораторна робота № 1-б

«Аналіз вправ навчально-методичних комплексів з ІМ»

Мета: Навчитися аналізувати вправи для навчання ІМ.

Завдання:

 • Поглибити розуміння понять "вправа" та "система вправ".

 • Ознайомитися з критеріями класифікації вправ для навчання ІМ.

 • Навчитися визначати тип і вид вправи.

 • Оволодіти вмінням аналізувати вправи для навчання ІМ.

План обговорення

1. Поняття "вправа" та структура "вправи". • Конспект лекції.

 • Методика ... 1999. -С. 64-65.

 • Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мов­леннєвих навичок і вмінь //Іноземні мови. - 1999. - № 3. - С. 3-8.

2. Класифікація вправ для навчання іноземних мов.

 • Конспект лекції.

 • Методика ... 1999. - С 65-69.

 • Методика навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах у табли­цях /За ред. С.В.Гапонової. - К.: Ленвіт, 1999. - С 6,8.

 • Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. Обучение речевой деятель­ности на английском языке. - К.: Рад. школа, 1988. - С. 11-15.

Опрацювавши вказані джерела, назвіть типи вправ за основними критеріями охарактеризуйте кожен з типів, звертаючи особливу увагу на різницю між некомунікативними (мовними), умовно-комунікативними (умовно-мовленнєвими) та комуніка­тивними (мовленнєвими) вправами.

3. Система вправ та її структура. • Конспект лекції.

 • Методика ... 1999. - С 68-71.

Випишіть визначення поняття "система вправ" та компоненти загальної системи вправ.

Практичні завдання

а). Проаналізуйте вправи одного з циклів підручників англійської мови В.М.Плахотника та Р.Ю.Мартинової для 5 та 8 класів; НМК "English through Communica­tion" (авт. колектив під кер. Н.К.Скляренко) для 5 та 8 класів, користуючись табли­цею класифікації вправ.

б). Розробіть власні приклади вправ згідно з класифікацією вправ для навчання ІМ

Додаткова література


 • Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М.: Про­свещение, 1985.-С. 108-116; 152-158.

 • Скалкін В.Л. Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення. - К.: Рад. школа 1978.-128 с.

 • Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. - М.: Просве­щение, 1986.-С. 55-59.

 • Ur P. A Course in Language Teaching. - Cambridge University Press, 1997. - P. 19-33.

 • Статті з журналу «Іноземні мови».

 • Статті з журналу «Иностранные языки в школе».


Лабораторна робота № 2-а

«Урок іноземної мови»

Мета: Оволодіти знаннями про урок іноземної мови як основну форму навчально-виховного процесу з цього предмета і вміннями визначати його цілеспрямованість, структуру, цілісність та змістовність.

Завдання.

Навчитися: • визначати типи та цілі уроків ІМ, методичні прийоми і засоби навчання;

 • аналізувати цикли уроків у підручниках ІМ для середньої школи;

 • аналізувати і планувати фрагменти уроків з ІМ.

Питання для опрацювання

1. Вимоги до уроку ІМ. • Конспект лекції

 • Методика ... 1999. - С 237-242.

 • Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник /Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. - М.: Высшая школа, 1982. - С. 320-328.

 • Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в школе. - М.: Просвещение, 1991. — С. 188-203.

Опрацювавши вказані джерела, будьте готові визначити сутність уроку ІМ як основної одиниці навчального процесу і вимоги до уроку ІМ, що випливають з цілей, змісту і технології навчання цього предмета у школі.

2 Типи і структура уроків ІМ. • Конспект лекції

 • Методика ... 1999. - С 242-249.

 • Методика обучения ... Вказ. праця. - С. 328-335.

 • Рогова Г.В. и др. ... Вказ. праця. - С 208-215.

Випишіть методичні принципи, які реалізуються на уроці ІМ і будьте готові проана­лізувати їх. З'ясуйте, як забезпечується мотивація навчальної діяльності учнів на уроці ІМ. Визначте різницю між суто мовленнєвими і комбіновано-мовленнєвими уроками ІМ. Зверніть увагу на структуру уроків ІМ.

Схема загального аналізу уроку

 1. Цілеспрямованість уроку:

 1. визначити тему уроку, місце уроку в ситуативно-тематичному циклі, тип уроку;

 2. назвати цілі уроку: практичну, освітню, розвиваючу, виховну;

 3. встановити відповідність поставлених цілей місцю уроку в ситуативно-тематичному циклі і типу уроку.

 1. Структура і зміст уроку:

 1. назвати етапи уроку в їх послідовності;

 2. встановити відповідність прийомів навчання основним цілям уроку;

 3. оцінити раціональність співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ;

 4. назвати допоміжні засоби навчання, що використовувались, оцінити їх доцільність та ефективність;

 5. визначити розвиваючу, освітню, виховну цінність мовленнєвого матеріалу уроку і вправ, їх відповідність віковим інтересам учнів.

 1. Активність учнів на уроці:

 1. визначити основні форми взаємодії вчителя та учнів на уроці, їх місце (на якому етапі, для вирішення яких завдань) та ефективність;

 2. окреслити прийоми стимулювання мовленнєвої та розумової активності учнів.

 1. Мовленнєва поведінка вчителя:

 1. визначити відповідність мовлення вчителя мовній нормі, його адаптованість до рівня мовної підготовки учнів і вимог шкільної програми;

 2. оцінити чіткість і доступність формулювання вчителем завдань та зверненість його мовлення до учнів;

 3. обгрунтувати доцільність використання вчителем рідної мови на уроці;

 4. встановити співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці.

 1. Результативність уроків:

 1. назвати, чого навчились учні на уроці;

 2. визначити відповідність рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям;

 3. оцінити об'єктивність та мотиваційний потенціал виставлених учителем оцінок.


Схема поглибленого аналізу уроку

І. Цілеспрямованість уроку:

 1. визначити практичну, освітню, розвиваючу, виховну цілі уроку;

 2. встановити відповідність цілей уроку його місцю в ситуативно-тематичному циклі, типу уроку та ступеню навчання.

ІІ. Структура і зміст уроку:

1) назвати етапи уроку;

2)співвіднести їх послідовність і розподіл часу з поставленими цілями та віковими особливостями учнів і конкретними умовами навчання;

3) дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку.А. Початок уроку:

 • визначити форму проведення, оцінити мотиваційний потенціал та відповідність віковим особливостям і рівню мовної підготовки учнів;

 • сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити їх зв"язок з цільовою установкою уроку;

 • обгрунтувати відповідність використаних прийомів поставленим цілям;

 • оцінити ефективність використаних засобів навчання;

 • охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя.

Б. Основна частина уроку (з урахуванням наявності конкретних ланок уроку):

а) подача нового мовного матеріалу:

 • визначити адекватність прийомів навчання етапам формування мовленнєвих навичок, труднощам засвоєння даного матеріалу і рівню підготовки учнів;

 • оцінити вмотивованість та мовленнєву спрямованість подачі мовного матеріалу, забезпеченість мовленнєвої та розумової активності учнів;

 • назвати застосовані прийоми поточного контролю й оцінити їх адекватність постав­леним цілям;

 • визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використаних прийомів та їх відповідність віковим особливостям учнів;

 • оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

б) активізація дій учнів з метою використання мовного матеріалу:

 • встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовність вправ етапам фор­мування мовленнєвих навичок;

 • визначити співвідношення мовних та умовно-мовленнєвих вправ, оцінити його раціональність з урахуванням труднощів засвоєння мовного матеріалу;

 • обґрунтувати вмотивованість і мовленнєву спрямованість тренування;

 • визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити їх ефективність з ураху­ванням вікових особливостей учнів;

 • встановити зв'язок тренувальних вправ уроку з виконаним домашнім завданням, оцінити ефективність форми його перевірки;

 • назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити їх ефективність та відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх підготовки;

 • визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим завданням;

 • визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

 • оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

в) практика учнів у спілкуванні:

 • оцінити вмотивованість та ситуативну забезпеченість іншомовного спілкування учнів;

 • визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих умінь;

 • назвати прийоми активізації роботи всіх учнів;

 • визначити адекватність прийомів контролю його об'єктам;

 • встановити зв'язок урочної роботи з виконаним домашнім завданням та оцінити ефек­тивність форм його перевірки;

 • визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

 • оцінити мовленнєву поведінку вчителя.

В. Завершення уроку:

 • оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, підготовленість до нього завдяки роботі на проведеному уроці;

 • визначити усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою;

 • оцінити об'єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний та виховний потенціал.

ІІІ. Результативність уроку:

1) визначити ступінь успішності виконання плану уроку;

2) встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям.

IV. Рекомендації щодо вдосконалення уроку

Залежно від результатів уроку сформулюйте конкретні поради щодо:

- поліпшення вибору методичних прийомів навчання;

- забезпечення вмотивованості і мовленнєвої спрямованості вправ;

- вдосконалення організаційних форм уроку;

- раціональності використання допоміжних засобів навчання;

- поліпшення мовленнєвої поведінки вчителя.
Лабораторна робота № 2-б

«Позакласна робота з іноземної мови»

Мета: Ознайомитися з основними характеристиками позакласної роботи з ІМ, оволодіти основними методичними вміннями, необхідними для планування та реалізації різних видів позакласної роботи.

Завдання:

Навчитися: • визначати методичні вимоги до позакласної роботи;

 • добирати форми та види позакласної роботи, адекватні цілям навчання;

 • методично правильно планувати різні види позакласної роботи з ІМ;

 • аналізувати, робити висновки, формулювати пропозиції щодо вдосконалювання сценаріїв позакласних заходів;

 • розробляти сценарії позакласних заходів.

Практичне завдання

Використовуючи рекомендовану літературу та матеріали, які подані нижче, розробіть сценарій вечора, присвяченого Дню Матері. У сценарії необхідно визначити: • час і місце проведення вечора;

 • кількість учасників;

 • оформлення приміщення, сцени, де має відбутися вечір;

 • реквізит, необхідний для виконання пісень, віршів, інсценівок;

 • роль ведучого вечора та його слова;

 • прийоми, які зможуть забезпечити активну участь глядачів у програмі вечора.

Література для опрацювання (основна)

 • BurlakovaA.P. International Women's Day//ИЯШ. - 1973. -№ 1. -С. 113-118.

 • Губницкая И.А. Стихи и песни на уроках английского языка //ИЯШ. - 1981. - № 2. - С. 53-55.

 • Мокроусова П.И., Кузовлева Н.Е. Организация внеклассной работы по не­мецкому языку. - М.: Просвещение, 1989. - С. 120-128.

Матеріал для використання

А. Вірші

1) Only One Mother (by G. Cooper)
Hundreds of stars in the pretty sky;
Hundreds of shells on the shore together;
Hundreds of birds that go singing by;
Hundreds of bees in the sunny weather.
Hundreds of lambs in the purple clover;
Hundreds of butterflies on the lawn,

But only one mother the wide world over.2) My Mother

The first pupil: Who fed me when I was a child

And hushed me in her arms so mild?

All together: My mother.

The second pupil: Who sat and watched my childish head,

When sleeping in my little bed?

All together: My mother.

The third pupil: When pain and sickness made me cry,

Who looked upon my heavy eye?

All together: My mother.

The fourth pupil: Who dressed my doll in clothes so gay,

And taught me often how to play? All together: My mother.

The fifth pupil: Who ran to help me when I fell,

And would some funny stories tell?

All together: My mother.

The sixth pupil: And can I ever stop to be

So loving and so kind to thee,

Who was so very kind to me,

My mother?

All together: And when you are sick and old and grey,

My healthy arm shall be your stay,

And I will calm your pains away,

My mother.

3) When Mother Says

When Mother says

Attend to me

Don't stamp or sigh or scold:

It's better far

As you will see

To do as you are told!

For in the sun

Or in the rain

And in the heat or cold,

For up the lane

And down the lane

To do as you are told.

4) Which Loved You Best

"I love you, Mother", said little John;

Then, forgetting his work, his cap went on,

And he was off to the garden-swing

And left her the water and wood to bring.

"I love you, Mother", said daughter Nell;

"I love you better than I can tell";

Then she teased and pouted full half the day

Till her mother was glad when she went to play.

"I love you, Mother", said little Fan;

"Today I'll help you all I can,

How glad I am school doesn't keep!"

So she rocked the baby till it fell asleep.

Then stepping softly, she took the broom

And swept the floor and cleaned the room;

Busy and happy all day was she,

Helpful and merry as child could be.

"I love you, Mother", again they said,

Three little children going to bed.

Who do you think how Mother guessed,

Which of them really loved her best?

5) More Sacred Than All Other

The noblest thoughts we can claim,

The noblest words we can frame,

Unworthy are to praise the name,

More sacred than all other-

The blessed name of "Mother".Б. Пісні

1) My Mother's Day Basket (Words and Music by Clyde Strathmoore)

Amidst the thorns upon a vine,

A delicate rose was there entwined.

I saw this rose and swiftly knew

T'was just the one to give to you.

I gathered leaves and flowers too,

Then made this basket just for you.

For each bright flower's here to say

My wish for you: Happy Mother's Day.
2)Spring-Cleaning (Words and Music by Rosemary Dawson)

Sweeping, sweeping,

We must do the sweeping.

We must get it clean,

No dirt must be seen,

While Mother is still sleeping.

Dusting, dusting,

We must do the dusting,

No specks must be seen,

We must get it clean,

While Mother is still sleeping.

Polishing, polishing,

We must do the polishing.

We must get a shine,

A beautiful shine,

While Mother is still sleeping.

Now the house is clean and bright

Not a speck of dirt in sight.

We have cleaned it all away.

No more work until another day.

Wake up, wake up, Mother, do.

Come and see what we've done for you.

3) Helping Mother

Help your mother set the table

With a knife and fork and spoon,

Help your mother set the table

Ev’ry afternoon.

Help your mother clear the table,

Take the knife and fork and spoon,

Help your mother clear the table

Morning, night and noon.

4) Mother's Day

I like the way you look,

I like the way you cook,

Now what I really want to say is:

"Happy Mother's Day."В. П’єса

John Grumlie (Adapted from Alice Very) Characters: John Grumlie

Jennie, his wife

Jock, Mary, Jean, Baby Nan - their children

Rover, the dog

Setting: A farmhouse kitchen. (The curtain rises. Enter, one by one, John Grumlie, button­ing his overalls, Jennie, carrying Baby Nan, whom she sets down on the floor, and other children, partly dressed and carrying dresses, coats and shoes, etc.)

John (crossly): Where's my breakfast?

What d'ye say?

I have work to do today!

Jennie (sweetly): Yes, I know

You've work to do.

Maybe I am busy too.

John: As sure as the moon is up in the sky

And the leaves are on the tree,

I can do more work in a single day

Than you can do in three.


Jennie: If you can do my work, John,

And do it well right now,

Then you may stay at home, John,

And I'll go and plow. (Puts on kerchief, jacket, etc.)

Jock: Will Father stay

With us today?

Baby Nan: Is Mother going out to play?

Jennie: Mother is going

Out to plow,

So mind your daddy, dear,

And what goes on

While I'm away

I wish what I could hear. (Exit)

Baby Nan (crying): Oo-oo-ooo.

Jock: What' s wrong with you?

Mary: Baby's hungry.

Jean: I am too.

John (tying on apron): Let Jock go out

And milk the cow,

And Mary sweep the floor.

I'll get you such

A breakfast now

As you never ate before.

Jock: I don't know how

To milk the cow.

Mary: I don't know how to sweep.

Jean: Oh, Mother did it

Hours ago,

While you were all asleep.

Jock: Mother washes Baby's face

And tells us what to wear.

Mary: Mother helps us button and lace.

Jean: And mother braids our hair.

John (making fire): I have no time,

I'm busy now.

What foolish things you say.

You'll dress yourselves

Or do without

When Mother is away. (Children put on clothes some back to front, some inside out, some buttoned crookedly, etc.)

John (on knees, blowing fire): I've blown and blown

Till I'm fit to burst!

Why doesn't the fire go?

Jock: Mother puts in

The papers first

And lays the kindling so. (Takes wood out, scattering ashes about, and shows John how to build fire).

Jean (trying to lace up her shoes): Daddy, I can't

Lace up my shoes.

Mary: Neither can Baby Nan.

John: Try it!

What have you got to lose?

Where did she put that pan?

Mary (showing pot already on fire): Here's the pot

And the water in It.

It'll be hot

In half a minute.

John (pouring in oatmeal by handfuls): Now breakfast will be

Ready soon.

It's easy to cook,

I've found.

Jock: But Mother does it

With a spoon

And stirs it round and round.

Jean: And Mother always

Skims the cream

And puts it out to cool. Mary: And Mother packs

The lunches up

And gets us off to school.

John: Your mother-well,

But I'm your dad...

Why are you saying things

Like that?

Rover (offstage): Woof, woof, woof!

Jock: I'll go and feed Rover. (Jock fills bowl with milk and sets it on the floor, then lets Rover in).

Jean: Father, the oatmeal is boiling over. (John and children run to grab pot. John gets it and starts ladling out into bowls on table. Baby Nan creeps to Rover's dish and drinks milk).

Mary: Look.

Jock: At what?

Mary (pointing): She took his cup.

Jock: You ate all

Rover's breakfast up.

Jean: Stop it, stop it,

Baby Nan.

Mary: Drop it, drop it,

Baby Nan.

John (setting pot on floor and putting Baby in chair):Sit down, sit down,

And eat it up

Before it all gets cold. (Children start eating but put down spoons with wry faces).

Why such a face?

Mary: It makes me ill.

John: You do as you are told.

Jean: It's no good, Daddy.

John: Eat up!

I've heard enough from you.

And don't you dare

To open your mouths

Until you all are through. (Children close their mouths tightly and pretend to eat John jumps up, but falls over the pot, spilling oatmeal. Rover laps it up.)

John (rubbing leg): Now who the devil

Left that pan?

I nearly broke my head!

Jennie (singing offstage): With a fal de lal

Lai de ral lal,

Fal lal lal lal lal la!

John: Tell Mother to come

As soon as she can

for I'm nearly dead! (Children run to open door. Enter Jennie).

Mary: Oh, Mother, come quick. We need you!

Jean: And Daddy needs you too!

Baby Nan: Don't go away and leave us!

Jock: Stay home, whatever you do.

Jennie (laughing): Well, how do you like

Your work, John?

Or maybe you'd rather plow?

Or would you like to stay at home

And be a housewife now?

John: No, no, my dear!

You know too well

What should be done

And how.

You stay at home

And as for me,

I'd better go and plow!

Один із можливих варіантів організації цих матеріалів у сценарії вечора: А-1, Б-1 А-2, А-3, Б-3, А-4, В-1, Б-2, А-5, Б-4
Додаткова література


 • Белахина Л.С. Конкурсы по иностранным языкам //ИЯШ. - 1976. - № 4. - С. 131-134

 • Бігич О.Б. Конкурс на кращого знавця англійської мови як форма виховного заход» під час педагогічної практики //Іноземні мови. - 2000. - № 1. - С 58-60.

 • Бражник Н.О. Лінгвокраїнознавчий аспект позакласної роботи з іспанської мови на середньому ступені загальноосвітньої школи //Іноземні мови. - 1998. - № 1. - С. 18~ 22.

 • Бубновская Т.А. Вечер, посвященный В.Шекспиру //ИЯШ. - 1999. - № 2. - С. 73-77

 • Булаева Л.А. Праздник "Halloween" в гимназии //ИЯШ. - 1999. - № 5. - С. 57-63.

 • Бурдакова О.П. Сценарий вечера, посвященного жизни и творчеству Г.У.Лонгфеллс //ИЯШ. - 1998. - № 1-2. - С. 55-58; С. 61-63.

 • Гапонова СВ. Навчальні матеріали до теми "Міжнародні відносини" //Іноземні мови -1998. -№ 4. -С. 21-32.

 • Иванов В.Г Игра КВН для учащихся IV кл. //ИЯШ. - 1982. - № 1. - С. 104-106.

 • Карміна Л.М. КВК- один з найефективніших видів позакласної роботи з англійсько мови //Іноземні мови. - 2000. - № 1. - С 61-63.

 • Можайко Т.М. Турнир знатоков английского языка //Іноземні мови. - 2000. - № 1. -С. 64-65.

 • Руда Ю.В. І Know Everything //Іноземні мови. - 2000. - № 1. - С 60-61.

 • Семенова Л.Н., Коренькова Л.В. Сценарий литературного вечера "Пушкин и Байронг //ИЯШ. - № 1-3. - С. 62-65; С. 63-68; С. 59-61.

 • Степанченко Т.Г., Антоновська A.M. Навчальні матеріали до теми "Україна" //Іноземні мови.-1998.-№4.-С. 17-21.

 • Тарасенко М.В. Сценарій позакласного заходу з екологічних проблем //Іноземні мови. -1999.-№3.-С. 17-21.

 • Хоменко Е.Г., Жемейцева Г.Г Everything about Halloween //Іноземні мови. - 2000. -№3.-С. 61-71.

 • Хоменко Е.Г. Children's Party //Іноземні мови. - 1998. - № 3. - С. 18-23.

 • Murphey Т. Music And Song. - Oxford University Press, 1996. - P. 69-102.

 • Ur P. A Course in Language Teaching. - Cambridge University Press, 1997. - P. 274-286.

 • Wessels Ch. Drama. - Oxford University Press, 1995. - P. 110-134.

 • Статті з журналу «Іноземні мови».

 • Статті з журналу «Иностранные языки в школе».

Позакласна робота

Організація і проведення позакласних заходів іноземною мовою

Мета позакласної роботи з іноземної мови має кілька аспектів:

виховувати і підтримувати у школярів мотивацію до оволодіння іноземною мово як предметом;

сприяти підвищенню рівня володіння учнями іноземною мовою;

розширювати знання учнів про соціально-економічні особливості та культуру країн.

мова якої вивчається;

розвивати творчі здібності школярів;

здійснювати емоційний вплив на учнів;

здійснювати особистісне спілкування вчителя з учнями;

формувати лінгвокраїнознавчу компетенцію школярів.

Особливості позакласної роботи з іноземної мови порівняно з класною роботою:

лабільність змісту та форм позакласної роботи зумовлена її проведенням за особистим планом учителя, складеним згідно з рівнем навченості, інтересами та здібностями учнів;

її нерегламентованість за місцем, часом і формами проведення;

емоційна насиченість, захоплюючий характер проведення виховних заходів;

добровільність і масовість участі школярів у позакласній роботі;

відсутність чітко визначених домашніх завдань;

відсутність чітко визначеної оцінки діяльності учнів.

Основними вимогами організації позакласної роботи з іноземної мови є:

кореляція з класною роботою з іноземної мови;

організація колективної взаємодії учнів; велика кількість учасників позакласних заходів;

створення радісної ненапруженої атмосфери під час підготовки та проведення виховних заходів.

Розрізняють індивідуальні, групові та масові форми позакласної роботи з іноземної мови, що проводяться у школі.

Під час педагогічної практики у школі ви можете брати участь у підготовці та проведенні масових загальношкільних заходів, в яких задіяна значна кількість учнів паралельних класів чи навіть усієї школи, або самостійно визначати, добирати відповідні матеріали та організо­вувати позакласні заходи малих форм, тобто з учнями однієї групи або класу, де ви працюєте протягом педпрактики.Індивідуальна позакласна робота проводиться з окремими учнями, які готують пові­домлення і доповіді, розучують вірші, пісні, уривки з літературних творів іноземною мовою, виготовляють наочні посібники, оформлюють стіннівки, альбоми, стенди тощо. Здебіль­шого індивідуальна позакласна робота організується на підготовчому етапі до проведення масових заходів.

Масові загальношкільні заходи:

 • Місячник іноземної мови.

 • Тиждень іноземної мови.

 • Олімпіада з іноземної мови.

 • Олімпіада з іноземної мови 5-х (6-х, 7-х та ін.) класів.

 • Вечір, що проводиться іноземною мовою.

 • Вечір, що проводиться іноземною мовою, 9-х (10-х, 11-х) класів.

 • Ранок, що проводиться іноземною мовою, 1-х (2-х, 3-х та ін.) класів

 • (Тематика: "Моя дорога матуся", "Ранок АВС", "Ми знаємо алфавіт" тощо).

 • Конкурс на кращу постановку п'єс або інсценівок.

 • Конкурс на кращого читця прози (поезії).

 • Конкурс на краще виконання пісні.

 • Конкурс на кращого читця поезії одного поета.

 • Конкурс на кращий переклад поезії з іноземної мови на рідну.

 • Конкурс на краще володіння іноземною мовою (аудіювання, говоріння, читання).

 • Конкурс стіннівок.

 • Конкурс монтажів.

 • Конкурс на кращу рекламу.

 • Радіогазета.

 • Демонстрація відеофільмів іноземною мовою з частковим синхронним перекладом викладача.

 • Засідання малої Академії наук: учні виступають з доповідями (старші класи).

 • Ділова гра. Наприклад: "Вступний екзамен до ВНЗ" (11-ті класи).

 • Концерт, що проводиться іноземною мовою.

 • Концерт-бесіда (Тематика: "Рок-музика і молодь", "Музика країни, мова якої вивча­ється" тощо).

 • Засідання Клубу веселих і кмітливих.

 • Гра: "Поле чудес", "Що? Де? Коли?" тощо.

 • Зустріч з носієм мови, що вивчається, і концерт, що проводиться іноземною мовою.

 • Дискусія (Тематика: "У гостях добре, а вдома краще", "Ким хочеш бути?", "Ми відрізняємось від них?" тощо).

 • Бесіда {Тематика: "Австралія та австралійці", "Подорожування країною, мова якої вивчається", "Свята англійців/американців, іспанців, німців, французів тощо).

Позакласні заходи малих форм, що проводяться здебільшого з однією групою або класом:

 • Спектакль (п'єса, інсценівка).

 • Відгадування загадок.

 • Відгадування кросвордів.

 • Відгадування шарад.

 • Вікторина (Тематика: "Історія (культура) країни, мова якої вивчається", "Чудовий світ тварин", "Традиції тощо).

 • Конкурс (Тематика: "Хто краще знає іноземну мову?", "Відкриваємо Америку").

 • Дискусія (Тематика: "Хороші люди - де ти їх зустрічаєш?", "Для чого потрібно знати іноземну мову?").

 • Гра. Наприклад: "Поле чудес", "Відгадай, кого (що) я задумав", "Подорожування країною, мова якої вивчається", лото на іноземній мові тощо.

 • Прес-конференція. Проводить носій мови, що вивчається, викладач, студент-практикант; запитання ставлять усі учні класу або групи.

 • Бесіда про країну (Тематика: "Традиції та свята у країні, мова якої вивчається", “Мій друг по листуванню", "Рух скаутів", Гарні манери", "Шлюб у країні, мова якої вивчається", "Міста Канади", "Міський пейзаж Лондона", "Роден і Париж", "Сервантес та Іспанія", "Школа в Берліні", "Жестикуляція англійців", "Грошові знаки США" тощо)

 • Випуск тематичної стіннівки.

 • Випуск тематичного монтажу.

 • Створення тематичного альбому.

 • Відзначення дня народження учня (Поздоровлення, вірші, пісні на іноземній мові)

Аналіз позакласного заходу, проведеного іноземною мовою

 1. Тема позакласного заходу.

 2. Мета виховного заходу і ступінь її досягнення.

 3. Методична організація виховного заходу:

Підготовчий етап

а) якість підготовленого текстового матеріалу та його пізнавально-емоційна цінність

б) кількість школярів, залучених до участі в заході;

в) рівень володіння іноземною мовою учасниками заходу.


Проведення заходу

а) оформлення приміщення, де проводиться захід;

б) прийоми, що забезпечують емоційний характер заходу;

в) якість підготовки учасників до заходу;

г) форми зворотного зв'язку;

д) наявність запрошених гостей.Підсумковий етап

а) якість підбиття підсумків практикантом;


б) відзначення учасників заходу.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка