6Тематичний модуль Предмет і метод статистики. Статистичне спостереження Тематичний модуль 2Сторінка1/12
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
зміст

Вступ ..........................................................................................4Змістовний модуль 1 ................................................................6Тематичний модуль 1. Предмет і метод статистики. Статистичне спостереження ....................................................10Тематичний модуль 2. Зведення та групування статистичних даних...................................................................37Тематичний модуль 3. Статистичні показники .....................80Тематичний модуль 4. Аналіз рядів розподілу ......................145Змістовний модуль 2 ................................................................204Тематичний модуль 5. Вибірковий метод. Статистична перевірка гіпотез .......................................................................207Тематичний модуль 6. Методи аналізу взаємозв'язків ........239Змістовний модуль 3 ................................................................272Тематичний модуль 7. Ряди динаміки. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку ......................................275Тематичний модуль 8. Індекси .............................................322Список рекомендованої літератури ........................................361Додатки ......................................................................................363вступ


Статистика належить до фундаментальних дисциплін бакалаврської підготовки за напрямками: 1) економіка і підприємництво; 2) менеджмент.

За ринкових умов фахівці-економісти мають оволодіти якісно новими знаннями та навичками зі статистичних методів, для ефективного досліджування та розв'язання актуальних соціально-економічних проблеми.

Загальні завдання щодо підготовки фахівців економічного профілю такі:

 засвоєння категорій статистичної науки;

 оволодіння статистичними методами;

 опанування методик розрахунку показників;

 набуття навичок узагальнення результатів статистичного аналізу та розробки відповідних управлінських рішень.

Це призводить до подальшого ускладнення навчальних програм, що зрештою призводить до суперечності між зростаючим обсягом інформації та скороченням навчального часу, відведеного на її засвоєння.

Запропонований навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни "Статистика" має допомогти студентам здобути ґрунтовні теоретичні знання та навчитися активно їх застосовувати на практиці.

Теми, що передбачені нормативною програмою з дисципліни "Статистика", згруповані у 8 поточних модулів, які поділені на 3 змістовні модулі.

В результаті вивченні дисципліни студент може накопичити бали, які будуть зараховані в якості екзаменаційної оцінки за наступною шкалою:

Оцінка за шкалоюКількість балівВизначенняЗа національною системоюA91-100Відмінно  відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок5 (відмінно)BC75-90Добре  з певною кількістю значних помилок4(добре)DE60-74Задовільно  непогано, але зі значною кількістю помилок3 (задовільно)FX35-59Незадовільно  потрібно попрацювати перед тим, як перескласти2 (незадовільно)F0-34Незадовільно  необхідний обов'язковий повторний курсЗмістовний модуль 1


Змістовний модуль 1 охоплює 60 навчальних годин, з них 30 годин аудиторних занять та 30 годин самостійної роботи студентів.

Змістовний модуль 1 включає 4 тематичних модуля за першими темами програми нормативної дисципліни "Статистика": 1. Предмет і метод статистики. Статистичне спостереження.

 2. Зведення і групування статистичних даних.

 3. Статистичні показники.

 4. Ряди розподілу. Аналіз варіації та форми розподілу.

Загальна оцінка за змістовний модуль 1 включає бальну оцінку за кожний з 4 тематичних модулів, яка формується з наступних видів робіт:

 1. вирішення індивідуальних завдань;

 2. поточний тестовий контроль (тестові завдання з теоретичної частини);

 3. відвідування та активна участь у роботі на практичних заняттях.

У таблиці 1 наведено рейтинг поточного модульного контролю знань по змістовному модулю 1.

Таблиця 1рейтинг
поточного модульного контролю знань
по змістовному модулю 1
№ п/пНазва змістовного модулюКількість годинВид роботиКіль-кість баліввсьогоу т. ч. самостійної роботи студентів1234561Предмет і метод статистики. Статистичне спостереження20141. Вирішення індивідуальних завдань0-32. Поточний тестовий контроль0-23. Відвідування та активна участь у роботі на практичних заняттях0-1Всього за змістовний модуль 10-6

2Зведення і групування статистичних даних1461. Вирішення індивідуальних завдань0-22. Поточний тестовий контроль0-23. Відвідува-ння та актив-на участь у роботі на практичних заняттях0-2Всього за змістовний модуль 2

0-6Продовження таблиці 11234563Статистичні показники1241. Вирішення індивідуальних завдань0-42. Поточний тестовий контроль0-33. Відвідування та активна участь у роботі на практичних заняттях0-2Всього за змістовний модуль 30-94Ряди розподілу. Аналіз варіації та форми розподілу1461. Вирішення індивідуальних завдань0-42. Поточний тестовий контроль0-33. Відвідува-ння та актив-на участь у роботі на практичних заняттях0-2Всього за змістовний модуль 40-95Підсумковий контроль знань0-5Всього60300-35За поточний модуль 1 студент може отримати 0-6 балів, за поточний модуль 2  0-6 балів, за поточний модуль 3  0-9 балів, поточний модуль 4  0-9 балів. Крім того, передбачений підсумковий контроль знань, який включає тестові завдання та задачу, за які студент може отримати 0-5 балів. В цілому за змістовний модуль 1 студент може отримати 0-35 балів. В таблиці 2 наведено відповідність шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання в Україні для змістовного модулю 1.
Таблиця 2

Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS з

національною системою оцінювання в Україні
Оцінка за шкалоюКіль-

кість балівВизначенняЗа національною системоюA33-35Відмінно  відмінне виконання лише з незнач-ною кількістю помилок5 (відмінно)B30-32Дуже добре  з кількома похибками4 (добре)C27-29Добре  з певною кіль-кістю значних помилокD24-26Задовільно  непогано, але зі значною кількістю помилок3 (задовільно)E21-23Достатньо  виконання задовольняє мінімальні критеріїFX12-20Незадовільно  потрібно попрацювати перед тим, як перескласти2 (незадовільно)F0-11Незадовільно  необхід-ний обов'язковий повтор-ний курстематичний модуль 1

предмет і метод статистики

статистичне спостереження
Основні поняття та категорії
Предмет статистики становлять розміри та кількісні співвідношення між масовими соціально-економічними явищами, а також закономірності їхнього формування, розвитку, взаєморозвитку.

Категоріями статистики є: сукупність, ознака, варіація, показник, система показників, закономірність.

Об'єкт статистичного дослідження називають статистичною сукупністю.Статистична сукупність  це маса окремих елементів, які об'єднані єдиною якісною основою, але розрізняються між собою рядом ознак. Наприклад, статистичною сукупністю буде населення будь-якої країни, що складається з окремих людей, які розрізняються за статтю, віком, національністю та іншими ознаками.

Одиниця статистичної сукупності  це кожний окремо взятий елемент сукупності.

Одиниці статистичної сукупності характеризуються певними ознаками, що характеризують певний стан предмету дослідження.

За формою зовнішнього виразу ознаки поділяються на атрибутивні (якісні) та кількісні.

Якісні ознаки характеризують невід'ємну властивість предмету. Наприклад, стать, національність, професія та ін.

Різновидом атрибутивних ознак є альтернативні ознаки. Альтернативною є така ознака, якою деякі одиниці сукупності володіють, а інші  ні.Кількісні ознаки характеризують числову міру притаманну предмету. Наприклад, стаж роботи, вік, зріст та ін.

Варіація  це коливаність, змінюваність ознаки. Ознака, яка розрізняється у різних одиниць, називають варіантом.

Кількісна ознака виражається через певного виду числа, які називаються статистичними показниками.Статистичні показники характеризують конкретний зміст предмета і можуть бути кількісними або якісними.

Статистична методологія  це комплекс спеціальних притаманних лише статистиці методів та засобів дослідження.

Завдання статистичного дослідження  це відшукання узагальнюючих показників і виявлення закономірностей соціально-економічних явищ і процесів у конкретних умовах місця та часу.

Першим етапом будь-якого дослідження є збирання інформації, а саме, статистичне спостереження.Статистичне спостереження  це спланована, науково організована реєстрація масових даних про соціально-економічні явища та процеси.

Статистичне спостереження може бути первинним або вторинним. Первинне  це реєстрація даних, що надходять безпосередньо від об'єкта, який їх продукує (поточний облік кількості зареєстрованих шлюбів у ЗАГСі). Вторинне  збирання раніше зареєстрованих та оброблених даних (банківських звітів, підсумків біржових торгів).Статистичні дані  це масові системні кількісні характеристики соціально-економічних явищ та процесів (обсяг експорту-імпорту товарів, чисельність безробітних, розмір акціонерного капіталу товариства, кількість зареєстрованих злочинів). Статистичні дані мають відповідати певним вимогам:

 бути вірогідними (відповідати реальному стану);

 повними (за обсягом та суттю);

 своєчасними;

 порівняними за часом або у просторі (за складом сукупності одиницями виміру, методикою збирання та обробки, територіальною належністю одиниць);

 доступними.

Підготовка спостереження починається із складання плану спостереження  сукупності програмно-методологічних та організаційних питань.

Програмно-методологічні питання плану  це перелік пунктів, які відповідатимуть на питання: для чого проводиться обстеження (мета обстеження); що обстежується (об'єкт обстеження); складові частини об'єкта (одиниця сукупності); джерело інформації (одиниця спостереження); на які питання планується одержати відповіді (програма спостереження).

Мета спостереження  одержання статистичних даних, які є підставою для узагальненої характеристики стану та розвитку явища або процесу. Кінцевою метою є підготовка управлінських рішень та прийняття заходів. Так, метою обстеження суб'єктів малого бізнесу в Україні є визначення стану їхньої виробничо-фінансової діяльності для сприяння подальшому розвитку.

Об'єкт спостереження  сукупність явищ, що підлягають обстеженню. Чітке визначення суті та меж об'єкта дає можливість уникнути різного тлумачення результатів. Для цього застосовуються цензи  набори кількісних та якісних обмежувальних ознак. Так, під час обстеження суб'єктів малого бізнесу цензом буде максимально припустима чисельність зайнятих робітників на малому підприємстві, що становить 200 осіб. Об'єкт спостереження складається з окремих елементів  одиниць сукупності.

Одиниця сукупності  це первинний, елемент об'єкта, що є носієм ознак, які підлягають реєстрації. У перепису населення одиницею сукупності буде кожна людина; при обстеженні проданих на біржах нерухомості квартир  кожна продана квартира.

Ознака  це властивість, що відбиває сутність, характер та особливість одиниці сукупності. За формою виразу ознаки можуть бути: описовими (атрибутивними) та кількісними. Переписом населення реєструються такі описові ознаки, як стать, місце народження, сімейний стан, освіта тощо, а при обстеженні проданих на біржі квартир  їхнє місце розташування, наявність телефону тощо. До кількісних ознак цих одиниць відносяться: вік людини, кількість дітей або житлова чи загальна площа квартири, поверх, кількість кімнат.

Кількісні ознаки можуть бути дискретними або неперервними.Дискретніце ознаки, що набувають лише окремих, ізольованих значень. Як правило, вони виникають в результаті підрахунку (кількість суб'єктів діяльності, чисельність акціонерів, кількість членів домогосподарств).

Неперервні  це ознаки, що набувають будь-яких значень у певних межах (сума сплачених дивідендів, кредитна процентна ставка, термін перерви у роботі).

Відомості про ознаки одиниць сукупності збираються від одиниць спостереження. Одиниця спостереження  це первинна одиниця, від якої одержують інформацію. Так, під час перепису населення використовують дві одиниці спостереження: домогосподарство та окремий його член; при обстеженні проданих на біржі квартир одиницею спостереження є біржа.Програма спостереження  це перелік запитань, на які слід одержати відповіді в результаті спостереження. Зміст та обсяг запитань залежать від мети спостереження та можливостей його проведення (грошових та трудових витрат, а також терміну реєстрації). У програму спостереження також включаються: розробка статистичного інструментарію, визначення виду та способу обстеження.

Статистичний інструментарій  це набір статистичних формулярів, інструкцій та роз'яснень щодо проведення спостереження.

Статистичний формуляр  це обліковий документ єдиного зразка, що містить адресну характеристику об'єкта спостереження та статистичні дані про нього. Статистичними формулярами є звіти, переписні та опитувальні листки, бланки документів, анкети. При складанні формулярів враховується не тільки зміст та інформативність ознак, а й можливість їхньої статистичної обробки. Остання забезпечується завдяки застосуванню системи шкал.

Шкала  це засіб упорядкування та кількісного вираження ознак. Використовуються такі види шкал:

номінальна  шкала найменувань, що встановлює відношення подібності елементів, за якого порядок розташування ознак значення не має;

порядкова (рангова)  шкала, що встановлює послідовність інтенсивності прояву ознаки;

метрична  кількісна шкала, в основу якої покладено результати безпосереднього вимірювання.

Прикладом номінальної шкали можуть бути: класифікатор сфер економічної діяльності, перелік форм власності, видів підприємницької діяльності, тощо або відповіді на запитання анкети такого характеру: "Визначте негативні риси національної телереклами":

 однотипність прийомів;

 недостатня художність;

 примітивність змісту;

 невиразність ефектів;

 інше.

Статистична обробка ознак номінальної шкали зводиться до числового вираження якісних характеристик шляхом їхнього оцифровування (присвоєнням окремим значенням цифр "1" або "0" у разі наявності відповіді чи її відсутності).Порядкова шкала застосовується під час визначення рівня успішності учнів, ступеня економічного ризику підприємців, рівня кваліфікації робітників, ступеня інвестиційної привабливості об'єктів тощо або при визначенні ставлення респондентів до якогось явища чи процесу, думки експертів. Наприклад, відповіді на запитання анкети: "Чи задовольняє Вас якість обслуговування у громадському транспорті?"

 Так, цілком.

 Не зовсім.

 Зовсім не задовольняє.

Ознаки порядкової шкали оцифровуються шляхом присвоєння рангів (балів) окремим значенням у порядку збільшення чи зменшення їхньої інтенсивності.

Метричною шкалою визначаються обсяги виробництва та реалізації продукції, розміри капіталу, чисельність зайнятих у суспільному виробництві, кількість та вартість приватизованих об'єктів тощо.

Другою складовою частиною плану спостереження є організаційні питання, що визначають: хто проводить спостереження (органи та персонал); де проводить (місце спостереження); за допомогою чого (матеріально-технічне забезпечення); спосіб забезпечення точності результатів (система контролю та пробні обстеження); коли проводить (час та період спостереження).Час спостереження (об'єктивний час)  це час, до якого відносяться дані спостереження. Якщо об'єктом спостереження є процес, то визначається інтервал часу, протягом якого накопичуються дані. Якщо об'єктом спостереження є стан, то обирається критичний момент  момент часу, станом на який реєструються дані. Наприклад, реєстрація кількості укладених угод на біржі відбувається як за період (місяць, квартал, рік), так і станом на певні моменти (дні біржових торгів).

Критичним моментом користуються під час перепису населення. Наприклад, цей момент - "0" годин з 11 на 12 січня. Оскільки зареєструвати все населення країни в одну хвилину неможливо, то встановлюється період спостереження (суб'єктивний час)  час, протягом якого здійснюється реєстрація даних. Наприклад, суб'єктивний час перепису населення  8 днів (з 12.01 по 19.01). Вибір часу спостереження здійснюється у найсприятливіший період (найменша міграція населення; спокійна соціально-політична ситуація).Контроль даних спостереження  це засіб попередження, виявлення та виправлення помилок спостереження, який полягає у перевірці даних на повноту та вірогідність. Повнота даних перевіряється візуально, а вірогідність  шляхом логічного та арифметичного контролю.

Логічний контроль  це перевірка сумісності даних шляхом порівняння співзалежних ознак, яка встановлює тільки наявність помилки, а не її величину. Наприклад, контроль розміру доходів домогосподарства проводиться шляхом їхнього порівняння з витратами або вік респондента порівнюється з його сімейним станом.

Арифметичний контроль  перевірка зареєстрованих даних шляхом прямих або непрямих перерахунків.

Залежно від причини виникнення виділяють помилки:реєстрації  виникають при будь-якому спостереженні внаслідок неправильного встановлення фактів;

репрезентативності  властиві лише вибірковому спостереженню, виникають внаслідок несуцільного характеру реєстрації або порушення принципів випадковості відбору.

За природою виникнення розрізняють такі помилки реєстрації:випадкові  внаслідок збігу випадкових обставин; через неуважність; недбалість; некваліфікованість реєстратора або незосередженість респондента (їхня дія у масі випадків врівноважується і на результати не впливає);

систематичні  внаслідок постійних спотворень в одному напрямі (їхня дія призводить до зсуву результатів у бік збільшення або зменшення). Так, існує тенденція до округлення розмірів доходів та витрат до цілих чисел (доходів  у менший бік, витрат  у бік збільшення).

Систематичні помилки бувають ненавмисними і навмисними.Ненавмисні помилки  виникають в наслідок необґрунтованості програми спостереження, некомпетентності реєстраторів, неосвіченості респондентів.

Навмисні помилки  виникають в наслідок свідомого викривлення фактів з певною метою (погіршення або прикрашання дійсності).

Різноманітність сфер спостереження обумовлює застосування різних організаційних форм, видів та способів статистичного спостереження.Використовуються такі організаційні форми спостереження: звітність, спеціально організовані спостереження та реєстри.

3вітність  форма спостереження, за якою кожен суб'єкт діяльності регулярно подає свої дані до державних органів статистики у вигляді документів (звітів) спеціально затвердженої форми.

Спеціально організовані спостереження  форма спостереження, яка охоплює сфери життя, що не уловлюються звітністю. До них належать: переписи, обліки, спеціальні обстеження, опитування.

Перепис  суцільне спостереження масових явищ з метою визначення їхнього розміру та складу станом на певну дату. Переписи проводяться одночасно для всієї сукупності (території) за єдиною для всіх одиниць програмою, як правило, періодично, з рівним інтервалом (перепис населення  кожні 10 років).

Обліки  суцільні спостереження масових явищ, що ґрунтуються на даних опитування, огляду та документальних записів (облік земельного фонду, облік об'єктів незавершеного будівництва).

Спеціальні обстеження  несуцільні спостереження окремих масових явищ за певною тематикою. Здійснюються періодично або одноразово (бюджетні обстеження домогосподарств, обстеження з питань неформальної зайнятості).

Опитування  частіше несуцільні спостереження думок, мотивів, оцінок, які реєструються зі слів респондентів. Винятком з цього є суцільне опитування всього населення  референдум (масове волевиявлення з принципових соціально-політичних чи економічних питань).

Статистичні реєстри  списки або переліки одиниць певного об'єкта спостереження із зазначенням необхідних ознак, які постійно оновлюються та поповнюються (реєстр населення  поіменний список мешканців реґіону із зазначенням їхніх паспортних даних; реєстр суб'єктів діяльності; реєстр домашніх господарств; реєстр земельного фонду).

Види спостереження розрізняють за ступенем охоплення одиниць та за часом реєстрації даних. 3а ступенем охоплення одиниць обстеження бувають суцільні та несуцільні.

Суцільні обстеження передбачають реєстрацію всіх без винятку одиниць сукупності (звітність, більшість переписів).

Несуцільні  це обстеження, за яких реєструються не всі одиниці сукупності, а лише їхня певна частина (вибіркове спостереження, основного масиву, монографічне, анкетне, моніторинг).

Вибіркове  спостереження, коли реєструється певна частина одиниць сукупності, відібрана у випадковому порядку (обстеження бюджетів домашніх господарств; суб'єктів малого бізнесу).

Обстеження основного масиву  реєстрація даних щодо переважної частини одиниць сукупності, які є визначальними для характеристики об'єкта спостереження (обстеження міст з найвищим рівнем атмосферного забруднення; обстеження найвпливовіших комерційних банків).

Монографічне обстеження  детальне обстеження окремих типових одиниць сукупності з метою їхнього досконального вивчення (обстеження діяльності єдиної в Україні фондової біржі; діяльності фонду приватизації майна).

Анкетне спостереження, при якому не всі розповсюджені реєстраційні формуляри (анкети) повертаються з відповідями.

Моніторинг  спеціально організоване систематичне спостереження за станом певного середовища (моніторинг екологічного стану природних водоймищ, моніторинг підсумків валютних торгів).

3а часом реєстрації даних спостереження поділяються на поточне, періодичне та одноразове.

Поточне спостереження  систематична реєстрація фактів перебігу явища у міру його виникнення або стосовно безперервного процесу (реєстрація процесів виробництва та реалізації продукції, надходження платежів, укладання угод).

Періодичне  спостереження, що проводиться через певні, як правило, рівні, проміжки часу (перепис населення або виробничих потужностей).

Одноразове  спостереження, що проводиться у міру виникнення потреби дослідження явища або процесу (маркетингове обстеження адаптації товару до місцевого ринку; обстеження ефективності нових форм побутового обслуговування).

Статистичне спостереження здійснюється чотирма способами: безпосередній облік фактів, документальний облік, опитування, експертні оцінки.Безпосередній облік  реєстрація фактів здійснюється особисто обліковцем шляхом підрахунку, вимірювання, оцінки, огляду (реєстрація товарних запасів; облік готівкової грошової маси у банках).

Документальний облік  реєстрація фактів відбувається за даними, наведеними у документах первинного обліку (складання статистичної звітності про обсяги матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, показники діяльності економічних структур, чисельність народжених, померлих тощо).

Опитування  це спостереження, що здійснюється експедиційним шляхом, самореєстрацією, кореспондентським чи анкетним шляхами.

Експедиційне опитування  реєстрація фактів спеціально підготовленими обліковцями з одночасною перевіркою точності реєстрації (переписи населення, переписи нових технологій).

Самореєстрація  реєстрація фактів самими респондентами після попереднього інструктажу (обстеження бюджетів домогосподарств).

Кореспондентське опитування  реєстрація фактів на місцях виникнення явищ добровільно обраними особами, які надсилають результати у відповідні інстанції (обстеження процесу просування товарів у реґіональних умовах ринку).

Анкетне опитування  реєстрація думок, намірів і мотивів респондентів шляхом їхнього самостійного заповнення анкети (опитування осіб, що втратили роботу внаслідок закриття підприємств та організацій).

Типові тестові завдання
1.1. Статистичне спостереження являє собою:

а) науково організоване, систематичне збирання даних про явища і процеси суспільного життя;

б) збирання даних про явища і процеси суспільного життя із застосуванням принципу випадковості;

в) статистичну обробку даних.Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б; 5) б, в; 6) а, в; 7)  .
1.2. Статистичне спостереження може бути організоване шляхом:

а) подання звітності;

б) проведення спеціально організованого статистичного спостереження.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4)  .
1.3. Організаційними формами статистичного спостереження є:

а) поточне, перервне;

б) суцільне, несуцільне;

в) звітність, спеціально організовані статистичні спостереження;

г) безпосереднє, документальне, опитування.

Відповіді: 1) б; 2) а; 3) в; 4) г; 5)  .
1.4. Видами статистичного спостереження є:

а) поточне, перервне;

б) суцільне, несуцільне;

в) безпосереднє, документальне, опитування.Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б; 5) б, в; 6) а, в; 7)  .
1.5. Перервне статистичне спостереження може бути:

а) періодичним, одночасним;

б) основного масиву, вибіркове, монографічне.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4)  .
1.6. За характером реєстрації розрізняють спостереження:

а) поточне, перервне;

б) суцільне, несуцільне;

в) безпосереднє, документальне, опитування.Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б; 5) б, в; 6) а, в; 7)  .
1.7. За характером охоплення одиниць розрізняють спостереження:

а) поточне, перервне;

б) суцільне, несуцільне;

в) безпосереднє, документальне, опитування.Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б; 5) б, в; 6) а, в; 7)  .
1.8. Несуцільне статистичне спостереження поділяється на:

а) спостереження основного масиву;

б) вибіркове, монографічне;

в) безпосереднє, документальне, опитування.Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б; 5) б, в; 6) а, в; 7)  .
1.9. Способами статистичного спостереження є:

а) документальний;

б) опитування;

в) безпосереднє.Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б; 5) б, в; 6) а, в; 7) а, б, в; 8) .

1.10. До категорій статистики належать:

а) ознака, варіація;

б) показник, система показників;

в) статистична сукупність;

г) звітність.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б, в; 5) г .
1.11. Помилки реєстрації виникають у результаті проведення:

а) статистичного спостереження;

б) вибіркового спостереження.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4)  .
1.12. Помилки реєстрації можуть бути:

а) випадкові, систематичні;

б) логічні, арифметичні.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4)  .
1.13. Систематичні помилки можуть бути:

а) навмисними;

б) ненавмисними.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4)  .
1.14. Контроль матеріалів спостереження може бути:

а) логічним, арифметичним;

б) випадковим, систематичним.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4)  .
1.15. Альтернативною ознакою є така ознака, що:

а) деякі одиниці сукупності володіють, а інші  ні;

б) володіють усі одиниці сукупності;

в) не володіє жодна одиниця сукупності.Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в .
1.16. Альтернативна ознака є різновидом:

а) атрибутивної ознаки;

б) кількісної ознаки.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) .

1.17. Програмно-методологічні питання плану спостереження визначають:

а) місце, час, вид та спосіб спостереження;

б) мету, об'єкт, одиницю та програму спостереження;

в) систему контролю даних спостереження.Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б, в.
1.18. Об'єктом статистичного спостереження є:

а) сукупність явищ, що підлягають обстеженню;

б) сукупність елементів, що підлягають обстеженню;

в) первинний елемент, від якого одержують інформацію;

г) первинний елемент, ознаки якого реєструються.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
1.19. Одиницею статистичного спостереження є:

а) первинний елемент, ознаки якого реєструються;

б) первинна одиниця сукупності, від якої одержують інформацію;

в) соціально-економічне явище (чи процес), яке вивчається;

г) статистичний реєстр (звіт, анкета, облікова картка).

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
1.20. Під час перепису земельного фонду всіх реґіонів країни об'єктом спостереження є:

а) земельна площа кожного реґіону;

б) земельна площа країни.

Одиницею сукупності є:

в) земельна площа кожного реґіону;

г) одиниця земельної площі.Відповіді: 1) б, в; 2) а, г; 3) б, г; 4) .
1.21. Під час інвентаризації кредиторської заборгованості клієнтів комерційних банків об'єктом спостереження є:

а) обсяги кредиторської заборгованості;

б) комерційні банки.

Одиницею сукупності є:

в) кредити;

г) клієнти-позичальники.Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

1.22. При опитуванні мешканців міста з приводу їхнього ставлення до приватизації житла одиницею спостереження є:

а) всі мешканці міста;

б) мешканці неприватизовaнoгo житла.

Одиницею сукупності є:

в) житло, що підлягає приватизації;

г) житловий фонд міста.Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.
1.23. При вибірковому спостереженні середніх шкіл міста щодо якості харчування учнів у шкільних їдальнях одиницею спостереження є:

а) учень школи;

б) школа.

Одиницею сукупності є:

в) учень школи;

г) шкільна їдальня.Відповіді: 1) а, г; 2) б, в; 3) б, г; 4) а, в.
1.24. Цензом в статистиці називають:

а) орган, що здійснює спостереження;

б) особу, що здійснює спостереження;

в) набір кількісних та якісних обмежувальних ознак.Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б.
1.25. Програмою спостереження є:

а) перелік робіт, які слід провести;

б) перелік питань, на які слід одержати відповіді;

в) перелік відповідей, одержаних в результаті спостереження.Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) б, в.
1.26. Атрибутивними (описовими) ознаками є:

а) вид страхування;

б) ліквідність активів;

в) платоспроможність банків.Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) б, в; 4) а, б, в.

1.27. Атрибутивними (описовими) ознаками є:

а) урожайність соняшника;

б) номінальна вартість акції;

в) акціонерний капітал компанії.Відповіді: 1) а, б; 2) б, в; 3) а, в; 4) .
1.28. Кількісними ознаками є:

а) стаж роботи;

б) професія.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) .
1.29. Кількісними ознаками є:

а) товарообіг магазину;

б) обігові витрати магазину.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) .
1.30. Неперервними ознаками є:

а) оцінка знань студентів;

б) середній бал оцінок.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) .
1.31. Неперервними ознаками є:

а) розмір податків;

б) кількість платників податків.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) .
1.32. Дискретними ознаками є:

а) число країн експортерів;

б) обсяг експорту товарів та послуг.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) .
1.33. Дискретними ознаками є:

а) кількість підприємств побутового обслуговування;

б) обсяг реалізації побутових послуг населенню.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) .
1.34. Об'єктивним часом спостереження є:

а) час, до якого відносяться дані спостереження;

б) час, протягом якого здійснюється реєстрація даних.

Критичним моментом є:

в) час, протягом якого здійснюється спостереження;

г) момент часу, станом на який здійснюється реєстрація даних.Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.
1.35. Об'єктивний час може бути критичним моментом, якщо він характеризується:

а) періодом, протягом якого здійснюється спостереження;

б) моментом часу, станом на який здійснюється реєстрація даних.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) .
1.36. Перепис населення України 1989 р. здійснювався станом на 24 годину з 11 на 12 січня і продовжувався з 12.01 по 19.01. Об'єктивним часом є:

а) 24 година з 11 на 12 січня;

б) вісім днів.

Термін подання квартального звіту з 1 по 15 квітня. Об'єктивним часом є:

в) 1-15 квітня;

г) квартал.Відповіді: 1) а, г; 2) а, в; 3) б, в; 4) б, г.
1.37. Реєстрація новонароджених здійснюється не пізніше місяця від дня народження. Об'єктивним часом є:

а) день народження;

б) місяць.

Суб'єктивним часом є:

в) день народження;

г) місяць.Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.
1.38. Річний звіт про виробничо-фінансову діяльність малого підприємства слід подати не пізніше 10 січня.

Об'єктивним часом є:

а) 1.01-10.01;

б) рік.


Суб'єктивним часом є:

в) 1.01-10.01;

г) рік.

Відповіді: 1) а, г; 2) б, в; 3) а, в; 4) б, г.
1.39. Звіт про підсумки сівби ярих культур подається раз на рік не пізніше 5 днів після закінчення сівби.

Суб'єктивним часом є:

а) 5 днів;

б) день закінчення сівби.

Критичним моментом є:

в) 5 днів;

г) день закінчення сівби.

Відповіді: 1) а, г; 2) б, г; 3) б, в; 4) а, в.
1.40. Проводиться запис актів громадянського стану. За ступенем охоплення одиниць це спостереження:

а) основного масиву;

б) суцільне.

За часом реєстрації даних:

в) поточне;

г) періодичне.Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.
1.41. Проводиться облік військовозобов'язаних осіб. За ступенем охоплення одиниць це спостереження:

а) суцільне;

б) монографічне.

За часом реєстрації даних:

в) періодичне;

г) поточне.Відповіді: 1) а, г; 2) а, в; 3) б, в; 4) б, г.
1.42. Проводиться опитування постійних слухачів радіопередач "М'юзик-радіо". За ступенем охоплення одиниць це спостереження:

а) вибіркове;

б) анкетне.

За часом реєстрації даних:

в) одноразове;

г) поточне.Відповіді: 1) а, г; 2) а, в; 3) б, в; 4) б, г.
1.43. Організаційною формою перепису багаторічних плодово-ягідних насаджень є:

а) звітність;

б) спеціально організоване спостереження.

Організаційною формою укладання списків платників податків є:

в) реєстр

г) спеціально організоване спостереження.Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.
1.44. Організаційною формою обліку відвідувань закладів культури є:

а) звітність;

б) спеціально організоване спостереження.

Організаційною формою реєстрації підсумків біржових торгів є:

в) звітність;

г) спеціально організоване спостереження.Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.
1.45. Помилки реєстрації притаманні спостереженню:

а) суцільному;

б) вибірковому.

Помилки репрезентативності притаманні спостереженню:

в) суцільному;

г) вибірковому.Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, г; 4) а, б, г.
1.46. При анкетному опитуванні респондент визначив свій соціальний статус як "учень загальноосвітньої школи", а в пункті "сімейний стан" зазначив "вдівець". Допущена похибка:

а) випадкова;

б) систематична;

в) навмисна;

г) ненавмисна.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

1.47. Помилки реєстрації можуть бути:

а) випадковими, систематичними;

б) логічними та арифметичними.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) -.
1.48. При опитуванні респондентка визначила свій вік 45 років. Насправді їй виповнилося 46 років. Допущена похибка:

а) випадкова;

б) систематична;

в) навмисна;

г) ненавмисна.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

Завдання для самостійної
та індивідуальної роботи

1.1. Проводиться обстеження інвестиційної привабливості об'єктів готельного комплексу реґіону. Визначте:

а) мету спостереження;

б) об'єкт спостереження;

в) одиницю сукупності;

г) одиницю спостереження.
1.2. Визначте об'єкт, одиницю спостереження та одиницю сукупності обстежень:

а) оцінка якості підготовки студентів з фахових дисциплін у державних та недержавних економічних навчальних закладах;

б) перепис виробничих площ у державних підприємствах промисловості;

в) облік наявності касових апаратів у комерційних торговельних пунктах міста.


1.3. Складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень:

а) опитування слухачів школи бізнесу щодо орієнтації навчального процесу на практичну діяльність;

б) вибіркового обстеження бюджетів сімей пенсіонерів;

в) обліку валютних операцій комерційних банків.1.4. Вкажіть тип ознаки та можливі варіанти її кількісного відображення для наведених запитань "Анкети студентів".

1. Ваш вік __________ (кількість років).

2. Чи відповідає, на Вашу думку, сучасним вимогам фахова підготовка економістів у нашому навчальному закладі?


 1. так, відповідає;

 2. не відповідає.

3. Зазначте свої життєві плани:

 1. здобути вищу освіту;

 2. забезпечити матеріальний добробут сім'ї;

 3. знайти цікаву роботу.

4. Ви задоволені своїм вибором професії?

 1. задоволений;

 2. ставлюсь байдуже;

 3. не задоволений;

 4. не відповів.


1.5. Вкажіть тип ознаки та можливі варіанти її кількісного вираження для наведених запитань "Анкети осіб, які звернулися до служби зайнятості".

1. Ваша стать:

 чоловік,

 жінка.

2. Ваш вік ______ (кількість років).

3. Ваша соціальна група до моменту втрати роботи? 1. робітник;

 2. службовець;

 3. кооператор;

 4. фермер, орендар;

 5. пенсіонер;

 6. військовослужбовець;

 7. студент;

 8. підприємець.

4. Чи робили Ви спробу знайти роботу?

 1. так;

 2. ні;

 3. не відповів.

5. Як довго Ви не маєте постійної роботи? ____ (років, міс.)

6. Якою за характером має бути Ваша робота? (можна зазначити не більше 2-х відповідей) 1. переважно фізична;

 2. організаторська;

 3. виконавча;

 4. творча, наукова;

 5. підприємницька.

7. Як Ви оцінюєте рівень своєї фахової кваліфікації?

 1. високий;

 2. вищий за середній;

 3. середній;

 4. нижче середнього;

 5. низький.


1.6. Для кожної групи працівників визначте ранги цінностей трудової діяльності за даними таблиці 1.1. Зробіть висновки.
Таблиця 1.1

Цінності трудової діяльності% до числа опитанихмайстриінженериробітникиАктивна участь в управлінні виробництвом 31 13 7 Можливість службової кар'єри24 24 6 Можливість добре заробити20 16 25 Престиж професії 17 26 12 Творчий зміст праці 3 21 141.7. Складіть проект статистичного формуляру для обстежень:

а) поточного обліку іммігрантів з метою з'ясування їхнього соціально-демографічного складу, мети в'їзду та країни вибуття;

б) опитування студентів різних форм навчання щодо якості читання лекцій із загальноосвітніх та спеціальних дисциплін з урахуванням віку, статі респондентів, їхніх вимог та побажань;

в) поточного обліку клієнтів комерційного банку, що має з'ясувати їхній статус (юридична чи фізична особа), вид діяльності, юридичну та фактичну адресу, рівень платоспроможності, гарантії та поручительство, цільове використання кредитів.


1.8. Визначте місце, час та органи проведення статистичних спостережень:

а) опитування учасників виробничо-торговельного ярмарку, який проводиться з 1.04 по 10.04;

б) обліку доходів громадян та джерел їхнього надходження, що здійснюється податковими інспекціями за підсумками календарного року.
1.9. Визначте об'єктивний, суб'єктивний час спостереження та критичний момент:

а) пробний перепис населення здійснюється станом на 24 годину ночі з 17 по 18 лютого протягом 10 днів;

б) дані обліку дебіторської заборгованості банків на початок року мають бути подані протягом 15 днів з початку наступного року;

в) строк подання місячних звітів про виробничо-фінансову діяльність державних підприємств  не пізніше 10 числа наступного місяця.


1.10. Визначте вид статистичного спостереження за ступенем охоплення одиниць та за часом реєстрації даних:

а) облік числа зареєстрованих злочинів;

б) реєстрація даних торгів на універсальних біржах;

в) реєстрація рівня цін на сільськогосподарські продукти, що продаються на ринках великих міст;

г) обстеження бюджетів найнезахищеніших верств населення;

д) облік чисельності новонароджених;

е) опитування молодих сімей реґіону з питань планування сім'ї.

1.11. За таблицею 1.2 визначте форму та види статистичних спостережень.

Таблиця 1.2

№Статистичне спостереженняФормаВидзвітністьспеціально організованереєстрЗа ступенем охоплення одиниць сукупностіЗа часом реєстрації фактівсуцільненесуцільнепоточнеперіодичнеодноразове123456789101Анкетне опитування пасажирів авіакомпанії, яка обслуговує щотижневі рейси2Перелік усіх релігійних громад 3Місячний звіт колективних господарств про виробництво продукції тваринництва4Обстеження фінансової діяльності інвестиційної компанії5Списки виборців реґіональних виборчих округів6Реєстрація розлучень у ЗАГСах7Опитування окремих учасників презентації фірми


1.12. Визначте організаційну форму та спосіб спостереження:

а) інвентаризація нероздержавленого майна на підприємствах громадського харчування;

б) перелік усіх зареєстрованих економічних структур із зазначенням їхніх реквізитів (назва, адреса, телефон, телефакс), виду та сфери діяльності;

в) обстеження відгуків клієнтів, що обслуговуються на станціях автосервісу;

г) щомісячний облік обсягів виробництва та реалізації продукції підприємств промисловості;

д) бухгалтерські баланси підприємств окремих галузей народного господарства;

е) маркетингове дослідження насиченості ринку аудіо, відеотехнікою.
1.13. Проведіть логічний контроль правильності заповнення мігрантом відривного талона до "Листка вибуття".
Стать

Вік


Національність

Сімейний стан

Місце народження

Місце роботи

Громадянство

Термін приїзду

Мета приїзду

Місце прописки

Кількість членів сім'ї

у тому числі дітейчоловіча

15 років

українець

одружений

м. Харків

учень ПТУ

російське

постійне проживання

відпочинок

м. Харків

1

21.14. Проведіть арифметичний контроль даних звіту акціонерних товариств у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Тип акціонерного товаристваКількість товариствРозмір статутного фонду, млн. гр. од.Сума акціонерних внесків, млн. гр. од.Чисельність акціонерів, осібСередній розмір внеску одного акціонера, тис. гр. од.Питома вага, %Кількість акціонерів у розрахунку на одне АТ, осібстатутного фондусуми акціонерних внесківВідк-рите150140012001680074,17281112Зак-рите100600520057,7282050В цілому250200015002200068,210010088


1.15. Здійсніть арифметичний контроль даних про кількість затриманих у нетверезому стані органами внyтрішніх справ:
Таблиця 1.4

Затримано

у стані алкогольного сп'янінняКількість осіб, тис. чол.Темп зростання, %Питома вага, %Струк-турні зрушення, () п. п.базо-вий рікПо-точ-ний рікБазо-вий рікПо-точ-ний рікВсього580853147100у тому числі неповнолітніх9151161,617,6+0,16


Запитання для самоконтролю
1. Що таке статистика? Чому статистика належить до суспільних наук?

2. Визначення предмета статистики. Чим предмет статистики відрізняється від предмета будь-якої іншої науки?

3. Чому статистика вивчає масові явища і процеси? У чому полягає принцип масовості?

4. Як виявляється статистична закономірність? Наведіть приклади різних закономірностей, поясніть їхні особливості.

5. Чим відрізняється статистична сукупність від будь-якої іншої? Наведіть приклади.

6. Шкали вимірювання ознак. Наведіть приклади.

7. Чому статистика вивчає явища та процеси суспільного життя в конкретних умовах простору і часу?

8. Сутність варіації. Наведіть приклади ознак, що варіюють .

9. Як статистика поєднує особливості статистичної методології  аналіз і синтез?

10. Які етапи виокремлюють у статистичному дослідженні? Що їх об'єднує?

11. Проводиться опитування клієнтів туристичних агенцій щодо кількоcтi наданих послуг.

1). Чи збігаються в цьому спостереженні одиниця сукупності та одиниця спостереження?

2). Яким має бути це спостереження за ступенем охоплення одиниць сукупності та часом реєстрації фактів?

12. Визначить об'єкт, одиницю спостереження та одиницю сукупності обстежень.1). Вивчення інвестиційної привабливості об'єктів готельного комплексу реґіону.

2). Облік осіб, які отримали статус біженців з країн близького та далекого зарубіжжя.

13. Складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень.1). Облік операцій із цінними паперами в комерційних банках.

2). Опитування школи рекламістів щодо спрямованості навчального процесу на практичну діяльність.

14. Складіть проект статистичного формуляру для таких обстежень:1). Поточний облік клієнтів страхової компанії, що має з'ясувати їхній статус (юридична чи фізична особа), матеріальне становище, вид та термін страхування.

2). Опитування студентів щодо підвищення ефективності магістерської підготовки з урахуванням віку, статі респондентів, їхніх вимог, побажань.

3). Поточний облік емігрантів з метою з'ясування їхнього соціально-демографічного складу, мети виїзду та країни прибуття.

15. Визначить місце, об'єктивний та суб'єктивний час спостереження, а також критичний момент.1). Збирання декларацій про минулорічні доходи громадян здійснюється в податкових інспекціях до 1 березня поточного року.

2). Опитування учасників щорічної виставки-ярмарку з 20.07 по 1.07.

3). Пробний перепис, що здійснюється за станом на 24.00 з 17.02 по 18.02 протягом 10 днів.

16. Визначить вид статистичного спостереження за ступенем охоплення одиниць та часом реєстрації фактів.1). Облік чисельності ВІЛ/СНІД-інфікованих.

2). Опитування жінок репродуктивного віку з питань планування сім'ї.

3). Перелік усіх релігійних громад країни.
Література: 1, с. 714; 2, с. 329; 3, с. 1623; 4, с. 925;
5, с. 2748; 6, с. 2435

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка