5 Розділ 1 Теоретико-методологічні основи економічної оцінки гірничого капіталу нафтогазових компанійСторінка1/13
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ЗМІСТ

Вступ........................................................................................................................... 5

Розділ 1 Теоретико-методологічні основи економічної оцінки гірничого капіталу нафтогазових компаній................................................................ 17

1.1 Економічна оцінка гірничого капіталу – інноваційний інструмент забезпечення ефективного надрокористування та супроводу господарської діяльності нафтогазових компаній................................... 17

1. 2 Гірничий капітал і формуючі його ресурси як об’єкти оцінки……….. 40

1.3 Вартість та особливості використання її окремих видів стосовно гірничого капіталу нафтогазових компаній............................................. 50

1.4 Методологічний інструментарій економічної оцінки гірничого капіталу нафтогазових компаній………................................................................... 62

Висновки до 1 розділу...............................................................................................79Розділ 2 Економічна оцінка ресурсів та запасів родовищ нафти і газу………..………............................................................................................ 82

2.1 Природно-ресурсний потенціал нафтогазовидобування в Україні……………………………………………………………………... 82

2.2 Становлення методів економічної оцінки ресурсів та запасів нафтових і газових родовищ...................................................................................... 110

2.3 Фактори та показники оцінки нафтових і газових родовищ………... 130

2.4 Економічна оцінка ресурсів та запасів нафтових і газових родовищ методом дисконтування грошових потоків………………………….. 152

2.4.1 Вирішення проблеми врахування фактора часу при економічній оцінці ресурсів та запасів нафтових і газових родовищ.................................................................................................... 159

2.4.2 Прогнозування грошових потоків при економічній оцінці запасів та ресурсів нафтових і газових родовищ……………………………....... 197

2.4.3 Застосування методу дисконтування грошових потоків для економічної оцінки запасів нафтового родовища…………………… 207

2.5 Економічна оцінка ресурсів та запасів нафти і газу із застосуванням теорії реальних опціонів……………………………………................. 212

2.5.1 Метод реальних опціонів при оцінці розвіданих запасів нафтових і газових родовищ…………………………………………….……......... 215

2.5.2 Метод реальних опціонів при економічній оцінці ресурсів та запасів нафтових і газових родовищ у процесі нафтогазорозвідувальних робіт……………………..…...................................................................... 226

Висновки до 2 розділу.............................................................................................231Розділ 3 Оцінка виробничого капіталу нафтогазових компаній………… 234

3.1 Матеріально-речовий склад виробничого капіталу нафтогазових компаній.......................................................................................................... 234

3.2. Оцінка неспеціалізованих будівель, споруд та передавальних

пристроїв……................................................................................................. 240

3.3 Оцінка нафтових і газових свердловин…………………………......... 249

3.4 Оцінка машин та обладнання нафтогазових компаній……………..... 254

Висновки до 3 розділу.............................................................................................265

Розділ 4 Оцінка інтелектуального капіталу нафтогазових компаній…… 267

4.1 Сутність і видовий склад інтелектуального капіталу.......………….. 267

4.2 Оцінка вартості людського капіталу…………………………………. 276

4.3 Оцінка прав на здійснення діяльності ................................................. 292

4.4 Оцінка геологічної інформації……………………………………….. 297

Висновки до 4 розділу.............................................................................................310Розділ 5 Підвищенні ефективності надрокористування у нафтогазовидобуванні............................................................................... 313

5.1 Застосування концепції гірничого капіталу у вартісно-орієнтованому управлінні нафтогазовими компаніями....................................................... 339

5.2 Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів у нафтогазовидобуванні.................…………................................................ 339

5.3 Оптимізація рентного регулювання у нафтогазовидобуванні..............357

Висновки до 5 розділу.............................................................................................368

Висновки ............................................................................................................... 370

Додаток А ............................................................................................................... 377

Додаток Б ............................................................................................................... 383

Додаток В ............................................................................................................... 395

Додаток Д ............................................................................................................... 413

Додаток З ............................................................................................................... 419

Додаток Е ............................................................................................................... 428

Список використаних джерел............................................................................. 434


ВСТУП

Актуальність теми. Проблеми взаємодії природного, виробничого та інтелектуального капіталу завжди знаходились у центрі уваги науковців-економістів протягом усієї історії людства. І сьогодні пошук ефективних механізмів та моделей раціонального використання різних видів капіталу на основі визначення його вартості є одним із найбільш актуальних напрямів економічних досліджень. Особливо важливими є дослідження, що стосуються економічної оцінки ресурсів нафти і газу, оскільки Україна належить до енергодефіцитних держав, а нафта і газ на даний час є основними енергоносіями. Вочевидь, вартість цих обмежених ресурсів зростатиме відповідно до підвищення їх дефіцитності, і боротьба за володіння, доступ до них є найважливішою складовою сучасної геополітики. Це відбувається через значне посилення конкуренції між компаніями за дозвіл на пошуки і освоєння нових запасів нафти і газу, а також через загострення суперництва між державами з приводу залучення капіталу і новітніх технологій.

У таких умовах важливе значення має пошук інноваційних ринкових інструментів збалансованого управління надрокористуванням стосовно запасів нафти і газу та належного управлінського супроводу функціонування нафтогазових компаній. До таких інструментів відноситься категорія гірничого капіталу як вартісний показник виміру кінцевого результату нафтогазорозвідувальних робіт та регулювання економічних відносин у предметнодіяльнісній сфері функціонування нафтогазоресурсного, виробничого та інтелектуального капіталу. Визначення вартості гірничого капіталу загалом і окремих його складових є визначальною передумовою успішного управління нафтогазовими компаніями.

Витоки вивчення проблеми взаємодії природи, капіталу та людини у процесі економічної діяльності знаходимо ще в працях Арістотеля, Е. Бем-Баверка, І. Бланка, Ф. Кене, Мальтуса, К. Маркса, А. Маршалла, Д. Рікардо, Ж. Сея, А. Сміта, М. Туган-Барановського, Г. Тюнена.

Цю проблему активно досліджують і сучасні, в тому числі й українські вчені. Зважаючи на її складність і багатоаспектність, наукові роботи можна систематизувати за такими групами:

дослідження, котрі пов’язані з вивченням збалансованого використання та економічною оцінкою природного капіталу в економіці (М. Агошков, В. Барановський, І. Бистряков, М. Бреннан, Ф. Вельмер, А. Голуб, Б. Данилишин, Д. Джонсон, С. Дорогунцов, Е. Дячкова, А. Ендерс, Я. Коваль, В. Кравців, М. Лейбсон, В. Міщенко, М. Моделевський, С. Мочерний, Ж. Паддок, Б. Піріашвілі, Д. Сігел, Ж. Сміт, В. Сініцин, М. Ступень, Т. Хачатуров, М. Хвесик, Є. Хлобистов, І. Чорна);

дослідження, котрі пов’язані з проблемами формування, оцінкою та управлінням виробничим капіталом (В. Антонов, Д. Бішоп, Г. Бурлака, У. Витвицька, А. Грязнова, А. Дамодаран, М. Данилюк, Ф. Еванс, Б. Кваснюк, Т. Коллер, Т. Коумпленд, В. Кравченко, Н. Лебідь, О. Мендрул, Д. Муррін, Г. Островська, В. Панков, О. Сохацька, М. Федотова, Д. Фрідман, І. Чукаєва, У. Шарп, І. Яремко);

дослідження, котрі пов’язані з формуванням та оцінкою інтелектуального капіталу (Г. Андрощук, В. Архипов, Е. Бруккінг, А. Бутнік-Сіверський, С. Вовканич, Г. Десмонд, В. Есіпов, Р. Келлі, А. Козирєв, В. Ларцев, В. Макаров, О. Мендрул, В. Петренко, А. Святоцький, А. Чухно).

Проте коло питань, які розв’язувались у результаті цих досліджень, не охоплює багатьох проблем, що постають у цій сфері. Особливу актуальність має їх вирішення для нафтогазових компаній, які займаються пошуками, розвідкою та розробкою нафтових і газових родовищ. Це зумовлено значною складністю вартісної оцінки запасів нафтових і газових родовищ, виробничого та інтелектуального капіталів, у зв’язку з необхідністю кількісного врахування впливу численних факторів (природних, технологічних, соціальних) і, особливо, належного врахування фактора часу і невизначеності в існуючих умовах виконання нафтогазорозвідувальних робіт та розробки нафтових і газових родовищ. Окремими проблемами є управління нафтогазовими компаніями у процесі їх трансформацій за вартісним критерієм, оцінка ефективності інвестиційних проектів у нафтогазовидобуванні, оптимізація рентного регулювання. Актуальність цих проблем зумовила вибір теми дисертаційної роботи, визначила її мету та завдання.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до планів наукових досліджень: Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема таких як: „Дослідження проблем модернізації національного господарства в контексті світових проблем сталого розвитку” (№№ державної реєстрації 0106 U 005193(39), 0106 U 005261(48)), в яких автором обґрунтовано необхідність застосування економічної оцінки гірничого капіталу нафтогазових компаній, запасів та ресурсів нафти і газу у надрах; Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за темами: „Совершенствование организационных форм обслуживания скважин геофизическими, геологотехнологическими и геохимическими методами с целью повышения геолого-экономической эффективности геофизических работ” в системе Главтюменьгеология" (№ державної реєстрації 01.8.80 041847, 1989 р.), у межах якої здобувачем обґрунтовано організаційні і технічні умови неперервного геофізичного супроводу процесу буріння свердловин для збільшення об’ємів і якості геолого-геофізичної інформації; „Совершенствование организационных работ по обработке и интерпретации материалов геофизических исследований скважин в подразделениях ПГО Тюменьпромгеофизика” (№ державної реєстрації 01.90.0 014792, 1990 р.), у межах якої здобувачем розроблено методику визначення трудомісткості інтерпретації геофізичних досліджень свердловин, що є основою для визначення вартості геологічної інформації методом вартості створення; „Розробка методики геолого-економічної оцінки нафтових родовищ на прикладі Передкарпатського нафтогазоносного басейну” (№ державної реєстрації 0195 U 026324, 1997 р.), у межах якої здобувачем розроблено модель економічної оцінки нафтових родовищ із застосуванням методу дисконтування грошових потоків.

Окрім того, у дисертації розроблено методичні підходи щодо: оцінки нафтових і газових свердловин; урахування фактора часу на різних етапах пошуку, розвідки і розробки нафтових і газових родовищ; застосування теорії реальних опціонів при оцінці ресурсів та запасів нафти і газу; економічної оцінки геологічної інформації; оцінки ефективності інвестиційних проектів освоєння нафтогазових ресурсів; диференціації рентних платежів у нафтогазовидобуванні. Вони розроблені відповідно до плану держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за темою „Проблеми підвищення ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств та організацій” у 2003-2007 рр. (№ державної реєстрації 0197 U 001783, 2003 р.).Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є комплексне наукове та практичне вирішення проблеми економічної оцінки гірничого капіталу нафтогазових компаній і його складників для ефективного управління в процесі їх функціонування, трансформацій та надрокористування.

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання:

розкрити сутність і особливості економічної категорії „гірничий капітал” та широкого спектру застосування вартісної оцінки формуючих його активів у процесі господарської діяльності та функціонування нафтогазових компаній;

критично проаналізувати і узагальнити теоретичні підходи до економічної оцінки гірничого капіталу з метою вироблення досконаліших методологічних підходів;

виявити існуючі резерви та шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу нафтогазових компаній в Україні;

проаналізувати та класифікувати фактори, які впливають на цінність родовищ нафти і газу, та вибрати показники їх кількісного виміру;

розробити моделі для економічної оцінки запасів та ресурсів нафтових і газових родовищ із застосуванням методу дисконтування грошових потоків та теорії реальних опціонів;

вирішити економічну проблему врахування фактора часу при оцінці гірничого капіталу із урахуванням ризиків, котрі існують на основних етапах пошуків, розвідки та розробки нафтових і газових родовищ;

удосконалити методологічні підходи до оцінки виробничого капіталу нафтогазових компаній, особливо нафтових і газових свердловин, спеціалізованих машин та обладнання;

здійснити аналіз елементного складу інтелектуального капіталу нафтогазових компаній та розробити методологічні підходи до визначення вартості його основних складових, зокрема людського капіталу, прав на здійснення діяльності, геологічної інформації;

удосконалити теоретико-методологічні аспекти оцінки вартості бізнесу нафтогазових компаній на основі застосуванням концепції гірничого капіталу, що дасть змогу підвищити ефективність управління ними в сучасних ринкових умовах;

розробити досконаліші методичні підходи щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів у нафтогазовидобувній сфері;

розробити наукові підходи до обґрунтування величини рентних платежів, з метою врахування геолого-технічних умов видобування нафти і газу та оптимізації надрокористування.

Об’єктом дослідження є процеси управління надрокористуванням нафтогазових компаній в сучасних умовах господарювання.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти економічної оцінки гірничого капіталу і формуючих його складових у нафтогазовидобувній сфері.

Методи дослідження. Методологічною базою дисертаційного дослідження є теоретичні напрацювання світової науки, концептуальні положення сучасної економічної теорії, праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем управління економікою, розвитку ринкових відносин, вартісної оцінки природних ресурсів, майна та майнових прав.

З метою реалізації поставлених у роботі завдань використовувався комплекс методів: загально-наукових (історичний, абстрагування, аналізу та синтезу, індуктивний та дедуктивний, системний, логічний, сходження від абстрактного до конкретного та ін.) для дослідження еволюції теоретичних поглядів на сутність капіталу загалом та гірничого зокрема, теоретико-методологічних аспектів оцінки вартості окремих видів капіталу і формуючих його активів; спеціальних (графічний, табличний, економіко-статистичний, кореляційний, експертних оцінок, опціонний, статистичних рішень, прогностичний та ін.) для аналізу природного ресурсного забезпечення діяльності нафтогазових компаній, класифікації активів гірничого капіталу, факторів та показників оцінки нафтових і газових родовищ, визначенні чутливості до ризиків, вирішенні проблеми врахування фактора часу при економічній оцінці, обґрунтуванні методичних аспектів оцінки вартості окремих видів капіталу, ефективності інвестиційних проектів, розробці методики оптимізації рентного регулювання.

У дисертаційній роботі використано матеріали державної статистичної звітності, інформацію з періодичних видань, мережі Internet, законодавчі та нормативні акти України. Для обробки економічної інформації, побудови таблиць, діаграм, графіків, блок-схем, апробації напрацьованих методичних підходів використано сучасні комп’ютерні технології і пакет прикладних програм Microsoft Excel.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні положення та отримано практичні результати, котрі вирішують важливу наукову проблему економічної оцінки гірничого капіталу як сукупності природних, виробничих, інтелектуальних, інформаційних ресурсів, що використовуються у виробничих процесах нафтогазовими компаніями. До найважливіших результатів, що становлять наукову новизну, належать наступні:

вперше:

розроблено моделі економічної оцінки ресурсів, запасів нафти і газу та гірничого капіталу загалом, які дають змогу визначати різні види їх вартості ринкової, фіскальної, контрактної, абсолютної, на будь-якому етапі пошуків, розвідки та розробки нафтових і газових родовищ;

– побудовано опціонні моделі оцінки запасів та ресурсів нафти і газу, якими враховується часовий розрив (лаг) між початком здійснення інвестицій у пошуки, розвідку, облаштування родовища і моментом отримання грошових надходжень від видобування запасів;

– запропоновано методологію вирішення економічної проблеми врахування фактора часу на основних етапах і стадіях довготривалого процесу пошуків, розвідки і розробки нафтових і газових родовищ на основі оцінки притаманних цим етапам і стадіям ризиків залежно від існуючих природно-геологічних умов;

– розроблено методологічні засади економічної оцінки широкого спектру геологічної інформації з використанням теорії статистичних рішень;

удосконалено:

методи оцінки виробничого капіталу нафтогазових компаній, зокрема, нафтових і газових свердловин, де на відміну від існуючих розробок у рамках витратного підходу запропоновано методику визначення: фізичного зносу свердловин (на основі врахування швидкості корозії обсадних колон та порушень цементного каменю); функціонального зносу (на основі врахування ступеня обводнення продукції свердловин та їх придатності до експлуатації на момент оцінки); економічного зносу (на основі врахування ступеня вироблення запасів нафти і газу). У рамках дохідного підходу розроблено більш досконалі – модель формування грошових потоків у нафтогазодобуванні та методологія врахування фактора часу;

– економіко-математичні моделі оцінки інтелектуального капіталу нафтогазових компаній, зокрема: найважливішої складової людського капіталу, де в на основі методів залишку та звільнення від роялті розроблено і вдосконалено моделі і методику визначення їх основних параметрів; для оцінки прав на здійснення деяких видів діяльності, запропоновано комбінований метод, що на відміну від існуючих поєднує елементи методів ціни придбання та звільнення від роялті;

теоретико-методологічні засади оцінки вартості бізнесу нафтогазових компаній дохідним підходом, де у контексті його розвитку пропонується застосування розробленої автором методології урахування фактора часу та визначення постпрогнозної вартості (реверсії);методологічний підхід до визначення рентних платежів при видобуванні нафти і газу через рентні коефіцієнти та рентоутворювальні індекси, що на відміну від діючого, який встановлює величину рентних платежів залежно від дебітності та глибини залягання покладів, уможливлює врахування визначальних природно-геологічних, технологічних факторів, якості нафти, а також дотримання проектних режимів розробки та рівня застосування інноваційних технологій видобування нафти і газу на конкретному родовищі;

набули подальшого розвитку:

наукове тлумачення економічної сутності категорії „гірничий капітал”,

яка на відміну від вже пропонованої розглядається як синергетична, потенційна продуктивність всього ресурсного потенціалу нафтогазових компаній;

– дослідження ресурсного забезпечення діяльності нафтогазових компаній, яке уможливило висновок, що для досягнення позитивних зрушень щодо стабілізації та нарощування власного нафтогазовидобутку в Україні необхідним є повніше використання наявних ресурсів та запасів нафти і газу через створення державою сприятливих умов надрокористування на основі застосування сучасних економічних інструментів, пов’язаних із вартісною оцінкою гірничого капіталу та його елементів, у першу чергу, запасів та ресурсів у надрах, нафтових і газових свердловин, геологічної інформації;класифікація множини високомінливих факторів, які визначають цінність нафтових і газових родовищ та зумовлюють основні ризики існуючі при їх розвідці та розробці. Це дало змогу розширити перелік, здійснити систематизацію та уточнити показники кількісного виміру цих факторів з метою врахування їх впливу в процесі економічної оцінки гірничого капіталу нафтогазових компаній;

методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів у нафтовидобуванні із застосуванням теорії реальних опціонів, де на відміну від існуючих підходів при визначенні волатильності базового активу поряд із урахуванням дисперсії цін на нафту, враховується ще й точність визначення запасів нафти і газу та успішність методів підвищення нафтовилучення із покладів, а також інтенсифікації припливу нафти до свердловин.

Відмінністю одержаних результатів дисертаційного дослідження від існуючих наукових розробок є розгляд сукупності ресурсів (природних, виробничих, інтелектуальних, інформаційних), що використовуються у виробничих процесах нафтогазовими компаніями з позиції системного підходу через концепцію гірничого капіталу, а також її застосування з метою належного економічного супроводу господарської діяльності нафтогазових компаній та управління ними.Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що теоретичні та методологічні положення дисертаційної роботи доведено до рівня конкретних методичних розробок з оцінки окремих складових елементів, котрі формують гірничий капітал нафтогазових компаній, та їх бізнесу. Впровадження даних розробок у практичну діяльність нафтогазових компаній, органів управління державним майном, науково-дослідних організацій, суб’єктів оціночної діяльності, вищих навчальних закладів уможливлює суттєве підвищення рівня управлінських рішень щодо ефективності використання ресурсів та запасів нафти і газу, наявного фонду нафтових і газових свердловин, машин та обладнання для буріння свердловин та розробки нафтових і газових родовищ, інвестиційних ресурсів у нафтовидобуванні, інтелектуального капіталу, якості виконання оцінки майна, майнових прав і бізнесу загалом.

Наукові розробки, котрі отримано в результаті виконаних досліджень у практичній діяльності використали ряд підприємств та установ, зокрема: національна акціонерна компанія „Надра України” довідка № 01-1175/2-14/4 від 20.06.2008 р. (оцінка нафтових і газових свердловин, машин та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин); нафтогазовидобувне управління „Надвірнанафтогаз” довідка № 2-30/2432 від 26.06.2008 р. (оцінка нафтових і газових свердловин); науково-дослідний і проектний інститут ВАТ „Укрнафта” довідка № 01-25/2111 від 18.06.2008 р.(оцінка запасів нафтових і газових родовищ, ефективності інвестиційних проектів у нафтогазовидобуванні); ДП „Богородчанинафтогаз” довідка № 114 від 20.06.2008 р.(оцінка геологічної інформації); Івано-Франківський національний технічний університет довідка № 51-40 від 20.06.2008 р. (оцінка інтелектуального капіталу, прав на здійснення діяльності); Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області довідка № 07/1559 від 19.06.2008 р. (оцінка цілісних майнових комплексів, нерухомості, машин та обладнання); Корпорація Івано-Франківська фінансова група довідка № 19 від 19.06.2008 р. (методичні підходи до оцінки цілісних майнових комплексів, бізнесу, нерухомості, машин та обладнання, нематеріальних активів); Українське товариство оцінювачів довідка № 142 від 20.06.2008 р. (методичні підходи до оцінки майна та бізнесу).

Основні теоретичні положення, методичні розробки, узагальнення і висновки, що містяться в дисертаційній роботі, використовуються у навчальному процесі: Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу при викладанні дисциплін „Економіка, організація та планування геологорозвідувальних робіт”, „Економіка підприємства”, „Потенціал підприємства” довідка № 51-40 від 20.06.2008 р.; інституту менеджменту і економіки „Галицька академія” при викладанні дисциплін „Інвестування”, „Інвестиційна діяльність”, „Економіка підприємства”, „Управління фінансовою санацією підприємства” довідка № 03-01/108 від 19.06.2008 р.

Результати дослідження були використані автором при написанні навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України: „Економіка підприємства”(2002 р.); „Економіка нафтогазорозвідувальних робіт” (2004 р.); „Управління фінансовою санацією підприємства” (2006 р.)Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення, розробки, висновки та рекомендації, що викладені у дисертації та виносяться на захист, отримано автором одноосібно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих досліджень (обсяг особистого внеску в роботах, написаних у співавторстві, зазначено у списку опублікованих праць).

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати дисертаційного дослідження апробовано на 6 українських та міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема: Науково-методичній конференції ”Особливості економіки України в перехідному періоді та шляхи вдосконалення економічної підготови фахівців” (м. Івано-Франківськ, 26-28 вересня 1996 р.); 8-ій Міжнародній науково-практичній конференції „Нафта і газ України” (м. Судак, 29 вересня – 1 жовтня 2004 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Фінансові ресурси регіону: організація та управління” (м. Івано-Франківськ, 9-11 листопада 2006 р.); Міжнародній науково-технічній конференції „Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці”. „ІФНТУНГ-40” (м. Івано-Франківськ, 16-20 квітня 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми формування рентної політики в сучасних умовах” (м. Київ, 17 травня 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації” (м. Дніпропетровськ, 14-15 лютого 2008 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції” (м. Рівне, 9-10 жовтня 2008 р.).

Публікації. Основні результати виконаних досліджень опубліковано у 44 наукових працях (особисто автору належить 94,47 друк. арк.), з них: 3 монографії (1одноосібна); 8 навчальних посібників (2 одноосібних), з них 5 з грифом Міністерства освіти і науки України; 33 статті, з них 21 – у фахових виданнях, 6 в інших виданнях, 6 у матеріалах наукових конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 476 стор. комп’ютерного тексту, який включає 55 таблиць, 25 рисунків. Список використаних джерел із 392 найменувань викладено на 43 сторінках, 6 додатків на 57 сторінках.

РОЗДІЛ 1

теоретико-методологічні основи економічної оцінки гірничого капіталу НАФТОГАЗОВИХ КОМПАНІЙ


    1. 1.1 Економічна оцінка гірничого капіталу – інноваційний інструмент забезпечення ефективного надрокористування та супроводу господарської діяльності нафтогазових компаній

Україна відноситься до одного з найбільш насичених мінеральними ресурсами регіонів світу. Але якщо перейти на ринково-економічні критерії, то не можна не зазначити, що переважна частина нових ресурсних об’єктів, та і багатьох раніше відкритих, характеризується низькою достовірністю визначення промислової цінності. Їх неадекватна оцінка призводить до дезорієнтації урядових структур, починає впливати на управлінські рішення [274, с. 402]. Повною мірою це стосується і ресурсів нафти і газу.

Як ринково-економічний інноваційний інструмент вдосконалення державної політики у надрокористуванні, належному економічному супроводі функціонування та управління нафтогазовими компаніями пропонується застосовувати категорію гірничий капітал.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка