2 облік дебіторської заборгованостіСторінка1/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.49 Mb.
  1   2   3   4   5

2.6. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ


Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” (далі – ПБО 10). Крім того, при відображені в обліку та фінансовій звітності дебіторської заборгованості необхідно враховувати вимоги інших ПБО:

 • ПБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”,

 • ПБО 2 “Баланс”,

 • ПБО 14 “Оренда”,

 • ПБО 19 “Об’єднання підприємств”,

 • ПБО 21 “Вплив змін валютних курсів”,

 • ПБО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”,

а також Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Визнання дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Питання визнання дебіторської заборгованості згідно з ПБО охоплює відповідність критеріям визнання та визначенню дебіторської заборгованості.

Критерії визнання дебіторської заборгованості аналогічні критеріям визнання, які застосовуються для всіх активів, а саме

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо


 • існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та

 • може бути достовірно визначена її сума.

Особливістю визнання поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги є те, що вона визнається одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт чи послуг. Таким чином, для визнання поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги необхідно, щоб виконувалися критерії визнання доходу (ПБО 15, п.8):

 • покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

 • підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

 • сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

 • є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Момент передачі ризиків й вигод, пов’язаних з правом власності на продукцію, товари, роботи, послуги визначається на основі вивчення угоди поставки продукції (товару, послуг), яка укладена між підприємством та покупцем, та обставин операції.

Класифікація дебіторської заборгованостіОдночасно з визнанням дебіторської заборгованості відбувається її класифікація за певними критеріями:

 1. строк погашення та зв’язок з нормальним операційним циклом;

 2. об’єкти щодо яких виникла дебіторська заборгованість;

 3. своєчасність погашення.

Згідно з ПБО 10 дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову та поточну. При цьому враховуються два критерії: строк погашення та зв’язок з нормальним операційним циклом.

Операційний циклпроміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг (ПБО 2, п.4).

Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Для віднесення дебіторської заборгованості до довгострокової необхідно, щоб виконувалися обидва критерії: • не виникає в ході нормального операційного циклу

 • строк її погашення більше 12 місяців;

У разі, якщо строк погашення дебіторської заборгованості, що не виникає в ході нормального операційного циклу, менше року, вона відноситься до поточної.

Поточна дебіторська заборгованістьсума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу, або буде погашена протягом
12 місяців з дати балансу.

Дебіторська заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу визнається поточною незалежно від строку погашення. Якщо до поточної дебіторської заборгованості підприємства відноситься дебіторська заборгованість зі строком погашення менше 12 місяців та дебіторська заборгованість зі строком погашення більше 12 місяців з дати балансу, то така інформація повинна бути розкрита у примітках до фінансової звітності.

Для віднесення дебіторської заборгованості до довгострокової або поточної необхідно брати до уваги строк, який залишився до погашення заборгованості від дати балансу.

Приклад 1ВАТ “Промінь” 01.04.2000 р. надало довгострокову зворотну безпроцентну допомогу ВАТ “Мрія” у розмірі 20 000 грн. зі строком погашення 01.09.2002 р. При складанні балансу за ІІ квартал 2001 р. ця сума буде віднесена до довгострокової дебіторської заборгованості. Починаючи з балансу за ІІІ квартал 2001 р. ця сума буде переведена до складу поточної дебіторської заборгованості за умови, що умови договору не переглядалися.

Дебіторська заборгованість також класифікується за об’єктами щодо яких вона виникла. Згідно з цим виділяють такі види дебіторської заборгованості: • заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка відображається в балансі орендодавця;

 • заборгованість забезпечена векселями;

 • надані позики;

 • дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги;

 • дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків);

 • інша дебіторська заборгованість.

Залежно від своєчасності погашення дебіторська заборгованість поділяється на:

 • дебіторську заборгованість, строк оплати якої не настав (строкова дебіторська заборгованість);

 • дебіторська заборгованість не сплачена в строк (прострочена). В тому числі:

 • сумнівна дебіторська заборгованість;

 • безнадійна дебіторська заборгованість.

Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська заборгованість щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

Класифікація дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за строками непогашення використовується при обчисленні резерву сумнівних боргів та розкривається у примітках до фінансової звітності.

Можна виділити ще два особливі види дебіторської заборгованості:


 • відстрочені податкові активи – сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах і виникає у випадку, коли обліковий прибуток менший за податковий прибуток. Відстрочені податкові активи відображаються у рядку 060 Балансу у складі довгострокової дебіторської заборгованості. Методологічні засади відображення в обліку відстрочених податкових активів регламентуються ПБО 17 “Податок на прибуток” і розглянуті у розділі 2.12 Посібника;

 • витрати майбутніх періодів – витрати, здійснені у звітному періоді, але які будуть визнані витратами у Звіті про фінансові результати у майбутніх звітних періодах згідно з принципом відповідності доходів та витрат. Такі витрати тимчасово відображаються в окремому розділі Балансу. До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

Для накопичення інформації про дебіторську заборгованість та відображення операцій по ній у Плані рахунків передбачені рахунки класу 1 “Необоротні активи” та класу 3 “Кошти, розрахункові та інші активи”. Ці рахунки об’єднуються у відповідні статті, які відображаються у Балансі за встановленою ПБО 2 формою (табл. 1).

Крім того, для обліку дебіторської заборгованості використовується позабалансовий рахунок 071 “Списана дебіторська заборгованість”. На цьому рахунку обліковується списана дебіторська заборгованість протягом не менше трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового становища боржника.

Дебіторська заборгованість остаточно списується з позабалансового рахунку 071 після вирішення питання щодо визнання винних осіб або у зв’язку із закінченням строку обліку такої заборгованості.Таблиця 1

Взаємозв’язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей
Балансу, за яким відображається дебіторська заборгованість


Статті Балансу

Рахунки Плану рахунків

I. Необоротні активи


Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

161Довгострокові векселі одержані

162Інша дебіторська заборгованість

163

Відстрочені податкові активи

060

Відстрочені податкові активи

17

II. Оборотні активи


Векселі одержані

150

Короткострокові векселі, одержані в національній валюті

341Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

342

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

Розрахункова сума = рядок 161 – рядок 162
первісна вартість

161

Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками

361Розрахунки з іноземними покупцями та замовниками

362

резерв сумнівних боргів

162

Резерв сумнівних боргів

38

Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170

Розрахунки за податками

641Розрахунки за обов’язковими платежами (у частині платежів до бюджету)

642

за виданими авансами

180

Розрахунки за виданими авансами

371

з нарахованих доходів

190

Розрахунки за нарахованими доходами

373

із внутрішніх розрахунків

200

Розрахунки з іншими дебіторами

3771
Внутрішні розрахунки

682
Внутрішньогосподарські розрахунки

683
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка