2644 робочі програми з дисципліни «Податковий менеджмент»Сторінка1/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
2644 РОБОЧІ ПРОГРАМИ

з дисципліни «Податковий менеджмент»

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

усіх форм навчання


Суми


Видавництво СумДУ

2009


Робочі програми з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О.В. Зайцев, О.В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 38 с.

Кафедра фінансівЗМІСТ

С.
ВСТУП………………………………………………………….4

1. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»…………………………..….6

2. РОБОЧА ПРОГРАМА ─ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ……………………………………………………….12

3. РОБОЧА ПРОГРАМА ─ ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ……………………………………………………….23

4. РОБОЧА ПРОГРАМА ─ ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ……………………………………………………….30ВСТУП

У сучасних умовах дієздатність економічної системи зале-жить від ефективності управління в сфері оподаткування. Це справа, що потребує висококваліфікованих кадрів, спроможних брати участь у розробленні податкового законодавства, здійсню-вати планування податків, а також контроль за правильністю нарахуван­ня та своєчасністю сплати до бюджету податків і обов’язкових пла­тежів. Дисципліна «Податковий менеджмент» є складовою навчального плану підготовки таких фахівців.

«Податковий менеджмент» розглядає питання ведення обліку платників податків, порядку нарахування податків та облік фактич­но внесених сум, методики і проведення камеральних і документаль­них перевірок, правильності нарахування й своєчасності сплати до бюджету податків та обов’язкових платежів.

Мета викладання дисципліни ─ надання знань студентам із пи­тань податкової діяльності, необхідних майбутнім спеціалістам для здійснення управління в сфері оподаткування.

Для досягнення цієї мети студентам необхідно:

─ опанувати теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту;

─ поглиблено вивчити податкове законодавство;

─ оволодіти законодавчими актами, діючими інструктив-ними та нормативними матеріалами;

─ з’ясувати функції контролюючих органів з адміністрування податкових зобов'язань платників перед бюджетами та держав-ними цільовими фондами;

─ з’ясувати форми і сутність контрольної роботи податкових органів, особливості проведення податкового аудиту з окремих видів податків;

─ ознайомитися з інформаційними системами і технологі-ями, що застосовуються у діяльності податкових органів;

─ набути навичок контрольної роботи працівників податко-вих органів;

─ набути вміння роз’яснювати окремі положення податко-вого законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення.

Вказані вище позиції формують завдання при вивченні дисципліни.

Предметом під час вивчення дисципліни є економічні, організаційні, правові питання, що виникають при управлінні податковими від­носинами.

Зазначені мета і завдання модуля свідчать, що «Податковий ме­неджмент» ─ це спецкурс прикладного характеру, який тісно пов’язаний з дисциплінами «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Податкова система», «Оподаткування підприємств» та ін.

Структурними складовими вивчення дисципліни є навчальна програма дисципліни «Податковий менеджмент», розроблена згідно зі стандартами, та добірка методичних рекомендацій до вивчання розділів та тем , ситуаційні задачі, тести і завдання для самостійного вирішення та індивідуальної роботи.

Методичними матеріалами, що складають повний обсяг матеріалів навчальної дисципліни, якими необхідно користуватися під час вивчення, є:

2644 РОБОЧІ ПРОГРАМИ з дисципліни «Податковий менеджмент»;

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Податковий менеджмент» (у двох частинах);

2545 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення та виконання практичних занять;

2616 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи;

2618 МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до підготовки та виконання контрольних робіт;

2546 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо оформлення матеріалів документальних перевірок;

2643 МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до перевірки знань (підготовка до іспитів, тести і завдання для самостійного вирішення, та ін.).

У результаті вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» сту­денти мають отримати ґрунтовні знання з управління у сфері опо­даткування, навички самостійного творчого мислення, вміння при­ймати рішення в умовах податкового законодавства, що постійно трансформується.

1 ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Лекція 1. Теоретичні та організаційні основи податкового менедж­менту.

Лекція 2. Облік платників податків.

Лекція 3. Розрахунок податків та облік податкових надходжень,

Лекція 4. Система податкових органів України.

Лекція 5. Податковий контроль.

Лекція 6. Методика перевірки фінансово-господарської діяльнос­ті підприємства.

Лекція 7. Контроль нарахування та сплати податку на додану вар­тість.

Лекція 8. Методика проведення перевірки правильності розра­хунку і своєчасності сплати акцизного збору.

Лекція 9. Контроль, нарахування та сплати податку на прибуток.

Лекція 10. Контроль оподаткування доходів громадян.

Лекція 11. Податковий контроль за спрощеної системи оподатку­вання.

Лекція 12. Оподаткування і податковий контроль місцевих подат­ків та зборів.
Лекція 1. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту

Визначення податкового менеджменту. Суб’єкти, об’єкти та мета (результат) податкового менеджменту. Елементи податкового менеджменту. Стратегічне та оперативне управління у сфері оподаткування. Ор­ганізаційні основи податкового менеджменту. Відповідальність платників податків. Податковий менеджмент на рівні підприємств. Планування податків. Податковий контроль. Податковий облік.

Органи управління у сфері оподаткування та їхні функції. Ор­гани законодавчої та виконавчої влади. Органи оперативного управ­ління у сфері оподаткування.

Державна податкова служба України, її структура, статус, під­порядкування. Функції вищої, середньої та низової ланок. Права та обов’язки посадових осіб податкових органів і платників податків. Відповідальність платників податків.


Лекція 2. Облік платників податків

Облік платників податків ─ юридичних осіб. Обліковий реєстр, його структура, порядок ведення. Порядок подання документів для взяття на облік у податкових органах. Робота податкових інспекцій з метою встановлення повноти обліку платників податків. Порядок внесення змін до облікового реєстру. Облік платників ПДВ. Реєс­трація та облік постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток. Облік неприбуткових підпри­ємств.

Облік платників податків ─ фізичних осіб. Державний реєстр фізичних осіб ─ платників податків та інших обов’язко-вих пла­тежів: мета створення, зміст інформації, джерела формування єди­ного інформаційного фонду. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі. Організація роботи податкових органів при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі. Використання да­них Державного реєстру фізичних осіб ─ платників податків та ін­ших обов'язкових платежів.

Механізм перереєстрації платників податків. Зняття платників з обліку. Робота податкової інспекції у сфері забезпечення повноти обліку.


Лекція 3. Розрахунок податків та облік податкових надходжень

Особовий рахунок платника податку та порядок його ведення. Документи, на підставі яких проводяться записи про нарахування та фактичне надходження платежів. Картка особового рахунку.

Недоїмка. Порядок погашення недоїмки. Розміри пені. Заходи безперечного стягнення недоїмки. Податкова застава.

Шляхи ліквідації податкової заборгованості. Розстрочка. Від­строчка. Списання. Реструктуризація. Облік розстрочених, від­строчених, списаних та реструктуризованих податкових боргів.Лекція 4. Система податкових органів України

Сутність податкових органів України. Система податкових ор­ганів держави. Механізм регулювання діяльності податкових орга­нів. Законодавча база функціонування податкових органів держави. Податкова міліція ─ гарант економічної безпеки держави, її завдан­ня, функції, права та обов'язки.

Умовно-податкові органи: Міністерство фінансів, митні орга­ни України, органи Державного казначейства, їх завдання, права та обов’язки.
Лекція 5. Податковий контроль

Визначення податкового контролю. Види і методи податкового контролю.

Камеральна перевірка. Загальні підходи і принципи до проведен­ня камеральної перевірки. Повнота і своєчасність подання податкових декларацій та розрахунків. Дотримання вимог щодо порядку заповнення поданих документів. Узгодженість звітних даних. По­слідовність даних у формах звітності. Оформлення результатів ка­меральної перевірки.

Документальна перевірка. Планові та зустрічні документаль-ні перевірки, періодичність їх проведення. Підготовка до проведення документальної перевірки. Посвідчення на право проведення перевір­ки. Програма перевірки. Оформлення результатів документальної перевірки. Акт перевірки. Порядок вилучення документів. Оскар­ження дій податкових органів.


Лекція 6. Методика перевірки фінансово-господарської діяльнос­ті підприємства

Загальні положення методики перевірки фінансово-господар­ської діяльності підприємства.

Перевірка обліку основних засобів.

Перевірка операцій з обліку нематеріальних активів.

Перевірка операцій з обліку товарно-матеріальних цінностей.

Операції з обліку оплати праці та методика їх перевірки.

Основ­не та неосновне місце роботи ─ облік та оподаткування.

Перевірка операцій з обліку грошових коштів, розрахунків, кре­дитних операцій, цінних паперів.

Перевірка обліку товарів, готової продукції, її реалізації, від­вантаження, витрат на виробництво.

Перевірка достовірності обліку господарської діяльності підпри­ємства.


Лекція 7. Контроль нарахування та сплати податку на додану вартість

Сутність податку на додану вартість. Суб’єкти, об’єкти, пільги та строки сплати до бюджету, своєчасність подання декларації, наяв­ність додатків та довідок. Перевірка податкових зобов’язань з ПДВ. Правильність відображення оподатковува-них операцій. Перевірка податкового кредиту. Корегування податкового кредиту. Результа­ти розрахунків з ПДВ. Правильність визначення бази оподаткуван­ня. Законність використання пільг з ПДВ.

Документальна перевірка ПДВ. Документальна перевірка по­даткового кредиту, документів, що дають право на податковий кре­дит. Перевірка обґрунтованості бюджетного відшкодування.
Лекція 8. Методика проведення перевірки правильності розрахунку і своєчасності сплати акцизного збору

Сутність акцизного збору. Законодавча база стягнення збору. База оподаткування. Платники акцизного збору. Достовірність об'єкта оподаткування. Правильність визначення оподатковува­ного обороту. Обґрунтованість застосування пільг. Акцизна марка. Маркування підакцизних товарів. Своєчасність розрахування та сплати акцизного збору до бюджету.

Камеральна та документальна перевірка розрахунків акцизного збору. Достовірність результатів перерахунку акцизного збору.
Лекція 9. Контроль нарахування та сплати податку на прибуток

Камеральна перевірка декларації про прибуток підприємства. Своєчасність подання декларації. Узгодженість даних, наведених у декларації. Визначення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету. Документальна перевірка нарахування податку па прибуток. Повнота і правильність відображення в обліку резуль­татів попередньої перевірки.

Дотримання положень з інвентаризації і відображення в об­ліку її результатів. Правильність визначення розміру збитків від розкрадання цінностей. Достовірність відображення в облі­ку валових доходів платника. Обґрунтованість валових витрат платника. Дотримання порядку обліку основних фондів та нара­хування амортизації. Законність нарахування прискореної амор­тизації.

Кредиторська заборгованість. Обґрунтованість зменшення ва­лового доходу на суми безнадійної заборгованості.


Лекція 10. Контроль оподаткування доходів громадян

Механізм стягування податку на прибуток громадян. Строки, пільги та механізм розрахунку.

Контроль за утриманням податку. Перевірка правильності на­рахування прибуткового податку з доходів, одержаних з різних джерел. Достовірність об'єкта оподаткування. Обґрунтованість ви­користання податкових соціальних пільг. Своєчасність подання до податкових органів відомостей про отримані доходи та сплачені по­датки. Механізм використання податкового кредиту та бюджетного відшкодування.

Порядок подання до податкових органів декларації про доходи громадян та механізм її заповнення. Перевірка наведених у декла­рації даних. Перерахунок прибуткового податку з сукупного річно­го доходу. Визначення сальдо розрахунків. Термін сплати донара­хованих сум.


Лекція 11. Податковий контроль за спрощеної системи оподаткування

Спрощена система оподаткування ─ основний напрям дер­жавної підтримки малого підприємництва. Умови переходу до спрощеної системи оподаткування. Організаційні основи стягуван­ня єдиного податку.

Особливості оподаткування фізичних осіб. Умови сплати єди­ного податку фізичними особами. Особливості оподаткуван-ня юри­дичних осіб ─ суб’єктів підприємницької діяльності. Ставки єдино­го податку для юридичних осіб та умови їх застосування. Обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності ─ юридичних осіб. Розподіл коштів від єдиного податку.

Законодавчі і організаційно-методичні основи податкового контролю при спрощеній системі оподаткування. Документальна перевірка єдиного податку.


Лекція 12. Оподаткування і податковий контроль місцевих податків та зборів

Сутність і значення місцевих податків та зборів. Види й характе­ристика місцевих податків та зборів.

Перевірка правильності розрахунку й механізму сплати місце­вих податків та зборів. Податкові пільги і законодавче забезпечення їх надання. Перевірка повноти відображення в обліку податків та зборів. Відповідальність платників податків за порушення податко­вого законодавства в сфері місцевого оподаткування.

2. РОБОЧА ПРОГРАМА ─ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Робоча програма з дисципліни «Податковий менеджмент»

для напряму підготовки 0501 зі спеціальності 7.050104 «Фінанси» для денної форми навчання (витяг)
Факультет економіки та менеджменту

Кафедра фінансів


Таблиця 2.1 – 2.1 Витяг з навчального плану

Форма

навчання


Курс

Семестр

Загальний

обсяг


Аудиторні

заняття


Самостій-на робота

Форма контролю

Курс. робота

ОДЗ

усього

лк.

пр.

заг.

ІРС


Денна

5

9

108

54

38

16

54

-


Іспит

-


ОДЗ

Таблиця 2.2 – 2.2 ЛекціїЛекція №

Найменування лекції, розділів, тем, питань


Обсяг годинПосилання на літературу,

табл. 2.51

2

3

4

1.

Теоретичні та організаційні основи податкового менедж­менту

41.1 Податковий менеджмент як система управління фінансами
[1] стор. 7
1.2 Контролюючі органи та їх компетенція згідно з чинним українським законодавством
[1] стор. 19
1.3 Суть і завдання податкового контролю в Україні
[1] стор. 9

Продовження табл. 2.21

2

3

4
1.4 Визначення, права та обов’язки платників податків
[1] стор. 16
1.5 Відповідальність платників по-датків за порушення законодавства
[1] стор. 51

2.

Облік платників податків

42.1 Організація обліку платників податків
[1] стор. 68
2.2 Облік платників податків ─ юридичних осіб
[1] стор. 71
2.3 Облік фізичних осіб ─ платників податків
[1] стор. 76
2.4 Облік платників податку на додану вартість
[1] стор. 80

3.

Розрахунок податків та облік податкових надходжень

43.1 Порядок розрахунку та внесення сум податкових надходжень
[1] стор. 82
3.2 Облік податкових надходжень
[1] стор. 82

4.

Система податкових органів України

24.1 Система податкових органів, їх роль у податковому менеджменті
[1] стор. 29
4.2 Система органів Державної подат-кової служби та їх підпорядкованість
[1] стор. 32
4.3 Функції та завдання органів Державної податкової служби
[1] стор. 35
4.4 Права, обов’язки і відповідальність органів Державної податкової служби
[1] стор. 43
4.5 Умовно-податкові органи та їх компетенція
[1] стор. 49

5.

Податковий контроль

45.1 Сутність податкового контролю
[1] стор.108
5.2 Податкова перевірка ─ основний метод податкового контролю
[1] стор.110
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка