2. 1 Тематика курсових робітСкачати 461.59 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір461.59 Kb.
  1   2   3   4   5   6


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………...

4

1.

Мета курсової роботи………………………………………….....

6

2.

Зміст курсової роботи……………………………………………

8
2.1 Тематика курсових робіт…………………………………….

8
2.2 Структура курсової роботи…………………………………..

9
2.3 Зміст розділів курсової роботи……………………………...

9

3.

Оформлення курсової роботи……………………………………

15
3.1 Загальні положення…………………………………………..

15
3.2 Розділи, параграфи, пункти, підпункти……………………..

16
3.3 Ілюстрації……………………………………………………..

16
3.4 Таблиці………………………………………………………...

17
3.5 Переліки……………………………………………………….

19
3.6 Формули………………………………………………………

19
3.7 Посилання в тексті …………………………...………………

20
3.8 Оформлення списку використаних джерел…………………

20
3.9 Додатки………………………………………………………..

21

4.

Організація виконання й порядок захисту курсової роботи…..

23

5.

Перелік тем курсових робіт……………………………………...

26

6.

Список рекомендованої літератури……………………………..

29

7.

Додатки……………………………………………………………

33


Вступ
Щоб забезпечити темпи зростання національної економіки України, потрібно застосувати науковий підхід до управління економічним життям суспільства. Однією з необхідних умов такого зростання є застосування точних методів кількісного аналізу, зокрема методів дослідження операцій.

Основною метою викладання дисципліни “Дослідження операцій” є формування теоретичних знань і практичних навичок формалізації задач управління з використанням спеціалізованих оптимізаційних методів.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни є надання студентам знань щодо суті та етапів дослідження операцій; основних принципів та прийомів математичного моделювання операцій, принципів підбору математичного та програмного забезпечення практичної реалізації задач.

Методи “Дослідження операцій” використовуються при розв’язанні задач керування запасами, заміни та ремонту обладнання, розподілу ресурсів, вибору маршрутів, календарного планування, розміщення, багатокритеріальної оптимізації тощо.

Курсова робота є одним із видів індивідуальної роботи студентів. Виконання курсової роботи передбачає формулювання теми роботи, визначення об'єкта та предмета дослідження, опрацювання літератури, організацію та проведення дослідження, аналіз отриманих результатів, самостійне формулювання висновків, оформлення результатів згідно з існуючими критеріями та вимогами, набуття навичок техніки й етики наукової роботи.

Основна мета курсової роботи з дисципліни “Дослідження операцій” – поглиблене вивчення та аналіз одного з математичних методів дослідження операцій та його застосування в управлінні економіко-виробничими системами.

Курсова робота повинна відображати здатність студента працювати з науковою літературою, поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, розробляти і формулювати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення методів, які були проаналізовані в роботі, та застосування їх у практичній діяльності.

Запропоновані методичні вказівки до виконання курсової роботи спрямовані дати відповіді на запитання, які найчастіше виникають у студентів у процесі написання курсової роботи, допомогти їм ефективніше організувати власне дослідження, сприяти розвитку творчих ідей та наукових пошуків, отримати задоволення від захоплюючого процесу наукового дослідження, відкрити двері в науковий світ.
 1. Мета курсової роботи

Курсова робота є однією із форм підготовки бакалаврів за напрямом “Економіка і підприємництво”. Написання та захист курсових робіт з дисциплін фахового спрямування передбачено планами навчальної програми для студентів спеціальності “Економічна кібернетика”.

Курсова робота виконується студентами в шостому семестрі відповідно до навчального плану спеціальності 6.030502 на основі знань і практичних навичок, отриманих ними при вивченні курсу “Дослідження операцій”.

Курсова робота покликана спрямовувати студентів на дослідження та розв’язання актуальних проблем у напрямку дослідження операцій в економіці, активізувати навчальний процес, навчати студентів формулювати цілі дослідження, шукати можливі шляхи їх виконання, формувати комплексне бачення проблеми.

Написання курсової роботи передбачає виконання наступних завдань:


 1. Опрацювання наукової та методичної літератури, нормативних та інструктивних матеріалів.

 2. Застосування сучасної методики дослідження операцій з використанням математичних методів і прогресивних комп’ютерних технологій.

 3. Аналіз та узагальнення інформації, що описує реальний економічний процес чи ситуацію.

 4. Здійснення формальної постановки проблеми, складання економіко-математичних моделей економічних ситуацій.

 5. Вибір алгоритму пошуку рішень.

 6. Одержання оптимальних рішень в конкретних економічних ситуаціях із застосуванням комп’ютерних технологій та методів дослідження операцій.

 7. Аналіз отриманих результатів і на їх основі підведення висновків теоретичного та прикладного характеру.

Метою курсової роботи є поглиблення та закріплення теоретичних знань про математичні методи, які можна застосувати для вирішення практичних економічних проблем, розв’язування задач та аналізу ситуацій, що виникають в процесі функціонування економіко-виробничих систем, з використанням методів дослідження операцій.

Підготовка курсових робіт сприяє формуванню професійних навичок студентів щодо вирішення економічних проблем та прийняття рішень при розв’язанні задач на практиці, виявленню їхніх здібностей до самостійного оволодіння темою.

Виконання курсової роботи дає можливість студентам:


 • одержати досвід роботи із спеціальною літературою;

 • навчитися використовувати методи дослідження операцій в дослідженні конкретних економічних явищ та процесів;

 • робити узагальнення та давати конкретні пропозиції за результатами досліджень;

 • зорієнтуватися на впровадження теоретичних і практичних знань та вмінь в обраній галузі діяльності;

 • самореалізації, сприяє розвитку творчих здібностей і самостійного мислення студентів;

 • набути навичок складання й оформлення програмної документації.

Тематику, основні положення роботи, оформлення курсової роботи студенти погоджують із керівником роботи по мірі готовності відповідного матеріалу під час консультацій.
2. Зміст курсової роботи
2.1. Тематика курсових робіт

Обрання теми роботи є першим і надзвичайно важливим кроком, оскільки на тривалий час (як мінімум на час виконання курсової роботи) визначає спрямованість думок та наукових інтересів кожного студента. Окрім того, під час обрання теми часто розглядається можливість продовження досліджень у подальших курсових чи магістерській (дипломній) роботі.

Керівники курсових робіт щороку формулюють орієнтовну тематику курсових робіт. Теми курсових робіт обираються студентом самостійно, або визначаються викладачем відповідно до поданого переліку з врахуванням актуальності, наукових зацікавлень студентів, наукових робіт кафедри кібернетики та затверджуються на засіданні кафедри. Студент має право запропонувати і власну тематику, обґрунтувавши її доцільність та актуальність. Науковий керівник призначається за рішенням кафедри.

Обираючи тему, слід враховувати її актуальність та новизну, можливість проведення запланованих досліджень у конкретних реальних умовах за час, відведений на виконання роботи. Обрання теми визначається насамперед тим, чи може студент організувати дослідження: проаналізувати літературу з обраної проблеми, підібрати методики, вивчити методи, побудувати задачу та дати рекомендації щодо впровадження їх в практичну діяльність. Необхідно ретельно проаналізувати, що потрібно для дослідження за обраною темою, та чи реально виконати роботу в запланований термін. Непродуманість часових можливостей та можливостей пошуку досліджуваних проблем часто є перешкодою для своєчасного виконання курсової роботи.

Формулювання теми відображає предмет роботи і відіграє важливу роль під час вибору теорії та методу, тому повинно бути конкретним. Назва має бути інформативною, лаконічною, відображати суть досліджуваної проблеми, містити об'єкт і предмет дослідження, вказувати на мету та завершеність досліджень. Не бажано формулювати назву “Деякі питання…”, “Дослідження деяких аспектів….”, “До питання….”: надмір узагальнені формулювання не відображають суті проблеми.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка