122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформаціїСторінка8/10
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1

2

3

4

5

6

7

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Кобозєва

Алла


Анатоліївна

Завідувач кафедри


Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова, 1988 р., спеціальність: «Прикладна математика», кваліфікація за дипломом: математик

Доктор технічних наук, 2009р., 05.13.21 – Системи захисту інформації,

«Аналіз стану й технології функціо-нування систем захисту інформації на основі теорії збурень»,

професор кафедри інформатики та математичних методів захисту інформаційних систем 2011р. ,


Сучасні проблеми захисту інформації та методи їх рішення (60),

Дискретна математика (30),

Обчислювальні методи (60),

Стеганографія та стеганоаналіз (60)1. Кобозева А.А. Стеганоанализ как частный случай анализа информационной системы / А.А.Кобозева, И.И.Бобок // Сучасна спеціальна техніка. – 2011. - №2. - С. 21-33.

2. Кобозєва, А.А. Новий підхід до проблеми стеганоаналізу / А.А.Кобозєва // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. – т.1, №2. – С.183-189.

3. Kobozeva A. The Basis of New Approach of Providing High Carrying Capacity of Covert Communication Channel / A.Kobozeva, S.Alfaludji // Proceedings of International Conference on Modern Problems of Radio Engineering Telecommunications and Computer Science (TCSET-2012), 21-24 Feb. 2012, Lviv-Slavske, Ukraine. - Lviv, 2012. - P. 263.

4. Кобозева А.А. Основы нового подхода к проблеме выявления фальсификации цифрового изображения, хранимого в произвольном формате / А.А.Кобозева // Сучасна спеціальна техніка. – 2012. - №4(31) - С.13-22.

5. Кобозева А.А. Математическая основа метода выявления клонированных участков изображения, подвергнутых коррекции цвета / А.А.Кобозева // Інформаційна безпека. – 2013. - №2(10). – С.84-91.

6. Кобозева А.А. Условия обеспечения устойчивости стеганоалгоритма при организации стеганопреобразования в пространственной области контейнера-изображения / А.А.Кобозева, О.В.Костырка // Інформаційна безпека. – 2013. – № 3(11). – С. 29-35.

7. Кобозева А.А. Основы общего подхода к разработке универсальных стеганоаналитических методов для цифровых изображений / А.А.Кобозева // Праці Одеського політехнічного університету. - 2014. –Вип.2(44). – С.136-146.

8. Кобозева А.А. Стеганопреобразование пространственной области изображения-контейнера, устойчивое к атакам против встроенного сообщения / А.А.Кобозева, О.В.Костырка, Е.Ю.Лебедева // Проблемы региональной энергетики. Электрон¬ный журнал Академии наук Республики Молдова. – 2014. – № 1(24). – С. 1-12.

9. Кобозева А.А. Метод cкрытой передачи данных, обеспечивающий проверку целостности и аутентичности передаваемой информации / А.А.Кобозева, М.А.Козина // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2015. – Т.5, №1. – С.57-64.

10. Кобозева А.А. Теоретические основы нового подхода к решению задачи выявления результатов клонирования в цифровом изображении, сохраненном в формате с потерями / А.А.Кобозева, С.Н.Григоренко // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2015. – Т.17, №4. – С.21-30.

11. Kobozeva, A.A. General Principles of Integrity Checking of Digital Images and Application for Steganalysis / A.A. Kobozeva, I.I. Bobok, A.I. Garbuz // Transport and Telecommunication. - 2016. - Vol. 17, Issue 2. - PP. 128-137.

12. Кобозева А.А. Обнаружение результатов клонирования в цифровом изображении в условиях возмущающих воздействий на измененное изображение / А.А.Кобозева, С.Н.Григоренко // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії”, 28–29квітня 2016 р. –Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2016. – С.42.

13. Керівництво НДР: «Розробка математичних методів захисту інформаційних систем», «Розробка методів підвищення ефективності комплексної системи захисту інформації».

14. Керівництво Одеським відділенням Міжвідомчого міжрегіонального наукового семінару при Вченій раді НАН України «Технічні засоби захисту інформації».

15. Керівництво аспірантами: захист 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня к.т.н. за спеціальністю 05.13.21 – Системи захисту інформації; керівництво докторантом.

16. Керівництво студентською науковою роботою.Вчене звання професора кафедри інформатики та математичних методів захисту інформаційних систем, 2011 р.

Національний авіаційний університет,

Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації: Довідка НАУ № 0302/3387 від 15.12.2014 р.

«Вивчення педагогічного досвіду викладання навчальних дисциплін з напряму «Управління інформаційною безпекою» та спеціальності «Консолідована інформація»Положаенко

Сергiй Анатолiйович
Професор

Одеський полiтехнiчний iнститут, 1981р., «Автоматика і телемеханіка»,

інженер-електрикДоктор технічних наук, 2006р., 01.05.02 –Математичне моде-лювання та обчислю-вальні методи;

«Математическое и прикладное модели-рование аномальных диффузионных про-цессов»,

професор кафедри комп′ютеризованих системи управління 2006 р.


Моделювання складних систем

(30),


Тестування програмного забезпечення (30),

Символьні обчислювання та комп’ютерна алгебра (30)1. Положаенко С. А. Оптимизационный подход к исследованию моделей объектов представленных в виде вариационных неравенств // Інформатика та математичні методи в моделюванні. ― 2012. ― Т. 1. ― №1. ― С. 34― 40.

2. Положаенко С. А. Моделирование диффузионных процессов пропитки грунтов в основаниях гидротехнических сооружений / С. А. Положаенко, С. Д. Кузниченко // Східно-Європейський журнал передових технологій: Математика і кібернетика ― фундаментальні та прикладні аспекти. ― № 4 (55). ― 2012. ― С. 25 ― 29.

3. Polozhaenko S. A. Research of solvability of task of authentication of water-oil mixtures on the parameters of tuning of mathematical model / S. A. Polozhaenko, Yu. V. Grigorenko // Інформатика та математичні методи в моделюванні. ― 2012. ― Т. 2. ― №3. ― С. 199 ― 210.

4. Polozhaenko S. A. Qualitative analysis of identification problem for water-oil reservoirs by parameters of mathematical model settings / Polozhaenko S. A., Yu. V. Grigorenko, O. B. Babiychuk // Electrotechnic and computer systems. ― № 09(85), 2013. ― PP. 89 ― 97.

5. Положаєнко С. А. Математичні моделі процесів та апаратів первинної обробки сирих вуглеводнів / С. А. Положаєнко, Ю. В. Григоренко // Современные информационные и электронные технологи (СИЭТ-2013). ― Труды XIV Международной научно-практической конференции. ― Одесса, 27 ― 31 мая 2013г. ― Т. 1. ― С. 163 ― 164.

6. Погосов, А. Ю. Моделирование физических процессов и технологическая информатизация в нефтяной промышленности и энергетике: монография / А. Ю. Погосов, С. А. Положаенко, Ю. В. Григоренко. ― Одесса: Наука и техника, 2013. ― 656 с. ISBN 978-966-1552-42-4.7. Положаєнко С. А. Математичне моделювання процесів первинної переробки сирих вуглеводнів / С. А. Положаєнко, Ю. В. Григоренко // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць /Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Кам’янець-Подільський націон. ун-т ім. Івана Огієнка. ― Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський націон. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. ― Вип. 10. ― С. 178 ― 181.

8. Положаенко С. А. Процедуры оптимизации вычислительных алгоритмов аппроксимационного метода идентификации нелинейных объектов в виде моделей Вольтерра / С. А. Положаенко, С. В. Павленко // Материалы Международного семинара «Интегральные уравнения в математическом и компьютерном моделировании» К.: ИПМЭ, 28 января 2014 г.

9. Polozhaenko S. A. Methods of mathematical design and machine authentication of non-statics anomalous diffusive processes / S. A. Polozhaenko, Omar Muajad Abdullach // Informatics and mathematical methods in simulation. ― 2015. ― Vol. 5, № 3. ― P. 249 ― 258.

10. Лысенко Н. А. Математическая модель «поршневого» вытеснения в пластовых системах / С. А. Положаенко, Н. А. Лысенко // Праці V Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів», 20 ― 22 травня 2015 р., Черкаси. С. 193 ― 195.

11.Положаенко С. А. Фрактальный анализ реологии многоком-понентных и гетерогенных пластовых систем / С. А. Положаенко, Мухиалдин Хасан Моха // Інформатика та математичні методи в моделюванні, 2016.― Том 6, № 1. ― С. 78 ― 83.

12.Положаєнко С. А. Про один метод організації обчислюваль-ного процесу при розв’язанні систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом простої ітерації / С. А. Положаєнко, А. Г. Кісєль, І. Ю. Голіков // Інформатика та математичні методи в моделюванні, 2016.― Том 6, № 2. ― С. 149 ― 157.

13.Положаенко С.А. Математи-ческая модель реологии фрактально-неоднородных многокомпонентных пластовых систем / / С. А. Положаенко, Мухиалдин Хасан Моха // Вісник Черкаського державного технологічного ун-ту: наук.-техн. журн. ― Серія: Технічні науки, 2016. ― №1. ― С. 12 ― 19.

14. Керівництво аспірантами та докторантами: захист 1 дисертацій на здобуття наукового ступеня к.т.н. за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. ОНПУ. 29 грудня 2015 р.; захист 1 дисертації на здобуття наукового ступеня д.т.н. за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. ОНПУ. 26 грудня 2012 р.

15. Керівництво НДР: «Теоретичні основи побудови математичних моделей діагностики технічного стану та віддаленого моніторингу силових енергетичних установок», «Методологічні основи та інструментальні засоби інформаційної технології діагностування станів неперервних об’єктів із застосуванням моделей Вольтерра».

16. Керівництво студентською науковою роботою.Строк підвищення кваліфікація 20.10.14 по 20.11.14 року наказ №518В від 22.10.2014.

ТОВ «Елмар»

Тема: «Удосконалення досвіду та набуття практичних навичок і застосування сучасних апаратних засобів систем передачі даних». Звіт про підвищення кваліфікації, пртокол № 6 від 09.12.2014р.


Кононович

Володимир ГригоровичДоцент

Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім..О.С.Попова, 1968р.,

«Телеграфний і телефоний зв'язок»,

інженер електрозвязку


Кандидат технічних наук, 05.12.02 – «Телекоммуникацион-ные системы и управление ими»,

«Потери достоверности в отдельных узлах аппаратуры передачи бинарных сигналов»;

доцент по кафедре передачи дискретной информации и телеграфии


Сертифікація, експертиза та аудіт інформаційної безпеки (30),

Основи національної безпеки (30),

Інформаційна безпека держави та її забезпечення (30),

Актуальні проблеми інформаційної безпеки держави (60),

Технології кібербезпеки інформаційної інфраструктури (60)


1. Кононович В. Г. Основи захисто – орієнтованої теорії інформації: Частина 2. Інформаційні поля у фізичному та інформаційному світі / В. Г. Кононович // Цифрові технології: Збірник / Кол. Авт: – Вип. 9. Одес. нац. академія зв’язку. – Одеса, 2011. – С. 31 - 41.

2. Кононович В.Г. Еволюція парадигми інформаційної, соціально-психологічної та кібербезпеки / В.Г. Кононович // Том 1: Матеріали Х міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011» Секція 2 – Інформаційна безпека. – Т.1. – К.: НАУ, 2011.- С. 2.38-2.41.

3. Кононович В. Г. Модель умов розвитку колективного розуму / В. Г. Кононович, І. В. Кононович // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Інформаційні технології та управління проектами: зб. Наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2012. – Вип. №4. – С. 14 – 20.

4. Кононович В.Г. Методы превенции киберпреступности в телекоммуникациях на примере стратеги кибербезопасности Кыргызской Республики / В. Г. Кононович // Межрегиональный семинар для стран Европы, Азиатско-Тихоокеанского содружества независимых государств (Європа-АТР-СНГ) «Современные методы борьбы с киберпреступностью». – Одеса, Украина, 28-30 марта 2012.

5. Кононович В. Г. Моделювання процесів управління ризиками інформаційної безпеки / В. Г. Кононович, Ю. В. Копитін // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 100 – 109.

6. Кононович В. Г. Вплив затримки прийняття заходів із захисту інформації на ризики інформаційної безпеки / В. Г. Кононович, І. В. Кононович, Ю.В. Копитін, С.В. Стайкуца // Безпека інформації. – Київ: НАУ, 2014. – Том 20, № 1. – С. 83 - 91.

7. Кононович В.Г. Раздел 16. Модель системы информационной безопасности консолидированной информации при информационном противоборстве / В.Г. Кононович, И.В. Кононович // Информационные технологии и защита информации в информационно-коммуникационных системах : монография / под редакцией В.С. Пономаренко. – Х. : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – С. 220 – 233.

8. Кононович В. Г. Визначення ідентичності об’єктів у системі соціальної та інформаційної безпеки / В. Г. Кононович, І. В. Кононович, С.В. Стайкуца, О.О. Цвілій // Сучасний захист інформації. – 2015. – № 1. – С. 19-27.

9. Кононович В.Г. Модель системы информационной безопасности государственной консолидированной безопасности. / В. Г. Кононович, І. В. Кононович // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії”: тези доповіді, 17 – 18 квітня 2015 р. – Х. : ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2015. – С. 33.

10. Кононович В.Г. Раздел 20. Основы моделирования системы кибербезопасности информационного производства при управлении массовым сознанием / Кононович В.Г., Кононович И.В. // Информационные технологии в управлении, образовании, науке и промышленности : монография / под ред. В. С. Пономаренко. – Х. : Издатель Рожко С. Г., 2016. – С. 314 - 328.

11. Кононович В.Г. Основы моделирования системы кибербезопасности информационного производства / В. Г. Кононович, І. В. Кононович // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії”, 28 – 29 квітня 2016 р. – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2016. – С. 43.

12. Герега О.М. Гіпотеза і формальна модель сингулярної динаміки інцидентів кібернетичної безпеки / О.М. Герега , С.О. Гнатюк, В.Г. Кононович, І.В. Кононович.//Інформатика та математичні методи моделювання. – 2016. – Т.6. – №1. – С. 26 – 37.

13. Кононович, В.Г. Формальна модель сингулярної динаміки інцидентів кібернетичної безпеки / В.Г. Кононович, І.В. Кононович // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації». – К.: Видавництво Європейського університету, 2016. – С. 86 – 89.

14. Kononovich V. Transformation of cybersecurity critical infrastructure and robot’s security/ Kononovich V., Dubovoj J., Kononovich I.// Proceedings the seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century”. – “Safety in Aviation and Space Technologies” Vol. 1.10. Cybersecurity in aviation. September 19-21, 2016. Kyiv, Ukraine. P. 1.10.4 – 1.10.9.

15. Кононович В.Г. Математика кібербезпеки інформаційного управління. Стан та перспективи / Кононович В.Г., Кононович І.В., Беззубенко В.В. //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології» (ІУСТ – ОДЕСА – 2016). - Одеса:, ОНМУ- 2016.- С. 142 – 145.

16. Кононович В.Г. Логико-исторический анализ методов преодоления класической преступносты и киберпреступности / В.Г. Кононович, Паноян Г.Г.// матеріали другої всеукраїнської наук.-пр. конф. «Перспективні напрями захисту інформації». – Одеса: ОНАЗ, 2016. – С. 37-40.

17.Кононович В.Г. Модель процесу управління при самоорганізації систем інформаційно-психологічної та кібернетичної безпеки / В.Г. Кононович, И.В. Солодухіна// матеріали другої всеукраїнської наук.-пр. конф. «Перспективні напрями захисту інформації». – Одеса: ОНАЗ, 2016. – С. 27-30.

18. Участь в Одеському відділенні Міжвідомчого міжрегіонального наукового семінару при Вченій раді НАН України «Технічні засоби захисту інформації»

19. Керівництво студентською науковою роботою


Національний авіаційний університет,

Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації: Довідка НАУ № 0302/3387 від 15.12.2014 р.

«Вивчення педагогічного досвіду викладання навчальних дисциплін з напряму «Управління інформаційною безпекою» та спеціальності «Консолідована інформація»


Лебедєва

Олена


Юріївна

Доцент

Одеський державний політехнічний університет, 1997р.,

«Програмне забезпечення обчислювальної техніки»

спеціаліст за напрямом комп’ютерні науки


Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.21- Системи захисту інформації,

Тема дисертації: «Підвищення ефективності виявлення областей порушення цілісності в цифрових зображеннях»,

доцент кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем


Обробка зображень та мультімедіа (30),

Основи комп’ютерного дизайну (30),

Основи програмування (30),

Алгоритмізація та програмування (44),

Теорія інформації та кодування (44),

Криптографія (60)1. Лебедева, Е.Ю. Обнаружение клонированных участков изображений в задачах выявления фальсификации / Е.Ю. Лебедева // ХІІ міжнародна науково–практична конференція «Современные информационные и электронные технологии».  2011.  С. 175.

2. Лебедева Е.Ю. Использование треугольных блоков для определения области фальсификации в изображениях / Е.Ю. Лебедева, П.Е. Баранов // Інформаційна безпека.  2011. №2.  С.27 – 32.

3. Лебедева, Е.Ю. Обнаружение зеркально отраженных клонированных участков изображения / Е.Ю. Лебедева // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.  2012. №8(179).  С.309 – 314.

4. Лебедева Е.Ю. Разработка системы обнаружения фальсификаций в изображениях / Е.Ю. Лебедева, В.В. Зорило // Науково-технічна конференція «Інформаційні управляючі системи та технології». 2012.  С.46 – 47.

5. Кобозева А.А. Разработка нового похода к выявлению замещающей области в цифровом изображении / А.А. Кобозева, Е.Ю. Лебедева // Науково-технічний збірник «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні».  2013. №1(25).  С.67 – 74.

6. Кобозева А.А. Основы метода выявления клонированных участков изображения, подвергнутых коррекции яркости / А.А. Кобозева, Е.Ю. Лебедева // Сучасна спеціальна техніка.  2013. №3.  С.17 – 24.

7. Лебедева, Е.Ю. Метод локализации и идентификации оригинальной и клонированной областей изображения / Е.Ю. Лебедева // Інформатика та математичні методи в моделюванні.  2014. Том 4, №1.  С. 76 – 84.

8. Нариманова, Е.В. Проблема уменьшения временных затрат алгоритма — анализ и решение / Е.В. Нариманова, Е.А. Трифонова, Е.Ю. Лебедева // Криптографическое кодирование: коллективная монография. Под редакцией В.Н. Рудницкого, В.Я. Мильчевича.  Краснодар, 2014.  С. 178 – 205.

9. Lebedeva E. Using circular blocks for detection of forged regions in digital images / E. Lebedeva // Інформатика та математичні методи в моделюванні.  2015. Том 5, № 1.  С. 71 – 75.

10. Лебедева, Е.Ю. Адаптация метода выявления и локализации областей клонирования в условиях геометрических преобразований области клонирования / Е.Ю. Лебедева // Сучасна спеціальна техніка.  2015.  №.1(40)  С. 39 – 45.

11.Гусін, В.В. Алгоритм створення анагліфа з двох зображень / В.В. Гусін, О.Ю. Лебедєва // ХІІІ всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології» м. Одеса.  2016.  С. 30  32.

12. Кагляк, В.Г. Розробка веб-сайту інтернет-магазину для виробів з металу / В.Г. Кагляк, О.Ю. Лебедєва // ХІІІ всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології» м. Одеса.  2016.  С. 46  48.

13. Зоріло В.В. Алгоритм покращення чіткості цифрового зображення/В.В. Зоріло, А.С. Матвєєва, О.Ю. Лебедєва, М.О. Козіна //Інформатика та математичні методи в моделюванні.  Том 6, №3.  2016.  С.41  49.

14. Зоріло В.В. Уточнення області застосування алгоритму виявлення фотомонтажу./В.В. Зоріло, О.Ю. Лебедєва, М.О. Козіна, Д.В. Бєлуш // Праці Одеського політехнічного університету  Вип. 2(49)  2016 р.  С. 101  108.

15. Зоріло В.В. Уточнення області застосування алгоритму виявлення фотомонтажу / В.В. Зоріло, О.Ю. Лебедєва, М.О. Козіна, Д.В. Бєлуш // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології» (ІУСТ– Одеса 2016)  2016  С.170  171.

16. Участь в Одеському відділенні Міжвідомчого міжрегіонального наукового семінару при Вченій раді НАН України «Технічні засоби захисту інформації».

17. Керівництво студентською науковою роботою.


Одеський національний політехнічний університет, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тема дисертації: «Підвищення ефективності виявлення областей порушення цілісності в цифрових зображеннях», 2014р.

диплом ДК № 023838,

Одеський національний політехнічний університет, присвоєння вченого звання доцента, 2015р.


Наріманова

Олена


Василівна

Доцент

Одеський національний політехнічний університет 2006р., «Прикладна математика», математик-програміст-дослідник

Кандидат технічних наук, 2011р., 05.13.21 – Системи захисту інформації,

«Метод перевірки цілісності цифрового сигналу»,

доцент кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем


Системний аналіз та теорія прийняття рішень (30),

Розробка та програмування бізнес-процесів (54),

Теорія імовірності та математична статистика (60),

Захист інформації (30),Сучасні методи експертизи цілосностіцифрової інформації (60)


 1. Narimanova O. Criteria of double quantization effect exhibition / «Informatics and mathematical methods in simulation».–Odessa, ONPU.– 2011.–№1(1) – P.26—33.

 2. Нариманова Е.В. Проверка целостности цифрового сигнала. – Донецк: Изд. Цифровая типография, 2011. – 180 с.

 3. Наріманова О.В. Виявлення фальсифікації цифрового зображення / Збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Інформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем», березень 2012 р.— Вінниця, 2012.—С.180— 181.

 4. Наріманова О.В. Дослідження цифрового зображення на наявність фальсифікації // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – №741. – С.223 – 227.

 5. Нариманова Е.В. Новая классификация методов защиты информации / Е.В. Нариманова, К.О. Трифонова // «Інформатика та математичні методи в моделюванні».— Одеса, ОНПУ.— 2013.—№2(Том 3).— С.163 — 168.

 6. Наріманова О.В. Організація захисту контенту мобільного пристрою методом стійкого цифрового водяного знаку / О.В. Наріманова, Д.М. Семенченко // Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ-Одеса-2013): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. В.В. Вичужанін.— Одеса: «ВидавІнформ» ОНМА, 2013.—С.198 — 200.

 7. Наріманова О.В. Цифровий водяний знак для захисту QR-коду / О.В. Наріманова, Д.М. Семенченко // Труди XV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та електронні технології», 26—30 травня 2014 р. — 2014. — Одесса, т.І. — С.121—122.

 8. Нариманова Е.В. Проблема уменьшения временных затрат алгоритма — анализ и решение / Е.В.  Нариманова, Е.А  Трифонова, Е.Ю.  Лебедева  // Криптографическое кодирование : коллективная монография / под редакцией В.Н. Рудницкого, В.Я. Мильчевича. — Краснодар, 2014. — С.178—205.

 9. Narimanova E.V. Development of anti-counterfeit consumer product authentication system / E.V. Narimanova // Odes’kyi Polytechnichnyi Universytet. Pratsi – 2015. – № 2 (46) – С.124 –127.

 10. Narimanova O.V. Preprocessing of digital image for compression / O.V. Narimanova, А.R. Аgadzhanyan, M.S. Kuchma // Informatics and mathematical methods in simulation.–Odessa, ONPU.– 2015.–№3 (Vol. 5).– P.209 – 216.

 11. Наріманова О.В. Реалізація мобільної системи біометричної ідентифікації людини за райдужною оболонкою ока / К.О  Трифонова, О.В.  Наріманова, А.Р. Агаджанян // Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія. / за заг. ред. Л.М.Савчук. — Дніпропетровськ: Герда, 2015. — С.403—419.

 12. Нариманова Е.В. Эффективность предварительной обработки изображения перед сжатием в JPEG / Е.В. Нариманова, Е.А Трифонова, Д. Сангаре // Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вызовы современной науки», 26-27 мая 2016 года. – Вип.1 (Ч.6). – С.153 –157.

 13. Narimanova O.V. Preprocessing of digital image for compression in JPEG / O. Narimanova, K. Tryfonova, A. Аgadzhanyan & V. Hnatushenko // Power Engineering and Information Technologies in Technical Objects Control. G. Pivnyak, O. Beshta, M. Alekseyev – London: Taylor & Francis Group: CRC Press/Balkema, 2016. – Р. 119 – 130. (Коллективная монография SCOPUS).

 14. Наріманова О.В. Виявлення фальсифікації на основі адаптованих інваріантних моментів цифрового зображення / К.О Трифонова, О.В. Наріманова, А.Р. Агаджанян // Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств: колективна монографія. / за заг. ред. Л.М.Савчук, М. Фіц. — Дніпро: Герда, 2016. — С.378—386. (Коллективная монография).

 15. Участь в Одеському відділенні Міжвідомчого міжрегіонального наукового семінару при Вченій раді НАН України «Технічні засоби захисту інформації»

 16. Керівництво студентською науковою роботою

Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 2011р., диплом ДК№005204,

курси «Основные механизмы платформы 1С: Предприятие 8.2», 2011р., регістраційний номер №ПП880056226

Одеський національний політехнічний університет, присвоєння вченого звання доцента кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем, 2015р., диплом 12ДЦ № 044292

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка