3. Концепції маркетингуСкачати 117.26 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір117.26 Kb.В умовах трансформаційних перетворень, якими відзначається наше суспільство, важливим чинником успішного функціонування вітчизняного підприємства є його переорієнтація на засади маркетингу. Цей економічний термін все більше стає ознакою сучасного бізнесу, тобто головною умовою виходу підприємств із кризи та досягнення поставлених ринкових цілей. Отже це насамперед потребує правильного розуміння його суті.

Програма вступного випробування включає в себе контрольно-кваліфікаційне завдання, успішне виконання якого дає можливість навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” зі спеціальності 6.030507 “Маркетинг”.

Випробування складається з 40 тестових питань з дисципліни “Маркетинг”.

Приведена інформаційна база – каталог літературних джерел та періодичних видань, включає бібліографічний опис підручників та посібників з маркетингу. Програма вступного випробування допоможе відібрати студентів, які мають тверді знання для подальшого навчання з метою отримання ними освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” зі спеціальності “Маркетинг”.
ЗМІСТ дисципліни за темамиТема 1. Формування теорії маркетингу

Історичні віхи формування теорії і практики маркетингу. Особливості американського та європейського підходів до маркетингу Економічні аспекти маркетингу. Психологічні аспекти маркетингу. Соціологічні аспекти маркетингу. Культурні аспекти маркетингу. Внесок економістів-нобеліантів (лауреатів Нобелів­ської премії) у теорію маркетингу. Становлення та розвиток маркетингу в Україні.


Тема 2. Єволюція економічної теорії – основа винекнення та розвитку теорії маркетингу

Теорія трудової вартості як фундамент «континентального» типу мислення. Теорія граничної корисності (маржиналізм) як фундамент «острівного» типу мислення. Неокласичний аналіз як фундамент метакультурного типу мислення.


Тема 3. Концепції маркетингу

Логіка розвитку маркетингових концепцій. Фрагментарний маркетинг. Маркетинг як функція підприємства. Сучасна концепція маркетингу.


Тема 4. Категорії маркетингу

Потреби, цінності, запити споживачів. Попит. Товар. Вартість і цінність товару. Задоволення споживачів. Обмін. Ринок.


Тема 5. Комплекс маркетингу

Виникнення комплексу маркетингу та його сутність. Функції та зміст складових елементів комплексу маркетингу. Характерні риси комплексу маркетингу та принци­пи його ефективності. Еволюція і.онцепції «4 Рs». Концепція «5 Рs». Концепції «7 Рs», «8 Рs». Інші «Рs». Критика концепцій з додатковими «Рs». Нові «літерні» концепції комплексу маркетингу. Концепція «4 Сs». Концепція «4 Аs». Концепція «4 Оs». Значення комплексу маркетингу «4 Рs» в теорії маркетингу.


Тема 6. Види маркетингу

Види маркетингу залежно від сфери використання. Види маркетингу залежно від рівня застосування. Види маркетингу залежно від виду діяльності. Види маркетингу за територіальною ознакою. Види маркетингу залежно від попиту. Види маркетингу залежно від цілей обміну. Види маркетингу залежно від ступеня ринкової орієнтованості. Види маркетингу залежно від ступеня розвитку. Види маркетингу залежно від міри диференціації маркетингової діяльності. Новітні види маркетингу


Тема 7. Сучасні проблеми маркетингу

Нові тенденції в суспільстві і світовій економіці. Сучасні види маркетингу. Глобальний маркетинг. Латеральний маркетинг. Креативний маркетинг. Емоційний маркетинг. Інтерактивний маркетинг. Інтернет-маркетинг. Інтернет-торгівля. Клієнтські бази даних. Індивідуальний маркетинг. Сутність концепції індивідуального маркетингу. Програми лояльності і їх роль у залученні та утриманні споживачів. Екологічний маркетинг. Сутність концепції екологічного маркетингу. Екологічні потреби та екологічні товари. Оцінка відповідності екологічних товарів потребам ринку.


Тема 8. Ризики в маркетингу

Невизначеність і ризики в маркетингу. Об'єктивні ризики і фактори, що їх причиняють. Суб'єктивні маркетингові ризики. Методи кількісної оцінки маркетингових ризиків. Аналіз ризику на етапах пошуку цільового ринку. Оцінка ризику виведення нового товару на ринок: види ризику, чинники ризику і можливі наслідки.Тема 9. Маркетингові дослідження як основа для прийняття маркетингових рішень.

Сутність і система маркетингових досліджень. Процес маркетингових досліджень. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. Сфери використання маркетингових досліджень. Дослідження поведінки споживачів. Маркетингові дослідження підприємством.


Тема 10. Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики підприємства

Товар в економіці. Товар у маркетингу. Ринкові атрибути товару. Товарна політика. Ергономіка, дизайн та стайлінг товару. Упаковка та маркування товару. Призначення та види ідентифікування продукції. Життєвий цикл товару. Продуктові інновації. Управління товарним пропонуванням.


Тема 11. Маркетингова цінова політика

Еволюція концептуального підходу до сучасної теорії ринкового ціноутворення.

Ціноутворюючі чинники маркетингового середовища. Класифікація цін в умовах вітчизняного ринку. Система методів ціноутворення. Маркетинговий підхід до формування ціни. Сутність та структура маркетингової цінової політики. Економічна ефективність маркетингового ціноутворення.

Тема 12. Теорія маркетингових комунікацій

Комунікації та комунікаційний процес. Сучасний погляд на теорію маркетингових комунікацій. Засоби маркетингових комунікацій та їх хгіракте-ристика. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства. Ринок маркетингових комунікацій.Тема 13. Теорія маркетингової політики розподілення

Сутність політики і стратегії товаророзподілення. Типологія каналів розподілу і посередницьких структур. Фізичний розподіл як спільна функція маркетингу і логістики. Особливості формування каналів розподілу. Управління діяльністю в каналах розподілу. Тенденції розвитку маркетингової політики розпо­ділення.


Список рекомендованої літератури

Основна

 1. Антошкіна Л.І. Стратегічний маркетинг : [Навч.-метод. посіб.] / Л.І.Антошкіна, О.П. Сологуб, І.О.Тарлопов, В.Ю. Фролова ; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу. — Донецьк: Юго – Восток, 2013. — 280 с.

 2. Антошкіна Л.І. Маркетинг : [Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни для підготов. бакалаврів за напрямом 0305 «Економіка і підприємництво»] / Л.І.Антошкіна, І.О.Тарлопов, Д.І. Соловйов ; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу. — Донецьк: Юго – Восток, 2012. — 206 с.

 3. Антошкіна Л.І. Комерційна діяльність посередницьких підприємств : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / Л. І. Антошкіна, І. О. Тарлопов, І. А. Добренко; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу. — Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. — 176 с.: табл.

 4. Антошкіна Л.І. Маркетинг : [Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни для підготов. бакалаврів за напрямом 0501] / Л.І.Антошкіна, І.О.Тарлопов; Бердян. ін-т підприємництва. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. — 170 с.: табл., іл.

 5. Антошкіна Л.І. Маркетинг : [Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни для підготов. бакалаврів за напрямом 0501] / Л.І.Антошкіна, І.О.Тарлопов; Бердян. ін-т підприємництва. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. — 170 с.: табл., іл.

 6. Багиев Г.Л. Международный маркетинг : Учеб. для вузов. / Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В.; [Гл. ред. В.Усманов] — СПб. и др.: Питер, 2001. — 509 с.: ил., табл. — (Учебники для вузов).

 7. Борисенко М.А. Промисловий маркетинг : навч. посіб. / Борисенко М. А., Гронь О. В., Щетинін В. М.; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2010. — 291 с.: іл., табл.

 8. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг : основи теорії і практики: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.В.Вачевський, В.Г.Скотний, О.М.Вачевський; М-во освіти і науки України. — К.: Центр навч. л-ри, 2004. — 254 с.: іл., табл.

 9. Вісящев В.А. Маркетинговий менеджмент : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.А.Вісящев, Л.І.Антошкіна, І.О.Тарлопов. — Донецьк: НОРД-ПРЕС, 2005. — 440 с.: табл.

 10. Вісящев В.А. Основи маркетингу : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.А.Вісящев, Л.І.Антошкіна, І.О.Тарлопов. — Донецьк: Норд-Прес, 2004. — 388 с.: іл., табл.

 11. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : підручник. / А. В. Войчак; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» — К.: КНЕУ, 2009. — 328 с.: табл.

 12. Войчак А.В. Маркетингові дослідження : підручник. / А. В. Войчак, А. В. Федорченко; за наук. ред. А. В. Войчака; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» — К.: КНЕУ, 2007. — 402 с.: іл., табл.

 13. Гаркавенко С.С. Маркетинг : [Підруч. для студ. екон. спец. вузів] — К.: Лібра, 2002. — 708 с.: іл., табл.

 14. Гаркавенко С.С. Маркетинг : Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. — 4-е вид., допов. — К.: Лібра, 2006. — 717 с.: іл., табл.

 15. Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. України всіх форм навчання напряму «Економіка і підприємництво» (менеджмент) / Нац. ун-т «Львів. політехніка» — Львів, 2004. — 147 с.: табл.

 16. Даченок, Л. А. Маркетинг [Текст] : учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум, учебная программа / Л. А. Даченок. – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М., 2005. – 300 с

 17. Дерев’янченко Т.Є. Маркетинговий аудит : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. / Т.Є.Дерев’янченко; [редкол.: В.Я.Кардаш (голова) та ін.]; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана» — К.: КНЕУ, 2007. — 221 с.: іл., табл.

 18. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга : [Пер. с англ.: учеб. пособие] / [Под ред. В.М.Неумоина] — 2-е изд. — М.; СПб.; К.: Изд. дом «Вильямс», 2000. — 679 с.: ил., табл.

 19. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств / О.Л.Каніщенко. — К.: Знання, 2007. — 446 с.: іл., табл.

 20. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг : Теорія і госп. ситуації: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» — 2-е вид., перероб. — К.: Кондор, 2004. — 149 с.: іл., табл.

 21. Ковальчук С.В. Стратегічний маркетинг : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ковальчук С. В. — Хмельницький: ХНУ, 2010. — 291 с.: табл.

 22. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг : [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Апопій В.В., Бабенко С.Г., Гончарук Я.А. та ін.; Укоопспілка. Навч.-метод. центр «Укоопосвіта» — К.: [НМЦ «Укоопосвіта»], 2002. — 457 с.: іл., табл.

 23. Корж М.В. Промисловий маркетинг : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М. В. Корж; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ: ДДМА, 2011. — 319 с.: іл., табл.

 24. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру : как создать, завоевать и удержать рынок. / Филип Котлер; [пер. с англ. В.А.Гольдича и И.А.Оганесовой; ред.: Г.Б.Трифсик, Е.Е.Харитонова, С.В.Турко] — 4-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 293 с.: ил., табл.

 25. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 245 с.: іл., табл.

 26. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент : Навч. посіб. / Межрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП) — К., 2003. — 183 с.: іл., табл.

 27. Ламбен, Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива : Пер. с фр. — Спб.: Наука, 1996. — 589с.

 28. Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / Я. В. Литвиненко. — К.: Знання, 2010. — 294 с.: іл. — (Серія «Вища освіта XXI століття»).

 29. Логістика : навч. посіб. / О.М.Тридід, Г.М.Азаренкова, С.В.Мішина, І.І.Борисенко. — К.: Знання, 2008. — 566 с.: іл., табл. — (Серія «Вища освіта XXI століття»).

 30. Луцій О.П. Маркетинговий менеджмент : Навч. посіб. / О.П.Луцій, І.В.Новікова; Європ. ун-т. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. — 94 с.: табл.

 31. Мазаракі А.А. Міжнародний маркетинг : Підручник. / Мазаракі А.А., Чаюн Т.І., Мельник Т.М.; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. — К., 2000. — 306 с.: іл., табл.

 32. Мак-Дональд, Малколм. Стратегическое планирование маркетинга / [Пер. с англ. М.Бугаева; Гл. ред. В.Усманов] — М.; Х.; Минск; СПб.: Питер, 2000. — 266, [1] с.: ил., табл. — (Маркетинг для профессионалов).

 33. Маркетинг : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Руделіус та ін.; ред.-упоряд. укр. вид.: О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова] — 2-е укр. вид. — К.: Навч.-метод. центр «Консорціум із удоскон. менедж.-освіти в Україні», 2008. — 646 с.: кольор. іл., табл.

 34. Маркетинг / [ Павленко А. Ф. , Решетнікова І. Л. , Войчак А.В. , Куденко Н. В. , Бєляєв О. О. та ін. ] ; за наук. ред. д – ра екон. наук , проф. , акад. АПН України А.Ф. Павленко. – К. : КНЕУ , 2008. – 600 с.

 35. Маркетинг : підручник. / [А. Ф. Павленко та ін.]; за наук. ред. А. Ф. Павленка; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» — К.: КНЕУ, 2008. — 595 с.: іл., табл.

 36. Маркетинговая стратегия. Курс МБА [Текст] / О. Уолкер мл. [и др.] ; [пер с англ. И. Клюева]. – М. : Вершина, 2006 – 496 с. : ил. – ISBN 5-9626-0106-8.

 37. Маркетинговий менеджмент : [навч. посіб.] / Ф. Котлер [та ін.; ред.-упоряд.: Т. В. Співаковська; пер. з англ.: П. Т. Махрінський, Н. В. Сакаль] — Адапт. вид. — К.: Хімджест, 2008. — 287 с.: іл., табл.

 38. Маркетинговий менеджмент : [навч.-метод. посіб.] / Л. К. Яцишина, Ю. В. Зимбалевська, О. Є. Соломенко, Т. Л. Замороко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К.: КНУТД, 2009. — 63 с.: іл., табл.

 39. Маркетинговий менеджмент : [підручник] / Ф. Котлер [та ін.; відп. ред.: О. П. Голікова; пер. з англ.: П. Т. Махрінський, Н. В. Сакаль] — Адапт. вид. — К.: Хімджест, 2008. — 717 с.: іл., табл.

 40. Маркетинговий менеджмент = Marketing management. : Навч. посібник. / Єрмошенко М.М.; Нац. акад. упр. — К., 2001. — 204 с.: табл.

 41. Маркетингові стратегії розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічних систем в умовах глобалізації / [І. В. Тараненко та ін.]; за наук. ред. І. В. Тараненко; Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д.: ДУЕП, 2010. — 303, [1] с.: іл., табл.

 42. Маркетинговый менеджмент : [учеб. пособ. / под общ. ред. М. И. Белявцева и В. Н. Воробьева]. – Донецк : ДонНУ, 2004. – 545 с.

 43. Мартиненко, М. М. Стратегічний менеджмент [Текст] : підручник / М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2006. – 320 с. – ISBN 966-8019-58-X.

 44. Мітяєва Т.Л. Маркетингові стратегії розвитку підприємств : автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.04. / Мітяєва Тетяна Леонідівна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 20 с.: іл., табл.

 45. Ортынская В. В. Стратегическое планирование маркетинга / В. В. Ортынская // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 3. – С. 18–21.

 46. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О.Ф.Оснач, В.П.Пилипчук, Л.П.Коваленко; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана», Одес. держ. екон. ун-т. — К.: Центр учб. л-ри, 2009. — 363 с.: іл., табл.

 47. Павленко А.Ф. Маркетинг : Підручник. / А.Ф.Павленко, А.В.Войчак; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 246 с.: сх., табл.

 48. Павленко, А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика. / А.Ф.Павленко, А.В.Войчак, Т.О.Примак; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2005. — 404 с.: табл.

 49. Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Київ. екон. ін-т менеджменту. — К.: [Центр. навч. л-ри], 2003. — 199 с.: іл., табл.

 50. Пілюшенко В.Л. Міжнародний маркетинг : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. в напрямку маркетингу та зовнішньоекон. діяльн.] / В.Л.Пілюшенко, С.Ф.Смерічевський, С.В.Борзенков; Донец. держ. ун-т упр. — Д.: [ВІК], 2004. — 235 с.: іл., табл.

 51. Промисловий маркетинг : Теорія, світ. досвід, укр. практика: Підручник. / [Авт.: А.О.Старостіна та ін.]; За ред. А.О.Старостіної. — К.: Знання, 2005. — 764 с. — (Європейський маркетинг).

 52. Прохоренко К.М. Маркетингова цінова політика : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 6.050108 ден. та заоч. форми навчання. / Прохоренко К.М.; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. — Львів, 2007. — 131 с.: іл.

 53. Прохорова Т.П. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / Прохорова Т.П., Гронь О.В.; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 162 с.: іл., табл.

 54. Теорія і практика маркетингу в Україні / [А.Ф.Павленко, А.В.Войчак, В.Я.Кардаш та ін.]; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана; За наук. ред. А.Ф.Павленка. — К., 2005. — 584, [1] c.: табл.

 55. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический маркетинг [Текст] : учебник / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 2000. – 640 с.

 56. Черномаз П.О. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / П. О. Черномаз. — К.: Академвидав, 2010. — 270 с.: іл., табл. — (Альма Матер: ам).


Додаткова

 1. Антошкіна Л.І. Стратегічний менеджмент : курс лекцій: навч. посіб. / Л. І. Антошкіна, В. І. Амелькін. — Донецьк: Юго-Восток, 2009. — 287 с.: іл., табл.

 2. Антошкіна Л.І. Товарна інноваційна політика : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни для підготов. магістрів зі спец. 8.050108. / Л.І.Антошкіна, О.П.Сологуб, І.О.Тарлопов; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу. — Донецьк: Юго-Восток, 2007. — 212 с.: табл.

 3. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Баранівського, Шк. маркетингового менеджменту. — Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. — 599 с.: табл.

 4. Зорина Т.Г. Маркетинговые исследования : [учеб. пособие для студ. вузов по спец. «Маркетинг»] / Т. Г. Зорина, М. Л. Слонимская. — Минск: БГЭУ, 2010. — 410, [1] с.: ил., табл.

 5. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру : как создать, завоевать и удержать рынок. / Филип Котлер; [пер. с англ. В.А.Гольдича и И.А.Оганесовой; ред.: Г.Б.Трифсик, Е.Е.Харитонова, С.В.Турко] — 4-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 293 с.: ил., табл.

 6. Маркетинг : навч. посіб. / Л. Є. Сухомлин, О. М. Барзилович, Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет; за заг. ред. С. С. Гасанова. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2009. — 322 с.: табл.

 7. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Баранівського, Шк. маркетингового менеджменту. — Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. — 599 с.: табл.

 8. Соловьев Б. А. Маркетинг : [учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению «Экономика» и экон. специальностям] / Б. А. Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. Мусатов; Федер. агентство по образованию ГОУ ВПО «Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова» — М.: ИНФРА-М, 2010. — 335, [1] с.: ил., табл. — (Высшее образование).

 9. Бєлявцев М.І. Маркетинг : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.І.Бєлявцев, Л.М.Іваненко; Донец. нац. ун-т. — К.: [Центр навч. л-ри], 2005. — 325 с.: іл., табл.

 10. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : Навч. посібник. / Київ. нац. екон. ун-т; [Ред. Н.Г.Царик] — К., 1998. — 151с.: табл.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка