А. Загальний опис факультетуСторінка9/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Практична підготовка


Стажування з фаху та переддипломна практика

Метою стажування з фаху та переддипломної практики є набуття та розвиток навичок і вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення практичних проблем управління підприємствами невиробничої сфери, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах господарювання, впровадження складених рекомендацій і пропозицій у практичну діяльність підприємства.

Термін проходження та форми контролю

Семестр - 2, тривалість 4 і 2 тижні відповідно. Захист звіту.ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

Захист магістерської роботи та складання комплексного кваліфікаційного державного екзамену з фаху, який передбачає тестову перевірку знань та письмове розв'язання комплексної кваліфікаційної ситуаційної задачі.СЛОВНИК

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні й спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності, яку здобуває студент після освоєння програми базової вищої освіти.

Варіативність освіти – один з основних принципів сучасної системи вищої освіти, результат реалізації політики її розвитку, здатність навчального закладу дати студенту велику кількість повноцінних, якісних варіантів освітніх програм для забезпечення максимально можливого ступеня індивідуалізації освіти.

Вища освітарівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, що ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.

Вміння – здобуті студентом засоби виконання дії, що забезпечуються сукупністю надбаних знань та навичок.

Ділова гра – форма відтворення предметного й соціального змісту професійної діяльності, моделювання систем відносин, характерних саме для цього виду практики.

Завдання навчальне – вид доручення викладача студентам, в якому міститься вимога виконати певні навчальні (теоретичні або практичні) дії.

Залік – форма перевірки знань студентів, отриманих на семінарських та практичних заняттях, виробничій практиці, а також під час виконання обов'язкових самостійних робіт.

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Зміст вищої освіти – обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована у процесі навчання із врахуванням перспектив розвитку суспільства.

Зміст навчанняструктура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації.

Змістовий модуль – це система навчальних елементів, поєднаних за ознакою відповідності певному навчальному об’єкту.

Індивідуальний розділ програми – конкретна навчальна дисципліна відповідного навчального плану.

Інформаційний пакет – загальна інформація з кожного напряму (спеціальності) як довідник для викладацького складу та потенційних партнерів для сприяння прозорості освітньо-професійних програм, орієнтування студентів на вибір останніх та планування навчання.

Екзамен – одна з традиційних форм перевірки знань студентів.

Колоквіум – одна з форм навчальних занять, бесіда викладача зі студентами.

Конспектування – короткий письмовий виклад змісту статті, книги, лекції, що включає основні положення та їхнє обґрунтування фактами, прикладами, розвиває логічне мислення, удосконалює культуру мови, закріплює у пам'яті прочитане й почуте.

Контрольна робота – одна з форм перевірки та оцінювання засвоєних знань, одержання інформації щодо характеру пізнавальної діяльності, самостійної активності студентів у навчальному процесі щодо ефективності методів, форм та засобів навчальної діяльності.

Кредит ЕСТS – числовий еквівалент оцінки, що дається розділам курсу для окреслення обсягу навчального навантаження студентів, необхідний для завершення курсу.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Лабораторні заняття, лабораторні роботи – один з видів самостійної практичної та дослідної роботи студентів з метою поглиблення й закріплення теоретичних знань, розвитку навичок самостійного експериментування.

Лекція – провідна форма навчання у вищому навчальному закладі, систематичний і системний виклад навчального матеріалу, як правило, теоретичного характеру. Закладає основи розуміння і ставлення до навчальної дисципліни.

Ліцензування освітніх установ – процедура, що включає проведення експертизи, ухвалення рішення, оформлення і видачу вищому навчальному закладу ліцензії на право ведення освітньої діяльності за зафіксованими у ліцензії напрямами (спеціальностями) і рівнями.

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі ОКР бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Методика навчальної дисципліни – теорія навчання, що пропонує викладачу визначені системи навчальних впливів, які втілюються в змісті освіти, розкриваються в програмах і підручниках, а реалізуються у методах, засобах і організаційних формах навчання. Тісно пов'язана з дидактикою і спирається на її загальні положення.

Методи навчання – система послідовних, взаємопов'язаних дій викладача та студентів, що забезпечує засвоєння змісту освіти.

Методична робота – один з видів діяльності викладача Університету для засвоєння найбільш раціональних методів і прийомів навчання й виховання студентів, підвищення власного рівня загальнодидактичної та методичної підготовленості до проведення навчальних занять.

Модуль – це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

Навички – дії, сформовані шляхом повторення, які характеризують високий ступінь засвоєння теоретичного матеріалу.

Навчальна дисципліна – основна структурна одиниця навчально-виховного процесу, один із засобів реалізації змісту освіти в системі вищих навчальних закладів.

Освітні технології – система діяльності викладача і студента, заснована на визначеній ідеї, принципах організації і взаємозв'язку цілей, змісту та методів освіти. Виділяють ігрові, комп'ютерні та діалогові технології, пов'язані зі створенням комунікативного середовища, тренінгові технології.

Практикум – форма організації навчального процесу з метою самостійного виконання студентами практичних та лабораторних робіт.

Практичні роботи – один із видів навчальної діяльності студентів, за цілями та завданнями аналогічний лабораторним заняттям.

Процес навчання – педагогічно обґрунтована, послідовна, безперервна зміна актів навчання, в процесі якої вирішуються завдання розвитку та виховання особистості.

Самостійна робота студентів – індивідуальна чи колективна навчальна діяльність, здійснювана без безпосереднього керівництва викладача.

Семінар – один із видів практичних навчальних занять, що сприяє поглибленому вивченню теми завдяки колективному обговоренню повідомлень, доповідей, рефератів, виконаних студентами самостійно або під керівництвом викладача.

Системність знань – якість сукупності знань, що характеризуються наявністю у свідомості студента структурно-функціональних зв’язків між різнорідними елементами знань. Припускає розуміння студентом співвідношення між різними поняттями, законами, науковими фактами, наслідками, поєднаними змістовно-логічними зв’язками знань.

Спеціальністьвид трудової діяльності, здійснюваної на основі відповідної профільованої теоретичної і практичної підготовки. В Україні діє класифікатор спеціальностей, затверджений Кабінетом Міністрів України.

Тести – стандартизовані завдання, за результатами виконання яких роблять висновки щодо ступеня засвоєння знань, вмінь та навичок студентів.

Тренінг – інтенсивне навчання практичної спрямованості.

Факультет – навчально-науковий та адміністративний підрозділ ВНЗ, що здійснює підготовку студентів та аспірантів за певною спеціальністю, а також керівництво науково-дослідною і навчально-методичною діяльністю кафедр, які він об'єднує.

Якість знань – ступінь повноти, глибини, систематичності, системності, гнучкості, конкретності й узагальненості знань, що характеризуються усвідомленістю і міцністю засвоєння та застосування знань студентами.

Якість освіти – узагальнена характеристика рівня гуманітарної, базової та спеціальної підготовки, яка дозволяє досягти високих показників інтелектуальних, творчих і професійних здібностей випускників ВНЗ.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка