А. Загальний опис факультетуСторінка5/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3-й курс1. Ідентифікація.

Теорія економічного аналізу (ПЗ).

2. Опис. Змістові модулі.

Наукові основи економічного аналізу. Основні принципи економічного аналізу. Завдання аналізу в умовах ринкової економіки. Метод і методика економічного аналізу. Економіко-логічні методи та способи економічного аналізу. Економіко- математичні методи, моделі економічного аналізу. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської діяльності. Типологія видів економічного аналізу. Комплексний системний економічний аналіз. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємства.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Економічна теорія";


"Бухгалтерський облік"; "Вища математика"; "Статистика".

Література:

 1. Теорія економічного аналізу. Підручник /Серединська В. М., Загородна О. М., Федорович Р. В. — Т.: Видавництво Астон, 2006. — 368с.

 2. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности Высшее образование, Инфра-М, 2007.

Цілі та завдання: формування системи знань, необхідних для дослідження економіки підприємств виробничої та невиробничої сфери, правильної та об'єктивної оцінки прогнозу їх господарсько-фінансової діяльності; теоретична та практична підготовка з наукових основ економічного аналізу, його методології та методів; формування вмінь використання економіко-логічних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення економіки підприємства.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Арзянцева Д.А. – канд. екон. наук, доцент кафедри.

Стецюк Ю. В. – асистент6. Тривалість:

144 год.; кредити ЕСТ5 – 4,0; Семестр – 5; 3 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (комп'ютерне тестування, опитування);

- курсова робота;

-підсумковий (іспит).9. Мова. Українська.
1 .Ідентифікація.

Аудит (ПП).

2.Опис. Змістові модулі.

Суть і функції економічного контролю. Аудиторський контроль, його зміст, класифікація, організація та планування. Контрольно-аудиторський процес та його стадії; наукова організація інформаційного забезпечення аудиту. Аудит у комп’ютерному середовищі. Методика аудиту найважливіших напрямів діяльності підприємств: статуту та установчих документів суб’єкта господарювання, об’єктів приватизації; операцій з цінними паперами; інвестиційної та довірчої діяльності; експортно-імпортних та валютних операцій; фінансового стану підприємства, організація обліку та фінансової звітності підприємства.3.Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Бухгалтерський облік"; "Теорія фінансово-господарського контролю".

Література: Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.: Організація і методика аудиту: Навч. Посіб. -2-е вид. – К. : Каравелла, 2005. – 560с.

Б. Цілі та завдання: формування теоретичних знань і практичних навичок для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності, а також планування аудиторської діяльності.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Рижа Т. В.. – доцент кафедри.

6. Тривалість:

90 год.; кредити ЕСТS - 2,5; Семестр – 5; 2 год на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття.

8.Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (комп'ютерне тестування, опитування);

-підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація

Податкова система (СВПП)

2. Опис. Змістові модулі.

Сутність та види податків, податкова система і податкова політика держави, організація податкової служби і податкової роботи, податок на додану вартість, акцизний збір, мито, податок на прибуток підприємств, фіксований сільськогосподарський податок, прибутковий податок з громадян (оподаткування фізичних осіб)спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва, плата за ресурси та послуги, плата за землю інші податки, неподаткові платежі в бюджет, збори та цільові відрахування, ухилення від податків та перекладання податків, податкова політика в системі державного регулювання економіки.3. Рівень.

А. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Економічний аналіз», «Економіка підприємств».

Література:

 1. Крисоватий А. І. Податкова система. Навч. пос. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

 2. Василик О. Д. Податкова система України. – К.: ВАТ "Поліграфкнига", 2004. - 447 с.

Б. Цілі та завдання: Вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл та перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту від юридичних та фізичних осіб до загальнодержавних централізованих фондів, що становить теоретичну основу дисципліни. Крім того, велика увага приділяється вивченню практичних засад функціонування податкової системи в Україні. Дати правильне розуміння закономірностей у сфері податкових відносин держави і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці податкової роботи, показати роль і значення податкової політики в процесі економічного розвитку, навчити вільно орієнтуватись в податковому законодавстві і застосовувати отримані знання в податковій роботі.

 1. Вибірковий.

 2. Викладацький склад:

Плішка Т.П. - канд. екон. наук, доцент;

 1. Тривалість:

72 год.; кредити ECTS – 2,0; Семестр 5; 3 години на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, написання рефератів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, тестування);

- підсумковий (залік)9. Мова. Українська.
1 .Ідентифікація.

Маркетинг (ПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Концепції маркетингу. Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, галузі, суб’єктів господарювання. Глобальний маркетинг. Цілі маркетингової діяльності. Структура системи маркетингу. Контрольовані та неконтрольовані елементи макро- та мікросередовищ підприємства. Конз’юмеризм. Оцінка кон’юнктури ринку.Отримання та аналіз маркетингової інформації. Маркетингові інформаційні системи. Маркетингові дослідження: аналіз ринку товарів; конкурентів; вивчення потреб існуючих та потенційних споживачів, поведінки покупців, мотивації придбання товарів. Моделювання поведінки споживача. Оцінка місткості ринку. Сегментація ринків. Пошук нових та вибір цільових сегментів ринку. Класифікації товарів. Використання марок, упаковки, сервісних послуг у формуванні товарної політики. Створення та впровадження на ринок нових товарів. Аналіз показників конкурентоспроможності товарів. Концепція життєвого циклу товару. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу. Ціноутворення на різних типах ринків. Розроблення цінової політики підприємства. Система товароруху. Види посередників. Чинники, що впливають на структуру каналів збуту. Функції виробників, оптових, роздрібних підприємств у розповсюдженні товарів. Методи збуту товарів. Види посередників. Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж як складові комплексу маркетингових комунікацій. Етапи здійснення рекламної діяльності. Розроблення комунікаційної програми. Ефективність комунікаційних заходів. Ситуаційний аналіз. Аналіз конкурентоспроможності підприємства. Стратегічне та оперативне планування маркетингу. Бюджети маркетингу. Організація та контроль маркетингу підприємства.3. Рівень.

А. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: „Економічна теорія”, „Статистика”, „Основи менеджменту”, „Соціологія”, „Основи психології та педагогіки”.

Література: Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2004. – 712 с.

Б. Цілі та завдання: формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

4. Нормативний.

5. Викладацький склад:

Корюгін А.В. - канд. екон. наук, доцент;

Крушинська А. В. – асистент.

6. Тривалість:

144 год.; кредити ЕСТS – 4,0; Семестр – 5; 4 години на тиждень; 18 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські, практичні заняття з використанням активних методів навчання.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Гроші та кредит (ПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Суть, функції та економічна роль грошей. Грошовий оборот і грошовий ринок. Грошові системи. Кредит у ринковій економіці. Теорії грошей та кредиту. Кредитні системи. Ринок цінних паперів. Валютні відносини та валютні системи. Регулювання грошово-кредитної сфери.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Основи економічної теорії"; "Макроекономіка"'; "Мікроекономіка".

Література:

 1. Івасів Б. С. Гроші та кредит: Підручник.– вид. 2-ге, змін. й доп. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2005. – 528 с.

 2. Гроші та кредит: Підручник. – 3-е вид., перероб. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пудовкіна та ін.; За заг. ред.. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

 3. Демківський А. В. Гроші та кредит. – К.: Вира-Р., 2003. – 528 с.

Б. Цілі та завдання: формування наукового розуміння сучасної системи грошово-кредитних відносин, об’єктивних законів, принципів, методів та форм її розвитку та регулювання; набуття практичних навичок щодо застосування понять, категорій, методів та інструментів сучасної грошово-кредитної системи.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Синчак В.П. - доктор екон. наук, доцент;

Новерсалюк А.А. – асистент.6. Тривалість:

90 год.; кредити ЕСТS - 2,5; Семестр – 5; 2 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (контрольні роботи, тести, усне опитування з проблемних питаннях, перевірка самостійної роботи);

- підсумковий (залік).9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.

Етика та естетика (ГУ).

 1. Опис. Змістовні модулі.

Теорії етики, їх розвиток. Проблеми походження та природи моралі, основні етапи історичного розвитку. Загальна структура моралі та її основні елементи. Моральні засади міжлюдських відносин. Мораль і спільноти. Види основних етичних норм. Співвідношення матеріальних і духовних цінностей. Проблеми функціонування моралі як цілісної системи. Моральна свобода та моральна відповідальність особи. Структура естетичного знання. Естетичне та його основні форми. Естетична свідомість та її основні форми. Специфіка та види естетичної діяльності. Сутність, природа та соціальні функції мистецтва. Типології історичного розвитку мистецтва. Категорії естетики. Етико-естетичні імперативи. Естетичне й етичне у культурі поведінки спеціаліста.

3. Рівень.

А. Попередні умови. Базові знання з курсів «Філософія», «Культурологія», «Логіка», «Релігієзнавство».

Література:

 1. Кондрашов В.А., Чичина Е.А. Этика. Эстетика/ Кондрашов В.А., Чичина Е.А.. -Ростов-н/Д.: Феникс, 1998. -512 с.

 2. Кривцун О.А. Эстетика : Учебник/ О.А. Кривцун. -М.: Аспект Пресс, 1998. -430 с.

 3. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій : Навчальний посібник/ В.А. Малахов. -3-тє вид. -К.: Либідь, 2001. -384 с.

Б. Цілі та завдання: залучення до фундаментальних моральних та естетичних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання та мотиви поведінки, пробудження відчуття відповідальності за самовдосконалення, формування уміння орієнтуватися у світі людських відносин і художнього життя з позицій гуманізму.

 1. Нормативний.

5. Викладацький склад:

Вальчук А.М. – канд. філ. наук, доцент.6. Тривалість:

72 год.; кредити ЕСТS – 2,0; Семестр – 5; 2 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, практичні заняття з використанням інтерактивних методів навчання (дискусійні й ігрові методи тренінгу, кейси) та інформаційних технологій.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, перевірка виконання індивідуального завдання, тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.

Етика ділового спілкування (СВПП)

 1. Опис. Змістовні модулі.

Ділове спілкування та його роль у підприємницькій діяльності, Особа в діловому спілкуванні, методи та засоби її оцінки. Психолого-етичні особливості спілкування в робочій групі (колективі). Труднощі та бар’єри спілкування. Спілкування у нестандартних ситуаціях. Етика та етикет у спілкуванні. Створення сприятливого іміджу у процесі ділової взаємодії. Прийоми, засоби та методи ділового спілкування. Монологічна та діалогічна форми спілкування. Майстерність публічного мовлення. Особливості виступу по радіо та на телебаченні. Ділова бесіда. Етика і етикет спілкування із закордонними партнерами.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Базові знання з курсів «Етика та естетика », «Культурологія», « Основи психології та педагогіки », «Статистика ».Література: Сацков Н.Я. Методы и приемы деятельности менеджера и бизнесмена. – К.:Институт праксеологии, 1993. – 399 с.

Б. Цілі та завдання: формування знань та умінь використання стратегій і засобів культури спілкування в управлінні й опанування навичками етики та культури управлінського спілкування.4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Гуменюк О.Г. – канд. псих. наук, доцент.6. Тривалість:

108 год.; кредити ЕСТS –3,0; Семестр – 5; 3 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, практичні заняття з використанням інтерактивних методів навчання (дискусійні й ігрові методи тренінгу, кейси).

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, перевірка виконання індивідуального завдання, тестування);

- підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Трудове право (ПП).

2. Опис. Змістовні модулі.

Поняття трудового права як галузі права. Конституційні основи свободи праці в Україні. Принципи та джерела трудового права. Правове регулювання працевлаштування громадян. Трудовий договір, контракт. Гарантії при прийнятті на роботу. Підстави та порядок припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу. Поняття робочого часу, час відпочинку, їх види. Поняття заробітної плати. Нормування праці. Порядок виплати заробітної плати. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Поняття та види дисциплінарної відповідальності. Матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, її види. Правове регулювання охорони праці. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням. Поняття та класифікація трудових спорів. анд.пи розгляду індивідуальних та колективних трудових спорів, основні принципи їх організації.3. Рівень.

А. Попередні умови – після вивчення курсу „Правознавство”.

Література: Нормативно-правові акти з трудового законодавства України (КЗпП, закони та ін.). Підручники з трудового права.

Б. Цілі та завдання: оволодіння сукупністю знань з правового регулювання трудових відносин.4. Нормативний.

5. Викладацький склад:

Данилюк О.В., . – канд.. юр. наук.

Мельницька Н. В. – старший викладач.

6. Тривалість:

72 год.; кредити ЕСТ8 – 2,0; Семестр -5; 2 години на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання рефератів.

8. Оцінювання. Контроль знань.

-поточний (тестування, перевірка розрахункових індивідуальних завдань, захист практичних завдань та рефератів, співбесіда);

-підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Економіка підприємства (ПП).


 2. Опис. Змістові модулі.

Підприємство як відкрита система, суб’єкт та об’єкт ринкових відносин. Стратегія діяльності підприємства, порядок та етапи розроблення, стратегічні альтернативи.

Виробнича програма підприємства та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та конкурентних умов ринку. Виробничі потужності підприємства, методи її визначення. Планування обсягів реалізації продукції. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. Виробничі запаси, їх призначення, показники оцінки, порядок нормування та оперативне управління.

Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання. Трудові ресурси підприємства, їх склад, порядок планування. Продуктивність та ефективність праці, показники, що їх характеризують. Форми та системи оплати праці. Фонд заробітної платні, його склад, порядок визначення. Витрати на утримання трудових ресурсів, джерела їх покриття. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва.

Поточні витрати підприємства. Види собівартості. Класифікація витрат. Калькулювання собівартості. Обґрунтування кошторису витрат за елементами. Доходи підприємства та джерела їх формування. Прибуток як основний показник фінансових результатів діяльності. Рентабельність. Механізм утворення та розподілу прибутку.

Оцінка ефективності діяльності підприємств, його конкурентоспроможності, шляхи та резерви їх підвищення.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів „Економічна теорія”; „Вища математика”; „Інформатика та комп’ютерна техніка”.

Література: Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

4. Нормативний.

5. Викладацький склад:

Арзянцева Д.А. – канд.. екон. наук, доцент кафедри.

Стецюк Ю. В. – асистент.

6. Тривалість:

180 год.; кредити ECTS – 5,0; семестр – 5, 6.

Семестр – 5; 3 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

Семестр – 6; 2 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних технологій.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (тестування, письмові контрольні роботи);

-підсумковий (залік /іспит).

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Зв’язки з громадськістю (СВПП).


 2. Опис. Змістові модулі.

Основні поняття зв’язків з громадськістю. Фахівці з PR-діяльності. Історія зв’язків з громадськістю. Сучасний стан зв’язків з громадськістю в Україні та шляхи їх удосконалення. Основні групи громадськості. Громадська думка та її дослідження. Види (сфери застосування) зв’язків з громадськістю. Організація PR-діяльності. Зв’язки із засобами масової інформації. Органи влади та зв’язки з громадськістю. Суть та види лобіювання. Принципи організації та проведення виборчої кампанії. Виборчі технології. Імідж та його формування. Іміджмейкер.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів „Основи психології та педагогіки "; „Політологія"; „Ділова іноземна мова"; „Соціологія”; „Українська мова професійного спілкування”.4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Недзельська В. М. – асистент;6. Тривалість:

108 год.; кредити ECTS – 3,0; семестр – 6; 3 год. на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, практичні заняття з використанням інтерактивних методів навчання (дискусійні й ігрові методи тренінгу, кейси).

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (тестування, індивідуальні завдання, письмові контрольні роботи,);

-підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація

Економіка праці (ВПП).

2. Опис. Змістові модулі.

Ринок праці в економічній системі. Населення і трудові ресурси суспільства. Зайнятість населення і безробіття. Вартість робочої сили, доходи і рівень життя населення. Внутрішній ринок праці та управління персоналом. Ефективність використання трудових ресурсів і продуктивність праці. Заробітна плата в ринкових умовах та її регулювання. Регулювання робочого часу і міри праці. Організація праці. Планування чисельності працівників, продуктивності та оплати праці. Розвиток і регулювання соціально-трудових відносин.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуального розділу „Економічна теорія", „Макроекономіка", „Мікроекономіка", „Статистика".

Література:

 1. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. Пос. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.(Лист № 14/18.2 – 1537 від 16.07.02);

 2. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й соціально-економічні відносини: Навч. Пос. – К.: ЦНЛ, 2004. – 440 с.(Лист №1/11-3077 від 17.07.03 р.).

Б. Цілі та завдання: набуття студентами знань та формування умінь і навичок у сфері ринку праці, соціально-трудових відносин, організації праці та її оплати для вирішення завдань управління на всіх рівнях.

 1. Обов'язковий.

 2. Викладацький склад:

Ковтун І.Б. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри.

 1. Тривалість

144 год.; кредити ЕСТS – 4,0; семестр – 6; 3 год. на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття з використанням інформаційних технологій.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (завдання, тестування, опитування);

-підсумковий (залік); 1. Мова:Українська.


1. Ідентифікація.

Основи банківської справи (СВПП)

2. Опис. Змістовні модулі.

Виникнення та розвиток банківської справи. Типи та функції банків у сучасному світі. Інструментарій регулювання банківської сфери. Ліквідність та платоспроможність банку, вимірювання та управління ліквідністю. Банківська система України: нормативно-правові документи діяльності банків; економічні нормативи діяльності комерційних банків. Типи банківських операцій. Сутність, функції, форми та види кредитів. Типи валютних систем. Еволюція світової валютної системи. Валютні операції банків. Міжнародні фінансові інститути. Банківські системи інших країн. Поняття та принципи банківського маркетингу.3. Рівень.

А. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Економічна теорія", "Правознавство".

Література: Жарковська Е. П. Банківська справа. Підр. К., 2003. – 440 с.

Б. Цілі та завдання: формування у студентів теоретичних знань та набуття ними практичних навичок щодо основних напрямків діяльності центральних та комерційних банків і банківської системи в економіці держави.

4. Вибірковий.

5. Викладацький скад:

Плішка Т.П.. - канд. екон. наук, доцент.6. Тривалість:

108 год.; кредити ЕСТS –3,0; семестр – 6; 3 години на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (тестування, виконання індивідуальних завдань, опитування);

- підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.

Операційний менеджмент (ПП).

 1. Опис. Змістові модулі.

Типи операцій, операційний цикл, галузеві особливості операційних функцій. Операційна система та складові підсистеми. Виражена компетентність, конкурентні переваги. Формування операційної стратегії. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій. Оперативне управління та диспетчерування виробництва. Агрегативне планування. Розміщення потужностей, масштаби та просторова організація діяльності. Управління матеріально-технічним забезпеченням.

Управління запасами залежного та незалежного попиту.

Принципи організації праці. Розподіл та кооперація праці, класифікація робочих місць. Проектування робіт і нормування праці по операціях. Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Соціотехнічний підхід до розроблення операцій. Загальний менеджмент якості. Інструменти контролю якості. Управління продуктивністю організації. Менеджмент проекту.

3. Рівень.

А. Попередні умови. Базується на знаннях предмету "Основи менеджменту".

Література:


 1. Василенко В. О., Ткаченко Т. В. Виробничий (операційний) менеджмент. – К., ЦУЛ, 2003. – 535 с.;

 2. Гевко І. Б. Операційний менеджмент. – Кондор. 2005 – 230 с.

Б. Цілі і завдання: формування умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Корюгін А.В. - канд. екон. наук, доцент.

Доманчук Д. П. – доктор економічних наук, професор. 1. Тривалість

108 год.; кредити ЕСТS – 3,0; семестр – 6; 4 год. на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань

-поточний (тестування, опитування, розв'язання ситуаційних вправ);

-підсумковий (іспит).9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Управління персоналом (ПП).


 2. Опис. Змістові модулі.

Менеджмент персоналу як соціальна система. Трудові ресурси, робоча сила, персонал, кадри організації. Людина як об’єкт менеджменту персоналу.

Різновиди соціальних груп, поведінка людей у групах. Формальні та неформальні групи. Різновиди колективів, їх структура та динаміка. Згуртованість колективу, соціально-психологічний клімат. Громадські організації, стосунки з профспілками. Колективне управління та його форми. Методи збирання соціальної інформації у колективі. Соціальний розвиток колективу.

Кадрова політика організації. Служби персоналу, їх різновиди та функції. Кадрове планування. Професія, спеціальність, посада. Профорієнтація. Добір кадрів, наймання персоналу, трудова адаптація. Оцінювання та атестація персоналу. Психологічний аналіз особи працівника. Управління мобільністю кадрів, трудова кар’єра. Розвиток персоналу, формування резерву. Вивільнення персоналу, плинність кадрів.


 1. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Основи економічної теорії","Економіка підприємства", "Основи менеджменту", "Правознавство".

Література:

 1. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

 2. 2.Управління персоналом: Навч. посіб./Виноградський М.Д., Бєляєва М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. – К.: ЦНЛ, 2006. – 504 с.

 3. 3.Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. - 512с.

Б. Цілі та завдання: формування умінь щодо розроблення та здійснення кадрової політики, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.

4. Нормативний.

5. Викладацький склад:

Захаркевич Н.П. – кандидат економічних наук, доцент.

Новерсалюк А. А. – асистент.

6. Тривалість:

108 год.; кредити ЕСТS –3,0; Семестр 6; 4 години на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття з використанням сучасних методів навчання (ділові ігри), виконання індивідуальних завдань, написання рефератів.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування, виконання індивідуальних завдань);

 • підсумковий (іспит).

 1. Мова. Українська.
 1. Ідентифікація.
  Фінанси підприємств (ПП).


 2. Опис. Змістові модулі.

Сутність фінансів та фінансового механізму підприємства. Фінансова діяльність підприємства та засади її організації. Система оподаткування підприємств. Активи підприємства. Фінансові ресурси підприємства. Кредитування підприємства. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємства. Грошовий оборот і система грошових розрахунків підприємства. Банкрутство та фінансова санація підприємства. Фінансовий стан підприємства. Фінансовий план підприємства.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Макроекономіка"; "Мікроекономіка"; "Економіка підприємства"; "Гроші та кредит"; "Фінанси", "Бухгалтерський облік".

Література: Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005.-536 с.

Б. Цілі та завдання: формування системи знань щодо базових понять у галузі фінансів та фінансового механізму підприємства, змісту окремих напрямів фінансової діяльності підприємства та їх взаємозв’язку.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Синчак В.П. - доктор економічних наук, доцент;

Захаркевич Н.П. – кандидат економічних наук, доцент;

Крушинська А. В. – асистент кафедри.

6. Тривалість:

126 год.; кредити ЕСТS –3,5; Семестр – 6; 3 год. на тиждень; 17 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (тестування, опитування, контрольні роботи);

-підсумковий (іспит).9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Інформаційні системи в менеджменті (ПП)

2. Опис. Змістовні модулі.

Сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій. Еволюція інформаційних систем. Створення інформаційних систем, їх якість та ефективність. Математичне, програмне та інформаційне забезпечення нових інформаційних технологій (НІТ). Інтелектуалізація НІТ та систем. Експертні системи та їх характеристики. Інформаційно-довідкові системи у менеджменті. Експертно-навчаючі системи. Системи підтримки прийняття рішень. Інформаційні технології формування бізнес-планів. CASE-технології та їх застосування.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: „Інформатика та комп’ютерна техніка”.

Література: Макарова М.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. Університетська книга. .–642 с.

Б. Цілі та завдання: формування знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання.

4. Нормативний.

5. Викладацький склад:

Требик Л.П. – викладач

Ткач А.В. – старший викладач.

6. Тривалість:

108 год.; кредити ЕСТS –3,0; Семестр 6; 3 години на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: практичні заняття з використанням устаткування
локальних та глобальних обчислювальних мереж, виконання індивідуальних завдань.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (тестування, виконання індивідуальних завдань, опитування);

-підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.
1.Ідентифікація.

Адміністративне право (СВПП)

2.Опис. Змістовні модулі.

Основи теорії державного управління. Методи, джерела та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та відносини. Правовий статус суб’єктів адміністративного права. Форми та методи управління. Адміністративна відповідальність. Управління адміністративно-політичною сферою. Управління соціально-культурною сферою. Основні напрями державного регулювання економікою. Особливості міжгалузевого управління.3.Рівень.

A. Попередні умови - після вивчення дисципліни «Правознавство».

Література: Адміністративне право України // За заг. ред. С.В. Ківалова. - Одеса: Юридична література, 2003.

Б. Цілі та завдання: формування сукупності знань із адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері державної виконавчої влади й управління, та набуття практичних навичок по застосуванню норм адміністративного права.4.Обов'язковий.

5.Викладацький склад:

Хома В. О. – к.ю.н., доцент кафедри6.Тривалість:

144 год.; кредити ECTS – 4,0; семестр – 6; 3 години на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, виконання індивідуальних завдань (аналітичних оглядів нормативно-правової бази).

8. Оцінювання. Контроль знань.

-поточний (тестування, перевірка аналітичних індивідуальних завдань, обговоренняреферативних доповідей, співбесіди під час консультацій);

-підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка