Александров Олександр Анатолійович, доцент кафедри фінансового права, кандидат юридичних наук робоча програмаСторінка2/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.5 Mb.
1   2   3
Тема 3. ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.- (17 год.)
ЛЕКЦІЯ 3. ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.- (4 год.)

 1. Сутність банківського права зарубіжних країн.

 2. Правова регламентація банківської діяльності в зарубіжних країнах.

 3. Банківська система: поняття та елементи.

 4. Центральний банк: правовий статус, структура, повноваження.

 5. Створення та організація діяльності комерційних банків.

 6. Формування ресурсів комерційного банку.

 7. Комерційний банк у системі грошових розрахунків.

 8. Кредитні операції банків.

 9. Банківські інвестиції та операції з цінними паперами.


Семінарське заняття 3. - (3,5 год.)

 1. Сутність банківського права зарубіжних країн.

 2. Джерела банківського права зарубіжних країн..

 3. Банківська система: поняття та елементи.

 4. Центральний банк: правовий статус, структура, повноваження.

 5. Створення та організація діяльності комерційних банків.

 6. Депозитні операції комерційного банку, види банківських рахунків.

 7. Системи страхування банківських вкладів.

 8. Недепозитні методи залучення ресурсів комерційними банками.

 9. Міжнародна класифікація та умови проведення безготівкових розрахунків.

 10. Організація кредитної діяльності у зарубіжних країнах.

 11. Банківські інвестиції та операції з цінними паперами.


Завдання для самостійної роботи ( 9 год.)

1. Визначить та проаналізуйте функції центральних банків у країнах з ринковою економікою.

2. Дайте характеристику організаційної структури та органів управління Європейського центрального банку.

3. Які є форми банківських об’єднань та чим вони відрізняються ?

4. Які особливості побудови банківського нагляду в різних країнах?

5. Дослідіть механізм чекових розрахунків.

6. Банківські платіжні картки та механізм їх використання.

7. Новітні банківські технології у розрахунковому обслуговуванні клієнтів.

8. Міжбанківські системи переказу коштів.

9. Механізм здійснення міжнародних розрахунків.

10. Міжнародні послуги комерційних банків.
Проблемні теми для обговорення


 1. Правове регулювання та функціонування інституту банківської таємниці в зарубіжних країнах.

 2. Офшорна банківська діяльність.


Нормативно-правові акти:

1. www.bankofengland.co.uk – офіційний сайт Банку Англиї

2. www.banque-france.fr – офіційний сайт Центрального банку Франциї

3. www.boj.or.jp/en/index.htm – офіційний сайт Центрального банку Япониї

4. www.bundesbank.de – офіційний сайт Бундесбанку

5. www.ecb.int – офіційний сайт Європейского центрального банку (ЕЦБ)

6. www.federalreserve.gov – офіційний сайт Федеральної резервної системи (ФРС) США

7. www.pbc.gov.cn – офіційний сайт Народного банку Кітаю

8. www.snb.ch – офіційний сайт Центрального банку Швейцарії

9. www.cbr.ru – офіційний сайт Центрального банку Росії

10. www.nbp.pl – офіційний сайт Національного банку Польщі

11. www.bankofcanada.ca - офіційний сайт Центрального банку Канади

12. www.afdb.org – офіційний сайт групи Африканського банку розвитку

13. www.adb.org - офіційний сайт Азійського банку розвитку

14. Федеральний закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. (редакция от 30.06.2013г.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.consultant.ru/popular/bank/

15. Федеральний закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 18.09.1998 г. (с изменениями и дополнениями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=71044

16. Федеральний закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 28.11.2003 г. (с изменениями и дополнениями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=66821

17. Федеральний закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. (действующая редакція от 14.07.2013 г.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.consultant.ru/popular/currency/

18. Федеральний закон «Об ипотечных ценных бумагах» от14.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=62199

19. Федеральний закон «О кредитных историях» от 22 декабря 2004 г. (с изменениями и дополнениями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=70212

20. Федеральний закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 27.06.2002 г. (с изменениями и дополнениями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=67906

21. Закон США «Про національну валюту», 1863 р.

22. Закон США «Про діяльність національних банків», 1864 р.

23. Закон США «Про федеральний резерв», 1913 р.

24. Закон США «Про Федеральну резервну систему США», 1995 р.

25. Закон ФРГ «Про Німецький Федеральний Банк», 1994 р.

26. Закон ФРГ «Про банки Федеральної Республіки Німеччини», 1957 р.

27. Закон ФРГ «Про кредитну справу», 1976 р., 1993 р.

28. Женевські вексельні конвенції, 1930 р. (Про Єдиний вексельний закон)

29. Женевські чекові конвенції, 1931 р. (Про Єдиний закон про чеки)

30. Оттавська конвенція УНІДРУА, 1988 р. (Про міжнародний факторинг)

31. Маахстрихський договір, 1992 р.

32. Директива ЄС «Про координацію законів, правил і адміністративних положень, що регулюють організацію і ведення бізнесу кредитних організацій», від 12 грудня 1977 р.

33. Директива ЄС «Про власні кошти кредитних організацій», від 17 квітня 1989 р.34. Директива ЄС «Про поліпшення нагляду за кредитними організаціями», від 29 червня 1995 р.
Спеціальна література:

 1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика / Э. Абель, Б. Бернанке, (5-е изд.) – СПб., , 2010. - 768 с.

 2. Андрюшин С.А. Банковские системы: учебное пособие. / С.А. Андрюшин. – М., 2011. - 382 с.

 3. Андрюшин С.А. Национальные банковские системы: учеб. пособ. / С.А. Андрюшин. – М., 2009. - 242с.

 4. Банковское право США: пер. с англ. /общ. ред. Я.А. Куника. – М.: Прогресс, 1992. – 768 с.

 5. Банківські операції: підруч. // А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховіна та ін. - К.: КНЕУ, 2000р. - 384с.

 6. Банківські системи різних країн: навч. посіб. для самост. роб. студ. / О.А. Кириченко, І.В. Геленко, О.С. Любунь та ін.. - К. : Крок, 2001. – 200 с.

 7. Васюренко О.В. Банківські операції: навч. посіб. / О.В. Васюренко. - К.: Тов. “Знання”, КОО, 2001р. - 255с.

  1. Васюренко О. В. Банківський нагляд : підруч. / О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко. - К. : Знання, 2011. - Книга. - 502 с.

  2. Введение в шведское право / отв. ред. Крылов Б.С. – М.:Юридическая литература, 1986. – 336 с.

  3. Глушко А.В. Финансово-правовой статус центральных банков зарубежных стран. Монография / А.В. Глушко; отв. ред. Е.Ю. Грачева. - М.: ТЕИС, 2008. - 150 c.

  4. Гордей О.Д Особливості розвитку європейської банківської системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2006. – Вип. 83.

  5. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова" — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. — 622 с.

  6. Іванов В.М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: курс лекцій / В.М. Іванов, І. Я. Софіщенко. – К. : МАУП, 2001. – 232 с.

  7. Костюченко О.А. Банківське право; підруч. / О.А. Костюченко. – К. : Видавництво А.С.К., 2003. – 928 с.

  8. Латковська Т.А. Фінансово-правові питання формування центральних та державних банків в Україні , країнах центральноєвропейської та англосаксонської систем права: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2007. – 280 с.

  9. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы / В.В. Масленников. - М.: ТД «Элит-2000», 2001. – 392 с.

  10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник. / под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 608 с.

  11. Мельник П.В. Банківські системи зарубіжних країн: підруч. / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, О.Д. Гордей. – К. : Алеута, Центр учбової літератури, 2010. – 586 с.

  12. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран: В 2 т. /Пер. с фр. Т. I. – М., 1994, Кн. I, 326 с.; Кн. 2. - 365 с.

  13. Поллард А.М. Банковское право / А.М. Поллард, Ж.Г. Пассейк, К.Х. Зллив, Ж.П. Дейли. – М. : Прогрес, 1992. - 768 с.

  14. Поляков В.П. Структура и функции центральних банков: зарубежный опыт / В.П. Поляков, Л.А. Московкина. – М. : Инфра-М, 1996. – 192 с.

  15. Рисін В.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посіб. для вузів / В.В. Рисін. - Л. : Львів. банків. ін-т НБУ, 2001. - 192 с.

  16. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції / Л.В. Руденко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 616 с.

  17. Рудый К.В. Фінансово-кредитные системы зарубежных стран: учеб. пособ. / Рудый К.В. – М. : Новое издание, 2003. – 400 с.

  18. Топорнин Н.Б. О статусе Центрального банка: Сравнительно-правовой анализ на примере отдельных стран // Деньги и кредит. - 1993. - № 5. - С. 25-29.

  19. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посіб. для вузів / І.В. Шамова - К. : КНЕУ, 2001. - 179 с.

  20. Шишканюк Д.М. Сучасні платіжні системи та їх вплив на фінансову діяльність комерційних банків / Д.М. Шишканюк. - К.: НАУ, 2000. - 130 с.


ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Поняття та підходи до визначення фінансової системи.

 2. Становлення та розвиток фінансових систем зарубіжних країн.

 3. Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн.

 4. Державний бюджет, як ланка фінансової системи.

 5. Територіальні фінанси, як ланка фінансової системи.

 6. Державний кредит, як ланка фінансової системи.

 7. Спеціальні фонди, як ланка фінансової системи.

 8. Фінанси суб’єктів господарювання, як ланка фінансової системи.

 9. Бюджет як юридична категорія.

 10. Поняття та джерела бюджетного права.

 11. Бюджетні системи в зарубіжних країнах.

 12. Бюджетна класифікація в зарубіжних країнах.

 13. Розробка проекту державного бюджету.

 14. Розгляд та затвердження проекту державного бюджету.

 15. Виконання державного бюджету.

 16. Контроль за виконанням державного бюджету.

 17. Організація та інструменти міжбюджетних відносин.

 18. Джерела банківського права зарубіжних країн.

 19. Банківська система: поняття та елементи.

 20. Організаційно-правові форми функціонування центральних банків.

 21. Функції центральних банків.

 22. Повноваження центральних банків.

 23. Створення та організація діяльності комерційних банків.

 24. Депозитні операції комерційного банку, види банківських рахунків.

 25. Системи страхування банківських вкладів.

 26. Недепозитні методи залучення ресурсів комерційними банками.

 27. Міжнародна класифікація та умови проведення безготівкових розрахунків.

 28. Організація кредитної діяльності у зарубіжних країнах.

 29. Банківські інвестиції та операції з цінними паперами.

 30. Форми банківських об’єднань.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.
Тема 4. ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. – (23 год.)
ЛЕКЦІЯ 4. ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. - (5 год.)

 1. Природа оподаткування в зарубіжних країнах.

 2. Система джерел податкового права зарубіжних країн.

 3. Конструкція податкового закону.

 4. Загальна характеристика основних видів податків.

 5. Особливості правового регулювання податків в державах Європейського союзу.

 6. Подвійне оподаткування та механізм його усунення.

 7. Офшорні юрисдикції.

 8. Органи податкового контролю в зарубіжних країнах.

 9. Відповідальність за податкові делікти.


Семінарське заняття 4. - (4 год.)

 1. Принципи податкового права.

 2. Елементи податкової системи. Класифікація податкових систем.

 3. Конституція як джерело податкового права.

 4. Конституційні закони як джерело податкового права.

 5. Звичайні закони як джерело податкового права.

 6. Міжнародний договір як джерело податкового права.

 7. Судова практика як джерело податкового права.

 8. Підзаконні нормативно-правові акти як джерело податкового права.

 9. Конструкція податкового закону.

 10. Оподаткування доходів фізичних осіб.

 11. Оподаткування прибутку юридичних осіб.

 12. Податок на приріст капіталу.

 13. Податок зі спадщини та подарунків.

 14. Податок на додану вартість.

 15. Особливості правового регулювання податків в державах Європейського союзу

 16. Подвійне оподаткування та механізм його усунення.


Завдання для самостійної роботи ( 14 год.)

 1. Дослідіть природу та значення інституту податкового договору в зарубіжних країнах.

 2. Правова доктрина як джерело податкового права в зарубіжних країнах.

 3. Акциз як вид податкового платежу.

 4. Митне оподаткування в зарубіжних країнах.

 5. Дослідіть кадастровий, деклараційний та безготівковий способи оподаткування.

 6. Офшорні юрисдикції.

 7. Визначить основні види податкових деліктів.

 8. Види юридичної відповідальності за вчинення податкових деліктів, специфіка їх закріплення в законодавстві зарубіжних країн.

 9. Спеціальні органи податкового контролю в зарубіжних країнах.


Проблемні теми для обговорення

    1. Поняття «податоку», «мита», «плати», «збіру» в податковому праві зарубіжних країн, порівняльний аналіз.

    2. Співвідношення інтеграційного та національного права в регулюванні податкових відносин в країнах Європейського союзу.


Нормативно-правові акти:

       1. Конституція Греції від 11 липня 1975 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/153

       2. Конституція Канади від 17 квітня 1982 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/47

       3. Конституція Французської Республики від 4 жовтня 1958 р. (зі змінами, внесенними 22 лютого 1996 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/FRANCE_W.HTM

       4. Основний закон Федеративной Республіки Німеччина від 23 травня 1949 р. (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/155

       5. Конституція Італійської Республіки від 22 грудня 1947 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/148

       6. Конституція Іспанского Королівства від 27 грудня 1978 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/149

       7. Конституція Королівства Нідерландів від 17 лютогог 1983 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/143

       8. Конституція Російської Федерації від 30 грудня 2008 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/126

       9. Конституція Мексиканських Сполучених Штатів від 5 лютого 1917 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/51

       10. Конституція Сполучених Штатів Америки 17 вересня 1787 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/168

       11. Конституція Швеції (Королівства Швеція) від 27 лютого 1974 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/161

       12. Союзна Конституція Швейцарської Конфедерації від 18 квітня 1999 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/135

       13. Конституція Японії промульгована 3 листопада 1946 р., вступила в силу 3 травня 1947 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/37

       14. Податковий Кодекс Російської Федерації // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.garant.ru/10900200/

       15. Податковий Кодекс Республіки Молдова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fisc.md/ru/lege/fiscrm/

       16. Податковий кодекс Республіки Бєларусь // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nalog.gov.by/legal/

       17. Кодекс Республіки Казахстан «Про податки та інші обов’язкові платежі до бюджету» (Податковий кодекс) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.salyk.gov.kz/ru/taxcode/Pages/default.aspx

       18. Cod de Procedură Fiscală al României // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.antievaziune.ro/legi/cod_procedura_fiscala.pdf

       19. Livre des Procedures Fiscales du France // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/ir_dir_fr_en.pdf

       20. Tax Procedure Act of the Republic of Bulgaria // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN016433.pdf

       21. Податковий кодекс Бельгії, 1992 р.

       22. Закон Великобританії «Про прибутковий та корпоративний податки», 1988 р.

       23. Закон Іспанії «Про прибутковий податок з фізичних осіб», 1991 р.

       24. Закон Іспанії «Про корпоративний податок», 1995 р.

       25. Закон Іспанії «Про податок на приріст капіталу», 1992 р.

       26. Закон Іспанії «Про основні податкові знижки», 1990 р.

       27. Закон Іспанії «Про податок на спадщину», 1984 р.

       28. Закон Канади «Про прибутковий податок», 1985 р.

       29. Загальний закон Нідерландів «Про податки», 1994 р.

       30. Закон Нідерландів «Про оподаткування доходів фізичних осіб», 1964 р.

       31. Закон Нідерландів «Про податок на прибуток корпорацій», 1969 р.

       32. Кодекс внутрішніх доходів США, 1986 р.

       33. Загальний податковий кодекс Франції, 1920 р. в редакції 1948 р.

       34. Положення ФРГ «Про податки та платежі»,1977 р.

       35. Закон ФРГ «Про прибутковий податок», 1997 р.

       36. Закон ФРГ «Про податки на корпорацію», 1996 р.

       37. Закон ФРГ «Про промисловий податок», 1991 р.

       38. Податковий кодекс Швеції, 1991 р.

Спеціальна література:

  1. Андрущенко В. Л., Данілов О. Д. Податкові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / В. Л. Андрущенко, О. Д. Данілов - К.: Комп’ютер прес, 2004. – 300с.

  2. Артемов Ю.М. Налог на недвижимое имущество: зарубежный опыт / Ю.М. Артемов, Ю.А. Беляев // Финансы. -1993. - № 8. – С. 43-48.

  3. Артемов Ю.М. Налогооблажение в Федеративной Республике Германии // Финансы. -1994. - № 6. – С. 41-46.

  4. Артемов Ю.М. Некоторые особенности бюджетной и налоговых систем Швейцарии // Финансы. -1995. - № 11. – С. 49-51.

  5. Банхаев Ф.Е. Сравнительный аналіз налоговых систем и его значение для совершения и реформирования налогового законодательства // Налоговый весник. – 2001. -№ 2. – С. 135-137; 2001. - № 3. _ С. 93-97.

  6. Бобоев М.Р. Налоговые системы стран Евроазиатского экономического сообщества / М.Р. Бобове, Н.Т. Мамбеталиев // Финансы. -2001. - № 7. – С. 36-38.

  7. Бурукина О. А. Налогообложение в странах англосаксонской системы права // Финансовое право. 2008. № 5.

  8. Введение в шведское право / отв. ред. Крылов Б.С. – М.:Юридическая литература, 1986. – 336 с.

  9. Воробей Ю.Л. Особенности исчисления и взымания НДС в Израиле // Налоговый весник – 2000.- № 11. – С. 123-129.

  10. Высоцкий М.А. О шведском опыте налогового администрирования // Налоговый весник – 2002.- № 1. – С. 121-125.

  11. Высоцкий М.А. Шведський опит взымания НДС // Финансы. -2001. - № 10. – С. 31-33.

  12. Гардаш С.В. Федеральная налоговая система США: современные особенности // США-Канада: экономика, политика, культура. – 2000. - №8. – С. 18-36.

  13. Захаров А.С. Налоговое право Европейского союза: действующие директивы ЕС в сфере прямого налогооблажения / А.С. Захаров. – М.: Волтерс Клівер, 2007. – 144 с.

  14. Имущественные налоги в мире // Экономика и жизнь. – 2002. – Окт. (№44). С. 3.

  15. Князев В.Г. Налогооблажение в США / В.Г. Князев, Б.В. Попов // Финансы. – 2003. - № 8. – С. 49-58.

  16. Князев В.Г. Тенденции развития налоговых систем зарубежных стран // Налоговый вестник. – 1998. - № 9. – С. 5-8.

  17. Козырин А.Н. Правовое регулирование налогооблажения в зарубежных странах // Финансы. -2003. - № 5. – С. 24-29.

  18. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики / А.Н. Козырин. - М.: Изд-во «Манускрипт», 1993. – 112 с.

  19. Козырин А.Н. Финансовое право и управление публичными фінансами в зарубежных странах / А.Н. Козырин. - М.: ЦППИ, 2009. — 182 с.

  20. Комментарий к налоговому кодексу Российской Федерации / Под ред. Б.Н. Топорнина . – М.: Юристь, 2005. – 1295 с.

  21. Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран / И. И. Кучеров. - М., 2003. – 374 с.

  22. Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. Податкові системи зарубіжних країн / Я.В. Литвиненко, І.Д. Якушик - К.: МАУП, 2004. — 208 с.

  23. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира (справочник) / О.В. Мещерякова. – М. : Фонд «Правовая культура», 1995. – 240 с.

  24. Міжнародний досвід: адміністрування податків в Європі та в Україні // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id

  25. Налог на личные доходы: опит развитых стран // МЭиМО. – 2001. - № 7. – С. 16-22.

  26. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В.Г. Князева , Д.Г.Черника. – М.: Юнити, 1997. – 191 с.

  27. Налоговые системы зарубежных стран // М.Р. Бобоев, Н.Т., Мамберталиев, Н.Т. Тютюрюков. - Москва, Гелиос АРВ, 2002. — 624 с.

  28. Никитин С. Косвенные налоги: опыт развитых стран // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. - № 2. – С. 56-59.

       1. Онищенко В. Податкова система Франції // Вісник податкової служби України. — 2001 — № 5. — 22-23.

       2. Попова Л. В. Налоговые системы зарубежных стран: учеб. метод. пособ. / Л. В. Попова, И. А. Дрожжина, Б. Г. Маслов. - М.: Дело и Сервис, 2008. – 368 с.

       3. Пушкарева В.М. Содержание и принципы построения налоговой системы // Финансы. – 2001. - №10. – С. 61-63.

       4. Русакова И.Г., Кашин В.А., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособ. для вузов / И.Г. Русакова, В.А. Кашин, А.В. Толкушкин -М.,: ЮЪП/ІТИ, 2000. – 495с.

       5. Савинский С.П. Новая налоговая система КНР // Финансы. – 1999. - № 5. – С. 25-27; №6. – С 36-37.

       6. Сумин А. М. Налог, пошлина и сбор в германском праве // Налоговый вестник. – 1998, № 3.

       7. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование / Г.П. Толстопятенко. – М. : Издательство НОРМА, 2001. – 336 с.

       8. Толспгопятенко Г. П. Конституционные акты в системе источников налогового права зарубежных стран //Финансовое право зарубежных стран. - Вып. 1. - М.: МГИМО, 1998.

       9. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США: учеб. пособ. / Н.Н. Тютюрюков. – М. : Изд-во торговая корпорация «Дашков и К», 2002. – 174 с.

       10. Філіпов О. Податки й оподаткування у США // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. - № 6. – С. 28-33.

       11. Финансовое право: учеб. / О. Н. Горбунова, Е. Ю. Грачева и др.; отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — 536 с.

       12. Финансовое право зарубежных стран : Исследования ; Рефераты ; Законодательные акты / Государственный университет - Высшая школа экономики. Кафедра финансового права ; Ред. кол. : А. Н. Козырин (гл. ред.) и др. -науч. изд. -М.: Готика, 2005. - 444 с.

       13. Финансовое право: учеб. / Под ред. проф. О.Н. Горбуновой. — М.: Юристъ, 1996. - 400 с.

       14. Фомина О. А. Источники налогового права зарубежных стран / Фомина О. А. - М.: 1996. – С. 138.

       15. Характеристика налоговой системы стран Европы // Экономика Украины. – 1998. - № 4. – С. 32-38.1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка