Александров Олександр Анатолійович, доцент кафедри фінансового права, кандидат юридичних наук робоча програмаСторінка1/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Юридичний факультет
Кафедра фінансового права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи
__________________ Лотюк О.С.
«____»____________20__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІНАНСОВЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

для студентів

галузі знань -0304 «Право»

напрям підготовки - 6.030401 «Правознавство»

спеціалізація – «Фінансове право»

КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни Фінансове право зарубіжних країн»

для студентів галузі знань Право, напряму підготовки “Правознавство”.

“____» ______________ 2013 року - 34с.
Розробник: Александров Олександр Анатолійович,

доцент кафедри фінансового права, кандидат юридичних наук.

Робоча програма дисципліни Фінансове право зарубіжних країн затверджена на засіданні кафедри фінансового права

Протокол № ______ від “____” _____________ 20___ року

Завідувач кафедри фінансового права ___________ Пришва Н.Ю.

“____” _____________ 20____ року

Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету

Протокол № _____ від “____” ______________ 20___ року

Голова науково-методичної комісії ______________ Безклубий І.А.

“____” _____________ 20____ року


Схвалено предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

Протокол № _____ від “______” ________________ 2013 року

Голова предметної комісії ______________ Луцишин З.О.

“_____” ___________________ 20___ року

© Александров О.А., 2013 рік
ВСТУП

Навчальна дисципліна “Фінансове право зарубіжних країн” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр права» галузі знань «Право»

з напряму підготовки за спеціальністю 6.030401 «Правознавство».

Дана дисципліна є спецкурсом за спеціалізацією «Фінансове право».

Викладається у I-му семестрі 4-го курсу в обсязі – 72 год.

(2 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 17 год., семінарські заняття – 17 год., самостійна робота – 38 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком.
Мета і завдання навчальної дисципліни «Фінансове право зарубіжних країн»

Мета дисципліни - забезпечення оволодіння студентами юридичного факультету знаннями з предмету «Фінансове право зарубіжних країн».

Завдання - володіння теоретичними знаннями, змістом законодавства зарубіжних країн та вміння їх використовувати у практичній діяльності.

Структура курсу

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: фінансово-правовий понятійний апарат; правові засади фінансової системи зарубіжних країн; сутність та особливості фінансово-правових відносин та фінансово-правових норм зарубіжних країн; особливості правового регулювання фінансових правовідносин в зарубіжних країнах; правовий статус суб’єктів фінансового права зарубіжних країн; сутність та особливості правового регулювання публічних фінансів в зарубіжних країнах.

вміти: розуміти сутність та особливості правових відносин в сфері публічних фінансів зарубіжних країн, аналізувати фінансово-правові акти зарубіжних країн; застосовувати правові норми та давати правову характеристику щодо конкретної ситуацій.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем визначається тим, що спецкурс спрямований на вивчення фінансово-правових, бюджетно-правових, банківських та податково-правових норм зарубіжних країн, що регулюють відносини в сфері утворення і витрачання публічних фінансів необхідних для реалізації державних функцій.
Навчальна дисципліна «Фінансове право зарубіжних країн» пов’язана з дисциплінами, що викладались студентам на попередніх курсах («Фінансове право», «Теорія права»), є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Податкове право ЄС, країн континентальної та англосаксонської правових систем», «Правові питання інтеграційного процесу в Європі», «Податкове право», «Митне право», «Митні платежі», «Правовий статус фінансових установ», «Правові засади фінансового контролю».

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4 - 5 Обов’язковим для заліку є набрання студентом прохідного мінімуму, що складається з сумарної кількості балів за ЗМ1 та ЗМ2 і дорівнює не менше 20 балів.
Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1

ЗМ 2

Min. – 10 балів

Max. – 20 балів

Min. – 10 балів

Max. – 20 балів

Усна відповідь

1

4

1

4

Наукова доповідь

1

5

1

5

Наукове повідомлення

1

3

1

3

Доповнення

0,5

1

0,5

1

Письмова контрольна робота

1

4

1

4

Модульна контрольна робота 1

1

10Модульна контрольна робота 21

10

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання заліку обов’язково підготувати реферат за темою, вказаною лектором.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10

40

60

Максимум

20

20

60

100

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

 • 1-34 - «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 - «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 - «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 - «задовільно»;

 • 75 - 84 - «добре»;

 • 85 - 89 - «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 - «відмінно».

Шкала відповідності


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зарахованоПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1
Тема 1. Поняття, класифікація та склад фінансових систем зарубіжних країн (7 год.)

У даній темі висвітлюються поняття та підходи до визначення фінансової системи, розкривається структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн, надається загальна характеристика окремих ланок фінансової системи.


Тема 2. Основи бюджетного права зарубіжних країн (17 год.)

У даній темі розглядаються: бюджет як юридична категорія, поняття та джерела бюджетного права зарубіжних країн, бюджетні системи в зарубіжних країнах, бюджетна класифікація, бюджетний процес та організація контролю за виконанням бюджету в зарубіжних країнах


Тема 3. Основи банківського права зарубіжних країн.(17 год.)

У даній темі розкривається сутність банківського права зарубіжних країн, правова регламентація банківської діяльності, поняття та елементи банківської системи в зарубіжних країнах, правовий статус центральних банків та організація діяльності комерційних банків в зарубіжних країнах.


Змістовний модуль 2
Тема 4. Основи податкового права зарубіжних країн (23 год.)

У даній темі висвітлюються принципи податкового права зарубіжних країн, елементи податкової системи та класифікація податкових систем зарубіжних країн, система джерел податкового права та конструкція податкового закону в зарубіжних країнах, надається загальна характеристика основних видів податкових платежів в зарубіжних країнах. Розкриваються особливості правового регулювання податків в державах членах Європейського Союзу, проблематика подвійного оподаткування та механізми його усунення.


Тема 5. Фінансовий контроль в зарубіжних країнах (8 год.)

У даній темі розглядається поняття фінансового контролю та його види в зарубіжних країнах. Розкриваються специфіка та особливості здійснення в зарубіжних країнах парламентського, адміністративного, судового та банківського контролю в сфері фінансових правовідносин.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


п/п


Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінарські

С/Р

Змістовний модуль 1

1

Тема 1. Поняття, класифікація та склад фінансових систем зарубіжних країн.

2

2

3

2

Тема 2.Основи бюджетного права зарубіжних країн.

4

4

9

3

Тема 3.Основи банківського права зарубіжних країн.

4

3,5

9

Модульна контрольна робота 1
0,5
Змістовний модуль 2

4

Тема 4.Основи податкового права зарубіжних країн.

5

4

14

5

Тема 5.Фінансовий контроль в зарубіжних країнах

2

2,5

3

Модульниа контрольна робота 2
0,5
ВСЬОГО

17

17

38

Загальний обсяг – 72 год., у тому числі:

Лекції: 17 години

Семінарські заняття: 17 годиниСамостійна робота – 38 годин
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І
Тема 1. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СКЛАД ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. (7 год.)
ЛЕКЦІЯ 1. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СКЛАД ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. - (2 год.)

 1. Поняття та підходи до визначення фінансової системи.

 2. Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн.

 3. Загальна характеристика окремих ланок фінансової системи.


Семінарське заняття 1. - (2 год.)

 1. Поняття та підходи до визначення фінансової системи.

 2. Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн.

 3. Державний бюджет, як ланка фінансової системи.

 4. Територіальні фінанси, як ланка фінансової системи.

 5. Державний кредит, як ланка фінансової системи.

 6. Спеціальні фонди, як ланка фінансової системи.

 7. Фінанси суб’єктів господарювання, як ланка фінансової системи.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

 1. Дослідіть сучасні тенденції становлення і розвитку фінансових систем зарубіжних країн.

 2. Проведіть аналіз взаємозалежності фінансових систем різних країн.


Проблемні теми для обговорення

    1. Вплив процесів глобалізації на фінансові системи країн.


Нормативно-правові акти:

    1. Конституція Канади від 17 квітня 1982 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/47

    2. Конституція Французської Республики від 4 жовтня 1958 р. (зі змінами, внесенними 22 лютого 1996 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/FRANCE_W.HTM

    3. Основний закон Федеративной Республіки Німеччина від 23 травня 1949 р. (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/155

    4. Конституція Італійської Республіки від 22 грудня 1947 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/148

    5. Конституція Іспанского Королівства від 27 грудня 1978 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/149

    6. Конституція Королівства Нідерландів від 17 лютогог 1983 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/143

    7. Конституція Російської Федерації від 30 грудня 2008 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/126

    8. Конституція Сенегалу від 10 грудня 1948 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/72

    9. Конституція Сполучених Штатів Америки 17 вересня 1787 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/168

    10. Конституція Швеції (Королівства Швеція) від 27 лютого 1974 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/161

    11. Союзна Конституція Швейцарської Конфедерації від 18 квітня 1999 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/135

    12. Конституція Японії промульгована 3 листопада 1946 р., вступила в силу 3 травня 1947 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/37


Спеціальна література:

       1. Боди З. Финансы : пер. с англ. : уч. посіб. / З. Боди, Р. Мертон. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. - 592 с.

       2. Вовченко Н.Г., Комола К.В. Финансовые системы зарубежных государств: учеб. пособ. / Н.Г. Вовченко, К.В. Комола. –Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2005. – 533с.

       3. Зорилэ Д.В. Эволюция финансовых взаимоотношений федерации и земель и их конституционное закрепление в Основном законе ФРГ // Финансы и кредит. – 2003. - №2. – С. 50-59.

       4. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: навч. посіб. / М.І. Карлін. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.

       5. Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / М.І. Карлін; М-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2011. – 640 с.

       6. Лушин С.И. Государственные финансы в новых условиях // Финансы. – 1998. - №5. – С. 54-58.

       7. Малишева Д. Постиндустриальный мир и процессы глобализации // МЭ и МО. – 2000. - №3. – С. 90-97.

       8. Миргородська Л.Д. Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / Л.Д. Миргородська. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

       9. Муравьева З.А. Финансово-кредитные системы зарубежных стран: учеб-метод. комплекс. / З.А. Муравьева. – Минск: Из-во МИУ, 2006. – 308 с.

       10. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): навч. посіб. – К. : КНЕУ, 1999. – 164 с.

       11. Павлова Л. Бюджетное финансирование и проблема государственного долга // Экономист. – 1994. - №4. – С. 23-27.

       12. Синев В.М. Влияние глобализации на банковский бізнес // Деньги и кредит. – 2003. - №3. – С. 53-56.


Тема 2. ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ.(17 год.)
ЛЕКЦІЯ 2. ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ.(4 год.)

 1. Бюджет як юридична категорія.

 2. Поняття та джерела бюджетного права.

 3. Принципи бюджетного права.

 4. Бюджетні системи в зарубіжних країнах, бюджетна класифікація.

 5. Поняття бюджетного процесу та його стадії.


Семінарське заняття 2. -(4 год.)

 1. Бюджет як юридична категорія.

 2. Поняття та джерела бюджетного права.

 3. Бюджетні системи в зарубіжних країнах.

 4. Бюджетна класифікація в зарубіжних країнах.

 5. Розробка проекту державного бюджету.

 6. Розгляд та затвердження проекту державного бюджету.

 7. Виконання державного бюджету.

 8. Контроль за виконанням державного бюджету.


Завдання для самостійної роботи ( 9 год.)

  1. Визначить поняття «бюджетна система» та «бюджетний устрій».

  2. З’ясуйте призначення бюджетної класифікації.

  3. Роль місцевих фінансів у розвитку бюджетної системи.

  4. Склад і структура доходів та видатків місцевих бюджетів.

  5. Організація та інструменти міжбюджетних відносин.

  6. З’ясуйте відмінності між основними концепціями в організації міжбюджетних відносин.


Проблемні теми для обговорення

1. Основні напрямки і перешкоди реалізації бюджетної політики в зарубіжних країнах.2. Чи може досвід фінансового планування місцевих органів влади зарубіжних країн бути використаний в Україні?
Нормативно-правові акти:

       1. Конституція Канади від 17 квітня 1982 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/47

       2. Конституція Французської Республики від 4 жовтня 1958 р. (зі змінами, внесенними 22 лютого 1996 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/FRANCE_W.HTM

       3. Основний закон Федеративной Республіки Німеччина від 23 травня 1949 р. (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/155

       4. Конституція Італійської Республіки від 22 грудня 1947 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/148

       5. Конституція Іспанского Королівства від 27 грудня 1978 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/149

       6. Конституція Королівства Нідерландів від 17 лютогог 1983 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/143

       7. Конституція Російської Федерації від 30 грудня 2008 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/126

       8. Конституція Сенегалу від 10 грудня 1948 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/72

       9. Конституція Сполучених Штатів Америки 17 вересня 1787 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/168

       10. Конституція Швеції (Королівства Швеція) від 27 лютого 1974 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/161

       11. Союзна Конституція Швейцарської Конфедерації від 18 квітня 1999 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/135

       12. Конституція Японії промульгована 3 листопада 1946 р., вступила в силу 3 травня 1947 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/37

    1. Закон КНР «Про бюджет Китайської Народної Республіки» від 22 березня 1994 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.uglc.ru/budget.htm

    2. Договор, учреждающий Европейское Сообщество (Рим, 25 марта 1957 г.), (консолидированный текст с учетом Ниццских изменений), (с изменениями от 16 апреля 2003 г.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eulaw.ru/content/2001

    3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998г. (ред. от 25.12.2012 с изменениями, вступившими в силу 01.01.2013г.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakonprost.ru/budjetniy-kodeks/

    4. Закон ФРГ «Про організацію державного бюджету» від 19 серпня 1969 р.

    5. Закон ФРГ «Про поліпшення структури бюджету» від 18 грудня 1975 р.

    6. Закон ФРГ «Про принципи бюджетного права федерації та земель» від 19 серпня 1969 р.

    7. Закон ФРГ «Про фінансову взаємодопомогу федерації та земель від 28 серпня 1969 р.

    8. Закон ФРГ «Про приведення різних норм в сфері фінансових взаємовідносин між федерацією та землями у відповідність з новим регулюванням фінансового стану» від 30 серпня 1971 р.

    9. Ордонанс про фінанси Швейцарської Конфедерації від 15 січня 1986 р.

    10. Закон Швейцарської Конфедерації «Про федеральний фінансовий контроль» від 28 липня 1967 р.

    11. Закон Швейцарської Конфедерації «Про основні напрямки політики уряду та фінансове планування» від 22 червня 1979 р.

    12. Закон Іспанії «Загальний закон про бюджет», 1991 р.

    13. Закон США «Про контроль за бюджетом та імпаундменті», 1974 р.

    14. Закон США «Про збалансованість бюджету та надзвичайні заходи контролю за дефіцитом», 1985 р.

    15. Закон США «Про контроль за бюджетом», 1990р.

    16. Закон Канади «Про об’єднані доходи та аудиті, що встановлює порядок використання бюджетних коштів та форми бюджетного контролю», 1878р.

    17. Закон Канади «Про Головного аудитора», 1977р.

    18. Закон Канади «Про фінансове управління, державні рахунки та контролі за державними корпораціями», 1989р.


Спеціальна література:

       1. Аверкиева Ю.П., Страны и народы. Америка / Ю.П. Аверкиева, Л.Н. Карпов, Ю.В. Бромлей, Н.И. Лебедев - М.: Наука, 1994. - 204с.

       2. Арбатов Г.А., Современные США / Г.А. Арбатов, К.Н. Брутенц, Э.А. Иванян, В.Ф. Петровский. - М.: Наука, 1996. - 125с.

       3. Баятова И.М., Строков А.И. Государственные финансы и управление ими в Великовритании на современном этапе // Финансы и кредит. – 2002. - №22. – С. 96-103.

       4. Болтинова О.В. Стадии бюджетного процесса в зарубежных странах: учеб. пособ. / О.В Болтинова. - М. : Профобразование, 2002. - 95 с.

       5. Бюджетный процесс, бюджетный календарь и основные бюджетные понятия в США / под. ред. Крылова Г.З. - Чебоксары, 1996. - 63с.

       6. Бюджетный процесс в зарубежных странах / Под ред. Н.М. Косяткина и др. - М.: ИНИОН, 1996. - 158 с.

       7. Бюджетный процесс в Японии // Современные проблемы права и государства - М.: МГИМО, 1999. - С. 49-79.

       8. Бюджетна система : підруч. / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К. : Центр учбов. літератури ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. — 871с.

       9. Введение в шведское право / отв. ред. Крылов Б.С. – М.:Юридическая литература, 1986. – 336 с.

       10. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география - М.: Высшая школа, 1992. - 245с.

       11. Иванова Н.Г. Казначейская система исполнения бюджетов / Н.Г. Иванова, Т.Д. Маковник – Спб. : Питер, 2001. – 208 с.

       12. Ильин И.П., Смирнов А.В. Система органов власти и управления США - М.: МГИМО, 1995. - 98с.

       13. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: навч. посіб. / М.І. Карлін. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.

       14. Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / М.І. Карлін; М-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2011. – 640 с.

       15. Карпінський Б.А. Фінансова система: навч. посіб. / Б.А. Кар пінський. – К. : ЦНЛ, 2003. – 184 с.

       16. Кунас Зигмар. Основные принципи бюджетной системы Германии // Финансы и кредит. – 1993. - №9. – С. 68-76.

       17. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации / Под ред. Е.Ю. Грачевой. – М.: Проспект, 2009. – 576 с.

       18. Малярчук А. Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів // Віс-ник ТАНГ. – 2005. – № 1. – С. 23-27.

       19. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. Т. 1, кн. 1, 2 / Ж. Матук. – М. : АО «Финстатинформ», 1994.- 421 с.

       20. Миргородська Л.Д. Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / Л.Д. Миргородська. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

       21. Музика-Стефанчук О. Місцеві бюджети в зарубіжних країнах // Юридичний вісник України. – 2008. – № 42

       22. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): навч. посіб. / В.М. Опарін. – К. : КНЕУ, 1999. – 164 с.

       23. Павлова Л. Бюджетное финансирование и проблема государственного долга // Экономист. – 1994. - №4. – С. 23-27.

       24. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник. – К. : Знання-Прес, 2002. – 495 с.

       25. Сабанти Б.М. Теория финансов: учеб. пособ. / Б.М. Сабанти. – М. : Менеджер, 1998. – 168 с.

       26. Сунцова О.О. Зарубіжний досвід формування доходів місцевих бюджетів // Науковий вісник Академії ДПС України: зб. наук. праць. – 2002. – № 2. – С.115-123.

       27. Туманская Ю.В. Анализ зарубежной практики формирования доходов местных бюджетов // Дайджест – финансы. – 2004. – №3. – с.48– 51.  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка