А. Загальний опис факультетуСторінка4/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2-й курс

 1. Ідентифікація.
  Системи технологій (ПЗ).


 2. Опис. Змістові модулі.

Технологічні процеси та технологічні системи як економічні об’єкти. Розвиток поколінь техніки та технологій. Особливості та пріоритетні напрями розвитку науки і техніки. Особливості технологічних систем у виробничій і невиробничій сферах. Сучасний технологічний розвиток на рівні підприємства. Науково-технічна підготовка. Технологія та якість продукції. Стандартизація та метрологія.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Статистика"; "Дослідження операцій"; "Безпека життєдіяльності", «Основи економічної теорії»

Література: Остапчук М. В., Рибак А.І. Системи технологій (за видами діяльності): Навч посібник. – К., ЦУЛ, 2003. – 888с.

Б. Цілі та завдання: сформувати комплекс необхідних теоретичних знань і практичних навичок з економічних основ технологічного розпитку, аналізу технологічних процесів економіки України та пріоритетних напрямів їх розвитку.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Качаровська Л.М. - кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент

6. Тривалість:

90 год; кредити ЕСТ5 – 2,5; Семестр – 3; 3 год на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські, практичні заняття з використанням ситуаційних та розрахунково-аналітичних завдань.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування, захист індивідуальних проектів);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Мікроекономіка (ПЗ).


 2. Опис. Змістові модулі.

Основи мікроекономічної теорії. Обмеженість ресурсів та проблема вибору. Попит і пропозиція. Поняття еластичності, Теорія поведінки споживача. Виробництво та витрати. Ринкові структури, Фірма в умовах досконалої конкуренції. Фірма в умовах монополії, фірма в умовах монополістичної конкуренції та олігополії. Ринки факторів виробництва та розподіл доходів. Праця як фактор виробництва. Місце держави в мікроекономічній теорії. Пряме та непряме втручання держави в ціноутворення.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуального розділу „Основи економічної теорії" «Макроекономіка».

Література: 1)Косік А. Ф., Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка К., «центр навчальної літератури», 2004.

2) Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи : Навч. посіб./ А.О. Задоя. -2-ге вид., стер.. -К.: Знання, КОО, 2002. -211 с.Б. Цілі та завдання: надання студентам необхідної суми знань про методологічні принципи мікроекономічного аналізу поведінки індивідуальних ринкових суб’єктів, про способи оцінки виробничо-економічного потенціалу підприємств і шляхи досягнення високої ефективності виробничого циклу, а також про основи знань у галузі ринкової економіки і формування нових правил економічної поведінки; допомогти студентам не тільки у розумінні питань суспільного розвитку, але й у підготовці до застосування на практиці набутих знань на прийняття економічно виважених рішень; дати студентам безпосереднє уявлення про економічну поведінку виробників, споживачів, уряду, власників фінансових ресурсів, цінних паперів і індивідуумів, а також щодо аналізу, як саме усі суб’єкти відносин здійснюють вибір і беруть участь в економічних відносинах,

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Підгородецька С.М. – кандидат економічних наук, доцент.

Гавриш В. П. – кандидат економічних наук, доцент.6. Тривалість:

144 год; кредити ECTS – 4,0; Семестр -3; 4 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські, практичні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (опитування, тестування);

-підсумковий (іспит);

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація
  Математичне програмування(ПЗ).


 2. Опис Змістові модулі.

Функції та функціонали, екстремальні точки, обмеження. Лінійне програмування. Графічний метод та симплекс-метод розв’язування задач лінійного програмування. Нелінійне програмування. Динамічне програмування. Математична модель міжгалузевого балансу. Елементи теорії масового обслуговування, теорії мереж, теорії ігор. Послідовні методи оптимізації. Стохастичні задачі оптимізації. Транспортна задача.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуального розділу "Вища математика".
Література:

1)Вітлінськиій В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О Математичне програмування. Навч.пос. КНЕУ, 2001.

2)Кузьмичов А.І., Медведєв М.Г. Математичне програмування в Excel. К: Європейський університет 2005.

3)Глущик М.М., Копич І.М, Пенцак О.С. Математичне програмування. Л., Новий світ 2006.Б. Цілі та завдання: формування знань і навичок щодо створення математичних моделей, пошуку екстремуму функцій і функціоналів, використання методів та алгоритмів оптимізації.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Заїкіна В.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Терновий Р. П. – асистент.6. Тривалість:

90 год; кредити ЕСТS – 2,5; Семестр – 3; 2 год на тиждень; 18 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань:
 • поточний (контрольні роботи, опитування, вирішення задач);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Теорія ймовірностей та математична статистика (ПЗ).

2. Опис. Змістові модулі.

Теорія імовірностей. Основні поняття теорії імовірностей. Залежні та незалежні події. Основні формули обчислення імовірностей. Моделі повторних випробувань. Випадкові величини та їх числові характеристики. Функції розподілу випадкових величин. Закон великих чисел. Багатомірні випадкові величини. Математична статистика. Основи математичної статистики. Статистична оцінка параметрів розподілу. Основи дисперсійного аналізу. Елементи теорії кореляції. Випадкові процеси.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Вища математика", "Статистика".

Література:

1) Сеньо П.С. Теорія ймовірностей і матстатистика., К.2004.

2) Практикум з теорії імовірності та матстатистики./Чорний Р.К., К, МАУП, 2003.

3) Грищенко В.О. Юхименко А.І., Теорія ймовірностей і матстатистика. Для економістів., К, КНТЕУ, 2000.Б. Цілі та завдання: формування у фахівців з менеджменту базових знань з основ імовірнісно-статистичного апарату для розв'язування теоретичних і практичних економічних задач; набуття навиків самостійного вивчення наукової літератури з математичних дисциплін; формування математичного мислення; напрацювання навиків математичного дослідження прикладних проблем і умінь математичного формулювання економічних задач, а також прийняття статистичних рішень в умовах ризику, неповної інформації та невизначеності.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Заїкіна В.В. - кандидат фізико-математичних наук, доцент.

6. Тривалість:

126 год.; кредити ЕСТ5 – 3,5; Семестр -3; 4 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття з використанням інформаційних технологій.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, перевірка виконання індивідуального завдання);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.
1.Ідентифікація.

Статистика (ПЗ).

2. Опис. Змістові модулі.

Теорія статистики. Єдина система обліку та статистики в країні. Суть та методика проведення статистичних спостережень. Форми, види та способи спостереження. Первинній облік та статистична звітність. Види звітності та контролю. Класифікація узагальнюючих статистичних показників та специфічні способи їх виміру. Абсолютні, відносні та середні величини. Індекси, техніка їх обчислення та економічний зміст. Побудова аналітичних таблиць та рядів динаміки.

Економічна статистика. Статистика національного багатства, система показників національного багатства, природних ресурсів та основних фондів. Статистика робочої сили та робочого часу. Класифікація видів економічної діяльності та його структура. Поняття ефективності та система її показників. Статистичні моделі ефективності. Поняття ефективності та системи показників. Статистичні моделі ефективності. Статистика показників життєвого рівня населення. Статистика ефективності суспільного виробництва. Система національних рахунків в аналізі матеріальних та трудових балансів. Моделі системи національних рахунків України.

3. Рівень. A. Попередні умови. Знання з індивідуального розділу "Вища математика".

Література: Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статистики: Підручник. –3-тє видання, перероблене і доповнене. –К.: Знання, 2006. –294 с. –24 грн.

Б. Цілі та завдання: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного вимірювання і аналізу складних суспільних явищ як невід’ємного елементу підготовки висококваліфікованих фахівців; формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники сукупності, будувати статистичні таблиці, графіки, робити висновки та узагальнення; давати кількісну і вартісну оцінку досліджуваних явищ, виявляти закономірності та тенденції їх розвитку; формування умінь збирати статистичну інформацію, систематизувати її, аналізувати, робити узагальнення, висновки та приймати кваліфіковані рішення.


 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Кулинич Р.О. – кандидат економічних наук, доцент.

6. Тривалість:

144 год.; кредити ЕСТS – 4,0; Семестр -3; 4 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття з використанням інформаційних технологій.

8. Оцінювання. Контроль знань:

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Логіка (ГУ).


 2. Опис. Змістові модулі.

Предмет і значення логіки. Поняття. Судження. Аналіз і синтез. Умовивід. Доведення та спростування. Процеси та закони мислення. Закони логіки. Дедуктивні та індуктивні умовиводи та міркування. Аналогія. Логічні операції та запобігання логічних помилок. Контроль мислення. Культура мислення.

3. Рівень.

А. Попередні умови. Базові знання з курсу «Філософія».

Література:

 1. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Кирик Д.П. Логіка : Навчальний посібник для економістів/ Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Кирик Д.П.. -2-ге вид., перероб. і доп. -К.: КНЕУ, 2000. -144 с.

 2. Жеребкін В.Є. Логіка : Підручник/ В.Є. Жеребкін. -5-те вид., стер. -К.: Знання, КОО, 2002. -255 с.

 3. Тофтул М.Г. Логіка : Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ М.Г. Тофтул. -К.: Академія, 1999. -336 с.

Б. Цілі та завдання: засвоєння основних категорій, законів і форм логічного мислення, формування здатності самостійно вирішувати логічні задачі, що пов'язані з наступною практичною діяльністю; засвоєння сучасних методів перевірки правильності побудови міркування, побудови та перевірки гіпотез, формування логічної культури особистості.

 1. Нормитивний.

 2. Викладацький склад:

Виговський Л.А. – доктор філософських наук, професор.

Олійник І. В. – викладач. 1. Тривалість:

54 години; кредити ЕСТS - 1.5; семестр – 3; 2 години на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття з використанням ситуаційних вправ, логічних задач.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, виконання ситуаційних вправ, логічних задач);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Підприємницьке право (ПП).


 2. Опис. Змістові модулі.

Поняття та види підприємницької діяльності. Майнові права суб’єктів підприємницької діяльності. Правове регулювання підприємницької діяльності у комерційному обігу. Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва. Юридична відповідальність за правопорушення в сфері підприємницької діяльності. Захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуального розділу "Основи права".

Література: Підприємницьке право: Навч. посіб./ За ред. О.В.Старцева. – К.: Істина, 2006.-208 с.

Б. Цілі та завдання: формування сукупності знань із правового регулювання майнових та управлінських відносин між суб’єктами господарювання сфери комерційної діяльності.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Бляхарський Я.С. – старший викладач.

6. Тривалість:

144 год; кредити ЕСТS – 4,0; Семестр- 3; 4 год на тиждень; 18 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття.

 2. Оцінюванняю. Контроль знань:

 • оточний (опитування, вирішення ситуаційних завдань, тестування);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Фінанси (ПП).


 2. Опис. Змістові модулі.

Суть, функції та економічна роль грошей. Грошовий оборот і грошовий ринок. Грошові системи. Кредит у ринковій економіці. Теорії грошей та кредиту. Кредитні системи. Ринок цінних паперів. Валютні відносини та валютні системи. Регулювання грошово-кредитної сфери.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Основи економічної теорії", "Статистика".
Література:

1)Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2003. — 411 с.

2)Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002. - 240 с.

Б. Цілі та завдання:

Надання студентам фундаментальних знань з функціонування державних фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства, засвоєння сутності фінансів, розкриття організації і функціонування фінансів на макрорівні з урахуванням змін, які відбуваються у фінансовому механізмі України за ринкових перетворень; теоретична та практична підготовка студентів з питань: функціонування фінансової, бюджетної та податкової системи на сучасному етапі в контексті перспектив їх подальшого розвитку для забезпечення економічної та політичної стабільності України і перспектив приєднання України до міжнародної співдружності; з питань особливостей формування фінансових ресурсів держави і використання у взаємозв'язку їх з процесами утворення і особливостями функціонування підприємств різних форм власності; розгляд проблем існування і ліквідації внутрішнього і зовнішнього боргу України, а також фінансових форм регулювання соціальної політики держави. 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Плішка Т. П. – кандидат економічних наук, доцент.

 1. Тривалість:

144 год.; кредити ECTS – 4,0; Семестр – 4; 4 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття, які передбачають розв'язання ситуаційних задач, вирішення практичних завдань та тестування.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (опитування, тестування);

-підсумковий (іспит).9. Мова. Українська 1. Ідентифікація.
  Бухгалтерський облік (ПП).


 2. Опис. Змістові модулі.

Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти. Фінансовий, управлінський і податковий облік. Бухгалтерський баланс. Система бухгалтерського обліку. Інформаційне забезпечення бухгалтерських систем. Міжнародне та національне регулювання бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Міжнародні стандарти обліку та їх особливості.

Фінансовий облік. Облік статутного капіталу. Облік необоротних активів. Облік виробничих запасів. Облік та звітність матеріально відповідальних осіб. Облік оплати праці та розрахунків з персоналом. Облік витрат на оплату праці. Облік витрат підприємства. Облік готової продукції та її реалізації. Облік позавиробничих витрат. Розрахунки з бюджетом по податках та обов’язкових платежах. Облік розрахунків із бюджетом. Облік грошових коштів, розрахункових та кредитних операцій. Облік валютних операцій. Організація обліку та звітності, розрахунків із бюджетом із податку на додану вартість, із податку на прибуток, із прибуткового податку, з інших податків і платежів. Ціноутворення та калькуляція. Управлінський облік. Собівартість продукції та її складові. Калькулювання витрат. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Облік розрахунків з постачальниками та покупцями. Облік витрат підприємства. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості. Облік запасів, готової продукції та товарів у місцях зберігання. Облік витрат на оплату праці. Облік фінансових результатів по центрах відповідальності.3. Рівень.

А. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Основи економічної теорії"; "Макроекономіка"; "Мікроекономіка".

Література:1) Бабич В.В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине/ В.В. Бабич, Е.Н. Свидерский . -2-е изд., перераб. и доп.. -К.: Либра, 1992. -131 с.

2) Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник/ Н.М. Грабова ; За ред. М.В. Кужельського. -6-те вид. -К.: А.С.К., 2001. -272 с.. -(Економіка. Фінанси. Право.)Б. Цілі та завдання: освоєння студентами основ бухгалтерського обліку діяльності підприємств різних форм власності та видів діяльності; набуття практичних навичок документального оформлення господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Рижа Т. В. – доцент кафедри.

 1. Тривалість:

144 год.; кредити ЕСТS-4,0; Семестр – 4; 4 год на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські, практичні заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (опитування, колоквіуми, тестування);

- підсумковий (іспит).9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Міжнародні економічні відносини (ПП)

2. Опис. Змістовні модулі.

Теоретичні основи МЕВ. МЕВ у системі світового господарства. Типологія країн світу та особливості їх МЕВ. Сучасні особливості розвитку світового господарства. Середовище розвитку МЕВ. Міжнародний поділ праці як об’єктивна основа розвитку МЕВ. Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва. Міжнародна економічна інтеграція. Регіональні інтеграційні об’єднання. Участь України в інтеграційних угрупованнях. Міжнародні економічні організації. Форми МЕВ. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво. Міжнародне науково-технічне співробітництво. Міжнародна трудова міграція. Світова валютна система. Міжнародні валютно-фінансові відносини та баланси міжнародних розрахунків. Світові ринки позикових коштів. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Євроринок. Офшорні зони. Міжнародна торгівля: динаміка, структура, кон’юнктура, ціноутворення, види та форми. Україна в міжнародній торгівлі. МЕВ у сфері послуг. Регулювання різних форм МЕВ. Міжнародні транспортні відносини. Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських зв’язків.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів "Основи економічної теорії».

Література:

Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини К., «Знання-Прес», 2007.Б. Ціль та завдання: формування системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин (МЕВ) для фундаментальної та спеціальної освіти та для практичної діяльності за фахом.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Підгородецька С.М. - кандидат економічних наук, доцент.

6. Тривалість:

144 годин; кредити ECTS – 4,0; Семестр – 4; 4 години на тиждень, 17 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття с використанням сучасних методів навчання, виконання індивідуальних завдань, написання рефератів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (тестування, виконання індивідуальних завдань, опитування, колоквіум);

- підсумковий (іспит).9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Дослідження операцій (ПЗ).


 2. Опис. Змістові модулі.

Предмет математичного програмування. Графічний спосіб розв’язування задач лінійного програмування. Статична модель Леонтьєва міжгалузевих зв’язків. Симплекс-метод Данціга. Спряжена задача лінійного програмування. Задача планування оптимальної структури використання ресурсів.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання та уміння з індивідуальних розділів: "Вища математика"; "Математичне програмування"."Теорія ймовірностей і математична статистика".

Література:

1) Катренко А.В. Дослідження операцій. Підр. Л., Магнолія плюс, 2005.

2) Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сігал А.В., Наконечний В.С. Економічні ризики. Ігрові моделі., КНЕУ, 2002.

Б. Цілі та завдання: оволодіння студентами математичного апарату, який допомагає моделювати, аналізувати і розв’язувати конкретні економічні задачі; формування у них системного мислення, пов’язаного з розробкою математичних моделей економічних об’єктів та знаходженням найвигідніших рішень їх функціонування; засвоєння методів дослідження і розв’язування математично-формалізованих задач; оволодіння найпростішими чисельними методами та ознайомлення з їх реалізацією на ЕОМ; набуття навичок розробки математичних моделей найпростіших економічних систем.


 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Заїкіна В.В. - кандидат фізико-математичних наук, доцент.

6. Тривалість:

108 год.; кредити ЕСТS – 3,0; Семестр – 4; 3 год на тиждень; 17 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (контрольні роботи, опитування);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Комп'ютерні мережі та телекомунікації (ПЗ)

2. Опис. Змістовні модулі.

Характеристика та класифікація засобів комунікаційної техніки. Телекомунікації, їх роль і місце у сучасному суспільстві. Концепції побудови локальних і глобальних комп’ютерних мереж, їх призначення та особливості функціонування. Архітектура, типові топології комп’ютерних мереж. Програмне забезпечення сучасних мережових технологій і тенденції їх розвитку. Технології локальних і глобальних комп’ютерних мереж, їх типи та особливості використання.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Інформатика та комп’ютерна техніка".

Література: Лунтовський А.О. Комп’ютерні мережі та телекомунікації. .–257с.

Б. Цілі та завдання: оволодіння сучасними мережевими технологіями та навичками їх практичного використання для пошуку, обробки і аналізу даних.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Ткач А.В. - старший викладач.

Требик Л.П - викладач6. Тривалість:

72 год.; кредити ECTS – 2,0; Семестр – 4; 2 год. на тиждень; 17 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття з використанням устаткування локальних та глобальних обчислювальних мереж, виконання індивідуальних завдань.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (тестування, виконання індивідуальних завдань, опитування);

-підсумковий (залік).9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація
  Економетрія (ПЗ).


 2. Опис. Змістові модулі.

Огляд економетричних теорій і моделей міжнародних економічних відносин. Загальна оцінка кількісних теорій міжнародної інтеграції. Статичні та динамічні моделі зовнішньоторговельних зв’язків. Економетричні моделі прогнозування і прийняття рішень за умов ринкових відносин. Дослідження математичних моделей для прогнозування фінансових ринків України. Макроекономічні моделі фінансових операцій на ринку валютних ресурсів. Необхідність у розширенні існуючих математичних моделей для прогнозування фінансових ризиків в Україні та розробці нових моделей. Проблеми побудови економетричної моделі України. Побудова економетричної моделі. Перевірка на ідентифікованість. Динамічна і статистична моделі. Гнучкість моделі. Проблеми експериментальної перевірки економетричної моделі України, характеристика складності отримання достовірної інформації. Числова обробка статистичних даних. Проблеми впровадження.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: "Теорія ймовірностей та математична статистика"; "Статистики", "Математичне програмування", "Вища математика".

Література: Кулинич О.І. Економетрія: Навч посіб. – Хмельницький: Поділля, 2003. – 245с.

Б. Цілі та завдання: формування у студентів сучасного економічного мислення та спеціальних знань з точки зору системного та процесного аналізу і підходу - аналізу економічних систем, їх функціонування в реальних умовах, знаходження прогнозних оцінок їх поведінки у майбутньому та вироблення на їх основі керуючих рішень; набуття навиків, які дозволяють самостійно ставити та вирішувати задачі, що пов’язані з функціонуванням економічних об’єктів, вести та аналізувати інформаційні потоки у них, з також прогнозувати їх поведінку у майбутньому з урахуванням того соціально-економічного середовища, в якому вони функціонують; користування різноманітними методами економетричного аналізу, самостійного аналізу та прогнозування економічної реальності на макро- і мікрорівнях.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Кулинич Р.О. – кандидат економічних наук, доцент.

 1. Тривалість:

126 год; кредити ЕСТ5 – 3,5; Семестр – 4; 3 год на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття з використанням інформаційних технологій, практичні заняття

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, виконання індивідуальної розрахункової роботи);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Політологія (ГУ).


 2. Опис. Змістовні модулі.

Предмет, структура, методи, і функції політичної науки. Основні етапи виникнення та розвитку української та зарубіжної думки, її основні напрями та школи; теорія політики та політичної влади. Політична система, її інститути: держава, політичні партії, громадсько-політичні організації, об’єднання та рухи. Теорія та практика сучасного політичного процесу. Внутрішня та зовнішня політика й міжнародні відносини.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Базується на знаннях з предметів «Історія України», «Філософія», «Правознавство».

Література:

1) Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика : Монографія/ В.М. Бебик. -2-ге вид. стереотип.. -К.: МАУП, 2001. -384 с.

2) Брегеда А.Ю. Основи політології : Навчальний посібник/ А.Ю. Брегеда. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: КНЕУ, 2000. -312 с.

3) Піча В.М., Хома Н.М. Політологія : Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України/ Піча В.М., Хома Н.М.. -К.: Каравела, 1999. -168 с.Б. Цілі та завдання: засвоєння знань про політичне життя та політичні процеси, що відбуваються у суспільстві та у світі; формування розуміння сутності та перспектив політичних реформ, що відбуваються в сучасній Україні; самостійно та глибоко аналізувати сутність політичних подій, явищ, застосовувати сучасну методологію політичного аналізу до їх оцінки; мати навички: формування та постійного удосконалення (підвищення) політичної свідомості та політичної культури; застосування набутих політичних знань у своїй професійній діяльності; політичного спілкування з різними людьми; активної свідомої участі у політичному житті українського суспільства.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Чорний Л.І.. - кандидат історичних наук.

Габінет Д. А. – викладач.6. Тривалість.

144 годин; кредити ЕСТS – 4,0; Семестр - 4; 3 години на тиждень; 17 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, семинарські та практичні заняття з використанням сучасних методів навчання (ділова гра), виконання індивідуальних творчих завдань, написання рефератів.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація
  Основи менеджменту (ПП)


 2. Опис. Змістові модулі.

Цілі спільної діяльності, суб’єкт та об’єкт управління, управлінські відносини. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. Рівні та сфери менеджменту.

Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди. Закони організації, організаційні процеси. Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу.

Принципи та функції менеджменту. Функція планування. Місія та цілі, дерево цілей. Процес стратегічного планування. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Сутність, елементи та процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи регулювання: зворотний зв’язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень.

Елементи організації: обов’язки, повноваження, відповідальність. Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур, макро- і мікроструктури. Класифікація організаційних структур управління. Принципи та процес побудови структур управління.

Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, економічні, соціально-психологічні.

Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що впливають на процес. Методи та моделі приймання рішень. Ризик. Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, організація комунікаційного процесу.

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. Адаптивне керівництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Модель і стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на конфлікт. Природа організаційних змін, різновиди нововведень. Управління змінами, подолання опору. Організаційний розвиток. Природа стресу та управління ним.

Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі менеджера в організації.

Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. Культура організації. Ефективність управління.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуальних розділів: „Соціологія"; „Основи економічної теорії"; „Мікроекономіка"; „Макроекономіка"; „Філософія"; „Основи психології та педагогіки", „Правознавство".

Література:

1) Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – К.: “Кондор”, 2003. – 556 с.

2) Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.

3) Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.Б. Цілі та завдання: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

4. Нормативний.

5. Викладацький склад:

Захаркевич Н.П. - кандидат економічних наук, старший викладач

Новерсалюк А.А. - асистент

6. Тривалість.
288 години; кредит ECTS – 8,0; Семестр -4, 5;

Семестр - 4; 4 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Семестр - 5; 4 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання:

Лекції, практичні заняття з використанням ситуаційних, розрахунково-аналітичних завдань, кейсів.8. Оцінювання.

 • поточний (опитування, тестування);

 • проміжний (залік);

 • підсумковий (іспит);

9. Мова. Українська.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка