А. Загальний опис факультетуСторінка6/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4-й курс1. Ідентифікація.

Основи зовнішньоекономічної діяльності (ПП)

2. Опис. Змістовні модулі.

Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів ринкових відносин. Регулювання ЗЕД. Митне регулювання. Валютне регулювання. Форми виходу підприємств на зовнішній ринок. Форми зустрічної торгівлі. Експортно-імпортні операції та порядок їх укладання. Посередницькі операції на зовнішніх ринках. Орендні операції, їх сутність. Організація та техніка підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів. Структура та зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу. Ціна товару, валютні та фінансові умови контрактів, умови платежу, форми розрахунків. Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом. Організація та технологія міжнародних перевезень. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку при здійсненні експортно-імпортних операцій. Економічна ефективність ЗЕД підприємства.3. Рівень.

А. Попередні умови - після вивчення «Міжнародні економічні відносини», «Підприємницьке право», «Маркетинг», «Економіка підприємства».

Література: 1.Румянцева А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. Пос. – К.: ЦНЛ, 2004. – 377 с. (Лист № 14/18.2 – 1547 від 30.09.2003 р.)

2. Управління ЗЕД: Навч. Пос.: 2-ге видання., випр.допр./за ред..А.І. Кредісова. – К.:ВІРА – Р, 2002. – 552 с.

(Рек. МОН)

Б. Цілі та завдання: засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності ЗЕД в різних сферах діяльності.


 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Терещенко Т.В. – кандидат економічних наук, доцент.

 1. Тривалість:

108 год.; кредити ЕСТS – 3,0; Семестр – 7; 3 години на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття з використанням кейс-методу, виконання індивідуальних завдань (аналітичних оглядів за законодавством з ЗЕД, особливостей різних видів забезпечення ЗЕД на підприємстві, здійснення зовнішньоекономічних операцій).

 1. Оцінювання. Контроль знань.

-поточний (тестування, перевірка розрахункових індивідуальних завдань, захист аналітичних оглядів, співбесіда);

-підсумковий (залік) 1. Мова. Українська.
 1. Ідентифікація.

Державна регіональна політика (ВПП)

 1. Опис. Змістовні модулі.

Об’єкти і суб’єкти державної регіональної політики. Завдання і принципи державної регіональної політики. Удосконалення територіальної організації України. Основні напрями регіональної соціально-економічної політики. Основні засади розмежування повноважень між державою і регіонами. Етапи та механізми реалізації державної регіональної політики. Шляхи розширення бюджетної політики. Шляхи розширення бюджетної автономії територій, покращення фінансової і матеріальної бази регіонального управління і місцевого самоврядування. Чисельність концепцій державної регіональної політики України, їх позитивні і негативні сторони.

 1. Рівень.

А. Попередні умови – після вивчення «Економічної теорії», «Прогнозування та планування економіки », «Розміщення продуктивних сил та регіоналістики».

Література: Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування : Навчальний посібник/ Колодій А.М., Олійник А.Ю.. –К.: Юрінком Інтер, 2003. –464 с.. –Бібліогр.: с. 455-460.

Б. Цілі та завдання: опанування теоретичними знаннями у проведенні державної регіональної політики та набуття навичок щодо їх здійснення в межах територіально-адміністративних одиниць у регіоні. 1. Обов’язковий.

 2. Викладацький склад:

Стеченко Д. М. –доктор економічних наук, професор.

Григорович А.В. – канд. екон. наук, доцент. 1. Тривалість:

108 год.; кредити ЕСТS – 3,0; Семестр – 7; 3 години на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання:

лекції, семінарські та практичні заняття, виконання індивідуальних завдань.

 1. Оцінювання. Контроль знань.

-поточний (тестування, перевірка розрахункових індивідуальних завдань, опитування);

-підсумковий (іспит). 1. Мова. Українська.
 1. Ідентифікація.

Економіка та організація міжгалузевого комплексу (ВПЗ)

 1. Опис. Змістовні модулі.

Теоретичні основи економіки та організації міжгалузевого комплексу. Агропромислова інтеграція. Організація АПК. Державне управління та регулювання АПК. Ресурсний потенціал АПК. Земельні ресурси. Трудові ресурси та основні напрямки підвищення ефективності їх використання в АПК. Матеріально–технічна база та матеріальні ресурси агропромислового виробництва. Розміщення і спеціалізація агропромислового виробництва та галузева структура агропромислових підприємств. Продуктові підкомплекси як основа організації агропромислових формувань. Виробнича інфраструктура АПК та її функціональне призначення. Сучасні проблеми розвитку АПК.

 1. Рівень.

А. Попередні умови – після вивчення «Основ економічної теорії », «Теорії економічного аналізу», «Економіки підприємства », «Фінанси », «Фінанси підприємства », «Бухгалтерського обліку», «Основ менеджменту».

Література: П.С. Березівський, Н.І.Михалюк Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу. Навч.пос./ За ред. П.С. Березівського. – Львів: «Магнолія Плюс», 2004. – 443 с.

Б. Цілі та завдання: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок у регулюванні економічних процесів, оцінюванні наслідків змін внутрішніх та галузевих пропорцій в організації виробництва й функціонуванні регіонального міжгалузевого комплексу і, в першу чергу, агропромислового.

4. Вибірковийковий.

5. Викладацький склад:

Ковтун І.Б. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри.6. Тривалість:

108 год.; кредити ЕСТS – 3,0; Семестр – 7; 3 години на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання:

лекції, семінарські та практичні заняття, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів.8. Оцінювання. Контроль знань.

-поточний (тестування, перевірка розрахункових індивідуальних завдань);

-підсумковий (залік)

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Логістика (ПП)

2. Опис. Змістові модулі.

Основні поняття та визначення логістики. Концептуальні основи логістики. Методологічний апарат логістики. Методи планування та управління виробничими та економічними системами. Методи системного аналізу. Методи моделювання логістичних систем.

Функціональний логістичний менеджмент. Зв’язок логістики з основними функціональними сферами бізнесу. Управління замовленнями. Управління закупками. Виробнича логістика. Дистрибуція та фізичний розподіл товарів. Управління запасами. Транспортна логістика. Складська логістика.

Підтримка логістичного менеджменту. Інформаційне забезпечення логістичного процесу. Логістичне адміністрування.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів «Основи менеджменту», «Маркетинг».Література: . Пономарьова Ю. В. Логістика. Навч. пос. К.: КЦНЛ, 2003. – 192 с.

Б. Цілі та завдання: формування вмінь та навичок щодо механізму логістичних відтворень логістичних систем, ефективного управління матеріальними потоками. 1. Нормативний

 2. Викладацький склад:

Корюгін А.В.. - канд. екон. наук, доцент.

6. Тривалість:

108 год.; кредити ЕСТS –3,0; Семестр 7; 3 години на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних технологій, розв'язання задач та ситуаційних вправ, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (тестування, виконання індивідуальних завдань, письмові контрольні роботи, опитування);

- підсумковий (залік).

9. Мова: Українська


 1. Ідентифікація

Страхування (СВПП)

 1. Опис. Змістові модулі.

Сутність страхування, його роль в економіці суспільства. Класифікація страхування. Страхові ризики та управління ними. Основні види страхування та їх характеристики. Перестрахування та співстрахування. Страховий ринок. Договори страхування. Маркетинг у страхуванні. Фінансова надійність роботи страхової компанії. Фінансові показники роботи страховиків. Державне регулювання страхової діяльності.

3. Рівень.

A. Попередні умови - після вивчення „Фінанси", „Підприємницьке право", „Економіка підприємства".Література: 1. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред.. С. А. Осадець. – К.: КНЕУ, 1998.- 528c

2. Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене. –Львів: «Новий Світ-2000», 2005. –480 с.Б.Цілі та завдання: формування у студентів теоретичних знань та набуття практичних навичок з організації та управління страховою діяльністю в Україні, оволодіння інструментарієм зі страхового ризику й страхування підприємницької діяльності.

4. Вибірковий.

 1. Викладацький склад:

Захаркевич Н.П. - канд.екон.наук, доцент.

 1. Тривалість:

108 год.; кредити ECTS – 3,0; Семестр – 7; 3 години на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми і методи навчання:

Лекції, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань(рішення ситуаційних задач з питань розрахунку ціни страхового ризику, суми страхового відшкодування, оцінки фінансової стійкості страхової компанії).8. Оцінювання. Контроль знань.

- поточний (тестування, перевірка розрахункових індивідуальних завдань, співбесіда);

- підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Методи прийняття управлінських рішень (ВПП)

2. Опис. Змістовні модулі.

Сутність та зміст управлінських рішень. Методичні засади прийняття та визначення ефективності застосування комунікацій на підприємстві. Обґрунтування ефективності комунікацій. Економіко-математичне моделювання при прийнятті та визначенні економічної ефективності комунікацій. Методичні засади прийняття інвестиційних рішень. Методи визначення доцільності інвестування. Прийняття та визначення управлінських рішень в умовах ризику. Методи визначення ефективності інновацій. Визначення ефективності інновацій. Комплексна оцінка інноваційного продукту. Особливості визначення ефективності інтелектуальної власності.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів дисциплін: "Вища математика", "Економетрія ", "Менеджмент".Література: Андрійчук О. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. – К.: КНЕУ, 1998. – 288 с.

Б. Цілі та завдання: формування знань та умінь у застосуванні різних методів у розробці, прийнятті та реалізації управлінських рішень. 1. Обов'язковий.

 2. Викладацький склад:

Бойко Р.В. – кандидат економічних наук, доцент.

Крушинська А. В. – асистент.6. Тривалість:

144 год.; кредити ЕСТS – 4,0; Семестр – 7; 4 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття з використанням сучасних інтерактивних методів навчання (аналіз конкретних ситуацій), тести, виконання індивідуальних завдань, захист звітів із кейс-методу, виконання самостійних робіт.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (тести, опитування, захист індивідуальних завдань та самостійних робіт);

- курсова робота;

- підсумковий (іспит).9. Мова. Українська.
1 .Ідентифікація.

Організація праці менеджера (ПП).

2.Опис. Змістові модулі.

Особливості управлінської праці, її складові. Принципи та напрями наукової організації управлінської праці. Час як ресурс. Планування особистої праці, організація робочого місця менеджера. Робота з текстовими матеріалами. Організація та проведення нарад і зборів. Ділові зустрічі, переговори. Управління потоком відвідувачів. Раціоналізація телефонних контактів. Основи взаємодії керівника та секретаря. Використання технічних засобів управління.

Документи, їх функції та різновиди, система документації. Вимоги до складання та оформлення документів, реквізити та бланки. Організаційно-розпорядчі документи. Документація з особового складу. Документи з господарської діяльності. Документування зовнішньоекономічної діяльності.

Види потоків документів. Порядок проходження та виконання документів. Механізація процесів діловодства. Побудова служби діловодства.3. Рівень. А. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Основи психології та педагогіки", "Українська мова професійного спілкування", "Основи менеджменту", "Управління персоналом".

Література: Балабанові Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навч. пос. К.:ВД «Професіонал», 204. – 304 с. (Лист 14/18.2 – 1635 від 13.10.2003 р.)

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Савицький В.Т. - кандидат наук з державного управління, доцент.

6. Тривалість:

108 год.; кредити ЕСТS – 3,0; Семестр – 7; 3 год на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, які передбачають вирішення типових управлінських завдань, ділові та рольові ігри, тести.

8.Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (комплексна контрольна робота, опитування, тестування );

- підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Менеджмент в житлово-комунальному господарстві. (ВПП)

2. Опис. Змістові модулі.

Сутність територіальної організації житлово-комунального господарства. Закономірності і принципи формування житлово-комунального господарства. Комунальна власність та її нормативно-правова база. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства. Трансформаційні процеси та розвиток житлово-комунального господарства. Оцінка складових елементів житлово-комунального господарства на регіональному та муніципальному рівнях. Особливості фінансових відносин в житлово-комунальному господарстві. Характеристика ринку житлово-комунальних послуг. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві. Методи оцінки функціонування житлово-комунального господарства. Програмне забезпечення розвитку житлово-комунального господарства.

Організаційні форми управління житлово-комунального господарства. Управління галуззю житлово-комунального господарства на рівні держави, області, міста. Програмно-цільові підходи в управлінні житлово-комунального господарства. Удосконалення управління розвитком житлово-комунальним господарством.

3. Рівень.

A. Попередні умови: базується на знаннях предмету: „Мікроекономіка”, „Статистика”, „Теорія економічного аналізу”, „Системи технологій”, „Основи менеджменту”.Література : Осипенко И.Н. Менежмент в жилищно-коммунальном хозяйстве. – Харьков, Основа , 2002.

Б. Цілі та завдання: вивчення студентами організаційно-економічного механізму управління житлово-комунальним господарством регіону та набуття практичних навичок з планування ефективного розвитку галузі. 1. Вибірковий навчального закладу.

 2. Викладацький склад:

Кучерук В.С. – асистент.

 1. Тривалість.

126 год.; ЕСТS – 3,5; Семестр – 8; 4 год. на тиждень; 12 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття, написання рефератів.

 2. Оцінювання. Контроль знань

-поточний (опитування, тестування);

-підсумковий (залік).9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Прогнозування та планування економіки (ВПП)

2. Опис. Змістові модулі.

Теоретично-методологічні та організаційні основи прогнозування і планування. Прогнозування і планування в зарубіжних країнах. Прогнозування і планування трудових ресурсів та зайнятості населення. Прогнозування та планування соціального розвитку і рівня життя населення та споживчого ринку. Прогнозування і планування раціонального використання природних ресурсів. Прогнозування і планування інвестиційної та інноваційної діяльності. Прогнозування і планування розвитку виробничих галузей, виробничої та соціальної інфраструктури. Розробка програм соціально-економічного розвитку.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”, „Основи економічної теорії”, „Соціологія”, „Статистика”.Література: 1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие / Е. А. Черныш, Н. П. Молчанов, А. А. Новикова и др. – М.: ПРИОТ; 1999. – 176 с.

2. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие / Т. Г. Морозова, А. В. Пикулькин, В. Ф. Тихонов и др. – М.: ЮНИТИ «Дана», 2000. – 318 с.Б. Цілі та завдання: формування у студентів спеціальних знань з точки зору прогнозування й планування соціально-економічного розвитку країни, регіонів, окремих галузей, міст, сіл, селищ та вироблення на цій основі управлінських рішень; оволодіння формами та методами в прогнозуванні й плануванні; набуття навичок з розробки прогнозно-планових та програмних документів.

 1. Вибірковий навчального закладу.

 2. Викладацький склад:

Качаровська Л.М. – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент.

 1. Тривалість:

144 год.; кредити ECTS – 4,0; Семестр – 7; 3 години на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття з використанням сучасних
методів (ділова гра).

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (тестування, опитування, контрольні роботи);

-підсумковий (іспит).

9. Мова: Українська.
1. Ідентифікація.

Фінансове та бюджетне право (СВПП)

2. Опис. Змістові модулі.

Правові засади фінансової діяльності держави. Фінансова система України, її нормативно-правова регламентація. Правові основи фінансового контролю. Поняття та зміст бюджету як правової категорії. Державний бюджет як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили. Бюджетний кодекс України про бюджетний процес та його стадії. Правове регулювання міжбюджетних відносин. Податкове право. Правові основи державного кредиту. Правові засади страхування. Правове регулювання державних видатків. Правові основи банківського кредитування та безготівкових розрахунків в Україні. Правовий режим валютного регулювання.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: „Правознавство”, „Фінанси”, „Фінанси підприємства”, „Гроші та кредит”, „Підприємницьке право”, „Зв’язки з громадськістю ”, „Економіка праці”.Література:

 1. .Музика-Стефанчук О. А. Фінансове право: Навчальний посібник. - 3-е вид., виправл. і доповн. - К.: Атіка, 2007. - 264 с.

 2. Фінансове право України: Підручник / За ред. М.П. Кучерявенка. - К., 2006. - 320 с

Б. Цілі та завдання: засвоєння основних категорій, норм та інститутів загальної та особливої частин даної галузі права; формування на цій основі усвідомлення студентами ролі й практичного значення фінансово-бюджетного права у перехідний період; оволодіння майбутніми спеціалістами сучасним фінансово-правовим мисленням, необхідним для кваліфікованої оцінки юридичних фактів у галузі правового регулювання фінансово-бюджетних відносин.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Сторожук І.П. – старший викладач.6. Тривалість:

90 год.; кредити ECTS – 2,5; Семестр – 7; 3 години на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (тестування, опитування, контрольні роботи);

-підсумковий (залік).

9. Мова: Українська.
1. Ідентифікація.

Управління регіональним розвитком (ВПП)

2. Опис. Змістові модулі.

Теоретичні основи управління регіональним розвитком. Організаційні форми територіального управління. Науково-методичні основи обґрунтування перспективного регіонального розвитку. Управління регіональним природокористуванням. Управління формуванням системи розселення і трудовим потенціалом регіону. Управління розвитком міжгалузевих комплексів і виробничою інфраструктурою в регіоні. Регулювання розвитку соціальної інфраструктури в регіоні. Нові форми відносин в управління розвитком адміністративно-територіальних районів. Регіональні ринки: становлення і регулювання сфери обігу.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: „Державна регіональна політика”, „Економічна теорія”, „ Розміщення продуктивних сил та регіоналістика”.Література:

Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2000. – 223 с. (Лист від 17 лютого 1999 р. №220)Б. Цілі та завдання: засвоєння майбутніми фахівцями знань з управління соціально-економічним розвитком регіонів та набуття практичних навичок при формуванні регіональних програм розвитку та обґрунтування шляхів їх впровадження.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад:

Щепанський Е.В. - кандидат економічних наук, доцент.6. Тривалість:

108 год.; кредити ECTS – 3,0; Семестр – 8; 4 години на тиждень; 12 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (тестування, опитування, контрольні роботи);

-підсумковий (іспит).

9. Мова: Українська.
1. Ідентифікація.

Інноваційні форми регіонального розвитку (ВПП)

2. Опис. Змістові модулі.

Інноваційно-інвестиційна політика регіонального розвитку. Інноваційні структури в активізації регіонального розвитку. Спеціальні (вільні) економічні зони (СВЕЗ) та їх роль у прогресивній трансформації економіки. Місце СВЕЗ та територій пріоритетного розвитку у регіональній політиці України. Науково-методичні основи розробки СВЕЗ. Практика та перспективи розбудови українських СВЕЗ. Регіональні інноваційні науково-технічні структури. Спільні підприємства як форма міжнародного співробітництва. Фінансово-промислові групи (ФПГ) – сучасна форма об’єднання підприємств. Банки та управлінські інструменти в системі ФПГ.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: „Економічна теорія” „Прогнозування та планування економіки”, „Розміщення продуктивних сил та регіоналістика”, „Державна регіональна політика”.Література:

Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч.пос. – К.:Вища шк.,2002. – 254 с.: іл..(Лист від 16.08.2001р. №1/11-3548).Б. Цілі та завдання: опануваня методів і методик досліджень проблем регіонального розвитку господарства та забезпечення обґрунтування і реалізації практичних заходів у цій галузі.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад:

Пила В.І. – доктор економічних наук, професор

Щепанський Е. В.. – кандидат економічних наук, доцент.

6. Тривалість:

90 год.; кредити ECTS – 2,5; Семестр – 8; 3 години на тиждень; 12 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (тестування, опитування, контрольні роботи);

-підсумковий (іспит).

9. Мова: Українська.
1. Ідентифікація.

Маркетингові дослідження (СВПП)

2. Опис. Змістові модулі.

Суть та організаційні основи маркетингових досліджень. Визначення цілей маркетингових досліджень. Методи маркетингових досліджень. Інформація в маркетингових дослідженнях: первинна і вторинна інформація. Розробка форм для збору даних, вимірювання в маркетингових дослідженнях, складання анкет. Розробка вибіркового плану та визначення обсягу вибірки. Звіт про маркетингові дослідження та його прнезентація. Напрямки маркетингових досліджень: дослідження ринку, дослідження конкуренції, дослідження споживачів, дослідження товару, дослідження реклами.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: „Маркетинг”.Література:

Полторак В. А. Маркетингові дослідження. – К., 2003. – 360 с.Б. Цілі та завдання: розкриття суті та напрямків маркетингових досліджень; навчання, методам, інструментам та процедурам досліджень; придбання теоретичних знань і практичних навичок із проведення маркетингових досліджень ринку, споживачів та конкурентів; уміння використовувати обчислювальну техніку для рішення практичних задач.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Бойко Р.В. – кандидат економічних наук, доцент.6. Тривалість:

72 год.; кредити ECTS – 2,0; Семестр – 8; 3 години на тиждень; 12 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (тестування, опитування, контрольні роботи);

-підсумковий (залік).

9. Мова: Українська.
1. Ідентифікація.

Податковий менеджмент (СВПП)

2. Опис. Змістові модулі.

теоретичні основи організації податкового менеджменту, облік платників податків, облік податкових надходжень, порядок погашення податкового боргу, види перевірок податкових органів, контрольна робота податкових органів в сфері непрямого оподаткування, контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток, контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян, особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування, контроль за правильністю справляння платежів за ресурси, контроль податкових органів у сфері майнового оподаткування, податковий контроль за правильністю справляння та своєчасністю сплати в бюджет місцевих податків і зборів, митний контроль.3. Рівень.A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: „Фінанси”, „Основи менеджменту”, „Ціноутворення”, „Фінансове та бюджетне право”.

Література:

1) Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. – К.: ЦУМ, 2003. – 260 с.

2) Рева Т. М. Податковий менеджмент: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2003. – 282 с.

Б. Цілі та завдання: формування системи знань у галузі оподаткування та набуття практичних навичок щодо розробки, прийняття та виконання управлінських рішень у податковій службі держави.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад:

Синчак В.П., - доктор економічних наук., доцент

Рижа. Т.В. – доцент кафедри.

6. Тривалість:

81 год.; кредити ECTS – 2,25; Семестр – 8; 3 години на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (тестування, опитування, контрольні роботи);

-підсумковий (залік).

9. Мова: Українська.


 1. Ідентифікація
  Контролінг


 2. Опис. Змістовні модулі.

Сутність, завдання та функції контролінгу. Чинники виникнення контролінгу. Взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління підприємством. Види контролінгу. Сутність стратегічного та оперативного контролінгу та їх класифікація. Управлінський облік як основа контролінгу. Завдання та методи управлінського обліку. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємозв’язок. Сфера використання різних типів бюджетів, особливості залежно від центрів відповідальності. Особливості контролінгу інвестиційних проектів. Механізм реалізації функцій системи контролінгу. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві. Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Структура та склад служби контролінгу, інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень і критерії прийняття рішень в контролінгу.

3. Рівень.

А. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів "Бухгалтерський облік", "Аудит", "Основи менеджменту".Література: 1) Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг - основа управления бизнесом/ Сухарева Л.А., Петренко С.Н.. -К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. -208 с.

2) Дарманська Г.О., Овод Л.В. Контролінг: Навчальний посібник/ Дарманська Г.О., Овод Л.В.. -Хмельницький: ТУП, 2002. -107 с.

Б. Цілі і завдання: формування системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей.


 1. Нормативний

 2. Викладацький склад:

Рижа Т. В. – доцент кафедри.

Крушинська А. В. – асистент.6. Тривалість:

108 год.; кредити ECTS – 3,0; Семестр 8; 4 години на тиждень; 12 тижні на засвоєння.7. Форми та методи навчання:

Лекції, семінарські, ділові ігри, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів.8. Оцінювання. Контроль знань.

- поточний (тестування, виконання індивідуальних завдань, опитування);

- підсумковий (іспит).

9. Мова: українська.
1. Ідентифікація

Екологічний менеджмент (ВПП)

2. Опис. Змістовні модулі.

Принципи та положення у галузі охорони навколишнього природного середовища. Законодавчо-правове регулювання правовідносин у галузі охорони довкілля. Управління природоохоронною діяльністю. Прогнозування, облік та інформування природоохоронної діяльності. Стандартизація та нормування. Регулювання використання природних ресурсів. Організація та реалізація виконання природоохоронних програм. Економічний механізм забезпечення управління природоохоронної діяльності. Забезпечення екологічної безпеки. Зарубіжний досвід управління природоохоронною діяльністю.3. Рівень.

А. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів "Безпека життєдіяльності", "Основи екології", "Основи менеджменту".Література:

Екологічний менеджмент: Навч. посібник / за ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.

Б. Цілі і завдання: опанування студентами теоретичними знаннями в управлінні охороною навколишнього природного середовища та набуття практичних навичок з розробки, прийняття й виконання управлінських рішень по забезпеченню екологічної безпеки.

4. Вибірковий навчального закладу.

5. Викладацький склад:

Качаровська Л.М. - кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент.6. Тривалість:

108 год.; кредити ECTS – 3,0; Семестр 8; 4 години на тиждень; 12 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання:

Лекції, семінарські, ділові ігри, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів.8. Оцінювання. Контроль знань.

- поточний (тестування, виконання індивідуальних завдань, опитування);

- підсумковий (залік).

9. Мова: українська.
1. Ідентифікація

Основи підприємництва (СВПП)

2. Опис. Змістовні модулі.

Умови та фактори підприємницької діяльності. Підприємницька ідея: методи пошуку та відбору. Типологія підприємництва. Підприємницькі ризики, управління ними.

Підприємницьке рішення: технологія виробки та обґрунтування. Господарські зв’язки підприємців та договори між ними. Конкуренція підприємці в. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Технологія створення власної справи (заснування підприємства). Підприємницький успіх та відповідальність підприємців перед державою і суспільством. Стан і проблеми малого бізнесу та підприємництва. Організаційно-економічні проблеми підприємництва у спеціальних (вільних) економічних зонах (СЕЗ) та на територіях приоритетного розвитку (ТПР). Активізація підприємництва як домінанта антикризового управління.

3. Рівень. А. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів "Мікроекономіка", "Теорія економічного аналізу", "Економіка підприємства", "Фінанси підприємства", "Бухгалтерський облік", "Підприємницьке право", "Менеджмент".

Література: 1) Варналій З.С. Основи підприємництва : Навчальний посібник/ З.С. Варналій. -К.: Знання-Прес, 2002. -239 с.: іл

2) Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва : Навчальний посібник/ Донець Л.І., Романенко Н.Г.. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -320 с.

Б. Цілі і завдання: опанування студентами основних понять підприємництва й вивчення порядку законодавчого створення і діяльності підприємницьких структур; опанування схеми дії по підбору партнерів; засвоєння системи вищих цінностей у житті підприємця; оволодіння практичними навичками економічних розрахунків.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Гавриш В.П. – кандидат економічних наук, доцент.6. Тривалість:

72 год.; кредити ECTS – 2,0; Семестр 8; 3 години на тиждень; 12 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання:

Лекції, семінарські, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів.8. Оцінювання. Контроль знань.

- поточний (тестування, виконання індивідуальних завдань, опитування);

- підсумковий (залік).

9. Мова: українська.
1. Ідентифікація.

Основи охорони праці (ПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Законодавство про охорону праці. Види небезпек (вибухо-, пожежної, електро- тощо). Розпізнавання (ідентифікація) небезпечності та шкідливості, захист від них, усунення причин небезпек, ліквідація негативних наслідків. Вибухонебезпека виробництв, вибухозахист. Пожежна безпека. Електробезпека. Гігієна праці та виробнича санітарія. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Правознавство"; "Безпека життєдіяльності", "Трудове право".Література:

 1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці : Підручник/ Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О.. -2-ге вид. -К.: Каравела, 2004. -408 с.

 2. Геврик Є.О. Охорона праці : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є.О. Геврик. -К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. -280 с.. -Бібліогр.: с. 277-279

 3. Охорона праці в Україні. Нормативна база. (4-е вид., змін. і доп.) Упорядник Роїна О.М.; .- Київ: КНТ, 2008. -544 c

Б. Цілі та завдання: надання теоретичних знань і практичних навичок щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах виробництва, надання першої допомоги при виникненні нещасних випадків.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Виговська Т.В. – кандидат біологічних наук, доцент.

 1. Тривалість:

72 год.; кредити ЕСТS – 2,0; Семестр – 8; 2 год. на тиждень; 12 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, контрольні роботи, розв’язування ситуаційних задач);

 • підсумковий (іспит).

 1. Мова. Українська.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка