122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформаціїСторінка5/10
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
фахівців інженерних спеціальностей. // Вища школа: науково-практичне видання. – 2014. – № 11–12. – С. 52–62.

3. Семенова А.В. Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід. / Теорія і практика управління соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ „ХПІ”, 2014. – № 4. – С. 58–68. База даних „Ulrich’s Periodicals Directory” (New Jersey, USA)

4. Семенова А.В. Категорія „ціннісний досвід” як характеристика взаємодії людини. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – №1. – С. 32–40.

5. Семенова А.В. Нелінійна організація керування написанням кваліфікаційних робіт студентів: синергетичний підхід. // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №1. – Режим доступу до ресурсу: http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2771

6. Семенова А.В. Професійна діяльність педагога-майстра й фахівця-викладача: спільне і відмінне. // Педагогічний процес: Теорія і практика. – 2015. – №1–2. – С. 12–26.

7. Семенова А.В. Принцип чесного самопрояву у педагогічній дії педагога-майстра як підґрунтя конструктивного функціонування освітнього простору. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельниц. : [б. в.], 2015.  – Вип. 2. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2015_2_18.pdf

8. Семенова А.В. „Ціннісний досвід”: інтегральна відображаючи-регулятивна характеристика взаємодії людини зі світом. // Трансформаційні суспільства: між новою свободою та старою освітою / Національний університет «Києво-Могилянська Академія» – 2015. – № 1 – С. 14– 21.

9. Семенова А.В. Педагогічна майстерність І.А. Зязюна – маяк для педагогів за покликанням // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти – Харків : НТУ „ХПІ”, 2015. – Випуск 42 (46). – С. 56–65.


3

Загальна кількість: Навчальних посібників – 8, монографій – 3, з них:

1. Семенова А.В. Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів. / Одеса : Юридична література, 2009. – 504 с. Монографія.

2. Семенова А.В. Ціннісний вимір досвіду суб’єктів педагогічної дії : монографія / Алла Василівна Семенова. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 436 с. Монографія.


4

1. Колесова О.П. канд. пед. наук: 13.00.04, 2010.

2. Старостіна О.В. канд. пед. наук: 13.00.04, 2015.5

Участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

– Проект Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні» – розробник Концепції національних стандартів суддівської освіти в Україні та Концепції професійної психологічної підготовки у Національній школі суддів України.

– Національний інститут судей (NJI), Оттава, Канада у межах Українсько-Канадського проекту «Суддівська освіта – для економічного розвитку» (JEEG) – експерт з проведення тренінгових занять для суддів-викладачів НШСУ «Підготовка викладачів-розробників стандартизованих навчальних програм та методик, заснованих на формуванні суддівських навичок».

– Канадська агенція з міжнародного розвитку Компоненту Офісу Уповноваженого з питань федеральних суддів Канади (FJA) експерт з проведення навчальних семінарів для суддів та адвокатів з питань досудового врегулювання спорів.12

Атестат професора кафедри політології 2015 р.

Тодорцева

Юлія Вікторівна2

1.Тодорцева Ю.В. Форми роботи соціального педагога з родиною щодо попередження насильства в сім’ї / Ю.В.Тодорцева // Наука і освіта. Серія: Педагогіка. – Одеса,2011. – № 2/LXXXXVIII, березень-квітень. – С. 55-60.

2.Гузенко В.А., Тодорцева Ю.В. Психологічна діагностика для соціальних працівників: роль, місце, проблеми та специфіка викладання / В.А. Гузенко, Ю.В. Тодорцева // Наука і освіта. Серія: Психологія і педагогіка. – Одеса, 2013. - №4/СХІV, червень. – С.10-14.

2.Тодорцева Ю.В. Педагогіка і психологія толерантності як основа професійної діяльності викладача вищої національної школи / Ю.В. Тодорцева // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 31, Том VII (49): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – С. 195-205.

3.Тодорцева Ю.В. Основні напрямки роботи соціального педагога з обдарованими дітьми / Ю.В. Тодорцева // Наука і освіта. Серія: Психологія і педагогіка. – Одеса, 2014. - № 1/СХVIII, cічень-лютий. – С. 118-123.

4.Тодорцева Ю.В. Методики психодіагностики міжособистісних взаємин і особливості їх застосування / Ю.В. Тодорцева // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 3 до Вип.31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – К.: Гнозис, 2014. – С. 127-132.

5.Тодорцева Ю.В. Умови та засоби самоосвіти майбутніх соціальних працівників / Ю.В. Тодорцева // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди». - Додаток 1 до Вип.36, Том V (65): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 505-512.3

Навчальний посібник з грифом МОН України:

1. Гузенко В.А., Тодорцева Ю.В. Психологічна діагностика: навч.-метод. посібн./ В.А. Гузенко, Ю.В. Тодорцева. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – 268 с.8

2010 р. – виконавець проміжного етапу держбюджетної теми «Організаційна культура як фактор розвитку суспільства» (№ 593-138).

2013 р. – виконавець проміжного етапу держбюджетної теми «Формування особистості майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки (№ 58-138)11

Участь в атестації наукових кадрів:

 • як офіційного опонента: 2016 – офіційний опонент у 1 кандидатській дисертації.

14

Конспекти лекцій:

1.Конспект лекцій «Ораторське мистецтво в управлінській діяльності», для студентів за фахом 7.130010201, 8.130010201 «Соціальна робота»/ Укладачі: Ю.В. Тодорцева, В.А. Гузенко. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 76с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05779).

2.Конспект лекцій «Професійна кар’єра соціального працівника», для підготовки студентів за фахом 8.13010201 « Соціальна робота» / Укладач: Ю.В. Тодорцева. – Одеса: ОНПУ, 2014 – 41с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05914).

3.Конспект лекцій «Технологія роботи соціального гувернера» для студентів за фахом 6.130102 « Соціальна робота» / Укладач: Ю.В. Тодорцева. – Одеса: ОНПУ, 2014 – 52с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05891).

4.Конспект лекцій з дисципліни «Психологічна діагностика» для студентів гуманітарного факультету за фахом 6.130102 «Соціальна робота» / Укладачі: Ю.В. Тодорцева, В.А. Гузенко. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 102с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05695).

Методичні вказівки:

1.Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Ораторське мистецтво в управлінській діяльності» для студентів за фахом 8 13010201 «соціальна робота» / Укладачі: Ю.В. Тодорцева, В.А. Гузенко. – Одеса: ОНПУ, 2015. – 26 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06747).

2.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психологічна діагностика» для студентів за фахом 6.130102 Соціальна робота/ Укладачі: Ю.В. Тодорцева, В.А. Гузенко. – Одеса: ОНПУ, 2015. – 35 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06376).

3.Методичні вказівки до підготовки студентів до заліку з дисципліни «Технологія і методи роботи з молодіжними і дитячими організаціями України» для студентів за фахом 6.130102 Соціальна робота/ Укладач: Ю.В. Тодорцева. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 8 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06226).

4.Методичні вказівки до підготовки студентів до заліку з дисципліни «Технологія роботи соціального гувернера» для студентів за фахом 6.130102 Соціальна робота/ Укладач: Ю.В. Тодорцева. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 8 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06227).15

Вчене звання доцент. Атестат : 12ДЦ № 39462

16

З 2014р по теперішній час – виконання обов’язків куратора групи

Музика

Юлія Олегівна1

Korneshchuk V. V., Muzyka Y. О. Interactive education in the system of training of prospective social workers / V. V. Korneshchuk, Y. О. Muzyka // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, II (8), Issue: 16, 2014. – Р. 15-18.

2

1.Музика Ю.О. Розвиток логічного мислення учнів засобами рідної мови/ Ю.О. Музика // Науковий вісник –2011. – Спецвипуск «Сучасні тенденції у педагогічній освіті і науці України та Ізраілю: шляхи до інтеграції». – С.101-105.

2.Музика Ю.О. Критерії та показники виміру рівнів професіоналізму у педагогічній діяльності вчителя з формування логічного мислення молодших школярів/ Ю.О. Музика // Науковий вісник – 2012. – № 5-6. – С. 209-216.

3.Музика Ю.О. Компонентно-функціональний склад професійної діяльності вчителя початкових класів щодо формування в молодших школярів логічного мислення/ Ю.О. Музика // Наука і освіта – 2012. – вип. 1 / СVII, – С. 38-40.


8

2013 р. - виконавець проміжного етапу держбюджетної теми «Формування особистості майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки (№ 58-138).

11

Участь в атестації наукових кадрів:

як офіційного опонента: 2015 – офіційний опонент у 1 кандидатській дисертації.14

Конспект лекцій:

1.Конспект лекцій з дисципліни «Вікова та педагогічна психологія» для студентів за фахом 6.130102 – Соціальна робота/ Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2015. – 127 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ06485).

2. Конспект лекцій з дисципліни «Основи гешталь-терапії» для студентів за фахом 7(8).13010201/ Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 65 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ 06189).

Методичні вказівки:

1.Методичні вказівки до підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Соціальна педагогіка» для студентів спеціальності 6.130102 – « Соціальна робота» всіх форми навчання / Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 8с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06020).

2.Методичні вказівки до підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Вікова та педагогічна психологія » для студентів спеціальності 6.130102 – « Соціальна робота» всіх форми навчання / Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 8с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06021).

3.Методичні вказівки до підготовки студентів до заліку з дисципліни «Основи гештальт-терапії» для студентів спеціальності 7 (8).13010201 – « Соціальна робота» денної форми навчання / Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 11с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06022).

4.Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до лекційних занять «Основи гештальт-терапії» для студентів спеціальності 7.13010201 – «Соціальна робота» / Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 15с.(№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05659).

5.Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до лекційних занять «Соціальна педагогіка» для студентів спеціальності 7.13010201 – «Соціальна робота» / Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 12с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05657).

6.Методичні вказівки до виконання РГР «Соціальна педагогіка» для студентів спеціальності 7.13010201 – «Соціальна робота» / Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 12с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05657).

7.Основи гештальт-терапії. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності 7.13010201 – «Соціальна робота» / Укладач: Ю.О. Музика. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 10с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05658).


15

Вчене звання доцент. Диплом : 12ДЦ № 33944

16

2013 - 2016 рр. - куратор групи

2014 р. - керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіадиВолошенко Марина

Олександрівна1

1. Корнещук В. В., Волошенко М. О. Концептуальні засади підготовленості майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності / В. В. Корнещук, М. О. Волошенко // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, ІII(28), Issue: 55, 2015. – Р. 25-27.

2

1.Волошенко М. О. Аналіз феномена «підготовленість соціального працівника» в аспекті профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки/ М.О.Волошенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 1 (48). – С. 68-71

2. Волошенко М.О. Результати педагогічного дослідження з формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки / М.О. Волошенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наук. праць. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 3 (50). – С. 34-378

2013 - 2015 р. – виконавець держбюджетної теми «Формування особистості майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки (№ 58-138).

14

Навчальний посібник:

1. Волошенко М. О., Корнещук В. В. Профілактично-корекційна робота з підлітками девіантної поведінки: навчальний посібник до тренінг-курсу / М. О. Волошенко, В. В. Корнещук. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 130 с. (особистий внесок – 50%)15

Диплом кандидата наук: ДК № 036847 від 01.07.2016

16

2016 – по теперішній час – куратор групи

Столевич

Тетяна Борисівна2

1. Столевич Т.Б. Оцінка ризику при використанні аміаку як холодоагенту / Т.Б. Столевич, М.М.Зацерклянний // "Безопасность– европейский аспект измерения" / Сборник научных трудов Первой международной научной конференции (Одесса, 12 – 14 мая 2013 г.) – Одесса: ОНПУ, 2013. С. 17-19.

2. Столевич Т.Б. Риски чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и управление ими / Т.Б. Столевич, М.М.Зацерклянний // "Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм" // Збірник наукових праць ІІ Міжнародного форуму (Одеса 25-26 вересня 2014 р.) - Одеса / НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса: Пальміра, 2014. С. 113-115.

3. Столевич Т.Б.Забруднення морських вод нафтою, розповсюдження її в акваторії і основні засоби локалізації розливів / Т.Б. Столевич, М.М.Зацерклянний //"Проблеми екологічної безпеки". Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Кременчук: КрНУ, 2014. С. 69-70.

4. Столевич Т.Б. Підходи до виявлення небезпек та оцінки ризиків. ISS №2307-4760, №3, 2015.

5. Столевич Т.Б. Использование аммиака в качестве хладоагента и оценка при том рисков / Т.Б. Столевич, М.М.Зацерклянний // Сб. науч.трудов У1 Междунар. н-т конф. "КАЗАХСТАН-ХОЛОД 2016".- Алматы: АТУ, 2016. С. 87 – 90.


3

Столевич Т.Б. Нормативно-правове забезпечення охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і охорони здоров’я / Т.Б. Столевич, М.М.Зацерклянний, О.М. Зацерклянний // Навчальний посібник у 3 - х частинах. МОН України. - Одеса: ОДАХ, 2012. – 885 с.

13

1. Зацерклянний М.М., Столевич Т.Б. Пристрій для відокремлювання домішок. (Матеріали патенту на розгляді з травня 2016 року).

2. Зацерклянний М.М., Столевич Т.Б. Циклон – фільтр. (Матеріали патенту на розгляді з травня 2016 року).

-


14

1. Концепция построения учебного курса “Безопасность жизнедеятельности”/ Колесников Ф.Е., Столевич Т.Б., Бабюк С.Н., Чернега Ю.С., Козенрацкий Г.В. –УДК 001 (043.3/.5):004.5

Методичні вказівки щодо виконання завдань з дисципліни Безпека життєдіяльності за темою: "Аналіз техногенних небезпек, їх причинно-слідчі зв'язки" для студентів всіх спеціальностей університету /Бабюк С.Н.,/ Одеса ОНПУ, 2013. -18 с.

2. Методичні вказівки щодо виконання завдань з дисципліни Безпека життєдіяльності за темою: "Визначення швидкості переносу інформації у зоровому аналізаторі" для студентів всіх спеціальностей університету/Бабюк С.Н., Столевич Т.Б./Одеса: ОНПУ, 2013. -19 с.

3. Методичні вказівки по виконанню завдань на практичних заняттях з дисципліни Безпека життєдіяльності на тему: "Визначення величини ризику" / Бабюк С.Н., Столевич Т.Б. / Одеса: ОНПУ, 2013. - 21 с.Пуріч Валентина Миколаївна

2

1. Москалюк А.Ю. Математическое обеспечение базы знаний управления проектами охраны труда / В.Н. Пурич, А.Ю.Москалюк // Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». –2015. – № 1 (110). – С. 128 – 134.

2. Москалюк, А.Ю. Моделирование инициации проектов охраны труда с помощью цепей Маркова / А.Ю. Москалюк, В.Д. Гогунский, В.Н. Пурич // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харьков : «Технологический центр», 2016. — № 3 (29). — С. 35 — 39.

3. Москалюк, А.Ю. Обнаружение момента инициации проектов охраны труда машиностроительного предприятия / А.Ю. Москалюк, П.А.Тесленко, В.Н. Пурич // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков: "Технологический центр", 2013. — № 1/10 (61). — С. 209 – 212.

3. Пурич, В.Н. Точность вариационного метода Канторовича-Власова / В.Н. Пурич, В.Ф. Оробей // Труды ОНПУ. – Вып. 2(41). – 2013 с. 19-22.

4. Москалюк, А.Ю. Cистемный подход к анализу уровня охраны труда в задачах проектно-ориентированного менеджмента / А.Ю. Москалюк, Ю.С. Чернега, В.Д. Гогунский // Электротехнические и компьютерные системы. – 2016.   № 23 (99). – С. 168 – 174.

5. Савєльєва, О.С. Методи адаптації експрес-моделі складних об’єктів до умов експлуатації / О.С. Савєльєва, В.М. Пуріч, А.В. Торопенко // Труды ОНПУ. – Вып. 2. – 2013   С. 252 - 256.

6. Москалюк, А.Ю. Модель процесса управления охраной труда машиностроительного предприятия / А.Ю. Москалюк, В.Н. Пурич // Технологический аудит и резервы производства.  2015.   № 4 / 3(24). – С. 60 — 65


10

організаційна робота - заступник директора інституту з наукової роботи студентів

16

керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою

Фурман Анатолій Анатолійович


2

1. Фурман А.А. Особистісний розвиток майбутніх соціальних працівників: ціннісно-орієнтаційний аспект / А.Фурман, І Ліпська // Психологія і суспільство : [спецвипуск]. – 2011. – С. 24-26.

2. Фурман А.А. Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога: від моделі до індивідуальних інваріантів / А.А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1.– С. 118-127.

3. Фурман А.А. Теоретико-емпіричне обґрунтування соціально-психологічного портрета студента / А.Фурман, І.Татарчук // Психологія і суспільство : [спецвипуск]. – 2012. – С. 70-73.

4. Фурман А.А. Морально-етичні контури цінностей соціального працівника / А.А. Фурман // Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д.Ушинського – № 5¬6. – 2012. – С. 153-160.

5. Фурман А.А. Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера / А.А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3.– С. 78-95.

6. Фурман А.А. Соціальне порозуміння як предмет соціогуманітарного дослідження / А. Фурман, Р. Мацюк // Психологія і суспільство : [спецвипуск]. – 2013. – С. 79-81.

7. Фурман А.А. Художня деталь у творчій екзистенції Тараса Шевченка / А.В. Фурман, А.А. Фурман // Психологія і суспільство : [спецвипуск]. – 2014. – С. 124-126.

8. Фурман А.А. «Благодійний фонд «Ромів Бесарабії «Амаро Тернімос» / А.А. Фурман, А.С. Райчева // Психологія і суспільство : [спецвипуск]. – 2015. – С. 43-46.11

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента:

2012 р. - був офіційним опонентом у 1 кандидатській дисертації; 2013 р. - був офіційним опонентом у 1 кандидатській дисертації; 2016 р. - був офіційним опонентом у 1 кандидатській дисертації14

1.Фурман А.А. Професійне спілкування у соціальній роботі: Методичні вказівки для проведення лабораторних занять / Укл. А.А. Фурман. – Одеса: ОНПУ, 2013. - 23 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05217).

2.Фурман А.А. Професійне спілкування у соціальній роботі: Методичні вказівки та завдання для СРС / Укл.

А.А. Фурман. – Одеса: ОНПУ, 2013. -13 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05216).

3.Фурман А.А. Професійно-етичні основи соціальної роботи: Методичні вказівки та завдання для СРС / Укл.

А.А. Фурман, М.Ф. Охман. – Одеса: ОНПУ, 2013. - 12 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05215).

4.Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Професійно-етичні основи соціальної роботи» для студентів спеціальності 6.130102 – Соціальна робота/ Укл.: Фурман А.А..- Одеса: ОНПУ.2015.- 9с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06495).

5.Методичні вказівки та завдання для СРС з дисципліни «Бізнес-етика» для спеціальності «Бізнес адміністрування»/ Укл.: Фурман А.А..- Одеса: ОНПУ,2015.- 13 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06494).

6. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бізнес-етика» для спеціальності «Бізнес адміністрування»/ Укл.: Фурман А.А..- Одеса: ОНПУ,2015. - 13 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06493).15

Вчене звання доцент. Атестат : 12ДЦ № 32756

16

З 2011р. по теперішній час – куратор групи

Булгакова

Олена Юріївна1

1.Булгакова О.Ю. Особистісно-типове та діяльнісно-ситуативне як протилежності у складі соціальної взаємодії// Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology. – Vol. 5. – Budapest, 2013. – P. 169-173.

2.Булгакова О.Ю. Проблема підходу в дослідженні соціальної взаємодії// Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology. – Vol. 4/1(7), issue 14. – Budapest, 2013. – P. 227-231

3. Булгакова О.Ю. Психологическая модель социального взаимодействия в системе обучения профессии в высшем учебном заведении// Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology. – Vol. ІІ(14). – Budapest, 2014. – P. 87-90.

4. Булгакова О.Ю. Психологические составляющие в структуре социального взаимодействия// Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology. – Vol. ІІ(9). – Budapest, 2014. – P. 134-139.

5. Булгакова О.Ю. Психологічний аспект соціальної взаємодії// Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology. – Vol. ІІІ(27). ISSUE 51– Budapest, 2015. – P. 78-82.

6. Булгакова О.Ю. Взаимоотношения в высшей школе как социальное взаимодействие// Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology. – ІV(38). ISSUE 77– Budapest, 2016. – P. 72-76.2

 1. Булгакова О.Ю. Особливості сприйняття усвідомлення небезпечних форм поведінки в життєдіяльності підлітка / О.Ю. Булгакова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Київ, 2012 – Т.11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 6.- С.81-89

 2. Булгакова О.Ю. Потреби у само актуалізації та локалізація контролю студентів німецько-технічного факультету/ О.Ю. Булгакова // Психологічні перспективи: Спец.вип. Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп – Т 2. Проблема цілісності суспільства, групи та особистості – 2012 – С. 167-174

 3. Булгакова О.Ю. Система «Суб’єкт-Суб’єкт» як одиниця психологічного аналізу соціальної взаємодії/ О.Ю. Булгакова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – 2013. – Т. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7. – Част. 1. – С.127-133.

 4. Булгакова О.Ю. Психологічні фактори безпеки життєдіяльності підлітків/ О.Ю. Булгакова // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія – 2013. - Т-18. - Вип.22.- Ч.1. - С.81-86.

 5. Булгакова О.Ю. Проблема структури соціально взаємодії у психологічному аспекті/ О.Ю. Булгакова // Тематичний випуск. Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. Додаток 1 до Вип.31, томVIII(50,2013) С.60-71.

 6. Булгакова О.Ю. Інструментальні аспекти соціальної взаємодії/ О.Ю. Булгакова // Тематичний випуск. Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейсько освітнього простору. ДОДАТОК 1 до Вип..5, том V (56) - К: Гнозис,2014. – С.102-112.

 7. Булгакова О.Ю. Теоретико-емпіричні передумови підготовки студентів до соціальної взаємодії/ О.Ю. Булгакова // Вісник Одеського національного університету,2016.- Серія Психологія .- Том 21.- Випуск 3 (41) – С. 7-14.

 8. Булгакова О.Ю. Психологічні вимоги до лабораторного моделювання взаємодії/ О.Ю. Булгакова // Науковий вісник Херсонського Державного Університету, 2016.- Серія: «Психологічні науки».- Випуск 2. - Том 2. – С. 16-20.

3

Підручник з грифом МОН України:

1.Військова психологія і педагогіка: Підручник/авт. кол-в: Л.А.Снігур, О.А. Хижняк, Є.М.Подтергера, Е.І.Сарафанюк, К.П.Аветісян, О.Ю.Булгакова за заг. ред. Л.А.Снігур. - Луцк: Твердиня, 2010. – 578 с. (особистий внесок -14%)

Монографія:

1.Булгакова О.Ю. Соціальна взаємодія: досвід концептуального моделювання : монографія / О.Ю. Булгакова; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Букаєв В.В., 2014. - 245 c.8

2013 р. – виконавець проміжного етапу держбюджетної теми «Проблеми та перспективи розвитку сучасної соціальної роботи» (№ 43-138).

11

Участь в атестації наукових кадрів:

як офіційного опонента: 2011-2016 – офіційний опонент у 4 кандидатських дисертаціях.14

Навчальний посібник:

1.Психологія для військовослужбовців: Навч. посіб. для курсантів і студентів вищих військових навчальних закладів/ О.Ю. Булгакова, М.П. Вернидубов, О.В. Осипова, А.М. Бузід, М.Б. Коробіцина. – Одеса ОНПУ, 2012 – 212 с. (особистий внесок -20%)

2. Конспект лекцій з курсу «Волонтерство в соціальній роботі» для студентів за фахом 6.130102 - «Соціальна робота» / Укл.: Булгакова О.Ю. – Одеса: ОНПУ, 2014. - 88 с. - (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05920).

Методичні вказівки:

1.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психологія емоцій» для студентів напряму 6.130102 «Соціальна робота» спеціальності 7.13010201 / Укл.: О.Ю. Булгакова - Одеса: ОНПУ, 2014 – 14с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05926).

2.Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Психологія емоцій» для студентів напряму 6.130102 «Соціальна робота» спеціальності 7.13010201 / Укл.: О.Ю. Булгакова - Одеса: ОНПУ, 2014 – 12с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05925).

3.Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни «Актуальні проблеми теорія і практика соціальної роботи» для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки - магістр. Напрямок підготовки – 1301. Спеціальність: 8.13010201 –«Соціальна робота»/ Укл.: Булгакова О.Ю., Одеса: ОНПУ, 2014 – 10с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05880).

4. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Актуальні проблеми теорія і практика соціальної роботи» для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки - магістр. Напрямок підготовки – 1301. Спеціальність: 8.13010201 – «Соціальна робота»/ Укл.: Булгакова О.Ю., Одеса: ОНПУ, 2014 – 8с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05877).15

Вчене звання доцент. Атестат : 12ДЦ № 23010

2013 р. - Друга вища освіта: кваліфікація - спеціаліст з соціальної роботи. Диплом : СК №43989029.16

З 2012 р.- по теперішній час виконання обов’язків куратора групи

Кривдіна

Інна Борисівна1

Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

 1. 1. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук'яненка // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Вип. № 31. 2014. Серія: Історія. - Одеса, 2014. - С. 319-331.

2. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Л. Лук'яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у різні історичні епохи // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Вип. № 33. 2015. Серія: Історія. - Одеса, 2015. - С. 238-249.

2

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України загальною кількістю п’ять досягнень:

1. Кривдіна І.Б. Політична діяльність В’ячеслава Чорновола та її зв'язок з Народним Рухом України (1989 - 1999 рр.) // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 16. 2009. Серія: Історія. - Одеса: Астропринт, 2009. - С. 184 - 190.

2. Кривдіна І.Б. Програмові засади та організаційні форми існування Гельсінського руху в Україні (1976-2010 рр.) // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 19. 2010. Серія: Історія. - Одеса: Астропринт, 2010. - С. 68 - 76.

3. Кривдіна І.Б. Внесок Л.Лук'яненка у формування ідеології Української республіканської партії (1990-1991 рр.) // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 20. 2010. Серія: Історія. - Одеса: Астропринт, 2010. - С. 224 - 231.

4. Кривдіна І.Б. Шляхи вирішення національного питання в доробку Левка Лук'яненка // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 25. 2012. Серія: Історія. - Одеса: Астропринт, 2012. - С. 245 - 254.

5. Кривдіна І.Б. Ідеологічна спрямованість дипломатичної діяльності Левка Лук'яненка (1992-1993 рр.) // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. № 30. 2014. Серія: Історія. - Одеса: Астропринт, 2014. - С. 278-283.3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском):

1. Менеджмент організацій: Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту на ступінь бакалавру з напряму «Менеджмент організацій»: у 2-х т. / Під ред. І.П. Продіуса, Г.А. Дорошук. Т.1. - Розділ «Підприємницьке право» (Сухотеріна Л.І., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б.). – Одеса: ВМВ, 2010.– С. 148 – 193.

2. Правознавство: Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей / В.Ю. Жарких, І.Б. Кривдіна, І.М. Чістякова, Білоусов О.С., Шевченко Б.Г., Яворський С.Х. – К.: Каравела, 2013. - 200 с. (гриф МОН)

3. Правове регулювання інформаційної діяльності: навч. посіб. / [В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, Д.Д. Татакі, І.М. Чістякова, Б.Г. Шевченко, С.Х. Яворський]. – К.: Каравела, 2013. - 232 с. (гриф МОН)

4. Менеджмент організацій та адміністрування: Навч. посіб. для підготовки до держ. іспиту на ступінь магістра зі спец-ті «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» / під ред. С.К. Харічкова, Г.А. Дорошук. - Розділ «Договірне право» (Кривдіна І.Б.). – Одеса: Освіта України, 2015. – 444 с.

5. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник / Укладачі: Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, В.П. Кубко, С.Х. Яворський. — К.: Каравела, 2016. — 232 с.

6. Research activities. Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions / G. Vorobyova, I. Chistyakova, I. Kryvdina, O. Bilousov, V. Kubko, D. Tataki, B. Shevchenko, S. Yavorskyi. - K.: Caravela, 2016. – 116 p.

Опубліковані монографії:

1. Кривдіна І.Б. Громадянський патріотизм Василя Стуса// Український патріотизм - фактор державності, стабільності, добробуту. Колективна монографія: За заг. ред. д-ра іст. наук, проф. Г.І. Гончарука. - Одеса: Астропринт, 2002. – С. 140 – 151.


10

Організаційна робота у закладі освіти на посаді заступника керівника кафедри правознавства, вченого секретаря гуманітарного факультету.

14

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

1. Методичні вказівки з використання задач в самостійній роботі студента з дисципліни «Правознавство» для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання І курсу І семестру, І курсу ІІ семестру, ІІ курсу ІІІ семестру / Укл.: Т.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна. - Одеса: ОНПУ, 2016. – 30 с. / № 3286-РС-2016, МВ06985 18.02.2016;

2. Методичні вказівки до контрольних робіт для студентів Інституту дистанційної та заочної освіти з дисципліни «Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність» для студентів спеціальностей: 8.02010101 «Культурологія», 8.04030201 «Інформатика», 8.05070103 «Електротехнічні системи. Електроспоживання», 8.05070108 «Енергетичний менеджмент», 8.05010102 «Інформаційні технології проектування», 8.05080201 «Електронні прилади та пристрої», 8.05090101 «Радіотехніка», 8.05090102 «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення», 8.05090103 «Радіоелектронні пристрої системи та комплекси», 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засобі», 8.05090203 «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки», 8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки», 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність», 8.13010201 «Соціальна робота» заочної форми навчання ІІ курсу ІІ семестру / Укл.: Чістякова, І.М., Воробйова Г.В., Кривдіна І.Б., Бабіна В.О. - Одеса, 2016. – 13 с. / № 3283-РС-2016, МВ06981 18.02.2016;

3. Методичні вказівки з використання словнику юридичних термінів та понять у самостійній роботі студента з дисципліни «Адміністративне право» для студентів напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання ІІ курсу ІІІ семестру / Укл.: К.І. Чабанова, І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна. - Одеса: ОНПУ, 2016. – 19 с. / № 3287-РС-2016, КЛ06967 17.02.2016.16

Керівництво студентами, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт):

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни ‹‹Правознавство›› 24 березня 2015 р. (1 місце - Шинкевич Ірина Олегівна, гр. ОВ-122; 2 місце - Борисенко Анастасія Сергіївна, гр. ОМ-121)Бабіна Валентина Олександрівна

1

Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

1. Valentyna Babina. The communicative means for setting the connection between political actors and mass audience // European political and law discourse Volume2, Issue6 2015. – P. 148-152.

2. Рекламные технологии формирования имиджа политического лидера // Administrarea Publica. - №2(78). 2013. – Chisinau, 2013. – P. 119-123.


2

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України загальною кількістю п’ять досягнень:

1. Бабіна В.О. Реклама як комунікативна технологія у політичному просторі // Політологічни записки: Збірник наукових праць. - №2(6). – Луганськ, 2012. – С. 353-359.

2. Бабіна В.О. Роль політичної реклами у виборчих кампаніях // Освіта регіону : Український науковий журнал. Серія : Політологія. Психологія. Комунікації. – 2013. – № 3. – C. 100-104.

3. Бабіна В.О. Місце політичної реклами у структурі виборчої кампанії // Актуальні питання зовнішньої політики України». - Одеса, 2013. – C. 72-78.

4. Бабіна В.О. Політична реклама в умовах регіональної гетерогенності // Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події. - Львів, 2014. – C. 125-131.

5. Бабіна В.О. Імідж політичного актора як складова політичної реклами // Весник СевНТУ : зб. наук. праць. Серія : Політологія. Вип. 145. – Севастополь, 2013. – C. 200-203.14

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

1. Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до складання іспиту з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» / Чістякова І.М., Воробйова Г.В., Кривдіна І.Б., Бабіна В.О. - Одеса: ОНПУ, 2014. – №2218-РС-2014, МВ05719 02.07.2014. – 10 c.

2. Методичні вказівки до контрольних робіт для студентів Інституту дистанційної та заочної освіти з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» / Чістякова І.М., Воробйова Г.В., Кривдіна І.Б., Бабіна В.О. – 10 c.

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студента при підготовці до лекційних занять з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» / Воробйова Г.В., Кривдіна І.Б., Бабіна В.О. – 9 c.15

Присудження наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процеси (Диплом кандидата наук ДК № 026164 від 22 грудня 2014 р.)

16

Керівництво студентами, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт):

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни ‹‹Правознавство›› березень 2016 р. (2 місце – Рагілевич Альона, гр. АІ-152, 3 місце - Тимофеєв Олександр, гр. АІ-152).Білоусов Олександр Сергійович

1

Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

1. Establishment of Ukrainian state policy on promotion of the civil society development in the context of European governance concept // European political and law discourse. — №1, vol.1. — Brno, 2014. – P. 116-123.

2. Белоусов А.С. «Цифровое неравенство» как феномен ХХI века // Administrarea Publica. – № 4 (80). – Кишинев, 2013. – C. 11-115.

3. Белоусов А.С. Коммуникационные возможности и условия реализации разнообразных форм гражданского участия в современном обществе // Administrarea Publicǎ: Revistǎ metodico-ştiintificǎ trimestrialǎ. — № 1 (81) — Chişinǎu, 2014. – P. 42-46.

4. Білоусов О.С. Співпраця України з міжнародними безпековими структурами в галузі інформаційної політики // EVROPSKY POLITICKI A PPRAVNI DISKURZ. Volume 1 lssue 6 – 2014. – P. 181-190.

5. Білоусов О.С. Шляхи впровадження електронного урядування в Україні : позитивні і негативні аспекти // European political and law discourse. – 2015. - № 2 (1). – C. 237-242.2

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України загальною кількістю п’ять досягнень:

1. Білоусов О.С. Доступ до публічної інформації як чинник формування громадянського суспільства в Україні // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. — В. 50. — Одеса, 2013. – C. 18-25.

2. Білоусов О.С. Теоретичне осмислення інформаційного суспільства як соціального феномену // Науковий вісник. – № 29 (208). – Одеса, ОНЭУ, 2013. – C. 96-102.

3. Білоусов О.С. Модернізація громадянського суспільства в контексті європейської концепції належного врядування // Слов’янський вісник. — Рівне, 2014. — №21. – C. 23-32.

4. Білоусов О.С. Взаємовідношення між соціальною структурою і політичним устроєм як проблема влади в постіндустріальному суспільстві // Перспективи. Соціально-політичний журнал. — 2014. — №2(60). – C. 20-25.

5. Білоусов О.С. Публічна інформація та категорії інформації з обмеженим доступом в контексті трактування Закону України «Про інформацію» // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. — Одеса, 2014. — №7. – C. 104-107.3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском):

1. Правознавство: Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей / В.Ю. Жарких, І.Б. Кривдіна, І.М. Чістякова, Білоусов О.С., Шевченко Б.Г., Яворський С.Х. – К.: Каравела, 2013. - 200 с. (гриф МОН)

2. Правове регулювання інформаційної діяльності: навч. посіб. / [В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, Д.Д. Татакі, І.М. Чістякова, Б.Г. Шевченко, С.Х. Яворський]. – К.: Каравела, 2013. - 232 с. (гриф МОН)

3. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник / Укладачі: Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, В.П. Кубко, С.Х. Яворський. — К.: Каравела, 2016. — 232 с.

4. Research activities. Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions / G. Vorobyova, I. Chistyakova, I. Kryvdina, O. Bilousov, V. Kubko, D. Tataki, B. Shevchenko, S. Yavorskyi. - K.: Caravela, 2016. – 116 p.

Опубліковані монографії:

1. Білоусов О.С. Інформаційне суспільство в сучасній Україні: тенденції розвитку. Монографія. – Одеса, 2015. – 260 c.


12

Присудження наукового ступеня доктора наук:

02 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.06 в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук.

Наказом № 161 від 25.06.2016 р. присвоєно науковий ступінь доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – Політичні інститути та процеси


15

Присвоєння вченого звання доцента кафедри політології (Атестат доцента 12ДЦ №044291 від 29 вересня 2015 р.)

Забарна Елеонора Миколаївна

2

1.Забарна Е.М. Специфіка малого підприємництва в соціально-економічному розвитку регіонів України / Е.М.Забарна. // Економічний форум. Луцький національний технічний університет. – 2016. – №2. – С.101-109. Журнал індексується та реферується в зарубіжних базах даних: РІНЦ (Росія); Ulrich’s Periodicals Directory (США). Фахове видання України

2. Забарна Е.М. Активізація малого підприємництва як основа формування траєкторій регіонального розвитку / Е.М.Забарна // Моделювання регіон.ек-ки: зб.наук.пр./ Прикарпат.нац.ун-т ім..Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. - №2(26). – С.234-250. Фахове видання України

3.Забарна Е.М. Оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного розвитку / Е.М.Забарна // Наука та наукознавство. – 2015. - №4 (89). – С.28-37. Міжнародний науковий фаховий журнал

4.Забарна Е.М. Наукові підходи до управління інноваційним потенціалом підприємства / Е.М.Забарна // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW IN MODERN SOCIAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT. Collection of scientific articles. – Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015. – Р.26-30. Міжнародний науковий фаховий журнал

5. Забарна Е.М. Інноваційний маркетинг підприємств: теорія, методологія, механізм. Монографія. / Е.М.Забарна, О.Б.Звягінцева. – Одеса: Фенікс, 2013. – 275с.

6. Забарна Е.М. Сучасні тенденції фінансування розвитку підприємств / Е.М.Забарна, М.В.Кула // Прометей: Зб. наук. праць з економіки. – 2013. – №1. – С.142-148.

7. Забарная Э.Н. Специфика анализа рынка основного и побочного результата инновационной деятельности в промышленном производстве / Э.Н.Забарная // Прометей. – 2013. – №2(41). – С.262-266. Фахове видання України

8. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография: [в 4т.] / [А.И.Амоша, И.П.Булеев, В.И.Дубницкий и др.]; под общ.ред В.И.Дубницкого и И.П.Булеева. – Ин-т экономики промышленности НАН Украины; Донецкий экономико-гуманитарный институт; Академия экономических наук Украины. – Донецк: Юго-Восток, 2011. Т.2. – 2011. – С.7-41. П.4.1. Формирование региональной интегрированной инновационно-инвестиционной системы как базиса развития социально-экономического развития региона.3

1. Інноваційний розвиток підприємства : [підруч.для студ.вищ.навч.закл.] / Л.І.Федулова, Е.М.Забарна, С.В.Філиппова. – Одеса, ОНПУ: Бондаренко М.О., 2016. – 700с.

2. Забарна Е.М. Глобальні проблеми світової економіки. Навч.посібник / Е.М.Забарна, С.І.Рассадникова, С.К.Харічков. – Одеса: ОНПУ, 2015. – 98с. НП06535 від 28.07.2015р.

3. Забарна Е.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Навчальний посібник. Допущено МОН України. – Одеса: Наука і техніка, 2012. – 344с.

4. Маркетинг. Допущено Міністерством освіти України в якості підручника / За заг.ред. Забарної Е.М., Окландер Т.О. – Одеса: Наука і техніка, 2012. - 198 с. (колектив авторів)

(лист № 1/11 -9784 від 18.06.2012р.)

5. Маркетинг. Навчальний посібник для викладачів та студентів економічних спеціальностей / Укл. Забарна Е.М.,Окландер Т.О. – Одеса: ОНПУ, 2012.–149 с. Ел.версія НП 043070 від 01.02.2012 р.4

Наукове керівництво аспірантурою.

Під науковим керівництвом захищено кандидатську дисертацію. (Кула М.В. «Організаційно-економічні засади техніко-технологічного переоснащення промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності))5

Проект «University & enterprise cooperation for competency-based training in Armenia, Georgia and Ukraine (Cap4Com - Capacity for Competency програми TEMPUS IV – учасник проекту від ОНПУ (2011-2015).

7

Робота у складі акредитаційної комісії МОНУ в ЛНТУ (Наказ МОНУ №710к від 15.04.2016р.

Робота у складі робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України щодо підготовки магістрів зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю»8

Науковий керівник держбюджетних тем «Тенденції розвитку теорії маркетингу в сучасних умовах господарювання» № 79-80, 2013-2014 рр.; «Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації» №82-80 0113U007795

Науковий керівник госпдоговорних тем «Формування методичного підходу до оцінки економічної ефективності інновацій в діяльності посередницького підприємства» (договор №1703-80); «Наукове обґрунтування специфіки інноваційної діяльності в соціальній сфері» (договор №1705-80)

Член редакційної колегії фахового електронного наукового видання «Економіка: реалії часу»


10

Завідувач кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком ОНПУ

11

Член двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук Д.32.075.03; Д.52.079.02

Офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня д.е.н. Барського Юрія Миколайовича «Фінансове забезпечення розвитку соціально орієнтованого економіки регіону», за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. Попівняк Оксани Мирославівни на тему «Механізми фінансового забезпечення розвитку депресивних територій», за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. Мордовцева Олександра Сергійовича на тему «Формування системи індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону», за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. Циналєвської І.А. на тему «Інституційне забезпечення активізації зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України», за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Шейко Ю.О. на тему «Стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні», за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Залучалась до роботи Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій в галузі економіки Д41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України та Д41.052.10 в Одеському національному політехнічному університеті як фахівець за спеціальністю 08.00.05 –розвиток продуктивних сил та регіональна економіка та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Член постійно діючого методологічного семінару по оцінки результатів дисертаційних досліджень щодо підготовки їх до захисту в ОНПУ та ЛНТУ.12

Присуджено вчене звання професора кафедри економічних систем і маркетингу (атестат професора 12ПР № 007872 від 7.05 2012р.)

13

Авторське свідоцтво А.С. № 52876 (про реєстрацію авторського права на твір) Україна, Державна служба інтелектуальної власності України. Науковий твір «Комерційна діяльність посередницьких підприємств.» / Е.М.Забарна – Дата реєстрації 27.12.2013р.

14

1. Методичні рекомендації та завдання з виконання контрольної роботи з дисципліни «Інвестування» для студентів напряму 6.030507 – Маркетинг, галузь знань 0305 – економіка і підприємництво заочної форми навчання 2 курсу 4 семестру / Укл. Забарна Е.М. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 14с. Ел.версія МВ 04336 від 08.02.2012 р.

2. Забарна Е.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій. – Одеса: ОНПУ, 2011р. – 140 с. Ел.версія КЛ 0414015

Отримання другої повної вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг» та здобуто кваліфікацію магістра з маркетингу в ОНПУ (Диплом з відзнакою СК №41946459 20 січня 2012 р.)

16

Керівництво науковою роботою студентів, які отримали перше (2014р.) та друге (2015р.) місце у конкурсі студентських наукових робот.

Щорічна підготовка студентських наукових докладів до участі студентів у студентській наукової конференції в ОНПУ.17

Робота по допомозі онкохворим дітям

18За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток науки, високий професіоналізм нагороджена почесною грамотою та знаком пошани Голови обласної Одеської ради.

Кобозєва

Алла Анатоліївна1

 1. Kobozeva, A.A. General Principles of Integrity Checking of Digital Images and Application for Steganalysis / A.A. Kobozeva, I.I. Bobok, A.I. Garbuz // Transport and Telecommunication. - 2016. - Vol. 17, Issue 2. - PP. 128-137. (Scopus)

 1. Kobozeva, A.A. The Basis of New Approach of Providing High Carrying Capacity of Covert Communication Channel/ A.A.Kobozeva, S.Alfaludji // Proceedings of International Conference on Modern Problems of Radio Engineering Telecommunications and Computer Science (TCSET-2012), 21-24 Feb. 2012, Lviv-Slavske, Ukraine. - Lviv, 2012. - P. 263.

2

 1. Бобок, І.І. Метод прихованої передачі даних, що забезпечує аутентифікацію контейнера, заснований на матричному аналізі / І.І.Бобок, А.А.Кобозєва // Праці Одеського нац-го політехнічного ун-ту. — 2012. — №2. — С. 255–261.

 2. Кобозева, А.А. Метод скрытой передачи данных, обеспечивающий аутентификацию контейнера, основанный на решении систем линейных уравнений / А.А.Кобозева // Сучасна спеціальна техніка. – 2012. - №3(30) - С.57-63.

 3. Кобозева, А.А. Анализ чувствительности сингулярных векторов матрицы изображения как основа стеганоалгоритма, устойчивого к сжатию / А.А.Кобозева, М.А.Мельник // Захист інформації. – 2013. - №2. – С.49-58.

 4. Кобозева, А.А. Условия обеспечения устойчивости стеганоалгоритма при организации стеганопреобразования в пространственной области контейнера-изображения / А.А.Кобозева, А.В.Костырка // Інформаційна безпека. – 2013. – № 3(11). – С. 29-35.

 5. Кобозева, А.А. Разработка нового подхода к выявлению замещающей области в цифровом изображении / А.А.Кобозева, Е.Ю.Лебедева // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2013. – Вип 1(25). – С.67-74.

 6. Кобозева, А.А. Основы общего подхода к разработке универсальных стеганоаналитических методов для цифровых зображений / А.А.Кобозева // Праці Одеського політехнічного університету. - 2014. –Вип.2(44). – С.136-146.

Кобозева, А.А. Метод cкрытой передачи данных, обеспечивающий проверку целостности и аутентичности передаваемой информации / А.А.Кобозева, М.А.Козина // Інформатика та математичні методи в моделюванні – 2015. – Т.5, №1. – С.57-64.

4

1. Наріманова О.В., ктн, 05.13.21, 2011

2. Зоріло В.В., ктн, 05.13.21, 2013

3. Мельник М.О., ктн, 05.13.21, 2013

4. Лебедєва О.Ю., ктн, 05.13.21, 2014

5. Козіна М.О., ктн, 05.13.21, 2015


5

Виконання функцій наукового керівника проекту за темою «Еталонне тестуванная компонентів споживацької електроніки» за договором РД/352/14-0214 від 24.02.2014" між Товариством з обмеженою відповідальністю «Samsung Electronics Ukraine Company» і ОНПУ.

8

Виконання функцій наукового керівника НДР: «Розробка математичних методів захисту інформаційних систем» (2010-2014 рр.) (№ держреєстрації 0110U000370), «Розробка методів підвищення ефективності комплексної системи захисту інформації» (2015-2019 рр.) (№ держреєстрації 0115U000834);

Зам.головного редактора наукового журналу «Інформатика та математичні методи в моделювані» (ОНПУ), включеного до переліку фахових видань України;

Член редакційних колегій журналів «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні» (КПІ), «Інформаційна безпека» (Східноукраїнський національний університет ім..В.Даля), включених до переліку фахових видань України


10

З 2009 року по теперішній час є зав. кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету, яка з 2009 по 2011 р. носила назву «Інформатики та математичних методів захисту інформаційних систем».

11

Є головою спеціалізованої вченої ради К 41.052.11 (спеціальності 05.13.21 – Системи захисту інформації, 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи) Одеського національного політехнічного університету, а також членом спеціалізованої вченої ради Д 41.816.01 (спеціальність 05.13.21 – Системи захисту інформації) ОНАЗ ім.О.С.Попова.

12

Вчене звання професора кафедри інформатики та математичних методів захисту інформаційних систем, 2011 р.

14

1. Конспект лекцій з курсу “Чисельні методи” для студентів за напрямом навчання 6.040302 - “Інформатика” / Укл.: А.А. Кобозєва. - Одеса: ОНПУ, 2013. - 135 с. Електронна версія КЛ05126 від 29.04.2013

2.Конспект лекцій з для магістрів с дисципліни “Стеганографія”спеціальності8.04030201-Інформатика. Часть 1. Автор: Кобозєва А.А. - Одесса; ОНПУ2015.-116с. Електронна версія КЛ06286.

3.Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Стеганография» для студентов специальностей 8.04030201 -Информатика/Сост.: А.А. Кобозэва. Одесса: ОНПУ, 2015.-30с. Електронна версія МВ06285

4.Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Методи поліпшення цифрового зображення» з дисципліни «Стеганографія» для студентів спеціальностей 7.04030201 та 8.04030201 – Інформатика / Укл.: А.А. Кобозєва, Г.В. Ахмаметьєва. – Одеса: ОНПУ, 2015. – 27 с. Електронна версія МВ06695.Положаєнко

Сергій Анатольевич1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка