А. М. Колот " 25 " травня 2016рСкачати 410.54 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір410.54 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


факультет міжнародної економіки і менеджменту
Кафедра міжнародної торгівлі
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково – педагогічної роботи____________________ А.М.Колот

“__25__” травня 2016р.Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни)
Управління міжнародними каналами розподілу
освітній ступінь бакалавр

галузь знань економіка підприємництва

спеціальність «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Економіка підприємства»
ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _________Т.М.Циганкова

Начальник навчально-методичного відділу

______________Т.В. Гуть


Київ 2016

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань «Управління міжнародними каналами розподілу» (освітній ступінь бакалавр галузь знань «Економіка підприємництва», спеціальність «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Економіка підприємства») / уклад.: Т.М. Циганкова, О.О. Євдоченко – К. : КНЕУ, 2015.

Укладач:

Циганкова Т.М. д.е.н., професор

Євдоченко О.О. к.е.н., доцентРецензент:

Оболенська Т.Є. д.е.н., професор кафедри міжнародної торгівлі, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гордєєва Т.Ф., к.е.н., доцент кафедри міжнародної торгівлі, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


 1. ВСТУП


Метою науки є формування у студентів розуміння закономірностей, логіки та механізмів створення і функціонування міжнародної системи розподілу, отримання теоретичних знань і набуття практичних навичок щодо організації та методів управління міжнародними каналами розподілу товарів та послуг.

Вивчення дисципліни «Управління міжнародними каналами розподілу» тісно пов’язано з такими науками як, «Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Логістика», «Складське господарство» та є їх логічним продовженням та поглибленням.Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах у логістичних, експортних та маркетингових відділах національних та міжнародних компаній.

Вивчення дисципліни надасть студентам можливість знати та розуміти: • сутність, типи та ключові характеристики міжнародних каналів розподілу;

 • структуру та особливості процесу управління міжнародними каналами розподілу;

 • основних учасників, рівні та функції каналів розподілу товарів та послуг на міжнародних ринках;

 • типові конфігурації каналів розподілу товарів та послуг на закордонних ринках;

 • критерії обґрунтування типу та структури міжнародного каналу розподілу;

 • правила INCOTERMS в системі міжнародної торгівлі;

 • регіональні особливості міжнародних каналів розподілу;

 • специфіку побудови та функціонування глобальних розподільчих мереж,

а також вміти:

 • ідентифікувати типи міжнародних каналів розподілу та визначати їх ключові параметри;

 • обґрунтовувати стратегічні рішення щодо створення міжнародних каналів розподілу;

 • застосовувати методику вибору міжнародних каналів розподілу та оцінювати ефективність їх функціонування;

 • обґрунтовано обирати певні групи правил INCOTERMS при побудові різних каналів розподілу

 • враховувати регіональні особливості бізнес-середовища в управлінні міжнародними каналами розподілу товарів та послуг.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в професії: логістичні, експортні та маркетингові відділи національних та міжнародних компаній, логістичні та посередницькі фірми, закордонні представництва міжнародних компаній.

 1. Тематичний план підготовки

Назва теми

Кількість годин

Очна форма навчання

Заочна форма навчання
Лекції

С (П,Л)

ІКР

СРС

Контактні заняття

ІКР

СРС

Тема 1. Теоретичні засади управління міжнародними каналами розподілу

2

4

2

12

2

2

10


Тема 2. Планування, організація та контроль міжнародного каналу розподілу

2

4

2

12

4

4

20


Тема 3. Правила ІНКОТЕРМС в міжнародній торгівлі

2

4

3

16

4

2

20


Тема 4. Особливості міжнародних каналів розподілу різних товарів і послуг

2


6


3


20


4


2


20


Тема 5. Регіональна специфіка закордонних каналів розподілу

4

6

3

20

4

3

25


Тема 6. Глобальні розподільчі мережі

2

4

2

13

2

2

20


Всього

14

28

15

93

20

15

115

Разом годин

годин

150

150

кредитів

5

5 1. Зміст дисципліни «Управління міжнародними каналами розподілу» за темами


Тема 1. Теоретичні засади управління міжнародними каналами розподілу

Сутність міжнародної політики розподілу. Поняття міжнародного каналу розподілу. Характеристики міжнародних каналів розподілу. Стратегія побудови міжнародного каналу розподілу. Елементи стратегії: вибір каналу; інтенсивність розподілу; рівень інтеграції каналу. Фактори вибору каналу: ринкові фактори; виробничі фактори; фактори, пов’язані з товаром; транспортні фактори; конкурентні фактори. Види інтенсивності розподілу: інтенсивний розподіл, вибірковий розподіл, ексклюзивний розподіл. Типи інтеграції каналу: традиційні канали розподілу, франчайзингова модель, володіння каналом. Основні типи міжнародних каналів розподілу: прямі канали, непрямі канали, змішані канали, вертикальні системи збуту, електронні канали розподілу. Посередництво у міжнародних каналах розподілу. Основні види торговельного посередництва: перепродаж, консигнація, обмін (бартер), агентські, брокерські, лізингові, біржові, аукціонні, тендери, виставки; торговельно-посередницькі фірми: торгові дома, експортні, імпортні фірми, дистриб’юторські, фірми-стокісти, комісійні, агентські, фектори. Управління міжнародним каналом розподілу. Складові процесу управління каналом: вибір каналу, мотивація учасників, навчання, оцінка організації каналу, урегулювання конфліктів в процесі побудови каналу.Тема 2. Планування, організація та контроль міжнародного каналу розподілу

Учасники міжнародного каналу розподілу, рівні міжнародного каналу розподілу, функції учасників міжнародного каналу розподілу: функції, пов’язані з угодами: організація та проведення переговорів, установлення контактів з потенційними покупцями, організація закупівель і продажу товарів, прийняття ділового ризику; фінансово-логістичні функції: створення торгового асортименту, визначення цін, націнок і знижок; зберігання і транспортування продукції, використання фондів на покриття витрат і забезпечення роботи каналу, комплектування партій поставок; функції обслуговування: проведення маркетингових досліджень та інформації щодо моніторингу міжнародного бізнес-середовища, торговельне обслуговування споживачів, формування та пристосування пропозиції до потреб споживачів - сортування, збирання, монтаж, пакування, маркування, організація торгівлі Trade-in, стандартизація і контроль якості продукції, просування продукції, надання супутніх послуг. Типові схеми каналів розподілу продукції для споживчих товарів, товарів промислового призначення, послуг. Критерії вибору міжнародного каналу розподілу. Концепції «3С» та «6С» вибору каналу. Етапи формування міжнародних каналів розподілу: аналіз необхідних для споживача видів обслуговування, визначення цілей та обмежень каналу розподілу, основні варіанти побудови каналів розподілу, типи та кількість торгових посередників, повноваження учасників каналу розподілу, оцінка основних варіантів побудови каналу, формування міжнародних каналів розподілу, відбір і мотивації учасників каналу розподілу, визначення структури каналу розподілу, вибір оптимального каналу розподілу. Основні принципи організації оптимального каналу розподілу: оптимальна ланковість товароруху, найкоротші шляхи товароруху, уніфікація технологічних схем, оптимізація технологічних операцій, ефективне використання транспортних засобів і торговельно-технологічного обладнання, раціональний розподіл функцій між учасниками розподілу. Оцінювання та контроль діяльності учасників каналу: вартісна оцінка та аудит. Показники ефективності функціонування каналу: період часу, за який товар проходить шлях від виробника до споживача (швидкість товарного руху); витрати на реалізацію (у розрахунку на одиницю товару) і наявність можливостей їх зниження; обсяг реалізації продукції за одиницю часу (швидкість збуту). Підходи до оцінювання показників діяльності посередників: нарізне оцінювання діяльності, оцінювання діяльності на основі неформального об’єднання контрольованих аспектів.Тема 3. Правила ІНКОТЕРМС в міжнародній торгівлі

Міжнародна торгова палата в системі регулювання міжнародної торгівлі, міжнародні правила ІНКОТЕРМС, мета та сфера застосування правил, основні версії правил, структура ІНКОТЕРМС 2010: Група E - Місце відправлення (Departure): EXW. Ex Works (вказане місце): товар зі складу продавця; Група F - Основне перевезення не оплачене (Main Carriage Unpaid): FCA. Free Carrier (вказане місце): товар доставляється перевізнику замовника. FAS. Free Alongside Ship (вказано порт завантаження): товар доставляється до корабля замовника. FOB. Free On Board (вказано порт завантаження): товар занурюється на корабель замовника. Група C - Основне перевезення оплачено (Main Carriage Paid): CFR. Cost and Freight (вказано порт призначення): товар доставляється до порту замовника (без вивантаження). CIF. Cost, Insurance and Freight (вказано порт призначення): товар страхується й доставляється до порту замовника (без вивантаження). CPT. Carriage Paid To (вказано місце призначення): товар доставляється перевізнику замовника у зазначеному місці призначення. CIP. Carriage and Insurance Paid to (вказано місце призначення): товар страхується й доставляється перевізнику замовника у зазначеному місці призначення. Група D - Доставка (Arrival): DAT. Delivered At Terminal (вказано місце)- поставка товару здійснюється в зазначеному терміналі. DAP. Delivered At Point (вказано місце призначення)- поставка здійснюється в зазначеному пункті. DDP. Delivered Duty Paid (вказано місце призначення) - товар доставляється замовнику, очищений від мит та ризиків. Застосування правил ІНКОТЕРМС при організації міжнародного збутового каналу.


Тема 4. Особливості міжнародних каналів розподілу різних товарів (промислових та споживчих) і послуг

Класифікація товарів і послуг. Поняття та види споживчих товарів. Продовольчі, непродовольчі та медичні товари. Споживчі товари тривалого і короткочасного користування. Види товарів широкого вжитку: товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту, товари пасивного попиту. Особливості побудови міжнародних каналів розподілу споживчих товарів в залежності від класифікаційної ознаки. Типові посередники в каналах розподілу споживчих товарів. Класифікація торгових точок для розподілу споживчих товарів: за розміром і типом роботи: молл, гіпермаркет, супермаркет, універсам, традиційний магазин, мінімаркет, павільйон, магазин при АЗС, хорека, кіоск; за форматом обслуговування покупців: прилавочні торгові точки (універмаги, павільйони, традиційні магазини і кіоски), магазини самообслуговування (гіпермаркети, супермаркети, мінімаркети, cash & carry); за ціновою політикою: дискаунтери, супермаркети, що діють за принципом «якісні товари за розумними цінами», магазини-бутіки з високими цінами; за видом каналу збуту: мережевий роздріб (організований), незалежний роздріб, оптові торгові точки (wholesale). Міжнародні торговельні мережі. Поняття та види товарів промислового призначення. Класифікація промислових товарів в залежності від ступеня участі у виробничому процесі: сировина і деталі (с/г продукція, природні ресурси, напівфабрикати і деталі цілком); капітальне майно (стаціонарні споруди, допоміжне устаткування); допоміжні матеріали (пально-мастильні матеріали, кріпильні деталі, матеріали для технічного обслуговування) та ділові послуги. Основні критерії вибору постачальників в каналах товарів промислового призначення. Особливості побудови міжнародних каналів розподілу товарів промислового призначення в залежності від класифікаційної ознаки. Вертикально-інтегровані збутові системи для товарів промислового призначення. Поняття послуги. Види послуг. Класифікація послуг за ГАТС. Методи міжнародної торгівлі послугами. Типові посередники в міжнародних каналах розподілу послуг. Особливості побудови міжнародних каналів розподілу послуг.Тема 5. Регіональні специфіка закордонних каналів розподілу

Регіональні особливості маркетингового середовища при створенні міжнародного каналу розподілу: політико-правова складова, економічний аспект, технологічний розвиток, культура та традиції країни/регіону, культура споживання; інтегральна оцінка розвитку транспортної інфраструктури регіону: транспортна інфраструктура, технологічна інфраструктура, споживчо-демографічні показники та характеристики, виробничі, фінансові та інституціональні фактори; індекс ефективності логістики, показник урбанізації, тенденції зростання міст, конфігурації каналів розподілу ТНК для різних товарів в регіоні.


Тема 6. Глобальні розподільчі мережі
Сутність глобальної розподільчої мережі, особливості побудови глобальних мереж, учасники мереж.
4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

4.1. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

Семінарське заняття №1

Тема 1. Теоретичні засади управління міжнародними каналами розподілу

Завдання. Навчитися:

 • визначати особливості та складові міжнародного каналу розподілу,

 • виявляти ключові характеристики МКР;

 • обґрунтовувати стратегію побудови міжнародного каналу розподілу;

 • виокремлювати фактори вибору каналу, види інтенсивності розподілу та типи інтеграції каналу;

 • розмежовувати основні типи каналів.

План

    1. Розгорнута бесіда за наступними питаннями:

1.Сутність міжнародної політики розподілу

2. Поняття, ключові характеристики та особливості МКР3. Стратегія побудови міжнародного каналу розподілу

    1. Виконання практичного завдання

На прикладі відомої компанії показати структуру міжнародного каналу розподілу та визначити його особливості та ключові характеристики.

Семінарське заняття №2

Тема 1. Теоретичні засади управління міжнародними каналами розподілу

 1. Обговорення дискусійних питань

 1. Посередництво у міжнародних каналах розподілу: сутність, види та особливості.

 2. Управління міжнародним каналом розподілу. 1. Кейс «Посередництво у міжнародній торгівлі»


Семінарське заняття №3

Тема 2. Планування, організація та контроль МКР

 1. Обговорення дискусійних питань

 1. Учасники міжнародного каналу розподілу та їх функції

 2. Критерії вибору міжнародного каналу розподілу

 3. Концепції 3«С» та 6«С» вибору міжнародного каналу розподілу
 1. Міні-кейс «Обґрунтування вибору міжнародного каналу розподілу»


Семінарське заняття №4

Тема 2. Планування, організація та контроль МКР

 1. Бізнес-симуляція «Планування, обґрунтування, можливості практичної організації та контроль міжнародного каналу розподілу»

Семінарське заняття №5

Тема 3. Правила INCOTERMS в міжнародній торгівлі

 1. Розгорнута бесіда-опитування

 1. Міжнародні правила INCOTERMS: основні версії, структура та необхідність застосування

 2. Основні групи правил

 1. Тестування за темами 1 та 2


Семінарське заняття №6

Тема 3. Правила INCOTERMS в міжнародній торгівлі

 1. Обговорення дискусійних питань

Застосування правил INCOTERMS при організації міжнародного збутового каналу

 1. Розв’язання задачі


Семінарське заняття №7

Тема 4. Особливості міжнародних каналів розподілу різних товарів і послуг

 1. Розгорнута бесіда-опитування

1. Класифікація товарів і послуг

 1. Поняття та види споживчих товарів. Типові посередники в каналах розподілу споживчих товарів. Класифікація торгових точок для розподілу споживчих товарів

 2. Міжнародні торговельні мережі: сутність, особливості організації діяльності

 3. Класифікація промислових товарів в залежності від ступеня участі у виробничому процесі

 4. Основні критерії вибору постачальників в каналах збуту товарів промислового призначення

 5. Особливості побудови міжнародних каналів розподілу товарів промислового призначення в залежності від класифікаційної ознаки

 6. Вертикально-інтегровані збутові системи для товарів промислового призначення

Семінарське заняття №8

Тема 4. Особливості міжнародних каналів розподілу різних товарів і послуг

 1. Обговорення дискусійних питань

 1. Поняття послуги. Види послуг. Класифікація послуг за ГАТС

 2. Методи міжнародної торгівлі послугами

 3. Типові посередники в міжнародних каналах розподілу послуг

 4. Особливості побудови міжнародних каналів розподілу послуг 1. Вирішення кейсу «Міжнародні торговельні мережі: сучасні особливості організації діяльності» 1. Тестування за темами 3-4

Семінарське заняття №9

Модуль 1

Презентація та захист результатів виконаних робіт «Особливості міжнародних каналів розподілу компанії N»

Семінарське заняття №10

Тема 5. Регіональні особливості закордонних каналів розподілу (Північна та Південна Америка, Європа, країни Азії та інші)

 1. Обговорення дискусійних питань

    1. Регіональні особливості маркетингового середовища при створенні міжнародного каналу розподілу

    2. Показники розвитку регіонів при організації каналів збуту

    3. Конфігурації каналів розподілу ТНК для різних товарів та послуг в регіоні 1. Вирішення кейсу «Особливості регіональних збутових мереж»

Семінарське заняття №11

Тема 5. Регіональні особливості закордонних каналів розподілу (Північна та Південна Америка, Європа, країни Азії та інші)

Доповіді за обраною тематикою

Семінарське заняття №12

Тема 6. Глобальні розподільчі мережі

 1. Обговорення дискусійних питань

 1. Сутність та доцільність глобальної розподільчої мережі

 2. Особливості побудови глобальних мереж та їх учасники

2. Обговорення «Глобальні розподільчі мережі компанії “Apple
Семінарське заняття №13

Тема 6. Глобальні розподільчі мережі

Бізнес –симуляція «Глобальні розподільчі мережі майбутнього»


Семінарське заняття №14

Модуль 2 (теоретичне питання, практичне завдання, 5 тестових запитань)

4.2. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Контактне заняття №1

Тема 1. Теоретичні засади управління міжнародними каналами розподілу

Завдання. Навчитися:

 • визначати особливості та складові міжнародного каналу розподілу,

 • виявляти ключові характеристики МКР;

 • обґрунтовувати стратегію побудови міжнародного каналу розподілу;

 • виокремлювати фактори вибору каналу, види інтенсивності розподілу та типи інтеграції каналу;

 • розмежовувати основні типи каналів;

 • аналізувати посередництво у міжнародних каналах розподілу;

 • розуміти механізми управління МКР.

Теоретична частина

Міні-лекція на визначену тематику
Практична частина

Виконання практичного завдання


 1. На прикладі відомої компанії показати структуру міжнародного каналу розподілу та визначити його особливості та ключові характеристики.

 2. Кейс «Посередництво у міжнародній торгівлі»

Контактне заняття №2

Тема 2. Планування, організація та контроль МКР

Теоретична частина

Міні-лекція на визначену тематику

Розгорнута бесіда за наступними питаннями:

 • Учасники міжнародного каналу розподілу та їх функції

 • Критерії вибору міжнародного каналу розподілу

 • Концепції 3«С» та 6«С» вибору міжнародного каналу розподілу

Практична частина

Міні-кейс «Обґрунтування вибору міжнародного каналу розподілу»

Контактне заняття №3

Тема 3. Правила INCOTERMS в міжнародній торгівлі

Теоретична частина

Міні-лекція на визначену тематику

Розгорнута бесіда за наступними питаннями:

 1. Міжнародні правила INCOTERMS: основні версії, структура та необхідність застосування

 2. Основні групи правил

 3. Застосування правил INCOTERMS при організації міжнародного збутового каналу

Практична частина

 1. Вирішення задачі

 2. Тестування

Контактне заняття №4

Тема 4. Особливості міжнародних каналів розподілу різних товарів і послуг

Теоретична частина

Міні-лекція на визначену тематику

 1. Розгорнута бесіда-опитування

1. Класифікація товарів і послуг. Поняття та види споживчих товарів. Типові посередники в каналах розподілу споживчих товарів. Класифікація торгових точок для розподілу споживчих товарів. Міжнародні торговельні мережі: сутність, особливості організації діяльності

 1. Класифікація промислових товарів в залежності від ступеня участі у виробничому процесі. Основні критерії вибору постачальників в каналах збуту товарів промислового призначення. Особливості побудови міжнародних каналів розподілу товарів промислового призначення в залежності від класифікаційної ознаки. Вертикально-інтегровані збутові системи для товарів промислового призначення.

 2. Поняття послуги. Види послуг. Класифікація послуг за ГАТС. Методи міжнародної торгівлі послугами. Типові посередники в міжнародних каналах розподілу послуг. Особливості побудови міжнародних каналів розподілу послуг

Практична частина

 1. Вирішення кейсу «Міжнародні торговельні мережі: сучасні особливості організації діяльності»

Контактне заняття №5

Тема 5. Регіональні особливості закордонних каналів розподілу (Північна та Південна Америка, Європа, країни Азії та інші)

Теоретична частина

Міні-лекція на визначену тематику

 1. Обговорення дискусійних питань

    1. Регіональні особливості маркетингового середовища при створенні міжнародного каналу розподілу

    2. Показники розвитку регіонів при організації каналів збуту

    3. Конфігурації каналів розподілу ТНК для різних товарів та послуг в регіоні

Практична частина

Робота в малих групах. Аналіз особливостей регіональних збутових мереж. Презентація доповідей.

Контактне заняття №6

Тема 6. Глобальні розподільчі мережі

Теоретична частина

Міні-лекція на визначену тематику

 1. Обговорення дискусійних питань

 1. Сутність та доцільність глобальної розподільчої мережі

 2. Особливості побудови глобальних мереж та їх учасники

Практична частина

Обговорення «Глобальні розподільчі мережі компанії “Apple

Виконання Модульного завдання.
4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

У міжсесійний період студент  • може під час днів заочника набрати певну кількість балів шляхом виконання завдань, пропущених ним на контактних заняттях, та контрольної модульної роботи (тестування);

  • зобов’язаний виконати два індивідуальні завдання та захистити їх не пізніше двох тижнів до початку наступної екзаменаційної сесії.

Види індивідуальних завдань, що студенти виконують самостійно:

І. Індивідуальне завдання на тему: "Напрями розвитку міжнародної збутової мережі компанії".Підготовка індивідуального завдання

А. Для студентів заочної форми навчання, які працюють на підприємствах, в фірмах та установах, що здійснюють міжнародну діяльність, пропонується виконання індивідуального завдання "Напрями розвитку міжнародної збутової мережі компанії".

Об’єктом контролю виконання обов’язкового індивідуального завдання є зміст і оформлення письмового звіту про дослідження міжнародних каналів розподілу продукції конкретної компанії (за вибором студента).

Зміст роботи має містити:

1. Аналіз міжнародної маркетингової діяльності компанії

2. Особливості маркетингового комплексу компанії на різних ринках

3. Дослідження міжнародної політики розподілу та специфіку каналів розподілу компанії на різних ринках

4. Обґрунтування напрямів розвитку міжнародної збутової мережі компанії (запропонувати напрями розвитку каналів збуту компанії)

Письмовий звіт по результатах маркетингового дослідження має бути оформлений згідно нормативних вимог до структури звіту: 1. Титульний аркуш (назва дослідження, дати проведення, керівник проекту та виконавці)

 2. Зміст – перелік усіх структурних елементів звіту із зазначенням сторінок, на яких знаходиться відповідна інформація.

 3. Список додатків – перелік статистичних, розрахункових, нормативних матеріалів і документів, що винесені в додатки до основного тексту звіту.

 4. Список ілюстрацій – перелік ілюстративного матеріалу, що додається до звіту: зразки друкованої рекламної продукції, фото-, аудіо-, та відео матеріали тощо.

 5. Список використаних у звіті скорочень.

 6. Підсумкове повідомлення для керівництва (Резюме/Executive Summary/Management Summary) – ключові висновки та рекомендації, що в стислій формі дають відповідь на основне питання, яке зумовило необхідність проведення маркетингового дослідження. Готується після написання звіту на основі отриманих результатів, висновків та рекомендацій.

 7. Вступ – початкова частина звіту, яка містить таку інформацію:

  • характеристика ситуації (бачення виконавцем ситуації, що склалася, опис проблеми);

  • мета дослідження (кореспондує з проблемою та загальною назвою дослідження);

  • завдання дослідження (кореспондують з розділами та підрозділами дослідження).

 8. Методологія дослідження – опис методів збору, обробки і аналізу даних, що використовувалися під час дослідження; окремо виділяються методи збору первинної інформації.

 9. Основна частина – розділи і підрозділи дослідження, які були виокремленні відповідно до мети і завдань дослідження.

 10. Висновки – інтерпретація результатів дослідження, оформлена у вигляді стислої (без пояснень) констатації фактів, тенденцій тощо. Для зарубіжного замовника маркетингового дослідження доцільно поділити висновки на сприятливі та небезпечні.

 11. Рекомендації – основані на висновках обґрунтовані пропозиції щодо подальших дій.

 12. Джерела вторинної інформації – перелік джерел вторинної інформації з відповідними бібліографічними реквізитами, що використовувалися у дослідженні..

 13. Корисні адреси та телефони (торговельно-промислової палати, галузевих асоціацій виробників та експортерів, галузевих міністерств, органів державної влади, потенційних споживачів тощо).

 14. Додатки – статистичні, розрахункові, нормативні документи та матеріали, що винесені у додатки до основного тексту звіту.

 15. Ілюстрації – зразки продукції, друкованої рекламної продукції, фото-, аудіо-, відео матеріали, що додаються до основного тексту звіту.

ІІ. Аналітична робота за вибором із списку, представленого нижче.

Студенти заочної форми навчання виконують одне із наступних типів завдань: 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

 2. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

 3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою.

Обсяг аналітичної роботи – 10-12 стор.

Список тем для аналітичного завдання (Вибір теми узгоджується з викладачем)
5.САМОСТІЙНа РОБОТа СТУДЕНТІВ

Самостійна робота над вивченням теоретичного матеріалу з дисципліни полягає у: • опрацюванні лекційного матеріалу, презентаційного та роздаткового матеріалу, текстів підручників та посібників зі списку рекомендованої літератури;

 • вивченні окремих питань програми дисципліни, що передбачені для самостійного опрацювання;

 • отриманні у викладача необхідних консультацій під час індивідуально-консультативної роботи;

 • підготовці до тестового контролю шляхом вивчення всіх питань робочої програми курсу за рекомендованою літературою.

Самостійна робота студентів заочної форми навчання полягає у:

1) підготовці до контролю знань програмного матеріалу;

2) виконанні індивідуального завдання за місцем роботи або за вторинними джерелами маркетингової інформації;

3) підготовці за вибором студента аналітичної доповіді на певну тему.

Студенти денної форми навчання отримують консультації щодо підготовки до семінарських та практичних занять, виконання отриманих завдань під час консультацій на кафедрі міжнародної торгівлі (графік консультацій представлений на стенді кафедри).

Студенти заочної форми навчання можуть отримати консультації з приводу виконання індивідуального завдання та завдання за вибором під час консультацій на кафедрі міжнародної торгівлі (графік консультацій представлений на стенді кафедри), під час днів заочника (розклад у деканаті факультету) та електронною поштою.6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

6.1. Очна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни Управління міжнародними каналами розподілу

Денна форма навчання

заняття

Семінарське заняття (теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи семінарських занять

1.

Тема 1. Теоретичні основи управління міжнародними каналами розподілу

Розгорнута бесіда

3

Практичне завдання

2.

Тема 1. Теоретичні основи управління міжнародними каналами розподілу

Обговорення дискусійних питань

2+5

Кейс

3.

Тема 2. Планування, організація та контроль міжнародного каналу розподілу

Обговорення дискусійних питань

2+3

Міні-кейс

4.

Тема 2. Планування, організація та контроль міжнародного каналу розподілу

Бізнес-симуляція

5

5.

Тема 3. Правила ІНКОТЕРМС в міжнародній системі розподілу

Тестування

2+3

Обговорення дискусійних питань

6.

Тема 3. Правила ІНКОТЕРМС в міжнародній системі розподілу

Обговорення дискусійних питань

2+7

Задача

7.

Тема 4. Особливості міжнародних каналів розподілу різних товарів і послуг

Обговорення дискусійних питань

2+5

Кейс

8.

Тема 4. Особливості міжнародних каналів розподілу різних товарів і послуг

Обговорення дискусійних питань

3+2

Тестування

9.

Модуль 1

Індивідуальна робота

10+10

Презентація

10.

Тема 5. Регіональні специфіка закордонних каналів розподілу

Обговорення дискусійних питань

3+5

Кейс

11.

Тема 5. Регіональні специфіка закордонних каналів розподілу

Доповіді

10

12.

Тема 6. Глобальні розподільчі мережі

Обговорення дискусійних питань

3

13.

Тема 6. Глобальні розподільчі мережі

Бізнес-симуляція (узагальнююча)

3

14.

Модуль 2
10

Усього балів за модульний контроль

30

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

30

Разом балів за СРС

100

Порядок поточного контролю та критерії оцінювання знань

студентів денної форми навчання

Поточний контроль знань студентів з дисципліни «Управління міжнародними каналами розподілу» здійснюється шляхом оцінки теоретичних знань студентів (модульний контроль) та оцінки виконання індивідуальних завдань і самостійної роботи студента.

За модульний контроль студент може отримати максимально 30 балів:


 • виконання письмової роботи з подальшою презентацією результатів та їх захистом - 20 балів

 • модульне тестування (20 запитань) – 10 балів

Самостійна робота під час семінарського заняття має такі види і оцінюється наступним чином:

 • участь у обговоренні проблемних питань 2 бали

 • письмове виконання практичного завдання 2 (3) бали

 • бізнес-симуляція 3 бали

 • вирішення задачі 7 балів

 • розв’язання кейсу 5 балів

 • доповідь 10 балів

Максимальна сума балів за виконання цих завдань становить 70.

Підсумковий контроль здійснюється за результатами поточного контролю. Підсумкова оцінка складається із суми балів за поточний контроль. Вона не може перевищувати 100 балів.

Проведення даних бальної системи здійснюється за шкалою:Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

6.2. Заочна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни Управління міжнародними каналами розподілу

для студентів напряму підготовки Економіка підприємництва

галузі знань (спеціальності) «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Економіка підприємства»

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД (установча сесія)заняття


Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

Тема 1. Теоретичні засади управління міжнародними каналами розподілу

Установча міні-лекціяОбговорення дискусійних питань

5


Практичне завдання (обгрунтування каналу розподілу)

2-3.

Тема 2. Планування, організація та контроль міжнародного каналу розподілу

Міні-лекція
Обговорення дискусійних питань

5


Міні-кейс

4-5.


Тема 3. Правила ІНКОТЕРМС в міжнародній торгівлі

Міні-лекція
Обговорення дискусійних питань

5

5Задача

Тестування з обґрунтуванням вибраної відповіді6-7.

Тема 4. Особливості міжнародних каналів розподілу різних товарів (промислових та споживчих) і послуг

Міні-лекціяМіні-кейс

Дискусія


5

8-9.


Тема 5. Регіональна специфіка закордонних каналів розподілу

Міні-лекція
Робота в малих групах

5

Доповіді

10

10.


Тема 6. Глобальні розподільчі мережі

Міні-лекціяОбговорення дискусійних питаньПоточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкового та вибіркового позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань


Форма подання


Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Аналітична робота

"Напрями розвитку міжнародної збутової мережі компанії"
Робота у роздрукованому вигляді

За два тижні до початку екзаменаційної сесії

Зміст роботи

15

Захист роботи

15

Аналітична робота за вибором (одна із запропонованих нижче)

1.Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

2.Написання реферату (есе) за заданою тематикою

3.Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикоюРобота у роздрукованому вигляді

За два тижні до початку екзаменаційної сесії

Зміст роботи

10

Захист роботи

10

Усього балів за роботу у міжсесійний період

50

Усього балів

100

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з науки «Управління міжнародними каналами розподілу»

Об’єктом поточного контролю знань студентів є:

1.Систематичність і активність роботи на контактних заняттях під час установчої сесії оцінюється максимальною оцінкою 40 балів.

Дана оцінка визначається як сума балів, отриманих студентом під час контактних занять, що включає активність в обговоренні питань, участь в експрес-опитуваннях, обговорення проблемних та дискусійних питань, проміжне тестування, вирішення виробничих ситуацій, розв’язання задач тощо. 1. Рівень виконання модульного тестового завдання на контактному занятті.

Оцінювання відбувається на останньому контактному занятті. Завдання містить 20 питань, що охоплюють всі теми дисципліни. Максимальна кількість балів – 10 (оцінка кожного тесту – 0,5)

 1. Зміст аналітичної роботи "Напрями розвитку міжнародної збутової мережі компанії" – 15 (максимальна кількість балів).

 2. Захист аналітичної роботи "Напрями розвитку міжнародної збутової мережі компанії – 15 (максимальна кількість балів).

 3. Зміст аналітичної роботи за вибором - 10 (максимальна кількість балів).

 4. Захист аналітичної роботи за вибором - 10 (максимальна кількість балів).

Підсумкова оцінка визначається як сума балів отриманих на контактних заняттях максимально 50 балів та за зміст і захист двох аналітичних робіт (максимально 50 балів).Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

+ Основна:

 1. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін.. – К.: Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с.

 2. Маркетинг и сбыт / Петер Винкельманн. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2006. – 668 с.

 3. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч.-метод. Посіб. Для сам ост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005. – 236 с.

 4. Маркетинг: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / С. С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2002. — 712 с.


Додаткова:

Спеціалізована література з міжнародного маркетингу, логістики, систем збуту та постачання, профільні періодичні видання тощо.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка