2644 робочі програми з дисципліни «Податковий менеджмент»Сторінка5/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4   5

Продовження табл. 4.41

2

3

4
4.2 Модернізація податкової служби України
[5] стор. 5

5.

Податковий контроль

85.1 Оформлення результатів податкової перевірки
[1] стор.122

[4]


6.

Методика перевірки фінансово-господарської діяльнос­ті підприємства

86.1 Загальні положення методики перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства
[5] стор. 10
6.2 Перевірка обліку основних засобів
[5] стор. 12
6.3 Перевірка операцій з обліку нематеріальних активів
[5] стор. 14
6.4. Перевірка операцій з обліку товарно-матеріальних цінностей
[5] стор. 15
6.5 Перевірка операцій з обліку оплати праці
[5] стор. 18
6.6 Перевірка обліку грошових коштів, розрахунків, кредитних операцій та цінних паперів
[5] стор. 19
6.7 Перевірка обліку товарів, готової продукції, її відвантаження і реалізації, витрат на виробництво
[5] стор. 22
6.8 Перевірка достовірності обліку результатів господарської діяльності підприємства
[5] стор. 25

7.

Контроль нарахування та сплати податку на додану вартість

87.1 Методика проведення перевірки податку на додану вартість
[2] стор. 39

8.

Методика проведення перевірки правильності розрахунку і своєчас-ності сплати акцизного збору

8
Продовження табл. 4.4

1

2

3

4
8.1 Визначення акцизного збору, порядок обчислення і сплати
[2] стор. 45
8.2 Перевірка правильності нарахування акцизного збору
[2] стор. 48

9.

Контроль нарахування та сплати податку на прибуток

89.1 Теоретичні засади стягування податку на прибуток
[2] стор. 54
9.2 Перевірка правильності обчислення й повноти сплати податку на прибуток
[2] стор. 57

10

Контроль оподаткування доходів громадян

610.1 Здійснення контрольних функцій пенсійним фондом і фондом соціального страхування
[2] стор. 5

11

Податковий контроль за спрощеної системи оподаткування

611.1 Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування
[2] стор.106

[5] стор. 7212

Оподаткування і податковий контроль місцевих подат­ків та зборів

1212.1 Теоретичні засади місцевого оподаткування
[2] стор. 78
12.2 Основні аспекти податкового контролю місцевих податків і зборів
[2] стор. 85
12.3 Місцеві податки
[5] стор. 58
12.4 Місцеві збори
[5] стор. 64

13

Проведення документальних перевірок за окремими податками

1213.1 Перевірка платника податку з власників транспортних засобів
[2] стор. 89

[3] стор.102


13.2 Перевірка порядку справляння державного мита
[2] стор. 95

[3] стор.116


Продовження табл. 4.41

2

3

4
13.3 Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
[5] стор. 26
13.4 Платежі за ресурси
[5] стор. 29
13.5 Плата за землю
[3] стор. 91
УСЬОГО:

92

4.6 Навчально-методичні матеріали

Дивись підрозділ 2.6 (стор. 18) розділу 2 «Робоча програма ─ денна форма навчання».

Навчальне видання


РОБОЧІ ПРОГРАМИ

з дисципліни «Податковий менеджмент»

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

усіх форм навчання

Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів

канд. екон. наук, проф. В. М. Боронос

Редактор Н.М. Мажуга

Комп’ютерне верстання О. В. Галахової


Підп. до друку 19.06.2009, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Друк офс.

Ум. друк. арк. 2,32 Обл.- вид. арк.1,9

Тираж 100 пр. Собівартість вид.

Зам. №
Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано в друкарні СумДУ40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка