А. Загальний опис факультетуСторінка8/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Практична підготовка


Практика комплексна з фаху та преддипломна

Метою комплексної з фаху та переддипломної практики є формування професійних вмінь і навичок щодо виділення проблеми, її дослідження, розробки варіантів вирішення, пошуку оптимального варіанта підготовки проекту самостійного рішення під час професійної діяльності в реальних умовах функціонування підприємства, а також поглиблення та закріплення здобутих теоретичних знань з основних професійно-орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінського рішення, розробки пропозицій щодо впровадження новітніх технологій управління підприємством та колективом.

Термін проходження та форми контролю

Семестр - 2, тривалість 4 і 2 тижні відповідно. Захист звіту.ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

Захист дипломної роботи та складання комплексного кваліфікаційного державного екзамену з фаху, який передбачає тестову перевірку знань та письмове розв'язання комплексної кваліфікаційної ситуаційної задачі.


3. Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"


Адміністративний менеджмент”

(денна форма навчання)

Діаграми структури програм навчання

Напрям підготовки Специфічні категорії”

Спеціальність 8.000007 Адміністративний менеджмент

Освітньо-професіна програма підготовки магістра1 курс (денна)

Назва дисципліни

Обсяг, годин

Кредити ECTS

1 семестр

2 семестр

Методологія та організація наукових досліджень

54

1,5

1,5
Адміністративний менеджмент

72

2

2
Менеджмент організацій

216

6

6
Теорія організації

162

4,5

4,5
Державна служба

54

1,5

1,5
Управління нерухомістю

108

3

3
Управління персоналом

180

5

5
Керівник адміністративної служби

54

1,5

1,5
Основи системного підходу та методи прийняття управлінських рішень

108

3

3
Правові засади адміністративної діяльності

108

3

3
Управління соціальною та екологічною безпекою

162

4,5
4,5

Управління розвитком інфраструктури регіону

72

2
2

Державне регулювання економіки

72

2
2

Управління інформаційними зв’язками

126

3,5
3,5

Управління змістом робіт

126

3,5
3,5

Організація адміністративної діяльності

216

6
6

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

54

1,5
1,5

Система макроекономічного рахівництва

108

3
3


1 курс (заочна)


Назва дисципліни

Обсяг, годин

Кредити ECTS

1 семестр

2 семестр

3 семестр

Методологія та організація наукових досліджень

54

1,5

1,5Адміністративний менеджмент

72

2

2Менеджмент організацій

216

6

6Теорія організації

162

4,5

4,5Державна служба

54

1,5

1,5Управління нерухомістю

108

3

3Управління персоналом

180

5

5Керівник адміністративної служби

54

1,5

1,5Основи системного підходу та методи прийняття управлінських рішень

108

3

3Правові засади адміністративної діяльності

108

3

3Управління соціальною та екологічною безпекою

162

4,5
4,5
Управління розвитком інфраструктури регіону

72

2
2
Державне регулювання економіки

72

2
2
Управління інформаційними зв’язками

108

3
3
Управління змістом робіт

126

3,5
3,5
Організація адміністративної діяльності

216

6
6
Аудит і оцінювання управлінської діяльності

108

3
3
Система макроекономічного рахівництва

108

3
3
Переддипломна практика

324

99

Магістерська робота

436

12,112,1


1. Ідентифікація.

Методологія та організація наукових досліджень (ВПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Поняття наукового дослідження. Вимоги до наукового дослідження. Види наукових досліджень: експериментальні, теоретичні, історіографічні, порівняльно-аналітичні. Поняття методологія, метод, прийом в науковому дослідженні. Типологія методів дослідження: емпіричні, теоретичні, мета і (пост)теоретичні. Емпіричні методи наукового дослідження: спостереження, анкетування, тестування, інтерв'ю, опитування, мозковий штурм, соціометрія кваліметрія та інше. Теоретичні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, проектування, прогнозування, систематизація, кваліфікація, мисленєвий експеримент. Основні поняття і визначення математичних методів та методів та методів статистичної обробки наукових даних. Структура дослідження: обґрунтування актуальності і визначення теми дослідження, його мети, завдання. Розробка концептуальних положень і апарату дослідження (гіпотези, методи, етапи, об'єкти, засоби та інше). Вивчення теоретичного і практичного стану проблеми. Розробка та експериментальна перевірка моделі, головних ідей, концептуальних положень, що покладені в основу дослідження. Обробка наслідків дослідження та оформлення результатів. Форми відображення результатів наукового дослідження: повідомлення, доповіді, тези, статті, дипломні роботи, розділи до монографій, науково-методичні рекомендації, навчальні посібники, дисертації, монографії.3. Рівень.

А. Попередні умови. Вихідна.

Б. Цілі та завдання: ознайомити з методологією наукових досліджень, сформувати вміння

застосовувати її у практичній діяльності; організовувати дослідницьку діяльність.Література:

1. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень : Навчальний посібник/ О.В. Крушельницька. -К.: Кондор, 2003. -192 с.

2. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень : Підручник/ Стеченко Д.М., Чмир О.С.. -К.: Знання, 2005. -309 с.


 1. Обов'язковий.

 2. Викладацький склад:

Чмир О.С. – проф., док. екон. наук.

6. Тривалість.

54 год.; ЕСТS - 1,5; Семестр –1; 1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).9. Мова. Українська. 1. Ідентифікація

Адміністративний менеджмент (ВПП)

 1. Опис. Змістовні модулі:

Сутність та основні характеристики менеджменту. Основні функції управління та їх характеристика. Влада. Лідерство. Управлінські рішення. Державне управління та шляхи його реформування. Провідні наукові школи адміністративно-державного управління та державної служби в країнах Заходу. Проблеми сучасного адміністративно державного менеджменту.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Вихідна.

Б. Цілі та завдання: формування науково-методологічних знань та практичних навичок адміністративно-державного управління в процесі його становлення як самостійної галузі науки.

Література: Новиков Б.В., Сініок Г.Ф, Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. Пос. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. – 560 с.

 1. Обов'язковий.

 2. Викладацький склад:
  Довгань В.І. - кандидат ветеринарних наук, доцент.

 3. Тривалість:

72 год.; кредити ЕСТS – 2; Семестр – 1; 2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття з використанням інформаційних технологій.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, виконання індивідуальних завдань, колоквіуми)

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.

Ідентифікація.
Менеджмент організацій (ОПП).


Опис. Змістові модулі.

Порядок заснування підприємств та об'єднань. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу організації. Імідж організації. Управління підсистемами в організації.

Цільові програми управління продуктивністю та розвитком. Управління ризиковим за­хистом підприємства. Ефективність управління організацією.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Базується на знаннях предмету "Основи менеджменту".

Б. Цілі і завдання: формування системного мислення по комплексу спеціальних знань і вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організації на всіх стадіях її життєвого циклу.

Література: Осовська Г.В., Косовський О.А. Менеджмент організації: Навч. Пос.К.: Кондор, 2005. – 860 с.


 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:
  Терещенко Т.В. – канд. екон. наук, доцент.

 3. Тривалість

216 год.; кредити ЕСТS- 6; Семестр – 1;. 3 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції з використання ТЗН, семінарські заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань

- поточний (тестування, опитування);

- підсумковий (іспит).9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Теорія організації (ОПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації (підприємства, установи). Аспекти проектного аналізу. Організаційна діяльність. Організаційне проектування. Методи та засоби інформаційного моделювання управлінських процесів та систем. Методи декомпозиції.3. Рівень.

А. Попередні умови. Вихідна.

Б. Цілі та завдання: вивчення інтегрованої сукупності управлінських відносин у підсистемах організації, її стосунки із зовнішнім середовищем.

Література:Теория организации: Учебник для вузов /Минобразования РФ: под общ. ред. В.Г. Алиева. - М.: ЗАО, «Экономика», 2005. – 431 с.

4.Нормативний.

5.Викладацький склад:

Терещенко Т.В. – канд. екон. наук, доцент.6. Тривалість.

162 год.; ЕСТS - 4,5; Семестр –1; 2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.7.Форми та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Державна служба (ВПП)

2.Опис. Змістові модулі.

Структура, права, компетенція та функції органів державного управління в Україні. Державна служба як різновид управлінської діяльності. Проходження державної служби. Кадрове забезпечення державної служби. Інституційне удосконалення державної служби в контексті європейських процесів. Конституційно-правові засади державної служби. Нормативно-правова регламентація державної служби. Дотримання законності при проходженні служби в органах державного управління. Правове регулювання боротьби з корупцією на державній службі.3. Рівень.

 1. Попередні умови. Вихідна.

Б. Цілі та завдання: опанування студентами організаційно-правових засад державної служби, набуття принципових знань з теорії та практики державного управління, державної служби.

Література: Державне управління: Навч. Пос. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Расіна, Л.Ю. Гордієнко. – К., Знання, 2004 – 302 с.

4. Обов'язковий.

 1. Викладацький склад:

Баюк М.І. – доцент кафедри.

 1. Тривалість:

54 год.; кредити ECTS - 1,5; Семестр – 1; 1 години на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (тестування, опитування);

- підсумковий (залік).

9. Мова. Українська. 1. Ідентифікація.

Управління нерухомістю (ВПП)

2. Опис. Змістові модулі.

Суть нерухомості та характеристика об'єктів нерухомості. Характеристика і класифікація об'єктів нерухомості. Ринок нерухомості, його особливості та тенденції становлення. Державне регулювання ринку нерухомості. Підприємницька діяльність на ринку нерухомості. Суть та технологія оцінки об'єктів нерухомості. Основні підходи до оцінки об'єктів нерухомості. Джерела фінансування об'єктів нерухомості. Управління об' єктами нерухомості.3. Рівень.

A. Попередні умови. Вихідна.

Б. Цілі і завдання: вивчення теоретичних та практичних аспектів функціонування ринку нерухомості як системи економічних, організаційних і правових відносин стосовно нерухомого майна.

Література:

1. Ринок нерухомості/ А.М. Ас аул, В. І. Павлов, І.І. Пилипенко, Н.В. Павліха, І.В. Кривов’язюк: Навч. Пос., видання друге. – К: Кондор, 2006. – 336 с.

(Лист№14/18.2-2496 від 11.11.2005 р.)

2. Економіка нерухомості: Підручник. А.М.Асаул, І.Б.Брижань, В.Я.Чевгакова. - К.: «Лібра», 2004. - 304. 1. Обовязковий.

 2. Викладацький склад:
  Романова В.В – канд.. екон. наук, проф., доцент;

 3. Тривалість:

108 год.; кредити ECTS -3; Семестр – 1; 2 години на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (тестування, опитування);

- підсумковий (іспит).9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Управління персоналом (ПП)

2. Опис. Змістові модулі.

Плани роботи персоналу. Визначення штату (персоналу), що необхідний для технічного забезпечення інформаційних зв’язків. Штатний розпис адміністративної служби. Кваліфікаційні вимоги до персоналу організації (підприємства, установи). Структура персоналу. Законодавчі та нормативні акти системи праці та соціального захисту. Плани управління персоналом. Плани розвитку персоналу. Удосконалення структури персоналу. Удосконалення плану управління персоналом. Удосконалення плану розвитку персоналу. Контроль виконання плану управління персоналом. Штатний розпис. Система управління кадрами. Система професійного розвитку персоналу. Контроль професійного розвитку персоналу. Технології відбору, підготовки та сертифікації персоналу. Посадові інсрукції. Розподіл обов’язків і відповідальностей.3. Рівень.

A. Попередні умови. Вихідна.

Б. Цілі та завдання: формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики, добору та розміщення персоналу, його оцінювання та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації та ефективного управління ним.

Література:

1. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

2.Управління персоналом: Навч. посіб./Виноградський М.Д., Бєляєва М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. – К.: ЦНЛ, 2006. – 504 с.

3.Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. - 512с.Нормативний.

Викладацький склад:
Захаркевич Н.П.- к.е.н., старший викладач.

6. Тривалість:

180 год.; кредити ECTS – 5; Семестр –1; 3 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння7. Форми та методи навчання: лекції, семінари, практичні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Керівник адміністративної служби (ПП)

2. Опис. Змістові модулі.

Побудова адміністративної служби організації (підприємства, установи). Завдання і функції адміністративної служби. Форми і методи роботи з персоналом адміністративної і кадрової служб. Управління дисциплінарними відносинами. Методи управління дисциплінарними відносинами.3. Рівень.

A. Попередні умови. Вихідна.

Б. Цілі та завдання: формування у студентів необхідних знань щодо функціонування служби управління підприємством, організацію праці підлеглих та застосування нових форм і методів управління адміністративною службою в ринкових умовах.

Література:

 1. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шкапова О. М. Організація праці менеджера: Навч. пос. – К.: Кондор, 2002. – 518 с.

2. Новиков В. Б. Сініок Г. Ф., Круш В. П. Основи адміністративного менеджменту: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 560 с.

4. Нормативний.

 1. Викладацький склад:

Захаркевич Н.П.- к.е.н., старший викладач.

6. Тривалість

54 год.; Кредити ЕСТS - 1,5; Семестр —1; 1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань

 • поточний (тестування, опитування);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська

1. Ідентифікація.

Основи системного підходу та методи прийняття управлінських рішень (ВПП)

2. Опис. Змістові модулі.

Сутність та роль рішень в системі управління. Системний підхід та методологічні основи реалізації управлінських рішень. Організаційні та соціально-психологічні основи реалізації управлінських рішень. Модель системного аналізу в блоці "прийняття рішень". Системний підхід до оцінки альтернатив реалізації управлінських рішень. Контроль виконання та відповідальність керівників за управлінські рішення. Системний підхід при оцінці управлінських рішень.3.Рівень.

A.Попередні умови. Вихідна.

Б. Цілі та завдання: формування у майбутніх спеціалістів глибоких теоретичних знань і практичних навиків у формуванні системи прийняття управлінських рішень, визначення та застосування основ системного підходу для розширення методологічного арсеналу державотворчого процесу; спрямування діяльності студентів на організацію розумової діяльності, та вироблення у них здатності до реформування існуючих і створення нових об'єктів, що суттєво сприяють підвищенню спроможності науки вирішувати складні завдання трансформаційного періоду розвитку суспільства.

Література: Василенко В. О. Теорія і практика розробки управлінських рішень. – К.: ЦУЛ, 2003.- 420с.

 1. Обов'язковий.

 2. Викладацький склад:

Гончар О.І.- канд. екон. наук., доцент.

8. Тривалість

108 год.; Кредити ЕСТS - 3. Семестр – 1; 1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань

- поточний (завдання, тестування, опитування);
- підсумковий (залік);

 1. Мова. Українська.


1. Ідентифікація.

Правові засади адміністративної діяльності (ПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Положення про структурні підрозділи. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Укладання колективного договору. Вимоги до змісту та основні розділи колективного договору. Контроль дотримання колективного договору. Види і процедури юридичної відповідальності.3. Рівень.

A.Попередні умови. Вихідна.

Б. Цілі і завдання: досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців. Після вивчення даного курсу студенти повинні розуміти зміст нормативних актів і застосовувати правові норми до конкретних життєвих ситуацій, мати навички практичної та науково-дослідної роботи, адже впровадження сучасних управлінських технологій потребує значного підвищення рівня професіоналізму та компетентності, як керівника, так і її працівників, якого можна досягти через розвинуту систему навчання управлінських кадрів.

Література:

 1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – К.: Вікар, 2003. – 725 с.

 2. Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України: Навчальний посібник. – Вид. Паливода А.В., 2002. – 124 с.

Нормативний.

5.Викладацький склад:
Чудик-Білоусова Н.І. – канд. юр. наук, доцент.

 1. Тривалість

108 год.; кредити ЕСТS- 3; Семестр —1; 3 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань

- поточний (тестування, опитування, розв'язання ситуаційних вправ);

- підсумковий (залік).9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Управління соціальною та екологічною безпекою (ПП)

2. Опис. Змістові модулі.

Ідентифікація ризику у соціальних та екологічних системах. Джерела потенційних небезпек зовнішнього і внутрішнього середовища організації (підприємства, установи). Законодавчі та нормативні акти системи цивільного захисту. Планування заходів запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. Управління ризиком у соціальних та екологічних системах. Система інформування та оповіщення. Система заходів запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. Засоби індивідуального захисту. Евакуацію персоналу. Організації ефективної та безпечної праці. Принципи ергономіки робочого місця і робочого часу. Система управління охороною праці. Законодавчі та нормативні акти системи управління охороною праці. Визначення факту небажаної події. Розслідування нещасного випадку.3. Рівень.

А.Цілі та завдання: надання майбутнім фахівцям теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для вирішення питань, пов'язаних з забезпеченням безпечних і нешкідливих умов праці, реагуванням на надзвичайні ситуації, управлінням ризиком у соціальних та екологічних системах, а також посиленням активної позиції щодо життя, здоров'я та фахової дієздатності працівників в процесі трудової діяльності.

Б.Література: Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П., Горбенко В.В.,Лісогор О.С. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник – Х.: Факт, 2005. – 384 с.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:
  Арзянцева Д.А. – канд. екон. наук, старший викладач.

 3. Тривалість.

162 год.; кредити ЕСТS-4,5; Семестр —2; 3 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Управління розвитком інфраструктури регіону (ВПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Економічна природа інфраструктури регіону. Стратегія розвитку інфраструктури регіону. Види інфраструктури регіону та їх характеристика. Сутність та зміст виробничої структури. Соціальна інфраструктура як чинник поліпшення умов життєдіяльності населення. Ринкова інфраструктура.3. Рівень.

А.Цілі та завдання: вивчення теоретичних та практичних положень формування і реалізації стратегії розвитку інфраструктури регіону.

Б.Література: Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України. Навч. пос. – К.: В-во Уаду, 2002. – 112 с.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад:
Щепанський Е.В. - кандидат економічних наук, доцент.

6. Тривалість.

72 год.; ЕСТS – 2; Семестр – 2; 2 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (іспит).9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Державне регулювання економіки (ВПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Економічна природа державного регулювання економіки. Світовий досвід регулювання економіки. Структуроутворюючі частини, цілі, сфери та принципи державного регулювання економіки. Інструменти державного регулювання економіки

Функції державного регулювання економіки. Розмежування функцій державного регулювання за рівнями управління. Методи державного регулювання економіки. Норми і нормативи державного регулювання економіки. Засоби державного регулювання економіки. Інструменти державного регулювання економіки. Регулювання в окремих сферах господарської діяльності. Особливості державного регулювання окремих сфер та об'єктів. Державне регулювання охорони природи та природокористування.

3. Рівень.

А.Цілі та завдання: дати студентам знання про сутність, засоби, сфери, об'єкти і механізми державного регулювання економіки. Особливого значення набуває з'ясування ролі його інструментів, а саме: прогнозування, планування, програмування. В умовах ринкової трансформації економіки України підвищується необхідність усвідомленого впливу держави на формування сучасних цивілізованих соціально-економічних відносин.

Б.Література: Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. Пос. – К.: Вікар, 2004. – 262 с.


 1. Обов'язковий.

 2. Викладацький склад:
  Стеченко Д.М. – док. екон. наук, проф.

 3. Тривалість.

72 год.; ЕСТS – 2; Семестр – 2; 2 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (іспит).9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Управління інформаційними зв’язками (ПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Аналіз потреб зацікавлених осіб у зовнішніх та внутрішніх інформаційних зв'язках. Опис поширюваної інформації. Методи та засоби збору, відновлення, поширення та зберігання інформації. Вимоги до комунікацій. Технології передачі інформації. Доступ до інформації (документів) та їх використання. Організація технічного забезпечення інформаційних зв'язків. План управління комунікаціями. Організація колективної роботи з документами.3. Рівень.

А. Цілі та завдання: формування науково-методологічних знань та практичних навичок управління інформаційними зв'язками, як складової адміністративно-державного управління.

Б. Література:

1. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: Монографія /За заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків: Ун-т внутрішніх справ, 2000. – 368 с.

2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник / Балабанова Л.В., Сардак О.В. – К.: Професіонал, 2004. – 304 с.

4. Нормативний.


 1. Викладацький склад:
  Гаман Т.В. – канд. наук з держ.упр., старший викладач.

 2. Тривалість.

126 год.; ЕСТS – 3,5; Семестр – 2; 2 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Управління змістом робіт (ПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Зміст робіт. Документування характеристик продуктів діяльності. Технологічна документація. Оцінювання тривалості робіт. Визначення та документування взаємодій між роботами. Ідентифікація та документування робіт. Посадові інструкції. Методи визначення послідовності робіт.3. Рівень.

А. Попередні умови. Базується на знаннях предмету: “Менеджмент організацій”, “Теорія організації”.

Б. Цілі та завдання: формування у майбутніх спеціалістів глибоких теоретичних знань і практичних навиків у системі оцінювання робіт, визначення взаємодій між роботами та їх документування.

Література: М.Армстронг и А. Бэрон. Performance Management. Управление эффективностью работы. Пер. с англ. М.: НРРО, 2005. – 384 с.

4. Нормативний.

Викладацький склад:
ДовганьВ.І. – кандидат ветеринарних наук, доцент.

Тривалість.

126 год.; ЕСТS – 3,5; Семестр – 2; 3 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.

1. Ідентифікація.

Організація адміністративної діяльності (ПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Організаційна культура. Місія і цілі організації (підприємства, установи). Культура організації та корпоративна політика. Моделі організаційної культури. Правила і норми діяльності організації (підприємства, установи). Просування корпоративного іміджу. Впровадження правил і норм діяльності організації (підприємства, установи). Лояльність та ідентифікація з організацією. Організація етичних відносин в трудових колективах. Професійна етика. Моніторинг стану етичних відносин в трудових колективах. Комунікації в організаціях. Комунікативні технології. Підготовка пабліситі, прес-релізів, презентацій, прес-конференцій. Основні процеси зв’язків з громадськістю. Методи зв’язків з громадськістю. Переговорний процес. Психологія управління. Інструменти психологічної взаємодії. Психологічні і соціально-психологічі характеристики персоналу. Вирішення конфліктів в організації (підприємстві, установі). Документознавство. Організація роботи з документами. Інструкція з діловодства в організації. Стандарти організації (підприємства, установи). Документування і документообіг в організації. Принципи організації роботи з документами. Організація колективної роботи з документами. Контроль за виконанням ділових документів.3. Рівень.

  1. Попередні умови. Базується на знаннях предмету: “Правові засади адміністративної діяльності”.

Б. Цілі та завдання: формування у майбутніх магістрів сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань, вмінь та навичок у галузі адміністративної діяльності.

Література:

1.Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 2000. – 460с.

2.Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : Навч. посібник. – Івано-Франківськ, 2001. – 695с.

3.Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К., 2003. – 464с.

4.Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю: Навч. посібник. – К., 2001. – 560с.

4. Нормативний.

5. Викладацький склад:
Олуйко В.М. – докт. наук з держ. упр., проф., ректор універ.

Ковтун І.Б. – асистент.6. Тривалість.

216 год.; ЕСТS – 6; Семестр – 2; 3 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Аудит і оцінювання управлінської діяльності (ПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Оцінювання ефективності методів керівництва організацією (підприємством, установою). Техніка моніторингу і критерії оцінки. Встановлення надійної системи звітності та контролю. Техніка моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів управлінської діяльності. Техніка соціологічних вимірювань. Оцінювання політик, програм і планів організації (підприємства. установи). Система оцінювання трудової і виконавської дисципліни. Система оцінювання професійної компетентності. Система звітності та контролю. Система оцінки та контролю виконання стратегічного плану організації. Особливості експертно-аналітичного оцінювання. Складання звітів про виконання. Аналіз звітів структурних підрозділів організації (підприємства, установи). Ефективність взаємодії адміністративної служби з керівниці іншими структурними підрозділами, фізичними і юридичними особами.3. Рівень.

  1. Попередні умови. Базується на знаннях предмету: “Керівник адміністративної служби”.

Б. Цілі та завдання: набуття знань з підготовки та проведення аудиту адміністративної діяльності; ознайомлення з алгоритмом оцінки ефективності та результативності діяльності органів влади; розробка критеріїв оцінки ефективності діяльності органів влади.

Література: Аудит адміністративної діяльності: Навч. посібник за ред. Чемериса А. — Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003.- 212 с.

4. Нормативний.

5. Викладацький склад:
Гончар О.І.- канд. екон. наук., доцент.

6. Тривалість.

54 год.; ЕСТS – 1,5; Семестр – 2; 1 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

8.Оцінювання. Контроль знань

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Система макроекономічного рахівництва (ВПП).

2.Опис. Змістові модулі.

Теоретико-методологічні аспекти макроекономічного рахівництва. Методологія макроекономічного рахівництва. Характеристика системи макроекономічного рахівництва. Відображення процесу розширеного відтворення в СМР. Система національних рахунків (СНР) та її структурна характеристика. Макроекономічні показники та методи їх обчислення в СНР. Методологія побудови консолідованих рахунків. Національне багатство і методи його визначення в СНР України. Проблеми розробки СНР України3. Рівень.

Б. Цілі та завдання: надати студентам знання про суть, структуру та зміст різних систем макроекономічного рахівництва, які використовуються в економічній практиці, насамперед про систему національних рахунків (СНР), що є сучасним міжнародним стандартом у національному рахівництві.

Література:

1. Регіональне управління. Круш П.В.: Навчальний посібник. –К.: ЦУЛ, 2007. –256с.

2.Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки і практики. Колектив авторів. – К.: Кондор, 2007. – 408 с.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад:

Кулинич О.І. – доктор екон. наук, проф.;


Кулинич Р.О. – кандидат економічних наук, доцент.

6. Тривалість.

108 год.; ЕСТS – 3; Семестр – 2; 1 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття.

8.Оцінювання. Контроль знань

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка