А. А. Заслужена Підготовка філолога з англійської мови та літератури у внз швейцарської КонфедераціїСкачати 188.85 Kb.
Дата конвертації11.11.2016
Розмір188.85 Kb.
УДК 378.22(494)=111(045)

А. А. Заслужена

Підготовка філолога з англійської мови та літератури у ВНЗ Швейцарської Конфедерації (на прикладі університету Фрібура)

Стаття написана на основі контент-аналізу плану підготовки бакалаврів і магістрів англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації. Детально проаналізовані особливості цієї підготовки на прикладі університету Фрібура. Виокремлено основні тенденції підготовки філологів з англійської мови та літератури, а також фактори, що сприяють підвищенню професійної конкурентоспроможності випускників.

Ключові слова: англійська мова та література, бакалавр, магістр, контент-аналіз, Швейцарська Конфедерація, Фрібур

Постановка проблеми. Відкритість систем вищої освіти різних країн до євроінтеграційних процесів та політика реформування в них дає результати з покращення якості освіти й нові виклики, пов’язані з професійною підготовкою фахівців, які б задовольняли цим потребам. У нашу епоху перенасичення інформацією та отримання англійською мовою статусу лінгва франка зумовлюють питання змісту навчання: зокрема, які дисципліни слід вивчати, що брати за основу професійної підготовки майбутніх магістрів з англійської мови та літератури в Україні.

Метою даної статі є виявлення особливостей змісту підготовки магістрів з англійської мови й літератури в університетах Швейцарської Конфедерації з урахуванням базової підготовки бакалавра та виявлення основних тенденцій формування професійної конкурентоспроможності випускників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему підготовки майбутніх філологів у зарубіжних ВНЗ досліджували різні вчені та запропонували шляхи імплементації досвіду країн, які вони вивчали, у фахову підготовку спеціалістів з іноземної мови в університетах України (В.Базуріна, О.Жижко, О.Озерська, Л.Черній, М.Леврінц, С.Гринюк [4], Г.П’ятакова [8]. Однак досвід Швейцарської Конфедерації достатньо не вивчений.

Виклад основного матеріалу. Нами встановлено, що філологів з англійської мови та літератури для ринку праці у Швейцарській Конфедерації готують університети Базеля, Фрібура, Женеви, Берна [5, 6,7], Цюриха [1].

Ми розглянемо підготовку бакалаврів і магістрів з англійської мови та літератури на прикладі університету Фрібура як представника франкомовної частини Швейцарської Конфедерації (58% населення розмовляють французькою мовою) [3].

Університет Фрібура пропонує підготовку студентів за навчальними планами бакалаврату за двома доменами: з англійської філології та з англійської/американської літератури в якості основної або другорядної дисципліни: “English Majors / Domaine I Linguistics/Philology, English/American Literature”, “English Minors / Domaine II Linguistics/Philology, English/American Literature”. Навчальний план з англійської мови та англійської/американської літератури в якості основної дисципліни розрахований на 120 кредитів ECTS, а план підготовки бакалавра з англійської мови та англійської/американської літератури в якості другорядної дисципліни розрахований на 60 кредитів ECTS. Дані плани набули чинності з 2005 р., однак їх слід розглядати у контексті правил факультету від 23 червня 2005р., що регулюють норми отримання університетського диплома.

Аналіз навчальних програм та інших документів, вказаних вище університетів, дозволив виявити спільні тенденції, що сприяють формуванню мобільності майбутніх випускників, забезпеченню конкурентоспроможності при підготовці фахівців з англійської мови та літератури на рівні бакалаврату й магістратури. Окреслимо ці тенденції. 1. При вступі до ВНЗ враховується необхідний рівень володіння англійською мовою (в університеті Фрібура складається «Aptitude Test», який дозволяє виявити рівень розуміння писемної та розмовної англійської мови; студенти, які не пройшли тест, можуть бути відраховані з просемінарів та інших курсів).

 2. Після зарахування до ВНЗ відбувається розподіл студентів по групах для вивчення англійської мови з урахуванням їхнього рівня («Професійна англійська для англійських спеціалістів І» - групи А,В,С).

 3. Здобуваючи фах, студенти бакалаврату мають обов’язково пройти стажування в англомовних країнах (так, зокрема університет Фрібура встановив партнерські відносини з університетами штатів Небраски, Міссісіпі та Арізони, США.

 4. До магістратури зараховуються ті випускники бакалаврату, які мають С1 та С2 рівні володіння англійською мовою.

 5. Навчальний процес організовано у формі лекцій, просемінарів, науково-дослідних колоквіумів, семінарів).

 6. Розвиток компетенцій з усного продукування англійської мови у студентів відбувається в процесі викладання таких навчальних дисциплін, як «Професійна англійська для англійських спеціалістів І» (Proficiency English for English Specialists I), «Різновиди англійської мови» (Varieties of English).

 7. Застосовується цілісний (холістичний) підхід до вивчення літератури, яка написана англійською мовою («Вступ до романів Артурового циклу від середніх віків до мистецтва Середньовіччя» (Introduction to Arthurian Romance from Medieval to Medievalism), «Австралійська художня література» (Australian Fiction).

 8. У навчальному плані з підготовки бакалаврів наявні дисципліни, вивчення яких певною мірою сприяє формуванню в студентів дослідницьких умінь: «Огляд англійської літератури», «Вступ до вивчення літератури», «Вступ до романів Артурового циклу від середніх віків до мистецтва Середньовіччя», «Поетика насильства» (The Poetics of Violence), «Аргументація та переконання: лінгвістичний та прагматичний підходи до теорії заговору»

(Argumentation and persuasion: a linguistic and pragmatic approach to conspiracy theories), «Письмо для академічних цілей: основа» (Writing for

Academic Purposes: Foundation), «Письмо для академічних цілей ІІ: застосування» (Writing for Academic Purposes ІІ: Applications), «Професійна англійська для англійських спеціалістів І». 1. Розвитку дискусійних навичок студентів сприяє вивчення навчальних курсів «Аналіз диспутів» (Analysis of Arguments), «Поетика насильства».

 2. Студентам надається можливість вільного вибору навчальних курсів, ця процедура здійснюється через попередній запис.

 3. У процесі підготовки фахівців з англійської філології акцентується увага на міжнародному співробітництві. Водночас актуальною є співпраця в межах університету, на рівні країни з метою організації та надання послуг, що підвищують продуктивність викладання. Так, зокрема Мовним центром університету Фрібур створено мовні курси для різних категорій: студентів усіх факультетів; студентів-філологів та майбутніх учителів. Зміст навчання на мовних курсах зінтегрований з програмами навчання за фахом. Метою навчання на курсах є розвиток писемних та усних навичок за шкалою Загальноєвропейських компетенцій володіння мовою від рівня «А1» до «С2» [2].

 4. Вивчення мови та літератури відбувається в поєднанні з культурним, історичним, політичним аспектами: «Вступ до старої англійської та англійської Середньовіччя» (Introduction to Old and Middle English), «Американська художня проза в третьому тисячолітті» (American Prose Fiction in the Third Millennium), «Мистецтво есе» (The Art of the Essay).

 5. Література вивчається в поєднанні з драматургією, кіномистецтвом: просемінар «Театр та архітектура» (Theatre and Architecture), лекції «Огляд: американська драма» (Survey: American Drama (Intro), «Вступ до театру Середньовіччя» (Introduction to Medieval Theatre (Intro).

 6. Фахова підготовка студентів забезпечена викладачами - носіями англійської мови.

 7. Створені та активно використовуються віртуальні платформи («Moodle»).

До навчального плану з підготовки бакалаврів аналізованої спеціальності, яка здійснюється в університеті Фрібур, входять як англійська лінгвістика / філологія, так і англійська/американська література. Студенти, які обрали англійську мову в якості основного курсу, мають засвоїти зміст 8 модулів: 4 з англійської лінгвістики / філології та 4 з англійської/американської літератури. Курс навчання завершується написанням тез бакалавра.

Студенти, хто не обрав англійську мову як основний курс, а другорядну дисципліну, повинні завершити 3 модулі з англійської лінгвістики/ філології, англійської/американської літератури, мовної компетенції, щоб набути 60 кредитів ECTS. Студентам рекомендується пройти повну мовну програму, якщо вони хочуть досягти рівня мовної компетенції, що вимагається Департаментом.

Повний мовний курс складається з: письма для академічних цілей протягом двох семестрів; поглиблення знань з англійської мови протягом двох семестрів також. Зауважимо, що студентам-бакалаврам (англійська в якості І,ІІ домену) необхідно пройти модуль, що складається з наступних дисциплін: «Письмо для академічних цілей – основа», «Письмо для академічних цілей ІІ: застосування», «Професійна англійська для англійських спеціалістів І». Проаналізуємо детальніше зміст вказаних навчальних курсів.

Зміст дисципліни «Письмо для академічних цілей – основа» поглиблює в студентів розуміння процесу письма і виконання наукових завдань; сприяє покращенню їх здатності до оцінювання написаних ними робіт за відповідними критеріями; формує навички письма у діловому стилі; розвиває уміння писати ідіоматично, використовуючи такі структури, що легко розуміються носіями мови. Протягом двох семестрів студенти регулярно вправляються в письмі англійською мовою (загальна кількість слів, необхідних для роботи протягом семестру, – 5000) і значно покращують свої результати у вільному володінні мовою, швидкості в початковому складанні текстів і комунікативному впливі. Вивчаючи дану дисципліну, студенти виконують різні завдання: складають загальні есе, літературні есе, особисті нариси; працюють з конкретними видами текстів, займаються переписуванням і розширенням раніше виконаного завдання; аналізують статті, листи, звіти й виконують інші мовні вправи.

Курс «Письмо для академічних цілей ІІ: застосування», крім розвитку в студентів умінь, які необхідні для виконання завдань під час семінарів, які проводяться англійською мовою, сприяє виробленню здатності використовувати відповідну мову; вдосконаленню вмінь добирати аргументи й складати тези; розвиває навички презентації чернеток і висновків, уміння з інтегрованого використання цитат, оформлення посилань, списку робіт, що цитують, допомагає поглибити обізнаність студентів з активного використання академічної лексики та щодо загальних комунікативних функцій наукової літератури; сприяє покращенню навичок із розробки складних речень.

Важливою формою навчальної діяльності студентів є індивідуальна робота: вони мають написати 2-3 есе (обсягом 1500-1800 слів), які стосуються кожної галузі літератури та лінгвістики. Ці навички сприятимуть активному опануванню курсу «Професійна англійська для англійських спеціалістів І», оскільки важливим критерієм результативності навчальних досягнень студентів є їхній власний внесок у процес навчання. Під час занять із даної дисципліни обговорюються дескриптори та листи перевірки Європейського мовного портфеля для рівнів C1 і C2 з метою перегляду граматичної та лексичної точності, складності і швидкості, які вони вимагають. Студенти працюють над розширенням загальної академічної англійської мови, усвідомленням стилістичних відмінностей, розвивають винахідливість в усному продукуванні та взаємодії; удосконалюють навички з аудіювання та читання для просунутого використання мови.

Зміст даного курсу передбачає граматичну роботу та роботу з лексикою. Граматична робота зосереджена на використанні підрядних речень, дієслів доконаного виду, модальних дієслів, умовних речень. Робота з лексикою відбувається з використанням усіх матеріалів, що використовуються і наявні в академічному списку слів (Academic Word List).

Для групи С даний курс спрямований на активне використання англійської мови в усній формі: вивчення тем, побудова та розширення аргументів, що сприяють розвитку дискусії з різних тем, орієнтування студентів на досягнення рівня С2 за Загальноєвропейською шкалою рівней володіння іноземною мовою. Курс також спрямований на надання учасникам можливості самостійно продовжувати вдосконалювати володіння англійською мовою за межами цієї дисципліни і на розширення навчальних навичок з використанням «евристичних» інструментів.

Заняття відбуваються зі студентами у формі лекцій та просемінарів. Під час лекцій «Вступ до англійської мови та лінгвістики» (Introduction to English language and linguistics) студенти набувають знань про основні концепції кожного літературного періоду, розглядають головні літературні течії та відомі твори англійської літератури.

Зміст просемінару «Вступ до вивчення літератури» (Introduction to Literary

Studies) тісно пов'язаний із лекційним курсом «Огляд англійської літератури» (A Survey of English Literature I). Він має на меті ознайомлення студентів з основними методами аналізу поетичних, прозових та драматичних творів. Студенти розглядають критичну лексику і набувають навичок, необхідних для вивчення англійської мови на університетському рівні.

Успішне опанування курсу «Поетика насильства» дозволяє студентам набути базових знань, ключових умінь та засвоїти термінологію, що необхідна для аналізу англійської літератури. Це відбувається в процесі читання текстів та під час проведення аудиторних дискусій. Студенти набувають досвіду аналізу текстів різних жанрів та періодів. Даний курс вивчається в поєднанні з двома частинами лекційного курсу «Огляд англійської літератури».

Під час проведення просемінару «Мистецтво есе» студенти-бакалаври вчаться використовувати технічні словники для обговорення текстів з прози, що названі «четвертим жанром» (документальна література) та визначати роль американських есе для самовираження особистості й формування національного дискурсу із соціальної та політичної проблематики.

Курс просемінарів «Виникнення новел» дає студентам уявлення про розвиток роману у 18 ст. в Англії, заохочує до роздумів щодо доцільності використання відповідних прозових та інтертекстуальних стратегій. Також студенти засвоюють лексику з критики та теорії, необхідну для аналізу романів даної епохи; читають досліджувані текси і беруть участь у дискусіях. Даний курс певною мірою формує студентів як науковців, оскільки вони широко використовують аргументацію для формулювання своїх ідей та критичного обговорення текстів науково-дослідних робіт.

У курсі «Реалізм після 1950-х рр.» розглядається реалізм в американській літературі даного періоду, виявляються причини занепаду літературного реалізму з приходом модернізму і постмодернізму, вивчаються романи Нормана Мейлера (Normal Mailer) та інші.

Зміст просемінару «Театр та архітектура» зорієнтований на ознайомлення студентів з основними драматичними традиціями від Софокла до Ібсена; формування в них умінь аналізу зв’язків між історичними змінами та літературним процесом; виявлення фізичних, соціальних та політичних чинників, які можуть вплинути на театральну постановку; забезпечує розвиток критичних навичок оцінювати зв’язки між драматичним артефактом і його безпосереднім культурним середовищем; допомагає виявити мінливу роль драми в суспільстві.

Курс «Вступ до старої англійської та англійської Середньовіччя» розвиває загальні філологічні навички студентів, необхідні для роботи з надбаннями певних народних культур, які процвітали протягом цього періоду.

Під час просемінарів «Аргументація та переконання: лінгвістичний й прагматичний підходи до теорії змови» розглядаються лінгвістичні, прагматичні і дискурсивні особливості теорії змови у спробі визначення її аргументативного профілю та потенційної переконливості. Даний курс зорієнтований й на пошук специфічних лінгвістичних структур даної теорії.

На заняттях із просемінару «Вступ до семантики» (Introduction to semantics) вивчаються питання лінгвістичного значення в їх численних аспектах. Також розглядаються різні підходи до розуміння значення (структурна семантика, композиційна семантика, когнітивна семантика і лінгвістика, лексична семантика, дискурсивна семантика і т. ін.); забезпечується панорама традиційних тем, що використовуються в дослідженнях із семантики.

Студенти, які успішно виконали всі вимоги на здобуття кредитів, отримали ступінь бакалавра з англійської мови та літератури, можуть продовжити своє навчання за магістерською програмою для присудження ступеня «Магістр гуманітарних наук з мови та літератури: англійська» (Master of Arts in Languages and Literatures: English).

Магістерська навчальна програма розрахована на чотири семестри, її реалізація здійснюється на основі універсального підходу, за якого більшість студентів працюють на всіх піддисциплінах англійської мови, однак вони мають можливість глибокого вивчення одного напряму (британська чи американська література, література Середньовіччя чи лінгвістика).

Міждисциплінарна робота є ключовим аспектом навчання у Департаменті. Існує практика проведення інтенсивних семінарів по вихідних днях для деяких груп. Під час семінарів студенти та викладачі зустрічаються за сприятливих для дослідження теми докладно обставин. Навчальна програма завершується написанням оригінальної дисертації з галузі, яка обрана студентом. Також студенти можуть брати участь у науково-дослідних колоквіумах і досліджувати ідеї з однолітками. Навчальний план для студентів магістратури призначений для об’єднання освіти на широкій основі з можливістю спеціалізуватися в під дисциплінах англійської мови (британська чи американська література, література Середньовіччя, лінгвістика). Студенти тісно співпрацюють із професором, оскільки в середньому кількість заявок на участь у магістерських семінарах складає 10-15. До співпраці із ними залучені п’ять професорів – вихідці з різних країн, які захистили докторські дисертації у Берні, Берліні, Оксфорді, Вірджинії.

До університету постійно запрошуються міжнародно визнані вчені. Студенти, майбутні фахівці з лінгвістики, можуть працювати разом з відомим у країні науково-дослідним Центром мультилінгвізму. Майбутнім спеціалістам з літератури пропонуються класи, підготовлені Інститутом порівняльного літературознавства [5].

Пропонується вибір навчання за програмою «Магістр гуманітарних наук: англійська мова та література», що розрахована на 30 або 60 кредитів ECTS. Студенти-магістри, що обрали навчання за програмою з англійською як основною дисципліною (домен І), мають написати та захистити магістерську дисертацію.

Програма з англійської (домен ІІ) надає студентам можливість щодо розширення їхніх знань. Особлива увага при її реалізації приділяється методам наукової роботи, історії критики, новітнім методам. У сфері англійської лінгвістики та літературознавства приділяється також увага засвоєнню студентами глибоких знань щодо історичного контексту розвитку полікультурного підходу англійської цивілізації в її глобальному контексті і в усій її різноманітності.

На лекції «Англійська в розумі: психолінгвістичні підходи» (English in the mind: psycholinguistic approaches) увага студентів акцентується на методиках, що використовуються психологами, щоб зрозуміти мислення, процеси за межами мовного продукування. Використовуючи докази, що передують дискусії теоретичних моделей мовних процесів, студенти торкаються питань лексичного доступу, мовних універсалій, когнітивної основи мови, лінгвістичної релятивності /мінливості, дедуктивного збагачення значення або мовного розладу.

На семінарі «Конкуруючі драматурги: Марлоу і Джонсон» (Rival Play wrights: Marlowe and Jonson) розглядаються роботи вказаних провідних ранніх сучасних драматургів.

Головна мета семінару «Набуття другої мови» (Second Language Acquisition) - ввести студентів до галузі, що займається питаннями вивчення іншої мови на додаток до рідної, ознайомлення з класичними концепціями, гіпотезами, відкриттями та теоріями, що є критично важливим питанням в академічному дискурсі з мультилінгвізму та мовної педагогіки. Другорядною метою є передавання досвіду з читання та оцінювання доповідей на основі досліджень у набутті другої мови. Даний курс починається з історії розвитку галузі та широкого огляду її основних теоретичних підходів. Також обговорюються можливі причини наявності індивідуальних відмінностей у набутті другої мови (наприклад, мовна відповідність, мотивація, стратегії). У даному курсі останні два заняття присвячені питанню набуття другого діалекту (або іншого різновиду) та опрацюванню підручників, у яких аналізуються питання виявлення шляхів схожості та відмінностей у процедурі набуття другої мови.

На семінарі «Літературні твори інших: романи Джозефа Конрада і Е. М. Форстера» (Writing the Other: The Novels of Joseph Conrad and E.M. Forster) розглядається творчість даних письменників, які збагатили свої твори відчуттям несхожості (двох культур, двох мов). Семінар присвячений їхньому іноземному минулому: батько Форда був німець; Джозеф Конрад народився в Україні, його батьки були поляками, а він став визнаним майстром англійської літератури 20 ст., набув англійську як третю мову та ніколи не втрачав особливої чутливості до різних мов і культур.

На семінарі «Автобіографії емігрантів» (Expatriate Autobiographies) студенти досліджують літературний прояв американського варіанта англійської мови в Парижі у 1920-х рр. Основними об’єктами вивчення є автобіографії емігрантів, написані із значною непередбачливістю чи із глибоким історичним змістом.

На семінарі «Експериментальні дослідження» (Experimental investigation of meaning) студенти ознайомлюються із семантичними та прагматичними методами й концепціями, що використовуються в лінгвістичному аналізі створення значення і розуміння. Зокрема, увага зосереджується на застосуванні експериментальних підходів до розгляду цих питань. Студенти аналізують також експериментальні конструкції, які можуть бути використані для перевірки достовірності наукової гіпотези відносно лінгвістичного значення. Різні семантичні та прагматичні компоненти значення виступають в якості основи для досліджень: багатозначності, метафор, непрямого використання, операцій встановлення референції, виведення значення серед інших.Висновок

Швейцарські університети готують магістра з англійської мови та літератури на базі бакалаврату як лінгвіста, соціолінгвіста, мовознавця, літературознавця. Такий інтегрований фахівець володіє спеціальною лексикою з теорії і критики; у нього сформовані навички критичного оцінювання, він володіє методами та «евристичними» інструментами для аналізу текстів різних жанрів та періодів. Він є науковцем-початківцем з професійним рівнем володіння розвиненими навичками з англійської мови (з аудіосприйняття, читання, розмовної взаємодії, мовного продукування, письма), що відповідають вимогам за шкалою Загальноєвропейських компетенцій володіння мовою для рівня C2.Література

 1. Study Programmes in English [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.crus.ch/information-programme/studieren-in-der-schweiz/studienangebote/study-programmes-in-english.html#c10230

 2. The Language Centre of the University of Fribourg, [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.unifr.ch/centredelangues/en/courses

 3. Географический энциклопедический словарь. Географические названия. — 2-е издание. — М., 1989. — С. 519.

 4. Заслужена А.А. Особливості підготовки магістра з англійської мови в університетах Швейцарської Конфедерації / А.А. Заслужена // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2014. – Вип. 5(1). – С. 62.

 5. Навчальні плани курсу підготовки бакалаврів та магістрів з англійської мови та літератури в університеті Фрібура, [Електронний ресурс], режим доступу: http://gestens.unifr.ch/le/cours/f/as/base.asp?page=7

 6. Навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів з англійської мови Бернського Університету [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ens.unibe.ch/content/index_eng.html.

 7. Навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів з англійської мови та літератури Фрібурського Університету [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.vorlesungen.uzh.ch/HS15/lehrangebot/fak-50000007/sc-50306169/cga-50306169130/cg-50307168.module.html

 8. Пятакова Г.П. Особливості підготовки магістрів за спеціальністю "Українська філологія" у Львівському та Вроцлавському університетах / Г. П. П'ятакова // Вісник Львівського університету: Сер.: Педагогічна. – 2011. – Вип.27. – С. 155-162.

А.А. Заслуженная

Подготовка филолога английского языка и литературы в вузах Швейцарской Конфедерации (на примере университета Фрибура)

Статья написана на основе контент-анализа плана подготовки бакалавров и магистров английского языка и литературы в университетах Швейцарской Конфедерации. Подробно проанализированы особенности этой подготовки на примере университета Фрибура. Выделены основные тенденции подготовки филологов английского языка и литературы, а также факторы, способствующие повышению профессиональной конкурентоспособности выпускников.

Ключевые слова: английский язык и литература, бакалавр, магистр, контент-анализ, Швейцарская Конфедерация, Фрибур.

А.А. Zasluzhena

Training of teachers in English language and literature at universities of Switzerland (based on the University of Fribourg)

Key words: English language and literature, Bachelor, Master, content analysis, Switzerland, Freiburg.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка