122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформаціїСторінка9/10
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ніколаєнко

Ольга ВолодимирівнаДоцент

Одеський політехнічний інститут, 1979р., «Промислова електроніка”, інженер електронної техніки


Кандидат технічних наук, 1997р., 05.13.08 – Обчислювальні машини, системи та мережі, елементи та пристрої обчислю-вальної техніки та систем керування,

«Термофункціональне макромоделювання базових електронних елементів і пристроїв цифрової техніки та підвищення стабільності їх характеристик»,

доцент кафедри прикладної матема-тики та інформацій-них технологій у бізнесі 2002р.;


Інформатика (60),

Розробка інтерфейсу людина-машина (36),

Прикладне програмне забезпечення (30)


1. Николаенко О.В Гипермоде-лирование нелинейных электрон-ных объектов на базе оператора Гаммерштейна» / Николаенко О.В., Николаенко В.М. // Труды XII международной научно-практичес-кой конференции СИЭТ, Одесса, -2011, с.217.

2. Николаенко О.В. Обеспечение устойчивости стенаграфического алгоритма к сжатию / Николаенко О.В., А.А.Кобозева, И.И.Бобок. // Труды XII Международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии" -Одесса, -2012. С.141.

3. Николаенко О.В. Гипермодели-рование нелинейных электронных объектов на базе оператора переходной реакции » / Николаенко О.В., Николаенко В.М. // Труды XII международной научно-практи ческой конференции СИЭТ, Одесса, -2012,с.227.

4. Ніколаенко О.В. Преобразо-вание спектра симметричной матрицы как возможная основа стеганографического алгоритма для произвольного цифрового изображения-контейнера / Ніколаенко О.В., Кобозева А.А., Васьковец В.С. // Труды XII международной научно-практической конференции СИЭТ, Одесса, 2013, - С.182-183.

5. Ніколаенко О.В. Гипермодели-рование нелинейных электронных объектов на базе оператора Вольтерры » / Николаенко О.В., Николаенко В.М. // Труды XII международной научно-практической конференции СИЭТ, Одесса, 2013. - с. 195- 197.

6. Николаенко О.В. Анализ методов факторизации в криптографических системах защиты информации / Николаенко О.В., Тимошенко Л.М., Вербик К.В. // Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ-Одеса-2014). – С. 173-174.

7. Ніколаєнко О.В.Розробка інформаційної системи управління рухом коштів підприємства / Л. М. Тимошенко, Ніколаєнко О.В., Стець Е.І. // V міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», 27-29 травня 2015 р. Івано-Франківськ. - С. 115.

8. Тимошенко, Л. М. Управління інформаційними системами електронної комерції / Л. М. Тимошенко, О.В. Ніколаєнко, М. Г. Іордан // Матеріали VI Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», 20-21 травня 2016 р. Тернопіль, 2016, - С. 194-195.

9.Керівництво студентською науковою роботою


Компания Luxoft травень 2012р., стажування, програма стажування і звіт про виконання

Одеський національний університет ім.І.І.Мечнікова, кафедра математичного забезпечення комп’ютерних систем, 10.10.2013-10.12.2013, стажування, програма та звіт про стажуванняТимошенко

Лідія


Миколаївна

Доцент

Одеський держав-ний університет ім. І.І.Мечникова, 1984р., «Прикладна мате-матика»,

математикКандидат економічних наук, 1992р., 05.13.16 – Застосування обчислювальної техніки, математичних методів та математичного моде-лювання в наукових дослідженнях (в галу-зі економічних наук),

«Вирішення інтелект-туальних задач орга-нізаційного управ-ління шляхом вико-ристання нових інформаційних техно-логій»,

доцент кафедри автоматизованих систем і програмування, 1994р.


Бази даних та інформаційні системи (60),

Менеджмент інформаційної безпеки (44),

Управління програмними проектами (24),

Основи менеджменту (30),

Управління персоналом (44)


1. Дубчак Л.О. Спосіб вибору методу модулярного експоненціювання для побудови оптимальної системи захисту конфіденційної інформації / ЛО Дубчак, ЛМ Тимошенко, ТО Яремчук // Інформаційна безпека : наук. журн.- СНУ ім.В.Даля, 2011, N 1(5). С 112-117.

2. Смиричинський В.В. Іннова-ційні аспекти інформаційного забезпечення логістичних систем будівельного комплексу / Смиричинський В.В., Тимошенко Л.М. // Економіка: реалії часу, 2012, N 1(2). - С 169-174.

3. Рибальський О.В. Надежность идентификацион-ных исследований аппаратуры звукозаписи с применением программы “Фрактал” / Рибальський О.В., Соловйов В.И., Шабля О.М., Журавель В.В., Тимошенко Л.Н. // Вісник східноукраїнського університету ім.В.Даля.- 2012.- N 8. - С 80-85.

4. Якименко І.З. Алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних системах / І.З.Якименко, М. М.Касянчук, Л.М.Тимошенко, Н. Є.Гребень // Інформатика та математичні методи в моделюванні.-2013.- Т. 3, № 3. - С 266-274.

5. Тимошенко Л. М. Удосконален-ня алгоритму факторизації д я криптографічних систем захисту інформації / Л.М. Тимошенко, К.В. Вербик, С.В. Івасьєв // Сучасна спеціальна техніка, . № 3.-2014. С 56-60.

6. Timoshenko L. Factorization algorithms for cryptographic analysis of asymmetric crypto systems / L. Timoshenko, K. Verbik, Ya. Nikolaichuk, S. Ivasiev // Інформа-тика та математичні методи в моделюванні. - 2014. - Т. 4, № 4. - С 342-348.

7. Тимошенко Л. М.Інформаційна система управління маркетинговим агентством / Л. М. Тимошенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Проблеми становлення інформац. економіки України -. Львів.- 2014. - С 214-215.

8. Рибальський О.В. Подготовка специалистов для борьбы с компьютерной преступностью // Рибальський О.В., Тимошенко Л. М. // Інформаційні технології та спеціальна безпека– 2015. – № 2. - с 63-69.

9. Тимошенко Л. М. Комп’ютерне моделювання фізіологічних процесів людини для аналізу динаміки глюкози / Л. М. Тимошенко, Андрієнко Т.І., Личов Р.В. // Международная науково-техническая конференція "Современные информационно-коммуникационные технологии", 17-20 листопада 2015р. - Киев, 2015. – С. 87.

10. Тимошенко Л. М. Розробка інформаційної системи управління рухом коштів підприємства / Л. М. Тимошенко, Ніколаєнко О.В., Стець Е.І. // V міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», 27-29 травня 2015 р. Івано-Франківськ. - С. 115.

11. Модель возникновения идентификационных

признаков монтажа в цифровых фонограммах /РибальськийО., В.Соловьов, , Журавель В. Л.Тимошенко, // Труды 17 международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии – 2016», 28–29 мая 2016 г. — Одесса, 2016. — С. 122-124.

12. Рибальський, О.В. Статистична обробка мультитфрактальних структур, виділених з шумів фонограм, при визначенні ідентичності апаратури цифрового звукозапису// О.В.Рибальський, В.И.Соловьов, В.В.Журавель, Л.М.Тимошенко //Электротехнические и компьютерные системы.-2016.-№22(98). - С.413- 417.

13. Інформаційні технології в управлінні фінансовим

станом підприємства / Л. М. Тимошенко, Е.І. Стець// IV Міжнародна науково-технічна конференції молодих учених та студентів Актуальні задачі сучасних технологій Тернопіль, ТНТУ, 25-26 листопада 2015.- С.236-237.

14. Створення системи забезпечення інформаційної безпеки підприємства / Л.М.Тимошенко // Інформаційна безпека та комп'ютерні технології: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 березня 2016 р, м. Кіровоград: КНТУ,2016.–С.74-75.

15. Выделение сапоподобных структур из шумов цифровых фонограмм Рибальський О. В.Соловьов, Журавель В. Л.Тимошенко, А.Шабля, //Материали конференції 5 міжнародна науково-технічна конференція Захист інформації і безпека інформаційних систем, 2-3 червня 2016, С.130-131.

16. Tatiana Andriyenko, Information technologies in modeling the dynamics of glucose / Tatiana Andriyenko, Professor L.M Tymoshenko // Studenckich Kol Naukowych Pionu Hutniczego. – 2016. - 53 Konferencja. – P. 265.

17. Тимошенко, Л. М. Управління інформаційними системами електронної комерції / Л. М. Тимошенко, О.В. Ніколаєнко, М. Г. Іордан // Матеріали VI Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», 20-21 травня 2016 р. Тернопіль, 2016, - С. 194-195.

18. Керівництво студентською науковою роботою
Національний авіаційний університет,

Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації: Довідка НАУ № 0302/3386 від 15.12.2014 р.

«Вивчення педагогічного досвіду викладання навчальних дисциплін з напряму «Управління інформаційною безпекою» та спеціальності «Консолідована інформація»


Бобок

Іван


Ігорович

Старший викладач

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2009р., “Фізика”, магістр з фізики

Кандидат технічних наук, 2013р., 05.13.21 – Системи захисту інформації,

«Метод підвищення ефективності детектування вкладеної конфіденційної інформації»
Фізика (60),

Інформаційні мережі (30),

Паралельні та розподілені обчислення (30)


1. Бобок И.И. Детектирование наличия возмущений матрицы цифрового изображения как составная часть стеганоанализа / И.И. Бобок // Вісник Східноукр-го нац-го ун-ту ім. В. Даля. — 2011. — №7(161). – С. 32–41.

2. Бобок И.И. Использование метода анализа ROC-кривых для комплексной оценки эффективности стеганоаналитического метода / И.И. Бобок // Інформатика та математичні методи в моделюванні. — 2012. — Том 2, №3. — С. 221–230.

3. Бобок И.И. Использование метода анализа ROC-кривых для комплексной оценки эффективности стеганоаналитического метода / И.И. Бобок, Е.В. Малахов // Інформатика та математичні методи в моделюванні. — 2012. — Том 2, №4. — С. 297–303.

4. Бобок И.И. Алгоритм выявления нарушения целостности цифрового изображения / И.И. Бобок, А.А. Кобозева // Труды четырнадцатой международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии – 2013», 27–31 мая 2013 г. — Одесса, 2013. — С. 184-185.

5. Bobok I.I. A technique to estimate a steganographic capacity of a stego channel formed with LSB modification approach / I.I. Bobok // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2013. - Т. 3, № 4. - С. 323-330.

6. Кобозева А.А. Метод оценки величины скрытой пропускной способности стеганографического канала связи / А.А. Кобозева, И.И. Бобок // Информационные системы в управлении, образовании, промышленности: монография / под ред. В.С. Пономаренко. – Х.: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – С.190-203.

7. Кобозева А.А. Метод оценки величины скрытой пропускной способности стеганографического канала связи / А.А. Кобозева, И.И. Бобок, Л.М. Дзюбинская // Сучасна спеціальна техніка. – 2014. - №4 (39). – С.24-32.

8. Кобозева А.А. Разработка устойчивого к масштабированию стеганоалгоритма / А.А. Кобозева, И.И. Бобок, Л.М. Дзюбинская // Матеріали ХІІ Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА-2015» (Київ, 2015) – С.2.93-2.96

9. Кобозева А.А. Выявление нарушений целостности цифрового изображения путем использования стеганографических алгоритмов / А.А. Кобозева, И.И. Бобок, Л.М. Дзюбинская // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2015. – Т.5, №2. – С.129-134/

10. Kobozeva A.A. General Principles of Integrity Checking of Digital Images and Application for Steganalysis / A.A. Kobozeva, I.I. Bobok, A.I. Garbuz // Transport and Telecommunication. - 2016. - Vol. 17, Issue 2. - PP. 128-137.

11. Bobok I., Kobozeva A., Maksymov M., Maksymova O. Checking the Integrity of CCTV Footage in Real Time at Nuclear Facilities References/ Nuclear and Radiation Safety, No.2, PP. 68-72.

12. Кобозева А.А. Метод выявления нарушения целостности цифрового изображения, прове-денного путем клонирования, робастный к сжатию с потерями /А.А.Кобозева, И.И.Бобок, С.Н.Григоренко // Международная научно-практическая конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології СІЕТ-2016», - Одеса -2016.

13. Кобозєва А.А. Удосконалення методу виявлення результатів клонування в цифровому зображенні/ А.А.Кобозева, И.И.Бобок, С.Н.Григоренко //Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні управляючі системи та технології ІУСТ–2016». - Одеса – 2016.

14. Кобозева А.А Повышение эффективности выявления нарушения целостности в цифровом изображении /А.А.Кобозева, И.И.Бобок, С.Н.Григоренко // Международная научно-техническая конференція «Информационные системы и технологии ИСТ–2016». Харьков – Коблево.- 2016.

15. Участь в Одеському відділенні Міжвідомчого міжрегіонального наукового семінару при Вченій раді НАН України «Технічні засоби захисту інформації»

16. Керівництво студентською науковою роботоюОдеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 2013р., диплом ДК№0170013

Зоріло

Вікторія


Вікторівна

Доцент

Одеський національний політехніч-ний університет,

2009р.,


«Прикладна математика»,

спеціаліст з прикладної математикиКандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.21- Системи захисту інформації,

«Метод підвищення ефективності виявлення порушення цілісності цифрового зображення»Розпізновання образів (24),

Операційні системи (30),

Методи та засоби захисту інформації (60),

Аналіз цифрових сигналів (14)1. Зорило В.В. «Метод обнаружения клонирования на базе сингулярного разложения матррицы изображения».-Збірник тез. Додаток до журналу «Холодильна техніка і технологія» №5 (133) 2011.- с.28-29

2. Зоріло В.В. «Алгоритм виявлення клонування як фальсифікації цифрового зображення»

3. Zorilo V.V., Mokritskiy V.A. «Detection of digital image blurring traces», наук. Журнал «Інформатика і математичні методи в моделюванні», №3(2012), С.220-226

4. Зоріло В.В. Пошук симетричного клонування як фальсифікації цифрового зображення//В.В. Зоріло// Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем». - 12-19 березня 2012 року.

5. Зорило В.В., Колесниченко Ю.С. Вплив розмиття різного радіусу на властивості матриці цифрового зображення. Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ-Одеса-2013).

6. Зорило В.В. Методы повышения эффективности выявления нарушения целостности цифрового изображения / В.В. Зорило // Науково-технічний збірник «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні». – 2013. – №1(25). – С.75-81.

7. Лебедева, Е.Ю. Использование нестандартного разбиения изображения на блоки в задачах выявления фальсификации / Е.Ю. Лебедева, В.В. Зорило // Тези доповідей VIII науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» 21 листопада 2014 року.  2014.  С. 50.

8. Зоріло, В.В. Підходи та методи вирішення задачі виявлення порушень цілісності цифрового зображення / В.В. Зоріло, І.З. Якименко, О.М. Волощук // Матеріали четвертої всеукраїнської школи семінару молодих вчених і студентів ACIT’2014, - 16-17 травня. - ТНЕУ, Тернопіль, 213. – с.213-215.

9. Зорило, В.В. Комплексній метод выявления и локализации областей клонирования в цифрових изображениях. / В.В. Зорило, Е.Ю. Лебедева // Праці Одеського політехнічного університету – Вип. 1(45) – 2015 р. – С. 101-105.

10. Зорило, В.В. Анализ блоков матрицы цифрового изображения под влиянием размытия с малым радиусом. / В.В. Зорило, Е.Ю. Лебедева // «АВІА-2015»: Матеріали ХІІ міжнародної науково-технічної конференції 28-29 квітня 2015 р. – Київ: 2015 – С. 2.85-2.88.

11.Зоріло В.В. Алгоритм покращення чіткості цифрового зображення/В.В. Зоріло, А.С. Матвєєва, О.Ю. Лебедєва, М.О. Козіна //Інформатика та математичні методи в моделюванні.  Том 6, №3.  2016.  С.41  49.

12. Зоріло В.В. Уточнення області застосування алгоритму виявлення фотомонтажу./В.В. Зоріло, О.Ю. Лебедєва, М.О. Козіна, Д.В. Бєлуш // Праці Одеського політехнічного університету  Вип. 2(49)  2016 р.  С. 101  108.

13. Зоріло В.В. Уточнення області застосування алгоритму виявлення фотомонтажу / В.В. Зоріло, О.Ю. Лебедєва, М.О. Козіна, Д.В. Бєлуш // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології» (ІУСТ– Одеса 2016)  2016  С.170  171.

14. Участь в Одеському відділенні Міжвідомчого міжрегіонального наукового семінару при Вченій раді НАН України «Технічні засоби захисту інформації».

15. Участь в Одеському відділенні Міжвідомчого міжрегіонального наукового семінару при Вченій раді НАН України «Технічні засоби захисту інформації»

16. Керівництво студентською науковою роботою
Одеський національний політехнічний університет, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тема дисертації: «Метод підвищення ефективності виявлення порушення цілісності цифрового зображення», 2013 р.


Козіна

Марія ОлександрівнаСтарший

викладач


Одеський національний політехнічний університет,

2012р.,


«Прикладна математика»,

магістр з прикладної математикиКандидат технічних наук, 2016р., 05.13.21 – Системи захисту інформації,

«Методи організації прихованого каналу зв’язку, що забезпечують перевірку автентичності, цілісності переданої інформації»Математична логіка та теорія алгоритмів (30),

Сервери баз даних (16),

Захист інформації у компютерних системах (18)


1. Кобозева А.А. Стеганогра-фический метод двуэтапного декодирования обеспечивающий аутентификацию контейнера / А.А.Кобозева, М.А.Козина // Інформатика та математичні методи в моделюванні.– 2013. – Т.3(2). – С. 169-178.

2. Kozina, M.O. Discrete Fourier transform as a basis for steganography method / M.O.Kozina // Праці Одеського політехнічного університету. – 2014. – Вип.2(44). – С. 118-126.

3. Козина, М.А. Стеганографический метод организации скрытого канала связи, осуществляющий проверку целостности передаваемой информации / М.А. Козина // Сучасна спеціальна техніка. – 2014. - №4. – С. 98-106.

4. Козіна, М.О. Метод перевірки автентичності інформації, що передається стеганографічний каналом зв’язку / М.О. Козіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – №1. – С. 99-104.

5. Кобозева, А. А. Метод скрытой передачи данных, обеспечивающий проверку целостности и аутентичности передаваемой информации / А.А.Кобозева, М.А.Козина // Інформатика та математичні методи в моделюванні.– 2015. - Т.5(1). – С. 57-64.

6. Кобозева, А.А.Разработка стеганоалгоритма для организации скрытого канала связи, обеспечивающего проверку целостности погруженной информации / А.А.Кобозева, М.О. Козіна // Х Міжнародна науково-практична конференція «Військова освіта і наука сьогодення та майбутнє»,21 листопада  2014р.-Київ,2014.–С.43.

7. Kozina, M.O. Steganographic method for solving a triple task / M.O. Kozina // VII міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії», 17-18 квітня 2015р. - Харків, 2015. –С. 32.

8. Kozina, M. Steganographic method for verifying the authenticity of confidential information / M. Kozina // 52 Konferencja Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 7 maja 2015.- Kraków, 2015. - C. 283.

9. Koзіна, М.О. Розробка методу передачі даних стеганографічним каналом зв’язку з перевіркою цілісності та автентичності додаткової інформації / М.О. Козіна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», 24 квітня 2015р. – Київ, 2015. – С.85.

10. Зоріло В.В. Алгоритм покращення чіткості цифрового зображення/В.В. Зоріло, А.С. Матвєєва, О.Ю. Лебедєва, М.О. Козіна //Інформатика та математичні методи в моделюванні.  Том 6, №3.  2016.  С.41  49.

11. Зоріло В.В. Уточнення області застосування алгоритму виявлення фотомонтажу./В.В. Зоріло, О.Ю. Лебедєва, М.О. Козіна, Д.В. Бєлуш // Праці Одеського політехнічного університету  Вип. 2(49)  2016 р.  С. 101  108.

12. Зоріло В.В. Уточнення області застосування алгоритму виявлення фотомонтажу / В.В. Зоріло, О.Ю. Лебедєва, М.О. Козіна, Д.В. Бєлуш // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології» (ІУСТ– Одеса 2016)  2016  С.170  171.

13. Участь в Одеському відділенні Міжвідомчого міжрегіонального наукового семінару при Вченій раді НАН України «Технічні засоби захисту інформації»

14. Керівництво студентською науковою роботою
Одеський національний політехнічний університет, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 2016р.

Гарбуз

Артем


Ігорович

Старший викладач

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2001р., “Математика”,

магістр з математикиНе має

Методи оптимізації та дослідження операцій (60),

Диференційні рівняння (30),

Операційні системи та системи програмування (60),


1. Гарбуз А.І. Моделювання контролю учбово-пізнавальної діяльності / А.І. Гарбуз, О.В. Лінкова, І.А. Зборовська // Збірник праць ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-вимірювальні технології, технічне регулювання та менеджмент якості» – Одеса. – 2011. - с. 254-256.

2. Гарбуз А.И. Развитие механической модели системы защиты информации / А.И. Гарбуз // Збірник праць ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-вимірювальні технології, технічне регулювання та менеджмент якості» – Одеса. – 2011. – с. 210 – 214.

3. Гарбуз А.І. Асимптотичні представлення монотонних розв’язків напівлінійних диференціальних рівнянь n-го порядку / А.І. Гарбуз, О.В. Лінкова // Збірник праць ІІІ науково-практичної конференції «Інформаційно-вимірювальні технології, технічне регулювання та менеджмент якості:стан, досягнення і перспективи» – Одеса. – 2012. – с. 311-314.

4. Гарбуз А.І. Використання системи комп'ютерного тестування в процесі підготовки майбутніх менеджерів / А.І. Гарбуз, Л.В. Скакун, Л.М. Тимошенко // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології», ІУСТ – Одеса. – 2012. – с. 63-64.

5. Гарбуз А.І. Про постановку та обробку результатів педагогічних експериментів по перевірці ефективності методів навчання // А.І. Гарбуз, О.В. Лінкова, І.А. Зборовська // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інформатика, інформаційні системи та технології» – Одеса. – 2013. – с. 204-207.

6. Гарбуз А.И. Представление системы защиты информации с помощью упругой механической системы / А.И. Гарбуз // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології» ІУСТ – Одеса. – 2013. – с. 260-261.

7. Гарбуз А.І. Методика організації самостійної роботи студентів у ВУЗах / А.І. Гарбуз, О.В. Лінкова // Збірник праць XIX міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», т.2 –Одеса. – 2014. – с. 112-113.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка