2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалаврСкачати 131.59 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір131.59 Kb.
ФІНАНСИ

Мета викладання навчальної дисципліни - формування у студентів системи компетентностей з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- та мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики розвитку фінансової системи.
2.Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр:
знання і розуміння:

основ фінансового управління;

методів організації ефективного господарювання держави та підприємств для вирішення конкретних фінансових завдань (формування та розподіл доходів та витрат) у межах фінансової системи з урахуванням сфер та ланок фінансового управління;
застосування знань і розумінь:

обґрунтовувати напрями підвищення ефективності використання фінансових ресурсів на підставі проведення оцінки впливу зовнішнього середовища (фінансової системи, податкової системи, бюджетної системи, фінансових, міжнародних ринків та ін.) і загальної ефективності фінансових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.


формування суджень:

розуміти принципи та функції фінансів, процес організації фінансової діяльності на підприємстві;

розраховувати податкові платежі підприємства, з урахуванням особливостей бюджетної та податкової системи держави;

формувати фінансову політику підприємства, використовуючи інструменти страхового, фінансового та валютного ринків.3. Нормативна навчальна дисципліна
4. Оцінювання:

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання індивідуальних завдань);

підсумкове –екзамен.

5. Мова викладання:

українська, російська6. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

ECTS – 5


Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»нормативна

Рік підготовки:

2-й

3-й,4-й (скор.ф.навч)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

6.030508 "Фінанси і кредит"

6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Банківська справа»Семестр:

Змістових модулів – 4

3-й

6-й,7-й (скор.ф.навч)

Лекції:

36 год.

4 год.

Індивідуальне науково-дослідне завдання

-


ступінь:

бакалавр
Практичні, семінарські:

36 год.

4 год.

Лабораторні:

Загальна кількість годин – 150

-

-

Самостійна робота:

Тижневих годин для денної форми навчання:
78 год.

142 год.

Індивідуальні заняття:

аудиторних – 5

-

-

самостійної роботи студента – 10

Вид контролю:

Екзамен

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ

1.1. Предмет і метод курсу

1.2. Фінансові категорії1.3. Функції і роль фінансів

1.4. Взаємозв’язок фінансів з іншими категоріями

ТЕМА 2. ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ

2.1. Еволюція розвитку, історичні передумови та етапи виникнення фінансів

2.2. Моделі фінансових відносин у суспільстві

2.3. Значення та роль фінансів

ТЕМА 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ3.1. Етапи становлення фінансової науки

3.2. Зарубіжна фінансова думка

3.3. Розвиток фінансової науки в Україні

3.4. Основні елементи сучасної фінансової наукової думки

ТЕМА 4. ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

4.1. Поняття фінансової системи держави. Економічні та організаційні засади створення фінансової системи держави

4.2. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи

4.3. Фінансова політика

4.4. Фінансовий механізм: сутність, зміст, структура, характеристика окремих ланок

4.5. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

ТЕМА 5. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА

5.1. Сутність, класифікація та основні елементи податків

5.2. Особливості податкової системи України

5.3. Податкове право і політика оподаткування України в сучасних умовах

ТЕМА 6. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА  1. Сутність, значення та функції бюджету

  2. Бюджетний устрій і бюджетна система України

  3. Етапи бюджетного процесу

ТЕМА 7. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

7.1. Збалансованість бюджетів як принцип бюджетної системи України.

7.2. Економічна природа бюджетного дефіциту і його причини.

7.3. Джерела покриття бюджетного дефіциту.

ТЕМА 8. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

8.1. Сутність та функції державного кредиту

8.2. Основні форми державного кредиту та їх характеристика

8.3. Державний борг та методи управління ним

ТЕМА 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ

9.1. Місцеві фінанси, їх суть і значення в економічному розвитку регіонів

9.2. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки

9.3. Збалансування місцевих бюджетів

МОДУЛЬ 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЛАНОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ

ТЕМА 10. СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ

10.1. Загальна характеристика державних цільових фондів

10.2. Особливості формування та сутність фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

10.3. Сутність та значення фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

10.4. Загальна характеристика фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

10.5. Особливості формування фонду Пенсійного страхування

ТЕМА 11. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

11.1. Фінансові відносини суб'єктів господарювання

11.2. Фінанси некомерційних установ і організацій

ТЕМА 12. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

12.1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів домашніх господарств у ринковій системі господарювання

12.2. Джерела і структура фінансів домогосподарств

12.3. Фінансові рішення домашніх господарств

12.4. Інвестиційна діяльність населення

ТЕМА 13. СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК

13.1. Сутність і функції страхування. Основні терміни і поняття страхування.

13.2. Основні галузі та форми страхування.

13.3. Страховий ринок України на сучасному етапі.

ТЕМА 14. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

14.1 Сутність та особливості функціонування фінансового ринку

14.2 Структура фінансового ринку

14.3 Характеристика основних інструментів фінансового ринку.

14.4 Регулювання фінансового ринку

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СУТНІСТЬ ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 15. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

15.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту

15.2. Організаційні основи фінансового менеджменту

15.3. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту

15.4. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю

ТЕМА 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

16.1. Економічна природа та система міжнародних фінансових відносин

16.2. Міжнародна фінансова політика, її типи та інструменти

16.3. Міжнародний фінансовий ринок

16.4. Міжнародні фінансові інституції

ТЕМА 17. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

17.1. Фінансова безпека як складова економічної безпеки держави

17.2. Сутність і складові фінансової безпеки держави

17.3. Види загроз фінансовій безпеці держави

17.4. Система показників оцінки фінансової безпеки держави

ТЕМА 18. ФІНАНСИ КРАЇН З РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ


18.1. Особливості функціонування фінансових систем країн, що розвиваються

18.2. Особливості фінансової системи США, особливості її функціонування на сучасному етапі

18.3. Фінансова система Великобританії, її склад і механізм функціонування

18.4. Склад і особливості функціонування фінансової системи Франції


ТЕМА 19. ФІНАНСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

19.1. Особливості та роль ЄС у загальносвітовому розвитку


19.2. Основні характеристики створення і розвитку ЄС

19.3. Організація, структура і динаміка союзного бюджету

19.4. Організація оподатковування в ЄС, напрямки гармонізації податкового законодавства

19.5. Перспективи інтеграції фінансів в державах ЄС8. Рекомендована література

Базова


 1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96-ВР // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30.

 2. Бюджетний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2011. – 128 с.

 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2756-VI // [електронний ресурс] zakon1.rada.gov.ua.

 4. Господарський кодекс України. — К.: Київ, правда, 2008. —194 с.

 5. Про внесення змін до Закону України “Про підприємства в Україні” від 04.02.98 р. № 72/98 – ВР // Відомості Верховної Ради України. - 98р. - № 24.

 6. Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом: Закон України від 30.06.1999 р. № 784-XIV// “Вісті” Центральної спілки споживчих товариств України від 1 жовтня –1999. - № 40.

 7. Про страхування: Закон України від 07.03.1996р.// Україна - Бізнес, від 18 квітня – 1996.- № 15.

 8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. // “Вісті” Центральної спілки споживчих товариств України, № 26 (267) від 27.06.1997 р.; Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24.

 9. Закон України "Про державну податкову службу" // http://www.kmu.gov.ua

 10. Про структуру бюджетної класифікації України: Закон України.// http://www.kmu.gov.ua

 11. Бойко С. В. Теорія фінансів[текст]: підручник/ кол. авт.: С. В. Бойко [та ін.]; за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія.-К.: Центр учбової літератури ,2012.-576 с. -ISBN 978-966-364-997-9.

 12. Бюджетна система України: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Пасічник Ю.В. - К., 2008. - 670 с.

 13. Вдовенко Л. О. Фінанси [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. аграр. ун-т . ─ К. : Центр учб. л-ри, 2010 . ─ 152 с.

 14. Владимиров К. М. Місцеві фінанси[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: [рекомендовано М-вом освіти і науки України]/, К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський.-Херсон: [Олді-плюс],2009.-352 с.-Бібліогр.: с. 311-322.-ISBN 966-8447-32-8.

 15. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий; М-во освіти і науки України.-К.: Центр учбової літератури,2009.-424 с.-Дод.: с. 328-418.- Бібліогр.: с. 302-317.- Глосарій: с. 318-327.-ISBN 978-966-364-877-4.

 16. Дмитренко, М. Г., Кредитування i контроль : навч.-метод. посіб. (у схемах i коментарях) / Потлатюк В. С. - К. : Кондор, 2009. - 296 с. - ISBN966-351-006-4.

 17. Карлін М. І. Державні фінанси розвинутих країн [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України / М. І. Карлін ; [М-во освіти і науки України] . ─ Л. : Новий Світ-2000, 2010 . ─ 484 с.

 18. Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М. І. Карлін; М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки.-К.: Кондор ,2009.-384 с.-Бібліогр.: с. 379-382.-ISBN 966-8251-30-Х.

 19. Карлін, М. І. Фінанси домогосподарств провідних країн світу [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, І. О. Цимбалюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 171 с. - Бібліогр.: с. 155-159. - 300 экз. - ISBN 978-617-7181-11-7

 20. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку [Текст] : монографія / Т. О. Кізима . ─ К. : Знання, 2010 . ─ 431 с.

 21. Коваленко М. А. Фінанси регіону [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : рекомендовано М-вом освіти і науки України / М. А. Коваленко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т, за ред. М. А. Коваленка . ─ Херсон : Олді-плюс, 2010 . ─ 312 с.

 22. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : кредитно-модул. курс / [Ю. Г. Козак [та ін.]] ; М-во освіти і науки України, за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової та М. І. Барановської . ─ 4-те вид., перероб. та допов. ─ К. : Центр учбової літератури, 2011 . ─ 288 с.

 23. Кремень О. І. Фінанси [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Кремень, В. М. Кремень ; [М-во освіти і науки, молоді та спорту України] . ─ К. : Центр учбової літератури, 2012 . ─ 416 с.

 24. Кудряшов В. П. Фінанси [ Текст ] : навч. посіб. : [рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Кудряшов . ─ Херсон : [ОЛДІ-плюс], 2011 . ─ 352 с.

 25. Макарова, О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: монографія. - К. : Ліра-К, 2009. - 328 с. - ISBN 966-8251-73-3 .

 26. Маслова, С. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Маслова С. О., Опалов О. А. - 4-е вид.- К.: Каравела, 2008.-288 с. - ISBN 966-8019-00-8.

 27. Мельник, В.М. Оподаткування підприємницької діяльності: навч. посіб. МельникВ.М., Грицаєнко І.А., Іванішина О.С.- К. : Кондор. 2009. - 160 с. - ISBN 966-825 1-14-8.

 28. Петрук, О. М. Банківська справа: навч. посіб. / за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. - К. : Кондор, 2009. - 464 с. - ISBN 966-7982-83-1.

 29. Селіверстова, Л. С.. Фінанси в системі корпоративного управління [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Селіверстова Людмила Сергіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2014. - 27 с.

 30. Стойка О. Я. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Стойко, Д. І. Дема ; за ред. канд. екон. наук, доц. О. Я. Стойка. - К. : Алерта, 2014. - 431 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 421-428. - 500 экз. - ISBN 978-617-566-254-0

 31. Сунцова О. О. Місцеві фінанси [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Сунцова ; М-во освіти і науки України . ─ 3-тє вид., перероб. та допов. ─ К. : Центр учбової літератури, 2010 . ─ 488 с.

 32. Фінанси [Текст]: навч. посіб./ за ред. В.І. Оспіщева. -К.: Знання,2006.-415с.

 33. Фінанси [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ О. Р. Романенко; Укр. фін.-екон. ін-т. -Вид. 3-тє, стер. -К.: Центр навч. л-ри,2006.-312с.

 34. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрій; В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

 35. Чуй, І. Р. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни студентами заоч. форми навчання напрямів підгот. 6.030509 "Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємтсва" та 6.030507 "Маркетинг" / Чуй І. Р., Сороківська М. В. ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 175 с. : табл. - Бібліогр.: с. 172-175. - 300 экз. - ISBN 978-617-602-088-2

 36. Шило В. П. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання) [ Текст ] : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. : теорет.-практ. посіб. / В. П. Шило [та ін.] ; М-во освіти і науки України . ─ 2-ге вид. ─ К. : Кондор, 2011 . ─ 429 с.


Допоміжна


 1. Біттер О. А.  Фінанси домогосподарств у умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / О. А. Біттер // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси . - 2012. - Вип. 9(1). - С. 68-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2012_9(1)__12.pdf

 2. Богун К. В. Організаційно-правове забезпечення фінансової інфраструктури малого підприємництва в Україні // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2010. - 1(48) – С. 269-275.

 3. Бюджетна система: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Чала Н.Д., Лазоренко Л.В. — К., 2010. — 223 с.

 4. Турбулентность налоговых реформ: Монография / Юрий С.И., Крисоватый А.И., Майбуров И.А., Кощук Т.В. - К., 2011. - 382 с.

 5. Фінанси домогосподарств: Сучасна парадигма та домінанти розвитку: Монографія / Кізима Т.О. - К., 2010. - 431 с.

 6. Фінанси: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. - К., 2012. - 687 c.

 7. Фінансовий менеджмент у сфері малого бізнесу: навч. посіб./ М-во освіти і науки України, авт. кол.: Омелянович Л.О. (заг.ред.) [та ін.] - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008. – 768с. – Рекоменд. М-вом освіти і науки України як навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.

 8. Чала Н. Д. Бюджетна система [ Текст ] : навч. посіб. / Н. Д. Чала, Л. В. Лазоренко ; М-во освіти і науки України . ─ К. : Знання, 2010 . ─ 223 с. ─ 978-966-346-763-4.

 9. Черемісова Т. А.  Фінанси європейського союзу та особливості їх організації [Електронний ресурс] / Т. А. Черемісова // Економічний форум . - 2014. - № 2. - С. 29-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_2_7.pdf

 10. Ширинян А.С., Ширинян Л.В. Вплив тарифу на фінансову стійкість страхових компаній // Страхова справа. – 2011. - №2.


Ресурси мережі Інтернет

1. Лига БизнесИнформ. – Режим доступа : www.liga.net/.

2. Налоги и бухгалтерский учет. – Режим доступа : basa.tav. kharkov.ua/.

3. Нормативні акти України. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua/. .4. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступа : www.rada. gov.ua/.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка