А. Загальний опис факультетуСторінка7/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Практична підготовка


Практика

Цілі та завдання практики є придбання навичок практичної творчої діяльності, закріплення і розширення отриманих у процесі навчання теоретичних знань по управлінню, відпрацювання практичних навичок на робочих місцях майбутньої діяльності. Предвипускна практика є складовою комплексної з фаху практики. Студент повинен підготувати індивідуальні завдання які видаються з метою придбання практичних навичок і умінь самостійного вирішення організаційних, управлінських, наукових задач.

Термін проходження, форма контролю Семестр - 8, тривалість 4 тижні. Захист звіту.

Державна атестаціяКомплексний державний екзамен з базової освіти складається з тестової перевірки знань та письмового розв'язання індивідуальної розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

2. Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"


Ідентифікація.
Менеджмент організацій (ОПП).

 1. Опис. Змістові модулі.

Системна модель управління організацією. Організація як об’єкт управління, взаємозв'язок та взаємозалежність її внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища. Учасники діяльності організації, збалансування їх інтересів. Імідж організації. Основні підсистеми: технічна, технологічна, організаційна, економічна та соціально-психологічна. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу. Порядок заснування підприємств та об’єднань. Реорганізація. Особливості управління організаціями різних форм власності та організаційно-правових форм. Галузеві особливості функціонального управління організаціями. Масштаб підприємства та фактори, що його зумовлюють. Ефект масштабу діяльності. Аналіз та проектування організаційних структур підприємств різних типів. Кризові явища як фаза життєвого циклу організації. Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій, їх типологія. Система заходів щодо управління організацією у кризі. Санація. Банкрутство.

Управління маркетинговою діяльністю. Управління матеріально-технічною підсистемою. Галузеві особливості виробничого менеджменту. Реалізація комерційної функції. Управління соціально-психологічною підсистемою. Стосунки менеджера з підлеглими. Розпорядча діяльність. Організація праці та її стимулювання. Оцінювання виконання. Дисциплінарний вплив. Заходи профілактики та усунення помилок. Управління фінансово-економічною підсистемою: оборотом, запасами, основними фондами, поточними витратами, доходами та прибутками. Фінансові основи формування майна; управління обіговими активами, формуванням власних та залученням позикових фінансових ресурсів; організація фінансового планування на підприємстві галузі. Ефективність управління організацією: економічні та соціальні аспекти. Цільові програми управління продуктивністю та розвитком. Сутність та фактори конкурентоспроможності. Ступінь впливовості конкурентних сил. Моніторинг конкурентів. Конкурентний стан організації. Антимонопольне управління в організації. Управління ризикозахищеністю підприємства. Умови виникнення ризикової ситуації. Поняття ділового ризику, його різновиди. Фактори ризику. Інтегрований аналіз та оцінювання ризику. Концепція управління ризиком. Ризикозахищеність. Зміни в організаціях. Адаптація та інтеграція організації. Діагностика управління: види та етапи, показники діагностичного дослідження. Управлінське консультування. Підприємницький менеджмент. Основи корпоративного менеджменту.3. Рівень.

A. Попередні умови. Базується на знаннях предмету "Основи менеджменту".


Література: Осовська Г.В., Косовський О.А. Менеджмент організації: Навч. Пос.К.: Кондор, 2005. – 860 с.

Б. Цілі і завдання: формування системного мислення по комплексу спеціальних знань і вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організації на всіх стадіях її життєвого циклу.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Терещенко Т.В. – канд. екон. наук, доцент.

Тривалість:

108 год.; кредити ЕСТS- 3; Семестр –1; 3 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції з використання ТЗН, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань

 • поточний (тестування, опитування, розв'язання ситуаційних вправ);

 • підсумковий (іспит).

 1. Мова. Українська.
 1. Ідентифікація.
  Муніципальний менеджмент (ВОПП)


 2. Опис. Змістові модулі.

Теоретичні засади муніципального менеджменту. Характеристика місцевого самоврядування: поняття, принципи та функції. Виникнення та розвиток місцевого самоврядування. Організаційно-правова та територіальна основа місцевого самоврядування. Структура, функції, повноваження, методи роботи органів місцевого самоврядування. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування (комунальна власність, фінанси місцевого самоврядування, місцеві бюджети, місцеві податки і збори, фінансово-кредитні ресурси місцевого самоврядування, міжбюджетні відносини). Тенденції вдосконалення муніципального управління, аналіз місцевого самоврядування на прикладі конкретних територіальних утворень. Відповідальність органів місцевого самоврядування. Гарантії та захист прав місцевого самоврядування. Специфіка діяльності муніципального службовця. Світовий досвід організації місцевого самоврядування.

3. Рівень.

 1. Попередні умови. Базові знання з основ менеджменту.

Література: Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: Навч. Пос. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 256 с.

Б. Цілі та завдання: опанування студентами сучасних теоретичних основ організації й управління муніципальними процесами, їх законодавчим забезпеченням, формування практичних навичок з аналізу економічних процесів на конкретній території, використання методів наукових досліджень у різних напрямках місцевого самоврядування.

 1. Вибірковий навчального закладу.

 2. Викладацький склад:

Ковтун І.Б. – кандидат наук з державного управління, ст.. викладач

 1. Тривалість:

81 год.; кредити ЕСТS - 2,25; Семестри — 1; 2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальна робота.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (тестування, контрольні завдання);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.

 1. Ідентифікація.
  Управління державною установою (ВОПП)


 2. Опис. Змістові модулі.

Сутність та методи управління державними установами (організаціями). Аналіз ознак державної установи, їх структура, функції державного управління.

Лідерство в державній установі. Менеджмент часу керівника державної установи. Владні відносини в управлінні державною установою.

Форми і методи діяльності державної установи. Мотивація діяльності державного службовця. Етика поведінки державного службовця. Управління командою або робочою групою. Управління конфліктами в державній установі. Робота з кадрами в державній установі (організації).


 1. Рівень.

А.Попередні умови. Базові знання з “Основ менеджменту”, “Основи психології та педагогіки“,“Управління персоналом“.

Література:

1.Воронкова В.Г. Менеджмент у державних органах: Навч. Пос.. К.: ВД»Професіонал».2004. – 256 с.

2.Менеджмент державних установ і організацій: Навч. Пос./ За ред. А.Ф. Мельник. – К.:ВД «Професіонал», 2006 р. – 464 с.

Б. Цілі та завдання: формування системи знань про сутність, форми, засоби та об’єкти управління в державній установі (організації); залежність управління державною установою від її структури і місії; методологічні основи управління колективом державної установи; прийняття управлінських рішень і набуття практичних навичок у передбаченні та вирішенні конфліктних ситуацій з урахуванням особливостей діяльності державних установ (організацій).


 1. Вибірковий навчального закладу.

 2. Викладацький склад:

Гаман Т.В. – канд. наук з держ.упр., старший викладач.

 1. Тривалість:

108 год.; кредити ЕСТS -3; Семестри — 1; 2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальна робота.

 2. Оцінювання.

Контроль знань:

- поточний (опитування, контрольні завдання);

- підсумковий (залік).


 1. Мова. Українська.

 1. Ідентифікація.

Інвестиційний менеджмент (ОПП).

 1. Опис. Змістові модулі.

Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту. Оцінка та прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості окремих регіонів, галузей та підприємств. Розроблення стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства. Розроблення стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства. Основи бюджетування капітальних вкладень. Методи оцінки ефективності, ризиків та ліквідності реальних інвестиційних проектів. Формування оптимальних програм реальних інвестицій підприємства. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства. Основи управління фінансовими інвестиціями. Методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових інструментів. Методи оцінки ефективності, ризиків та ліквідності проектів фінансових інвестицій. Формування оптимального портфеля фінансових інвестицій підприємства та управління ним.

 1. Рівень.

A. Попередні умови. Базується на знаннях предмету “Економіка підприємства”, “Маркетинг”, “Основи менеджменту”, “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.

Література: Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент : Учебный курс/ И.А. Бланк. -К.: Эльга, Ника-Центр, 2006. -550 с.

Б. Цілі і завдання: формування знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфеля та програм реальних інвестицій підприємства.

4. Нормативний.

5. Викладацький склад:

Гавриш В.П. – канд. екон. наук, доцент.6. Тривалість

81 год.; кредити ЕСТS- 2,25; Семестр –1; 2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань

 • поточний (опитування, розв’язання ситуаційних вправ);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Управління проектами (СВОПП).


 2. Опис. Змістові модулі.

Базові положення управління проектом. Стратегія фірми і інвестиційне рішення. Концепція проекту. Життєвий цикл проекту Концепція затрат і вигод. Цінність грошей у часі. Оцінка вартості цінних паперів підприємства та капіталу проекту. . Стандартні фінансові критерії прийняття проектних рішень. Аналіз беззбитковості проекту. Оцінка проектних рішень в умовах ризику. Функціональні аспекти аналізу проекту.

3. Рівень.

A.Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: „ Основи економічної теорії” „Методи прийняття управлінських рішень” „ Адміністративне право”.Література: Тян Р. Б., Холод Б. Я., Ткаченко В. А. Управління проектами. – К., ЦНЛ, 2003. – 224 с.

Б. Цілі та завдання: формування теоретичних знання та практичних навичок щодо методології підготовки і реалізації інвестиційних проектів, способи та засоби залучення ресурсів для реалізації цих проектів і механізмів управління ними, опанування основ ринкової економіки стосовно методів ідентифікації, підготовки, аналізу і здійснення інвестиційних проектів, виявлення найважливіших проблем, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів на національному, регіональному, галузевому та локальному рівнях, удосконалення процесів прийняття рішень при розробці й реалізації інвестиційних проектів.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Ковальчук В.В.- канд. екон. наук., доцент.6. Тривалість:

108 год.; кредити ECTS - 3; Семестр –1; 2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

 2. Оцінювання.

Контроль знань:

 • поточний (опитування, вирішення ситуаційних завдань.)

 • підсумковий (залік)

9. Мова. Українська


 1. Ідентифікація.
  Стратегічний менеджмент (ОПП).


 2. Опис. Змістові модулі.

Концепція стратегічного управління. Стратегічне управління як система. Стратегія за формою та змістом. Класифікація стратегій (корпоративні, функціональні, бізнесу, конкуренції). Спеціальні стратегії залежно від життєвого циклу підприємства та їх характер. Модель стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. Swot-аналіз як етап стратегічного планування. Моніторинг у системі стратегічного управління підприємством. Поняття стратегічної інформації. Використання базових стратегічних підходів для обгрунтування стратегічних альтернатив розвитку підприємства. Вибір стратегії розвитку. Формування стратегічної програми. Контроль та оцінка стратегій як етап стратегічного планування.

Управління реалізацією стратегій. Стратегічний потенціал підприємства та його конкурентоспроможність. Загальна оцінка стратегічного потенціалу підприємства для виявлення можливостей реалізації набору стратегій. Стратегічні зміни в процесі реалізації стратегій. Ризики, пов’язані з реалізацією стратегії. Управління шляхом вибору стратегічних позицій. Стратегічний аналіз як основа прогнозування стратегічної позиції підприємства. Оцінка привабливості СЗГ. Моделі стратегічного управління та їх вибір в умовах нестабільності зовнішнього середовища.3. Рівень.

  1. Попередні умови. Базується на знаннях предмету “Економіка підприємства”, “Маркетинг”, “Основи менеджменту”.

  2. Література: Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. – Київ, 2004. – 560 с.

Б. Цілі і завдання: оволодіння теоретичними знаннями з питань стратегічного управління підприємством, інструментарієм, методикою розроблення стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання концепції стратегічного менеджменту в діяльності підприємств.

4. Нормативний.

5. Викладацький склад:

Ковальчук В.В.- канд. екон. наук., доцент.6. Тривалість

108 год.; кредити ЕСТS- 3; Семестр –1; 2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції з використання ТЗН, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань

 • поточний (тестування, опитування, розв'язання ситуаційних вправ);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Інноваційний менеджмент (ОПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Структуризація та організація інноваційного процесу. Інформаційне забезпечення. Інвестиційне забезпечення. Управління інноваціями та стратегія розвитку підприємства. Інноваційний проект: етапи підготовки та реалізації, ефективність. Методи вибору. Критерії оцінки. Методи зменшення ризику інвестора інноваційного проекту. Основні організаційні структури на ринку інноваційних послуг. Науково-технічне співробітництво: конкуренція та кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: “Економіка підприємства”, “Маркетинг”, “Основи менеджменту”, „Логістика”, „Контролінг”, „Основи зовнішньоекономічної діяльності”.Література:

1. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посібник. - К.: Видавничий центр „Академія”, 2005.-400 с.

2. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент.- К.: Академвидав, 2006.-464 с.

Б. Цілі та завдання: оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками організації та управління інноваційними процесами.

4. Нормативний.

5. Викладацький склад:

Гончар О.І.- канд. екон. наук., доцент.6. Тривалість:

81 год.; кредити ECTS – 2,25; Семестр –1; 2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

 2. Оцінювання.

Контроль знань:

 • поточний (опитування, вирішення ситуаційних завдань.)

 • підсумковий (іспит)

9. Мова. Українська

1. Ідентифікація.
АРМ менеджера (ОПП).


2. Опис. Змістові модулі.

Автоматизація управлінських процесів на сучасних підприємствах. Ефективність використання АРМ та напрями їх розвитку. Базові інформаційні технології забезпечення управлінської діяльності. АРМ керівників функціональних підрозділів. АРМ технологічними процесами. Сервісні програми АРМ. Використання експертних систем.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: „Менеджмент”, „Аудит”, „Економіка підприємства”.Література: Макарова М.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. Університетська книга. .–642 с.

Б. Цілі та завдання: формування знань і навичок використання АРМ у системі управління підприємством, оцінки їх ефективності функціонування.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Ткач А.В. - старший викладач.

6. Тривалість:

81 год.; кредити ECTS - 2,25; Семестр – 1; 2 години на тиждень, 18 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (вирішення ситуаційних завдань, тестування)

 • підсумковий (залік)

9. Мова. Українська. 1. Ідентифікація.
  Цивільна оборона (ВОПП).


 2. Опис. Змістові модулі.

Функціональна підсистема Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, її зміст та роль в цивільному захисті населення. Закон України “Про цивільну оборону України” та інші нормативно – правові акти в сфері цивільного захисту населення. Захист населення при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах. Поводження з радіоактивними відходами та режим радіаційного захисту. Способи дезактивації техніки і транспорту, допомога потерпілим від радіоактивного опромінення. Заходи безпеки при веденні рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварії та катастроф.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуального розділу: "Безпека життєдіяльності", "Основи еколдогії", "Охорона праці".Література:

1. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона: Навчальний посібник. За ред. Франчука В.С. – Львів: Афіша, 2001. – 332 с.

2. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 490 с.

Б. Цілі та завдання: формування знань і навичок організації захисту населення від зброї масового ураження та інших засобів нападу противника, організації підвищення стійкості роботи об’єктів і галузі економіки в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.

4. Вибірковий навчального закладу.

5. Викладацький склад:

Виговська Т.В. - канд. біолог. наук., доц.6. Тривалість:

54 год.; кредити ЕСТ5 -1,5; Семестр – 1; 2 год на тиждень, 18 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські, практичні заняття з використанням
  комп'ютерних програм, відео-супроводженням, приладів хімічної і радіологічної розвідки
  та дозиметричного контролю, ЗІЗ, тестування, самостійна робота.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, відкриті та закриті тести, реферати, ситуаційні завдання);

- підсумковий (залік).9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Охорона праці в галузі (ВОПП).


 2. Опис. Змістові модулі.

Система управління охороною праці, її складові, функціонування та показники ефективності функціонування СУОП. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в галузі управління. Проблеми профілактики виробничого травматизму серед управлінців та їх підлеглих. Пожежна безпека в галузі управління.

 1. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуального розділу: “Основи охорони праці“, “Муніципальний менеджмент“, “Управління державною установою“.

Література: Ярошевська В.М., Чебан В.Й. Охорона праці в галузі : Навчальний посібник/ Ярошевська В.М., Чебан В.Й.. -К.: Професіонал, 2004. -288 с.

Б. Цілі та завдання: формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці у галузі управління, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно – правовими актами.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад:

Виговська Т.В. - канд. біолог. наук., доц.6. Тривалість:

27 год.; кредити ЕСТ5 -0,75; Семестр – 1; 1 год на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, ситуаційні завдання);

- підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.

1 .Ідентифікація

Психологія управління (ОГУ)

2. Опис. Змістові модулі.

Особистість керівника. Психотипи особистості та індивідуальний стиль управлінської діяльності. Психологічна готовність (особистісна) до діяльності управлінця. Особистість підлеглого та процес адаптації до умов організації. Психологічні особливості регуляції діяльності та поведінки підлеглого в організації. Психологічні особливості ефективності вмінь ділового спілкування керівника. Психологічна ефективність застосування різноманітних форм ділового спілкування керівника. Психологічні особливості розв'язання проблеми працевлаштування (особистісний аспект). Психологічні особливості забезпечення планування власної кар'єри управлінця. Психологічні особливості проблеми становлення керівника.3. Рівень.

А. Попередні умови. Базові знання з дисциплін «Основи психології та педагогіки», «Культурологія», «Етика й естетика».

Література: Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: “Плай”, 2001. – 695 с.

Б. Цілі та завдання: створення цілісної системи сучасних наукових уявлень про психологічні механізми та умови становлення особистості управлінця; формування уміння аналізувати вплив різних факторів на психічну діяльність підлеглого, мотиви його поведінки, особливості міжособистісного ділового спілкування; сприяння суб'єктному становленню студента як фахівця з управління; забезпечення психологічних умов для розвитку професійної «Я-концепції» управлінця.
4. Нормативний.

5. Викладацький склад:

Гуменюк О.Г.- к. псих. н., доцент.6. Тривалість:

81 год.; кредити ЕСТS – 2,25; Семестр 1; 2 години на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські, практичні заняття з використанням
інформаційних технологій.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, виконання індивідуальних завдань, колоквіуми);

 • підсумковий (залік);

9. Мова: Українська.


 1. Ідентифікація:
  Конфліктологія (ОГУ)


 2. Опис. Змістові модулі:

Конфліктологія як наука, її предмет і завдання. Теоретичні основи конфліктології. Поняття конфлікту. Рівні прояву і типологія конфліктів. Класифікація конфліктів. Повсякденна психологічна травматизація особистості і конфлікт. Різновиди конфліктів та їх специфіка. Внутрішньоособистісний конфлікт. Конфлікти у різних сферах людської взаємодії. Типологія конфліктів в організації. Управління конфліктом. Попередження та запобігання конфліктів. Моделі поведінки менеджера щодо управління конфліктами. Регулювання та розв'язання конфліктів. Переговорний процес як форма регулювання конфлікту. Роль керівника у процесі розв'язання конфлікту.

3. Рівень.

A. Попередні умови: Базується на знаннях з окремих розділів філософії, соціології, психології, етики та естетики, релігіознавства.

Література:

1. Гришина Н. Психология конфликта. – СПб., 2000;

2. Громова О.Н. Конфликтология. – М., 2000.

Б. Цілі та завдання: формування високої професійної і психологічної культури, що ґрунтується на глибоких знаннях людини і групи, на оволодінні законами і механізмами психіки і соціального поводження людей, набуття практичних навичок у вирішенні конфліктів та вмінь контролювати конфліктну ситуацію, а також вмінь позитивно сприймати конфлікт та прагматично його використовувати.


 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:
  Гуменюк О.Г.- к. псих. н., доцент.

 3. Тривалість:

54 год.; кредити ЕСТS- 1,5; Семестр —1; 2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття, виконання індивідуальних завдань.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний - тестування, виконання індивідуальних завдань, опитування. - підсумковий (залік).9. Мова: Українська.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка