2. Загальна характеристика основних поживних речовин харчових продуктів та їх роль у технологічному процесі виробництва продукції закладів ресторанного господарстваСторінка3/3
Дата конвертації19.04.2017
Розмір0.59 Mb.
1   2   3

Список рекомендованої літератури


 1. ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація. – К.: Держспоживстандарт України, 2004.

 2. ДСТУ 3862-99 Громадське харчування. Терміни та визначення.

 3. ДБН В.2.2-25-2009. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства.

 4. Межгосударственный стандарт 20523-97. Услуги общественного питання. Общие требования.

 5. Про затвердження Рекомендованих норм технічного оснащення закладів громадського харчування: Наказ Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України від 03.01.2003 р. № 2.

 6. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: Підручник для ВУЗів / За ред. Н.О. П’ятницької. – К.: Кондор, 2012. – 557 с.

 7. Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2010. – 307 с.

 8. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – К.:Центр учбової літератури; Інкос, 2007. – 279 с.

 9. Черевко О.І. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері ресторанного бізнесу / О.І. Черевко, Л.П. Малюк, Г.В. Дейниченко. - X. : Фавор ЛТД, 2003.-440 с.

 10. Мостова Л.М., Новикова О.В. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства/ Навчальний посібник. – К.: Ліра- К,2010.- 388с.

 11. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу. – Львів: Афіша, 2009. – 304 с.

 12. Зайко Г. М., Джум Т. А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. – М.: Магистр - ИНФРА, 2011. – 560 с.

 13. Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях общественного питания. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 373 с.

 14. Черевко О.І. та ін.. Технологічне проектування підприємств харчування: Навч.посібник /О.І.Черевко, Л.М.Крайнюк, Л.О. Касіна та ін../ Харк.держ.ун-т харч.та торг. – Харків: ХДУХТ, 2005.- 295 с.

 15. Васильєва О.О. Організація виробництва: навч посіб для студ напряму підгот спец 6.051701 «Харч технології та інженерії»: Донецьк, ДонНУЕТ, 2010. – 155с.


МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 1. Підприємство як об’єкт управління.

Особливості управління підприємствами різних форм власності та організаційно-правових форм
Господарський кодекс України про підприємництво та підприємство. Сутність підприємства,його ознаки,різновиди за: галузевою належністю,розміром, формою власності, господарсько-правовою формою. Види об’єднань: консорціум, картель, концерн,асоціація, холдинг – їх основні цілі,принципи та сфери діяльності.

Підприємство як відкрита динамічна система. Основні підсистеми підприємства.

Елементи внутрішнього середовища: цілі, завдання, структура, технологія, люди, взаємозв’язок між ними.

Зовнішнє середовище: загальні характеристики (взаємозалежність факторів, складність, рухливість, невизначеність). Фактори прямого та непрямого впливу. Взаємозв’язок та взаємозалежність зовнішнього та внутрішнього середовища.

Життєвий цикл підприємства. Специфіка менеджменту на кожній стадії еволюції.

Підстави організації управління на підприємстві. Формування органів управління. Статут та його основні положення.

Кризові явища як фаза життєвого циклу організації. Система заходів щодо управління підприємством у кризовій ситуації.

Тенденції розвитку різномаїття підприємств та їх об’єднань в Україні.

Особливості організації і функціонування підприємств різної форми власності та господарсько-правової форми. Порядок утворення органів управління АТ, специфіка організаційної структури. Збори акціонерів, правління, спостережна рада, повноваження,функції. Організація контролю.

Інші господарські товариства: специфіка органів управління, порядку утворення.


Тема 2. Організація управління підприємством
Нормативно-правова регламентація та порядок заснування підприємства; етапи: початковий, підготовчий, реєстраційний, організаційний. Підстави організації управління на підприємстві, процедури та особливості розробки засновницької документації.

Процес організації управління на підприємстві та його складові.

Організація взаємодії як функція менеджменту. Процес делегування: сутність, умови, переваги, перешкоди.

Управлінський контроль на підприємстві.

Управління дисципліною. Дисципліна виробнича та трудова. Статичний та динамічний аспекти. Типові порушення та їх причини. Дисциплінарний вплив. Застосування стягнень.
Тема 3. Організація управлінської праці
Сутність та особливості управлінської праці. Предмет, засоби, результат. Евристична, адміністративна та операторська функції, співвідношення між ними.

Зміст роботи менеджера. Ролі за Мінцбергом.

Сутність, завдання, принципи та основні напрямки наукової організації управлінської праці: раціональний розподіл обов’язків, оптимальне використання робочого часу, організація робочого місця, використання раціональних методів і засобів виконання управлінських робіт.

Час як ресурс. Облік та аналіз робочого часу. Фотографія та самофотографія робочого дня. Вимірювання витрат часу на продуктивну діяльність, втрат на перешкоди і перерви в роботі.

Планування особистої праці. Перспективні (річні і місячні) плани планування результатів; оперативні (тижневі та щоденні) плани – планування часу як ресурсу. Вибір пріоритетних справ ( принцип Парето, АБВ-метод, матриця Ейзенхауера). Стадії процесу планування.

Врахування індивідуальних особливостей працездатності при складанні планів-графіків. Організаційні принципи режиму дня.

Загальні раціональні методи та засоби виконання управлінської роботи.

Техніка роботи з текстовими матеріалами. Фільтрування, швидкочитання, опрацювання текстів. Робота з документами: вхідними - розгляд пошти, зміст резолюції; внутрішніми - управління за відхиленнями; вихідними - негайна відповідь, лист-копія, стандартні бланки. Комп'ютери та диктофони.

Організація і проведення нарад та зборів. Ефективність та вартість нарад, їх різновиди за: призначенням, періодичністю, ступенем прогнозованості, складом учасників, методом проведення та фіксації рішень. Підготовка нарад: планування, вироблення порядку денного та регламенту, визначення кола учасників та місця проведення, ознайомлення учасників. Ведення нарад.

Особливості оперативних нарад. Нетрадиційні форми нарад: мозкова атака, авторитарна нарада, послідовне узгодження рішення.

Організація контактів з підлеглими на робочих місцях.

Ділові зустрічі, переговори. Підготовка та проведення. Управління потоком відвідувачів, техніка їх приймання, особливості прийому з особистих питань.

Проведення ділової бесіди.

Раціоналізація телефонних контактів: пасивні вхідні та активні вихідні. Особливості ведення телефонної розмови.

Використання засобів організаційної техніки.
Тема 4. Менеджмент персоналу
Персонал організації як об’єкт менеджменту. Поняття управління персоналом,основні завдання управління персоналом.

Кадрова політика підприємства: сутність, принципи, завдання та напрямки. Кадрові служби підприємств: завдання,функції та основні напрямки їх діяльності.

Процес управління персоналом. Основні етапи управління персоналом: планування персоналу; набір; відбір; визначення заробітної плати і пільг; професійна орієнтація і соціальна адаптація; навчання; оцінка трудової діяльності;підвищення ,пониження, перевід, звільнення; підготовка керівних кадрів, просування по службі. Трудова кар’єра. Плинність кадрів.

Організація співбесіди при найманні на роботу.

Сутність контрактної форми найму персоналу.
Тема 5. Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства
Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: спільність мети, єдність інтересів, організаційна оформленість, постійне спілку­вання у процесі роботи, соціально-психологічна спільність. Функції та повноваження трудових колективів.

Різновиди колективів: за видами діяльності, за тривалістю існування. Рівні об'єднання працівників у колективи. Особливості первинних трудових колективів: одноланкова структура управління, участь керівника у виконанні, єдність виробничої території.

Структура трудового колективу. Реальна структура: виробничо-функціональна, соціально-психологічна. Умовна структура: професійно-кваліфікаційна, соціально-демографічна. Специфіка жіночих колективів.

Розвиток трудового колективу: стадії формування, диференціації та інтеграції. Особливості менеджменту на різних стадіях розвитку.

Урахування суб'єктивних факторів працівників при формуванні трудового колективу: стать, віковий склад, освіта, стаж праці та ін.

Згуртованість колективу: суть, стадії та рівні. Колективи згуртовані, розчленовані та роз'єднані. Показники згуртованості. Фактори, які впливають на згуртованість (загальні та специфічні), роль менеджера.

Соціально-психологічний клімат трудового колективу, його суть та формування. Сумісність у колективі. Подібність та відмінність особистих рис, їх взаємодоповнюваність. Проблема несумісності.

Тема 6. Управління конфліктами
Загальне поняття конфліктної ситуації і конфлікту, суб’єкту та об’єкту конфлікту.

Класифікація видів конфліктів. Модель конфлікту як процесу. Функції та наслідки конфлікту.

Об’єктивні причини виникнення конфліктів: на рівні держави та на рівні підприємства.

Суб’єктивні причини виникнення конфліктів: неадекватні та помилкові дії менеджера і підлеглих, психологічна несумісність окремих людей, конфліктні риси характеру людей.

Управління конфліктами: принципи та методи. Структурні методи управління конфліктами: роз’яснення вимог до роботи; використання координацій та інтеграційних механізмів; встановлення загально організаційних комплексних цілей; використання системи нагород. Міжособистісні стилі управління конфліктами (сітка Томаса-Кілменна): конкуренції,ухилення, пристосування , співробітництва, компромісу.
Тема 7. Конкурентна політика підприємства
Сутність конкурентоспроможності. Фактори конкурентоспроможності торговельного підприємства.

Оцінка конкурентоспроможності торговельного підприємства: етапи, методи та показники оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства.

Конкурентні стратегії підприємства.

Поняття «стратегічного потенціалу» та «конкурентного статусу» підприємства. Основні види ресурсів, що визначають стратегічний потенціал підприємства.

Конкурентний статус підприємства та його оцінка.

Недобросовісна конкуренція та захист від неї.


Тема 8. Ефективність управління підприємством
Ефективність менеджменту підприємства: економічні та соціальні аспекти. Критерії та показники оцінки. Локальна ефективність, народногосподарська, первісна, мультиплікаційна, абсолютна, порівняльна.

Поняття продуктивності праці на підприємстві. Заходи щодо реалізації продуктивності праці на підприємстві.

Сутність і показники оцінки економічної і соціальної ефективності управління діяльності. Напрямки підвищення ефективності управлінської діяльності на підприємстві.

Системне управління підприємством як процес поєднання функціонального, процесного та ситуаційного підходів.

Умови виникнення ризикової ситуації. Суб'єкт та об'єкт ризику. Теорії ризику: класична, неокласична. Поняття ділового ризику, його особливості у сучасних умовах. Управління ризикозахищеністю підприємства.

Самодіагностика як інструментарій підвищення якості управління підприємством. Управлінське консультування як вид діяльності. Загальні тенденції, проблеми. Досвід консультаційних фірм.


Список рекомендованої літератури


 1. Аветисова А. О., Юрченко Ю. Ю., Пупченко Л. І.. Основи підприємницької і управлінської діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - 188 с..

 2. Бай С.І. Менеджмент організації. Практикум: Навчальний посібник.-К.:КНТЕУ.-2004.-179 с.

 3. Балацький О.Ф. Менеджмент для бакалаврів: підруч. для студ. ВНЗ:у 2 т. / О.Ф.Балацький (ред.), О.М.Теліженко (ред.) — Суми : Університетська книга, 2009. — 604с.

 4. Бідняк М.Н. Організація управління: навч.посіб. – К.: АСК, 2003.– 176 с.

 5. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч.посібник для студ.екон.вузів.- К.: КОНДОР, 2004.- 654 с.

 6. Гірник А.,Бобров А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження.- К.:Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003.

 7. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник.-К: Центр навч. літ-ри, 2005.- 456 с.

 8. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч.посібник.-К.:КНТЕУ, 2001.-247 с.

 9. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие.-К.:КНТ,2006.-688 с.

 10. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л. І. Федулової. – К.: Либідь, 2004. – 448 с.

 11. Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Піддубна Л.П. Менеджмент підприємства: Підручник.- К.:КНТЕУ, 2002.- 370 с.

 12. Нагаев В.М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант): Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004.

 13. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Менеджмент організацій: Навч.посіб – К.: ТОВ “УВПК”ЕксОб”, 2001. – 392 с.

 14. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 860 с.

 15. Полякова И.А.. Основы научной организации труда на предприятии – М.: 1995.-198 с.

 16. Рофе А.И. Научная организация труда. – М.: Издательство «МИК», 1998.-293 с.

 17. Сладкевич В.П. Сучасний менеджмент організацій: Навч.посібник / В.П. Сладкевич, А.Д.Чернявський.- К.: МАУП, 2007.- 488 с.

 18. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организацию Учеб.пособие.- К.:Изд-во Европ.ун-та финансов, информ.систем, менедж. и бизнеса.-350 с.

 19. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: Навчальний посібник.- Львів: «Магнолія плюс», 2004.-333с.

 20. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Кондор, 2005.- 434 с.

Завідувач кафедри

технології та організації

ресторанного господарства М.Ф.Кравченко
Голова фахової

атестаційної комісії К.В.Паламарек
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка