А. Загальний опис факультетуСторінка3/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. Освітньо-професіна програма підготовки спеціаліста


Спеціалізація - Менеджмент державних установ

5 курс

Назва дисципліни

Обсяг, годин

Кредити ECTS

1 семестр

2 семестр

Менеджмент організацій

108

3

3
Муніципальний менеджмент

81

2,25

2,25
Управління державною установою

108

3

3
Інвестиційний менеджмент

81

2,25

2,25
Управління проектами

108

3

3
Стратегічний менеджмент

108

3

3
Інноваційний менеджмент

81

2,25

2,25
Автоматизація робочого місця менеджера

81

2,25

2,25
Цивільна оборона

54

1,5

1,5
Охорона праці в галузі

27

0,75

0,75
Психологія управління

81

2,25

2,25
Конфліктологія

54

1,5

1,5
Переддипломна практика

378

10,5
10,5

Дипломна робота

-

-

-

-

Всього

1458

40,5
Д. Індивідуальні розподіли програми навчання

1. Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр"

1-й курс


1 .Ідентифікація.

Основи економічної теорії (ПЗ).

2. Опис. Змістові модулі.

Предмет економічної теорії, методи пізнання економічних процесів і явищ. Економічні категорії та закони. Функції економічної теорії. Економічна система та її типи. Власність, її види, структура та місце в економічній системі. Економічні потреби та економічні інтереси. Суспільне виробництво, його сутність, структура та форми організації. Економічне зростання, його типи та моделі. Економічна ефективність суспільного виробництва та її показники. Товарне виробництво та закони його функціонування. Економічні та неекономічні блага. Сутність та функції грошей. Грошова система. Закони грошового обігу. Ринок і закони його функціонування. Функції ринку. Інфраструктура ринку. Сутність капіталу, його кругообіг та оборот капіталу. Генезис і природа позичкового та торговельного капіталу. Торговельний прибуток. Позичковий відсоток. Акціонерний капітал. Конкуренція та монополія в ринковій системі. Сутність і основні види конкуренції. Антимонопольна політика та антимонопольне законодавство. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. Сутність та види доходів населення. Соціальний захист населення. Суспільне відтворення. Циклічність суспільного виробництва. Основні форми та методи державного регулювання економіки. Теоретичні заходи переходу України до ринкової економіки. Закономірності розвитку сучасного світового господарства. Глобалізація світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людства.


3. Рівень.

А. Попередні умови. Вихідна.

Література: 1)Абрамова М.А., Александрова Л.С. Экономическая теория : Учебное пособие/ Абрамова М.А., Александрова Л.С.. -М.: Юриспруденция, 2001. -400 с.

2) Економічна теорія. Посібник вищої школи/ Є.М. Воробйов, А.А. Гриценко, В.М. Лісовицький, В.М. Соболєв; За заг. ред. Є.М. Воробйова. -Київ; Харків, 2001. -704 с.

3) Економічна теорія: Політекономія : Підручник/ За ред. В.Д.Базилевича. -6-те вид., перероб. і доп. -К.: Знання-Прес, 2007. -719 с.. - (Вища освіта ХХІ століття).

Б. Цілі та завдання: набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам; формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.


 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Гавриш В.П. - канд. екон. наук., доц.

6. Тривалість:

144 год.; кредити ECTS – 4,0; Семестр -1; 4 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних технологій.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (опитування, тестування);

-підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська


 1. Ідентифікація
  Філософія (ГУ)


 2. Опис. Змістові модулі.

Філософія як свідомо обґрунтована інтелектуальними засобами система знань, як засіб духовного самовизначення людини у світі. Основні напрями, течії і школи в історії філософії. Філософське розуміння світу. Філософія людини, свідомості, пізнання і мови. Філософія суспільства, економіки, права, культури, науки, історії. Екофілософія. Філософія техніки, релігії, моралі, мистецтва. Аксіологія.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Вихідна.

Б. Цілі та завдання: засвоєння знань про фундаментальні та загальні проблеми життя людини, її взаємозв’язків з оточуючим світом, її відношення до цього світу і до самої себе; формування філософської культури, мислення та пізнання оточуючого світу і самого себе; мати навички: застосування філософської методології до аналізу явищ та процесів, що відбуваються у світі; використання філософських знань у своїй професійній діяльності.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Вальчук Анатолій Миколайович, к.ф.н., доцент

Куліш Наталія Стефанівна, в.о.викладача. 1. Тривалість:

144 год.; кредити ЕСТS – 4,0; Семестр —1; 3 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (опитування, тестування.)

-підсумковий (іспит)9. Мова. Українська


 1. Ідентифікація.
  Основи екології (ПЗ).


 2. Опис. Змістові модулі.

Теоретичні основи екології. Роль екологічної сфери в структурі господарства та її взаємозв’язок з матеріальним виробництвом і невиробничою сферою. Еколого-економічні проблеми розвитку та розміщення торгівлі. Ринкові відносини у сфері природокористування. Основи управління, контролю та господарський механізм природокористування. Методологічні підходи до управління природокористуванням. Законодавчі функції управління. Фінансовий механізм природоохоронної діяльності. Екологічний моніторинг. Екологічна безпека життєдіяльності якістю природного середовища. Екологічний контроль, його об’єкти та форми. Формування ринку екологічних послуг. Екологічне страхування. Екологічний маркетинг. Екологічний менеджмент. Екологічний аудит. Екологічний контроль, його об’єкти та форми. Соціологічні проблеми урбанізації та охорони здоров’я.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Вихідна.

Література:

1) Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища : Навчальний посібник/ В.С. Джигирей. -К.: Знання, КОО, 2000. -203 с.

2) Заверуха Н.М. Основи екології: Навчальний посібник/Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А.; .- Київ: Каравела, 2006. -368 c.

3) Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи : Словник-довідник/ Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.. -К.: Знання, КОО, 2002. -550 с.Б. Цілі та завдання: формування загальних знань у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, виховання екологічної свідомості. Вивчення закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для забезпечення конструктивного природокористування; надання комплексу еколого-економічних знань, формування умінь і навичок з екологічної орієнтації, ефективного впровадження природоохоронних заходів.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Виговська Т.В. - канд. біолог. наук., доц.

6. Тривалість:

72 год.; кредити ЕСТS- 2,0; семестр -1; 2 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, колоквіуми, тестування);

 • підсумковий (залік).

9.Мова. Українська.
1 .Ідентифікація

Основи психології та педагогіки (ГУ)

2. Опис. Змістові модулі.

Психіка, її функції. Нервова система, мозок і психіка. Психічні явища, стани людини. Поведінка довільна та рефлекторна. Психічні процеси. Увага, уява та їх розвиток; пам’ять, її види та індивідуальні особливості. Інтелект, його складові та умови розвитку, розумові дії. Потреби, емоції. Мотивація та воля людини. Формування та розвиток індивідуально-психологічних особливостей особистості. Психологічні основи спілкування. Психологічні явища у різних соціальних групах. Педагогічний процес, його організація. Процес навчання, його принципи, методи, форми. Виховна діяльність як складова педагогічного процесу; сучасні теорії виховання, стан, цілі, завдання національного виховання. Особливості навчання та виховання у вищій школі України.3. Рівень.

A. Попередні умови. Вихідна.

Б. Цілі та завдання: отримання та поглиблення психолого педагогічних знань щодо концепції сучасної вітчизняній психології та умов, засобів, прийомів їх використання в діяльності фахівця-логіста. Усвідомлення сутності механізмів психологічних явищ, процесів, станів, властивостей особистостей, соціальної групи, суспільства у процесі виховання, навчання та освіти, а також здобуття відповідних навичок та формування їх у житті та у практичній діяльності; аналізувати соціально-психологічні явища та процеси у колективі підприємств, фірм, установ, передбачати їх розвиток; мати навички: використовувати психолого-педагогічні знання у різних життєвих ситуаціях (у професійній діяльності, у безпосередньому спілкуванні з людьми); оволодіти навичками педагога-вихователя у своєму колективі, у своїй сім’ї.

 1. Нормативний

 2. Викладацький склад:

Гуменюк О.Г., к. псих. н., доцент

6. Тривалість:

108 годин; кредити ЕСТS – 3,0; семестр – 1; 3 години на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські, практичні заняття з використаннямпедагогічних та інформаційних технологій, написання рефератів.

8. Оцінювання. Контроль знань:

9.Мова: українська.
1. Ідентифікація.

Українська мова за професійним спрямуванням (ГУ).

2. Опис. Змістові модулі.

Лексичні, орфографічні, морфологічні та синтаксичні норми сучасної української літературної мови. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні норми, норми слововживання, граматичні норми. Синонімічний вибір слова. Багатозначні слова та контекст. Номенклатурні назви в професійній мові. Терміни, професіоналізми та фразеологізми. Абревіатури фахових термінів у певній професійно-орієнтованій галузі. Озвучене мовлення та його особливості. Композиція мовлення. Лексико-граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів на письмі. Вимоги до професійних текстів: об’єктивність викладу, логіка, послідовність, повнота інформації, точність, лаконічність, стандартність. Культура мовлення. Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо.3. Рівень.

A. Попередні умови. Вихідна.

Б. Цілі та завдання: формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності.

B. Література:

1) Ділова українська мова : Навчальний посібник/ О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; Ред. О.Д. Горбул. -3-тє вид., стер. -К.: Знання, КОО, 2002. -226 с.

2) Сучасна українська літературна мова : Підручник/ А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ; Ред. А.П. Грищенко. -К.: Вища школа, 1997. -493 с.

3) Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навчальний посібник/ С.В. Шевчук. -3-тє вид., преробл. і доп.. -К.: Літера ЛТД, 2002. -480 с. 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Рогожа В.Г. - доцент кафедри

6. Тривалість:

90 год.; кредити ЕСТS - 2,5; Семестр -1; 2 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, контрольні роботи);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Історія України (ГУ).


 2. Опис. Змістові модулі.

Витоки українського народу та його державності, Україна княжої доби та її роль у світовій історії. Україна у складі Польщі. Козацька доба. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Формування української держави. Велика руїна. Гетьманщина. Ліквідація української автономної державності. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперії. Україна в умовах капіталістичної модернізації економіки. Українська національна демократична революція 1917-1921 рр. Міжвоєнний період історії українського народу (1921-1939 рр.). Україна у роки другої світової війни. Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток України від другої половини 40-х до початку 80-х рр. Національно-державне відродження українського народу. Незалежна Україна у сучасному світі.

3. Рівень.

А. Попередні умови. Вихідна.

Література:

 1. Бойко О.Д. Історія України :Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ О.Д. Бойко. -К.: Академія, 1999. -568 с.. -(Гуадеамус)

2) Історія України : Посібник/ Ред. Г.Д. Темко, Ред. Л.С. Тупчієнко. -К.: Академія, 2001. -480 с.. -(Альма-матер).

Б. Цілі та завдання: дати знання щодо джерел та історіографії, на цій основі виробити вміння критичного аналізу історичної літератури, основних етапів формування та розвитку українського народу; розуміння сутності історичних процесів на різних етапах суспільного розвитку України; прогнозування еволюції сучасного суспільно-історичного процесу в Україні, а також вміти по-новому, з позиції історичної правди та об’єктивного неупередженого підходу осмислити всю історію України: глибоко аналізувати історичні події, явища, процеси, що відбуваються на теренах нашої країни: з позиції історичного досвіду осмислити та зрозуміти сутність перетворень, що відбуваються в сучасній Україні; мати навички: застосування (використання) набутих знань у своїй практичній повсякденній діяльності; сформувати в собі почуття патріотизму, гордості за свій народ, за свою батьківщину; сформувати в собі історичну науково обґрунтовану свідомість.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Тітова Наталія Володимирівна. - кандидат історичних наук, старший викладач.

 1. Тривалість

90 год.; кредити ЕСТS - 2, 5; Семестр – 1; 2 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань

 • поточний (опитування);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Вища математика (ПЗ).


 2. Опис. Змістові модулі.

Елементи лінійної алгебри. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної. Функції багатьох змінних. Інтегральне числення функції однієї змінної. Диференціальні рівняння. Ряди.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Вихідна.

Б. Цілі та завдання: формування базових математичних знань фахівців з менеджменту для розв’язування різних задач у професійній діяльності; напрацювання навиків, самостійного вивчення наукової літератури з математичних дисциплін, дослідження прикладних проблем і вміння математичного формулювання економічних задач; формування вмінь аналітичного мислення.

Література:1) Барковський В.В., БАрковська Н.В. Вища математика для економістів.–К.:ЦУЛ, 2002.–400с.

2) Рудницький В.Б. Делей В.І. Вища математика.–Хмельницький, 1999.

3) Вища математика. Навч.-пос. /Валєєв К.Г., –К.,КНЕУ, 2002.


 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Заїкіна В.В. - к. фіз..-мат. н., доц.

6. Тривалість:

288 год.; кредити ECTS – 8,0; семестр - 1,2; 4 год. на тиждень, 35 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (контрольні роботи, опитування);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Інформатика та комп'ютерна техніка (ПЗ)

2. Опис. Змістовні модулі.

Інформаційні технології, їх роль і місце у сучасному суспільстві. Програмне забезпечення сучасних інформаційних систем в економіці та тенденції його розвитку. Архітектура та принципи функціонування ПК. Технологія роботи у середовищі графічної операційної системи Windows 98. Технологія створення, редагування та показу презентацій засобами програми Power Point. Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Основи побудови локальних комп’ютерних мереж і їх місце у сучасних інформаційних системах, мережеві засоби Windows. Технологія створення, редагування та форматування електронних таблиць та діаграм, а також математична обробка та аналіз даних у середовищі МS Ехсеl. Технологія створення, редагування та форматування текстових документів засобами МS Word. Інформаційні системи в економіці та можливість їх побудови засобами сучасних СУБД. Поняття бази даних, технологія проектування, структури бази даних. А також редагування і корегування основних об’єктів СУБД Ассеss. Основи програмування, автоматизація робочих процесів у середовищі МS Ехсеl, а також у середовищі Ассеss засобами мови високого рівня Visual Basic for Аррlication. інтерфейс користувача та технологія роботи у мережі Internet.3. Рівень.

A. Попередні умови. Вихідна.

Література:

Макарова М.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. Університетська книга. .– 642 с.

Лунтовський А.О. Комп’ютерні мережі та телекомунікації. .– 257с.

Б. Цілі та завдання: формування у майбутніх фахівців необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасних ПК і використання сучасних інформаційних технологій для розв'язування різноманітних задач в процесі навчання у вузі та роботі за фахом.


 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Ткач А.В. - старший викладач

Требик Л.П. - викладач6. Тривалість:

306 години; ЕСТS - 8,5;

Семестр - 1; 4 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

Семестр - 2; 2 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Семестр - 3; 2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття з використанням устаткування локальних та глобальних обчислювальних мереж, виконання індивідуальних завдань.


 1. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (тестування, виконання індивідуальних завдань, опитування);

-проміжний (залік)

-підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Іноземна мова за професійним спірямуванням (англійська) (ГУ)

2. Опис. Змістові модулі.

Фонетичні норми іноземної мови. 2000 лексичних одиниць, знання яких забезпечує студентам можливість вести бесіду з фаху та одержувати інформацію з іноземних письмових та усних джерел, а також граматичний матеріал – нормативна граматика іноземної мови. Аудіювання та мовлення. Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та відносини; географічні, демографічні, економічні та політичні дані) конкретної країни світу, мова якої вивчається. Лексичний мінімум регіональних та соціальних відмінностей між Україною та країною, мову якої вивчають. Ознайомче та пошукове читання з визначеною швидкістю без словника. Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих слів (із використанням словника). Абревіатури іншомовних фахових термінів у певній професійно-орієнтованій галузі. Структура діалогу загальнонаукового характеру. Особливості діалогу професійно-орієнтованого характеру. Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо. Мовно-культурологічний аспект проведення міжнародних виставок. Лексико-граматичний мінімум забезпечення та мовно-комунікативний рівень проведення презентацій. Елементи усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. Іншомовні особливості ділового листування: лексика, граматика, синтаксис, діловий етикет, культурологічний аспект. Професійно-орієнтовані іншомовні джерела. Методика пошуку нової інформації в іншомовних джерелах. Лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних джерел. Дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури та розширення лексико-граматичних навичок. Методи та лінгвістичні особливості анотування та реферування іншомовних джерел. Електронні іншомовні джерела. Пошук інформації у мережі Інтернет за методом ключових слів. Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел. Комп’ютерний переклад великих обсягів іншомовної інформації. Лексичний мінімум комп'ютерних (інформаційних) технологій.3. Рівень.

A Попередні умови. Вихідна.

Література:

1)Англійська мова для повсякденного спілкування : Підручник/ В.К.Шпак, В.Я.Полулях, З.Ф.Кириченко та ін. За ред. В.К.Шпака. -К.: Вища школа, 2000. -302 с.

2)Белова А.Д. English for Students of Management : Навчальний посібник/ А.Д. Белова. -К.: ІЗМН, 1996. -164 с.

3)Данилова З.В., Турчин Л.Р. Ділова англійська мова. Основи менеджменту = Business English. Fundamentals of Management : Навчальний посібник/ Данилова З.В., Турчин Л.Р.. -Тернопіль: Астон, 2004. -224 с.Б Цілі та завданн: формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

 1. Обов'язковий

 2. Викладацький склад.

Гайдамащук Л.В., - старший викладач

Арзянцева Н.І. - старший викладач

Гуменчук О.Є. - старший викладач

Кічігін В.О. - старший викладач

Нагорна О.О. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Молотай С.М. - старший викладач

Петрушко А.А. - старший викладач

Дейнега І. А. - викладач 1. Тривалість:

324 години; ЕСТS – 9,0;

Семестр - 1; 4 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

Семестр - 2; 4 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Семестр - 3; 4 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання.

Практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, інноваційні технології навчання (ділові ігри).8. Оцінювання. Контроль знань.

-поточний (тестування, виконання індивідуальних завдань, опитування)

-проміжний (залік)

-підсумковий (залік)9. Мова викладання.

Іноземна мова з опорою на українську.


1. Ідентифікація.

Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька) (ГУ)

2. Опис. Змістові модулі.

Фонетичні норми іноземної мови. 2000 лексичних одиниць, знання яких забезпечує студентам можливість вести бесіду з фаху та одержувати інформацію з іноземних письмових та усних джерел, а також граматичний матеріал – нормативна граматика іноземної мови. Аудіювання та мовлення. Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та відносини; географічні, демографічні, економічні та політичні дані) конкретної країни світу, мова якої вивчається. Лексичний мінімум регіональних та соціальних відмінностей між Україною та країною, мову якої вивчають. Ознайомче та пошукове читання з визначеною швидкістю без словника. Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих слів (із використанням словника). Абревіатури іншомовних фахових термінів у певній професійно-орієнтованій галузі. Структура діалогу загальнонаукового характеру. Особливості діалогу професійно-орієнтованого характеру. Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо. Мовно-культурологічний аспект проведення міжнародних виставок. Лексико-граматичний мінімум забезпечення та мовно-комунікативний рівень проведення презентацій. Елементи усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. Іншомовні особливості ділового листування: лексика, граматика, синтаксис, діловий етикет, культурологічний аспект. Професійно-орієнтовані іншомовні джерела. Методика пошуку нової інформації в іншомовних джерелах. Лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних джерел. Дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури та розширення лексико-граматичних навичок. Методи та лінгвістичні особливості анотування та реферування іншомовних джерел. Електронні іншомовні джерела. Пошук інформації у мережі Інтернет за методом ключових слів. Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел. Комп’ютерний переклад великих обсягів іншомовної інформації. Лексичний мінімум комп'ютерних (інформаційних) технологій.3. Рівень.

A Попередні умови. Вихідна.

Література:

1) Кунч Л., Різванова Е., Тимченко Є.К. Deutsch-Land und Leute : Підручник з німецької мови/ Кунч Л., Різванова Е., Тимченко Є.К.. -К.: Заповіт, 1993. -373 с.

2) Юнг, Вальтер Грамматика немецкого языка/ В. Юнг. -СПб.: Лань, 1996. -544 с.

Б Цілі та завданн: формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

4. Обов'язковий

5. Викладацький склад.

Осадчук М.О. - старший викладач6. Тривалість:

324 години; ЕСТS – 9,0;

Семестр - 1; 4 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

Семестр - 2; 4 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Семестр - 3; 4 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання.

Практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, інноваційні технології навчання.8. Оцінювання. Контроль знань.

-поточний (тестування, виконання індивідуальних завдань, опитування)

-проміжний (залік)

-підсумковий (залік)9. Мова викладання.

Іноземна мова з опорою на українську.
 1. Ідентифікація.
  Макроекономіка (ПЗ).


 2. Опис. Змістові модулі.

Теоретичні основи макроекономіки. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Проблеми макроекономічної рівноваги. Національний ринок та його рівновага. Ринок робочої сили. Кон’юнктурні коливання та економічне зростання. Державне регулювання макроекономічних процесів. Фіскальна політика держави. Грошово-кредитна система. Грошово-кредитна політика в Україні, інфляція: причини, види та наслідки. Зайнятість та соціальний захист населення. Макроекономічна політика у відкритій економіці.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з індивідуального розділу „Основи економічної теорії".

Література: 1) Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л.. -2-ге вид., випр. -К.: Знання, 2005. -851 с.. -(Класичний університетський підручник)

2) Долан Э.Дж., Линдсей Д. Макроэкономика/ Долан Э.Дж., Линдсей Д. . -СПб.: АОЗТ "Литера плюс", 1994. -402 с.

3) Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Макроэкономика : Учебник/ Задоя А.А., Петруня Ю.Е.. -2-е изд., стер. -К.: Знання, КОО, 2006. -368 с.. -(Высшее образование ХХІ века).

Б. Цілі та завдання: набуття майбутніми фахівцями навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників та наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави корегувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики; формування вмінь щодо дослідження проблем визначення величини національного доходу та рівня зайнятості, динаміки реальних макроекономічних показників; залежності кон’юнктурних коливань економіки, природи інфляції, здійснення економічного зростання; набуття певного рівня професіоналізму та навичок, які необхідні для самостійної економічної поведінки; засвоєння універсального інструментарію для аналізу макроекономічних процесів і моделей в ринкових умовах.


 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Гавриш В.П. - канд. екон. наук., доц.

6. Тривалість:

144 год.; кредити ECTS – 4,0; Семестр – 2; 4 год. на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські, практичні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (опитування, тестування);

-підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Розміщення продуктивних сил та регіоналістика (ВПЗ)

2. Опис. Змістові модулі.

Закономірності та проблеми розміщення продуктивних сил України та світового господарства. Структурний аналіз розміщення продуктивних сил (РПС) України. Природно-ресурсний і демографічний потенціал України в системі РПС. Територіальна і галузева характеристика промислових, продовольчого, транспортного та комерційного комплексів України. Територіальна структура внутрішньої торгівлі та її регіональні зв'язки. Територіальна організація продуктивних сил і соціально-економічне районування. Зони вільного підприємництва, територіальна організація малих і спільних підприємств України. Україна в системі зовнішньоекономічних зв'язків світу. Проблеми удосконалення розміщення продуктивних сил.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з дисциплін: „Вища математика”, „Основи економічної теорії”, „Системи технологій”.

Література: 1) Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие / Е. А. Черныш, Н. П. Молчанов, А. А. Новикова и др. – М.: ПРИОТ; 1999. – 176 с.

2) Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие / Т. Г. Морозова, А. В. Пикулькин, В. Ф. Тихонов и др. – М.: ЮНИТИ «Дана», 2000. – 318 с.Б.Цілі та завдання: засвоєння основних принципів і закономірностей територіального та галузевого розміщення продуктивних сил і проведення аналізу й прогнозування їх розвитку в перспективі.

4. Вибірковий навчального закладу.

5. Викладацький склад:

Качаровська Л.М. - кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент6. Тривалість:

108 год.; ЕСТS – 3,0; Семестр – 2; 3 год. на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (опитування, тестування);

-підсумковий (іспит);

9. Мова. Українська.
1 .Ідентифікація.

Релігієзнавство (ГУ)

2.Опис. Змістові модулі.

Релігія і суспільство. Форми релігійного життя людини. Релігія первісного суспільства. Релігія Стародавньої Греції. Національно-державні релігії. Світові релігії. Християнство. Православ’я. Католицизм. Протестантизм. Буддизм. Іслам. Релігія і церква в Україні: історія і сучасність. Християнські свята та обряди.3.Рівень.

A. Попередні умови. Базові знання з шкільного курсу "Філософія", "Історія України", "Культурологія"

Б. Цілі та завдання: засвоєння сутності, історії виникнення та розвитку релігії, її ролі та місця у суспільстві, житті людини; пояснення сутності сучасних релігійних течій; формування амінь: орієнтуватися у складних проблемах релігійного життя та релігійної ситуації в Україні; долати забобони у становленні до релігії та церкви, пов'язані з пануванням державного атеїзму; мати навички: вільно і самостійно визначатися у своїх релігійно-світоглядних орієнтаціях; використовувати набуті знання у своїй повсякденній діяльності (у спілкуванні між людьми, у виховному процесі серед молоді, в сім’ї); у своїй повсякденній діяльності та у спілкуванні між людьми додержуватися принципу Свободи совісті.

4. Нормативний.

5.Викладацький склад:

Вальчук А.М. – кандидат філософських наук, доцент.

Куліш Н. С. – в.о.викладача.

6.Тривалість:

72 год.; Кредити ЕСТS – 2,0; семестр – 2; 2 год. на тиждень; 17 тижнів на засвоєння7.Форми та методи навчання: лекції, семінари, конференції.

8.Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний контроль знань (опитування, тестування).

 • підсумковий контроль знань (залік).

9.Мова. Українська.

 1. Ідентифікація.
  Культурологія (ГУ).


 2. Опис. Змістові модулі.

Культура як соціальне явище. Діяльнісний підхід у культурології. Культура та природа. Культура та цивілізація. Періодизація культури, методологія вивчення культурних явищ, їх типологічні ознаки в контексті еволюції культурного процесу та культурно-історичних зв’язків. Компаративний аналіз культур. Еволюція культури. Генотипологія культур Заходу та Сходу, українського ідеалу. Культурний простір та зв’язки. Загальні риси сучасної культури. Ідея “прогресу”. Контекстуалізація. Історичні етапи розвитку української культури.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Базується на знаннях зі шкільної програми предмету "Історія України".

Література: Греченко В.Н., Чорний І.В., Решко В.А. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. Закл. Освіти. - К.: Літера, 2000.

Б. Цілі та завдання: підготувати молодь для духовної орієнтації в сучасному світі, осмислення його як сукупності культурних досягнень суспільства, сприяти взаєморозумінню і спілкуванню представників різних культур.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Вальчук А.М. – кандидат філософських наук, доцент.

Куліш Н. С. – в.о.викладача. 1. Тривалість

72 год.; кредити ЕСТS – 2,0; Семестр -2; 2 год. на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань

-поточний (опитування);

-підсумковий (залік).9. Мова. Українська.


 1. Ідентифікація.
  Соціологія (ГУ).


 2. Опис. Змістові модулі.

Предмет, об’єкт, структура та історія соціологічної науки. Методологічні основи соціології. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура. Особистість у системі соціальних зв’язків. Соціальні інститути та процеси. Соціологія економічного життя, соціологія молоді, соціологія сім’ї. Методологія і техніка соціологічних досліджень.

3. Рівень.

A. Попередні умови. Базові знання з "Філософії" рівня повної загальної середньої освіти.
Література:

1) Барвінський А.О. Соціологія : Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів/ А.О. Барвінський. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -328 с.

2) Воцька Т.В. Основи соціології : Навчальний посібник/ Т.В. Воцька. -Одеса: ОКФА, 2001. -367 с.

3) Кравченко А.И. Социология : Учебник для студентов вузов/ А.И. Кравченко. -Екатеринбург: Деловая книга; М.: Логос, 1999. -368 с.Б. Цілі та завдання: засвоєння знань про соціальну природу людини і суспільства, механізм соціальної взаємодії індивідів, формування соціальних цінностей та розвиток соціальних процесів; формування вмінь: осмислити і зрозуміти сутність соціального життя та соціальної структури суспільства в Україні; аналізувати соціальні явища і процеси, що відбуваються в українському суспільстві; застосовувати набуті знання у конкретній професійній діяльності, у сфері соціального управління колективом; мати навички організації та проведення конкретних соціологічних досліджень в колективах та їх ефективного використання у повсякденній професійній діяльності.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Місінкевич Л. Л. – доктор історичних наук.

Олійник І. В. – викладач. 1. Тривалість:

90 год.; кредити ЕСТS - 2,5; Семестр – 2; 2 год. на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.

 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття

 2. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (тестування, письмові контрольні роботи, опитування);

 • підсумковий (залік).

9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.

Безпека життєдіяльності (ПЗ).

2. Опис. Змістові модулі.

Безпека в системі “людина – життєве середовище”. Шкідливі та небезпечні чинники життєвого середовища. Антропогенні катастрофи (аварії). Умови життєдіяльності. Психофізіологічні аспекти безпеки життєдіяльності. Узагальнена модель забезпечення безпеки життєдіяльності людини. Якісний і кількісний аналіз рівня ризиків. Класифікація та характеристика типових видів надзвичайних ситуацій. Основні правові та нормативні акти з безпеки життєдіяльності людини в Україні. Державне управління та нагляд за безпекою життєдіяльності. Забезпечення захисту людей у надзвичайних ситуаціях. Перша долікарська допомога при кризових станах потерпілого.3. Рівень.

А. Попередні умови. Знання з індивідуального розділу "Основи екології".

Література:

 1. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів/ Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко и др. -К.: Кондор, 2003. -424 с.

 2. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності/ Джигирей В.С., Жидецький В.Ц.. -2-е вид., виправ. -Львів: Афіша, 2000. -254 с.

 3. Желібо Є., Заверуха Н., Зацарний В. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник/ Желібо Є., Заверуха Н., Зацарний В.; За ред. Є.П. Желібо, В.М. Пічі. -К.: Каравела; Львів: Новий світ - 2000, 2002. -328 с.

Б. Цілі та завдання: формування знань і навичок щодо заходів і способів захисту людей в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, шляхів підвищення життєдіяльності.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Виговська Т.В. - кандидат біологічних наук, доцент.

6. Тривалість:

72 год; кредити ЕСТ5 – 2,0; Семестр -2; 2 год на тиждень; 17 тижнів на засвоєння. 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

 2. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (відкриті та закриті тести, задачі на основі алгоритмів, опитування);

-підсумковий (залік).9. Мова. Українська.
1. Ідентифікація.
Правознавство (ГУ).


2. Опис. Змістові модулі.

Основи теорії права та держави. Права, свободи й обов’язки людини та громадянина. Конституція України – Основний закон держави. Основи конституційного права. Основи цивільного права. Громадяни та юридичні особи як суб’єкти цивільного права. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Право власності та його конституційний захист. Форми та види власності. Поняття цивільної угоди та цивільного договору. Поняття цивільної угоди та цивільного договору купівлі-продажу, майнового найму (оренди). Договір позики. Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом. Перша та друга черга спадкоємців. Основи трудового права. Основи екологічного права. Основи права про соціальний захист населення. Основи шлюбно-сімейного права. Поняття шлюбу, умови та порядок його укладення. Підстави та порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Майнові права подружжя. Опіка та піклування. Основи житлового права. Основи фінансового права. Основи адміністративного права. Основи кримінального права. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Поняття та ознаки злочину. Види кримінальних покарань. Поняття неосудності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.3. Рівень.

A. Попередні умови. Знання з предмета "Право" повної загальної середньої освіти.

Література:

 1. Правознавство : Навчальний посібник/ Р.І. Кондратьєв, В.М. Олуйко, В.М. Баранчук та ін.; За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.І. Кондратьєва. -Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002. -376 с.

 2. Правознавство : Підручник/ А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, В.С. Ковальський та ін.; За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. -К.: Юрінком Інтер, 2004. -752 с.

 3. Савчук П.С., Самойленко Ю.П. Основи правознавства : Посібник для абітурієнтів/ Савчук П.С., Самойленко Ю.П.. -К.: А.С.К., 2002. -208 с.

Б. Цілі та завдання: формування правової культури та вмінь користування нормативно-правовими актами.

 1. Нормативний.

 2. Викладацький склад:

Токар А.М. – старший викладач.

 1. Тривалість:

108 год.; кредити ЕСТS – 3,0; Семестр -2; 3 год. на тиждень; 17 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, письмові роботи, ситуаційні завдання);

 • підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка