122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформаціїСторінка4/10
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
14

  1. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» у дипломному проекті для студентів напряму підготовки 7.05020201, 8.05020201 денної та заочної форм навчання. ОНАХТ, 2013 р., 35 с. Автори – Нетребський О.А., БочковськийА.П.

  2. Методичні вказівки до індивідуальної роботи з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів усіх напрямівпідготовки денної форми навчання. ОНАХТ, 2013 р., 25 с. Автори - НетребськийО.А., БочковськийА.П., Удовиця О.Ф.

  1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. ОНАХТ, 2014 р., 38 с. Автори – Нетребський О.А.,БочковськийА.П.,СапожніковаН.Ю.

  2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. ОНАХТ, 2014 р., 43 с. Автори - НетребськийО.А., БочковськийА.П., СапожніковаН.Ю.

  3. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях в дипломному проекті (роботі) для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки спеціаліст, магістр спеціальностей 8.180100, 7(8).030601, 7(8).030507, 7(8).030509, 7(8).030504, 7(8).030502». ­Одеса: ОНПУ, 2016 - 40 с. Автор - Бочковський А.П.

Бабюк

Сергій Никанорович2

1. Концепция построения учебного курса “Безопасность жизнедеятельности”/ Колесников Ф.Е., Столевич Т.Б., Бабюк С.Н., Чернега Ю.С., Козенрацкий Г.В. –УДК 001 (043.3/.5):004.5

Методичні вказівки щодо виконання завдань з дисципліни Безпека життєдіяльності за темою: "Аналіз техногенних небезпек, їх причинно-слідчі зв'язки" для студентів всіх спеціальностей університету /Бабюк С.Н.,/ Одеса ОНПУ, 2013. -18 с.

2. Методичні вказівки щодо виконання завдань з дисципліни Безпека життєдіяльності за темою: "Визначення швидкості переносу інформації у зоровому аналізаторі" для студентів всіх спеціальностей університету/Бабюк С.Н., Столевич Т.Б./Одеса: ОНПУ, 2013. -19 с.

3. Методичні вказівки щодо виконання завдань з дисципліни Безпека життєдіяльності за темою: "Оцінювання стійкості об'єкту щодо впливу сейсмічних хвиль землетрусу" для студентів всіх спеціальностей університету /Бабюк С.Н., Буров М.П./Одесса: ОНПУ, 2013. - 16 с.

4. Методичні вказівки по виконанню завдань на практичних заняттях з дисципліни Безпека життєдіяльності на тему: "Визначення величини ризику" / Бабюк С.Н., Столевич Т.Б. / Одеса: ОНПУ, 2013. - 21 с.

5. Методичні вказівки щодо виконання завдань з дисципліни Безпека життєдіяльності за темою: "Вплив токсичності забруднювачів повітря на організм людини і визначення величини імовірного скорочення тривалості життя" для студентів всіх спеціальностей університету / Бабюк С.Н. / Одеса: ОНПУ, 2013 - 24 с.3

1. Підручник “Цивільний захист” для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації/ М.М. Сакун, А.С. Окіпняк, В.Ф. Нагорнюк, С.Н. Бабюк та ін.; за редакцією М.М. Сакуна та А.С. Окіпняка. – Кам’янець-Подільський : ПП “Медобори-2006”, 2015. – 480 с. (Особисто 80 стор.)

10

Заступник завідувача кафедри Управління системами безпеки життєдіяльності

14

Методичні вказівки про порядок виконання контрольної робота з навчальної дисципліни "Цивільний захист" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Бабюк С.Н. / Одесса: ОНПУ, 2013. -19 с.

Методичні вказівки щодо рішення задач розрахунково-графічної роботи “Розрахунок параметрів уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій” для студентів усіх спеціальностей університету /Скл. В.Д. Гогунський, С.Н. Бабюк, - Одеса: ОНПУ, 2015.-43с.

Методичні вказівки для оформлення розділу Охорона праці в дипломному проекті студентами інституту Електромеханіки і енергоменеджменту/ Укладачі: В.Д. Гогунський, С.Н. Бабюк, М.О. Ппрусенков. – Одеса, ОНПУ, 2016. – 20 с.


Колот Світлана Олександрівна

1

Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз:

Особливості організаційного контролю в процесі емоційної роботи // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Спец. Вип. № 23: Матеріали міжнародної науково практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної соціальної роботи». 12-14 вересня 2011 р. м. Одеса. – Серія: Соціологія. – Одеса: вид. Букаєв В.В. 2011. – С. 241 – 250.

Эффективное лидерство в структуре эмоционального менеджмента // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. Одеса: “Астропринт”, 2012. – Том 17. – Випуск 8 (20). – С. 399–406.

Особенности проявления трансформационного лидерства в эмоциональной работе // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. – Одеса: Астропринт, 2013. – Том 18. – Випуск 22 (2). – С. 120-127.

Колот С.А. Влияние толерантности на формирование эмоциональных функциональных состояний / С.А. Колот // Science and education. A New Dimencion Pedagogy and Psychology. – Pedagogy and Psychology, II (9), Issue: 19, 2014. – Budapest, 2014. – С. 144-148.

Колот С.А. Эмоциональная работа и психологическая готовность персонала // «Science and education a new dimension». Pedagogy and Psychology. – III(31). – Issue: 61. – 2015.- P. 79-822

1. Эмоциональный диссонанс как функция эмоциональной выразительности // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології Г.С. Костюка. – Київ, 2012. – Том 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 6. – С. 240-244.

2.Установка як системоутворюючий фактор емоційної роботи // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. Одеса: Астропринт, 2013. – Том 18. – Випуск 23. – С. 136-142.

3.Механизмы функционирования эмоциональной работы в организациях // Вісник Одеського національного університету. – Том 19. – Випуск 3(33). – 2014. – С. 47-56.

4.Формирование рабочих страхов в организациях // Вісник Одеського національного університету. – Том 20. – Випуск 2(36). – 2015. – С. 91-98.

5. Эмоциональное обусловливание психологической безопасности личности / С.А. Колот // Вісник Одеського національного університету. Науковий журнал. Серія: Психологія. – Том 21. Випуск 1(39). - 2016.

6. Колот С.А. Формирование установки на лесть в деловых межличностных отношениях / С.А. Колот // Вісник Одеського національного університету. Науковий журнал. Серія: Психологія. – Том 21. Випуск 2(40). - 2016.3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском):

Навчальний посібник з самостійної роботи студентів по курсу «Професійна психологія». Для магістрів спеціальності 8.18010014 – Управління фінансово-економічною безпекою. – Одеса, 2014. 73 с. Регістр. номер у бібліотеці ОНПУ: НП05643.

Учебное пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине «Прогнозирование, проектирование, инновации в социальной работе». Для магистров специальности «Социальная работа». – Одесса, ОНПУ, 2014. –66 с. - Регістр. номер у бібліотеці ОНПУ: НП05550.

3. Методичні рекомендації до написання бакалаврської кваліфікаційної роботи за спеціальністю «Соціальна робота»: навч. посіб. / [С.О. Колот, О.М. Лисенко]. - Одеса, ОНПУ, кафедра СРКМ, 2013. – 84с. - (особистий внесок – 50%).

Психология: Учебное пособие для студентов всех специальностей/С.А. Колот, Т.Г. Бродецкая и др. – Одесса: Наука и техника, 2007. – 184 с. - Рекомендовано МОН України (письмо № 14/18.2-309).

Видані монографії:

1.Эмоциональная работа: тенденции и перспективы исследований: раздел в монографии / Актуальные политико-правовые и социально-психологические исследования в традициях ведущих научных школ: достижения, тенденции, перспективы [Международная коллективная монография] В 2-х т. Т. 1 / Под ред. акад. Веретенникова В.И., акад. Висковатовой Т.П., акад. Товстика В.А. – Донецк: Донбасс, 2013. – Том 1. –С. 428-450. (особистий внесок – 3,8%)


10

Організаційна робота у закладі освіти на посаді декана гуманітарного факультету ОНПУ

11

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента: була офіційним опонентом у 15 кандидатських дисертаціях. Член спеціалізованої вченої ради К 41.051.07 з психології.

14

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

1.Навчальний посібник з самостійної роботи студентів з курсу «Професійна психологія». Для магістрів спеціальності 8.18010014 – Управління фінансово-економічною безпекою./ Укладач С.О. Колот. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 73с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: НП05643).

2.Уче6ное пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине «Прогнозирование, проектирование, инновации в социальной работе». Для магистров специальности 8.13010201 «Социальная работа»/ С.О. Колот. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 66с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05550).

Конспекти лекцій:

1. Колот С.А. Основы психологической самопомощи социального работника: Конспект лекций/С.А. Колот - Одесса: Наука и техника, 2005.- 159 с.

2.Конспект лекций по дисциплине «Культура труда руководителя социальной службы». Для студентов специальности Социальная работа(Текст)/ С.А. Колот – Одеса, 2014. – 199с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05829)

3.Конспект лекций по дисциплине «Прогнозирование, проектирование, инновации в социальной работе». Для магистров специальности 8.13010201 Социальная работа (Текст)/ С.А. Колот – Одеса, 2014. – 259с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05831).

Методичні вказівки:

1. Практикум по курсу «Основы психологической самопомощи социального работника» Методические указания для практических занятий и задания для СРС по специальности «Социальная работа»/ С.О. Колот. – Одеса: ОНПУ, 2013. – 20с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05336)

2. Методические указания для практических занятий и заданий для СРС по курсу «Психология» для студентов всех специальностей/ составитель: Колот С.А. – Одесса: ОНПУ, 2016.- 14 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ07023).

3.Методичні вказівки з підготовки до заліку з курсу «Культура праці керівника соціальної служби» Для спеціалістів і магістрів спе-ціальності 7.13010201 і 8.13010201 – Соціальна робота / С.О. Колот. – Одеса: ОНПУ, 2014 – 12 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06201).

4.Колот С.О. Методичні вказівки до виконання РГР з курсу «Професійна психологія». Для магістрів спеціальності 8.18010014 – Управління фінансово-економічною безпекою / Укладач: С.О. Колот. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 22с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05646).

5. Методические указания и задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Прогнозирование, проектирование, инновации в социальной работе». Для магистров специальности 8.13010201 «Социальная работа»/ С.О. Колот. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 36с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05551).

6. Колот С.А. Методические указания к лабораторным занятиям и самостоятельной работе студентов по курсу «Прогнозирование, проектирование, инновации в социальной работе». Для магистров специальности 8.13010201 «Социальная работа»/ С.О. Колот. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 53 с.

7. Методические указания к выполнению РГР по курсу «Основы психологической самопомощи социального работника» Для бакалавров специальности 6.130102 – Социальная работа / Составители: Колот С.А., Азаркина Е.В. – Одесса: ОНПУ,2015. – 32с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06626).


15

Присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу вищу освіту:

Одеський національний політехнічний університет 2011-2012. Навчання за фахом «Соціальна робота».

Диплом № 41945171 від 20.01.2012р., кваліфікація – спеціаліст з соціальної роботи.


Лисенко

Ольга Михайлівна1

1.Лисенко О. М. Практичні методи соціальної роботи: порівняльний аналіз / Н.О. Кримова, О.М. Лисенко // Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciencts, IV (15), Issue 90, 2016. – Р. 71-74. (Міжнародна наукометрична стаття, INDEX COPERNIKUS: ICV 2014: 70.95).

2

1.Лисенко О.М. Технології соціально-психологічної роботи з молодою сім’єю // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до Вип. 35, Том ІІІ (15): Тематичний вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. – С. 113-120.

2. Лисенко О.М. Застосування тренінгового методу при підготовці фахівців з соціальної роботи / О. М. Лисенко, І. О. Гордієнко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 Психологія. – С.112-119.5

Участь у міжнародній програмі щодо підготовки спеціалістів з медіації «Багатостороння медіація. Модерація конфліктів в групі» (Одеса, вересень 2015р- вересень 2016 р. 120 часів тренінгу. Організатори workshop – фахівці університету м.Гамбург (Німеччина). Керівник – проф. А.Редліх.

8

2009 - 2010 рр. - участь у роботі групи ОНПУ над проектом «Створення механізму впровадження норм і принципів Конвенції ООН "Про права інвалідів" в Одеському регіоні «Сонце світить усім» - грант Disability Rights Fund (Boston, USA) Одеської обласної організації інвалідів.

2010 р. – виконавець проміжного етапу держбюджетної теми «Організаційна культура як фактор розвитку суспільства» (№ 593-138).

2012-2013 рр. – виконавець проміжних етапів держбюджетної теми «Проблеми та перспективи розвитку сучасної соціальної роботи» (№ 43-138).


10

У термін 2002–2012 рр. - замісник завідувача кафедри з наукової роботи

14

Навчальний посібник:

1.Колот С.О., Лисенко О.М. Методичні рекомендації до написання бакалаврської кваліфікаційної роботи за спеціальністю «Соціальна робота» [Текст]: Навчальний посібник / Укладачі: С.О. Колот, О.М. Лисенко. – Одеса: ОНПУ, кафедра соціальної роботи та кадрового менеджменту, 2013. – 64 с.

Конспекти лекцій:

1.Социология: конспект лекций/ Авт.кол.: А.А. Лазарева. О.М.Лысенко, Т.А. Северинюк, В.С. Скляр.- Одесса: Наука и техника, 2007.- 122 с.

2. Лысенко О.М., Скляр В.С. Социальная работа: теория, практика: Конспект лекций. Часть 1 / Лысенко Ольга Михайловна, Скляр Валерий Сергеевич / Одесский национальный политехнический университет. Кафедра социальной работы и кадрового менеджмента. – Одесса: Наука и техника, 2012. – 172 с.

3.Технології та методи соціальної роботи. Конспект лекцій (ч1) студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки – бакалавр,спеціаліст. Напрямок підготовки-1301. Спеціальність: 7.130102- «Соціальна робота»/Укл.: О.М.Лисенко, І.О.Санак – Одеса: ОНПУ, 2014. – 72с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ05736).

4. Конспект лекцій з дисципліни «Гендерні аспекти соціальної роботи » для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки – спеціаліст, магістр. Галузь знань 1301 – Соціальне забезпечення . Спеціальність 7 (8).13010201 - « Соціальна робота» / Укл. О.М. Лисенко - Одеса: ОНПУ, 2014 – 51с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ06025).

5. Конспект лекцій з дисципліни «Конфліктологія » для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки – спеціаліст, магістр. Галузь знань 1301 – Соціальне забезпечення . Спеціальність 7 (8).13010201 - « Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко - Одеса:ОНПУ, 2014 – 51с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ06026).

6. Конспект лекцій з дисципліни «Соціальні технології роботи з сім’ями і дітьми » для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки – спеціаліст, магістр. Галузь знань 1301 – Соціальне забезпечення. Спеціальність 7 (8).13010201 - « Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко - Одеса: ОНПУ, 2014 – 45с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: КЛ06082)

7.Социология: конспект лекций /Авт.кол.: А.А. Лазарева. О.М.Лысенко, Т.А. Северинюк, В.С. Скляр.; изд.4. - Одесса: издатель Букаев В.В., 2015.- 154 с.

Методичні рекомендації:

1.Методичні вказівки з дисципліни «Гендерні аспекти соціальної роботи» до самостійної роботи для студентів гуманітарного факультету усіх форм навчання Рівень підготовки – спеціаліст, магістр. Спеціальність 7 (8).13010201 – «Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко - Одеса: ОНПУ, 2014 – 16с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06027).

2.Методичні вказівки з дисципліни «Гендерні аспекти соціальної роботи» до практичних занять для студентів гуманітарного факультету усіх форм навчання Рівень підготовки – спеціаліст, магістр. Спеціальність 7 (8).13010201 –

«Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко - Одеса: ОНПУ, 2014 – 45с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06027).

3.Методичні вказівки з дисципліни «Гендерні аспекти соціальної роботи» до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів гуманітарного факультет денної та заочної. Рівень підготовки – спеціаліст, магістр. Спеціальність 7 (8).13010201 – «Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко - Одеса: ОНПУ, 2014 – 11с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ06027).

4.Технології та методи соціальної роботи. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки – бакалавр, спеціаліст. Напрямок підготовки-1301. Спеціальність: 7.130102- «Соціальна робота»/Укл.: О.М.Лисенко, І.О.Санак – Одеса: ОНПУ, 2014. – 27 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05732).

5.Конфліктологія: методичні вказівки до виконання РГР для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки – бакалавр, спеціаліст. Напрямок підготовки – 1301.Спеціальність: 7.13010201 – «Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко. – Одеса: ОНПУ, 2013. - 12 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05059).

6.Конфліктологія: методичні вказівки до лабораторних занять для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. Рівень підготовки – бакалавр, спеціаліст. Напрямок п ідготовки – 1301. Спеціальність: 6.130102 –

«Соціальна робота» / Укл.: О.М. Лисенко. – Одеса: ОНПУ, 2013. - 15 с. (№ реєст. НТБ ОНПУ: МВ05058).


15

Вчене звання доцент. Атестат : 02ДЦ № 012242

2012 р. Друга вища освіта: кваліфікація - спеціаліст з соціальної роботи. Диплом : СК №41945173Марущак Володимир Петрович

2

Статті у фахових виданнях:

1. Державне регулювання фінансової діяльності // Сучасні технології управління: Збірник наукових праць. - Одеса, 2014. – С. 123-132.

2. Управління в становленні та розвитку держави і економіки // Проблеми сучасного управління. Збірник наукових праць. - Одеса, 2014. – С. 238-246.

3. Інноваційна сутність управління у становленні і розвитку держави і економіки // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. № 1. - Одеса ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 476-489.

4. Державне управління – генератор соціально-економічного розвитку // Реформування публічного управління: Збірник наукових праць. - Одеса, 2014. – С. 56-68.

5. Іноваційність планування економіки в контексті глобалізаційних процесів // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів (Збірник), Одеса, 2014. – С. 90-102.3

Підручники та навчальні посібники, що рекомендовані МОН:

1. Марущак В.П. Запобігання і попередження корупції. Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 235 с.

2. Бачинська К.В., Марущак В.П. Державно-правове регулювання економіки. Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 245 с.

3. Марущак В.П., Долгіх Н.П., Козуліна С.О., Бачинська І.С. Запобігання та протидія корупції. Навчально-методичний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. –158 с.

4. Марущак В.П. Державно-правове регулювання економіки. Навчальний посібник. (гриф МОН) – 2-е вид. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 246 с.

5. Марущак В.П. Правознавство. Навчальний посібник з грифом МОН України. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. – 250с

6. Марущак В.П. Правознавство. Навчальний посібник. Навчальний посібник з грифом МОН України. Вид. 2-ге. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 258 с.

7. Марущак В.П. Фінансове право. Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 131 с.

8. Марущак В.П. Господарське право. Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 230 с.

9. Марущак В.П. Трудове право. Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – 176 с.

Видані монографії:

1. Марущак В.П., Тихончук Р.Г. Державне і корпоративне управління в регулюванні господарської діяльності. Монографія.-Одеса: Пальміра, 2013. – С. 1-126.

2. Марущак В.П. Управління сталим регіональним розвитком на засадах демократичного врядування. Монографія / За заг. ред. М.М. Іжі. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 252 с.

3. Марущак В.П. Державно-правове регулювання: економіка і ціни. Монографія. - Одеса: Пальміра, 2014. – 255 с.

4. Марущак В.П. Государственное управление, экономика, цены. Монография. - Саарбрюккен (ФРГ): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 220 с.


4

Наукове керівництво здобувачем, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

1. Коваль Зіновій Васильович. Тема кандидатської дисертації «Політико-правові механізми державного управління інформаційно-психологічною безпекою України» (захист – 2011 р.);

2. Ровінська Катерина Ігорівна. Тема кандидатської дисертації «Корпоративне управління як складова механізму державного регулювання банківської системи в Україні» (захист 2010 р.).

3. Юрченко Олег Вікторович. Тема кандидатської дисертації «Удосконалення механізмів державного регулювання ціноутворення в господарській сфері» (захист 2015 р.).

4. Тихончук Роман Григорович. Тема кандидатської дисертації «Державно-правове регулювання акціонерної форми господарювання» (захист 2016 р.).


7

Член спеціалізованої вченої ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України К 41.863.01.

8

Науковий керівник НДР «Правове забезпечення реалізації економічних реформ (організаційно-правовий аспект)»

9

Є членом оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з технології машинобудування, яка проводиться в ОНПУ в травні 2016 р.

10

Організаційна робота у закладі освіти на посаді керівника кафедри права та законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України

11

1. Опонент дисертації:Чохи Ніни Дмитрівни на тему «Механізми державного управління економічним розвитком України в умовах глобалізації» (2013 р.).

2. Опонент дисертації: Власова Віталія Олександровича на тему «Організаційно-правові засади підвищення ефективності механізму державного контролю за господарською діяльністю» (2014 р.).Чістякова

Ірина Миколаївна1

Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

1. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук'яненка // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Вип. № 31. 2014. Серія: Історія. - Одеса, 2014. - С. 319-331.

2. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Л. Лук'яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у різні історичні епохи // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Вип. № 33. 2015. Серія: Історія. - Одеса, 2015. - С. 238-249.

3. «Свой среди чужих, чужой среди своих» — жизнь и деятельность Феофана Прокоповича // SCHOLA-2015: Материалы Третьей междун. научн. rонф. «Политика в текстах — тексты в политике: наука истории идей и учений» / Под ред. А. Ю. Шутова и А. А. Ширинянца. Сост. А. И. Волошин. — М.: Издательство «Политическая энциклопедия», 2015. – C. 28-34.2

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України загальною кількістю п’ять досягнень:

1. Чістякова І.М. Загадки Сфінкса в реаліях ХХІ століття // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний наук. збірник. Вип. 17. Серія: Політологія. – Одеса: Астропринт, 2009. - 0,45 обліково-видавн. листа.

2. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Еволюція світогляду Л.Г. Лук'яненка // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Вип. № 31. 2014. Серія: Історія. - Одеса, 2014. - С. 319-331.

3. Кривдіна І.Б., Чістякова І.М. Л. Лук’яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у різні історичні епохи // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Вип. № 33. 2015. Серія: Історія. - Одеса, 2015. - С. 238-249.3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском):

1. Менеджмент організацій: Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту на ступінь бакалавру з напряму «Менеджмент організацій»: у 2-х т. / Під ред. І.П. Продіуса, Г.А. Дорошук. Т.1. - Розділ «Підприємницьке право» (Сухотеріна Л.І., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б.). – Одеса: ВМВ, 2010.– С. 148 – 193.

2. Правознавство: Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей / В.Ю. Жарких, І.Б. Кривдіна, І.М. Чістякова, Білоусов О.С., Шевченко Б.Г., Яворський С.Х. – К.: Каравела, 2013. - 200 с. (гриф МОН)

3. Правове регулювання інформаційної діяльності: навч. посіб. / [В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, Д.Д. Татакі, І.М. Чістякова, Б.Г. Шевченко, С.Х. Яворський]. – К.: Каравела, 2013. - 232 с. (гриф МОН)

4. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність: Підручник / Укладачі: Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна, В.П. Кубко, С.Х. Яворський. — К.: Каравела, 2016. — 232 с.

5. Research activities. Patent. Intellectual Property: Tutorial for students non-legal professions / G. Vorobyova, I. Chistyakova, I. Kryvdina, O. Bilousov, V. Kubko, D. Tataki, B. Shevchenko, S. Yavorskyi. - K.: Caravela, 2016. – 116 p.10

Організаційна робота у закладі освіти на посаді керівника кафедри правознавства ОНПУ

14

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

1. Методичні вказівки з використання словнику юридичних термінів та понять у самостійній роботі студента з дисципліни «Правознавство» / Чабанова К.І., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б. - Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3288-РС-2016, МВ06986 18.02.2016. – 17 c.

2. Методичні вказівки з використання задач в самостійній роботі студента з дисципліни «Правознавство» / Моісеєва Т.М., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б. - Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3286-РС-2016, МВ06985 18.02.2016. – 30 c.

3. Методичні вказівки з використання задач в самостійній роботі студента з дисципліни «Адміністративне право» / Воробйова Г.В., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б. - Одеса: ОНПУ, 2016. – № 3273-РС-2016, МВ06968 17.02.2016. – 15 c.16

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт):

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни ‹‹Правознавство›› березень 2016 р. (1 місце – Філіпов Олег, гр. АЕ-154)Семенова

Алла Василівна1

Семенова А.В. Професійна підготовка інтерактивного міні-заняття з використанням мультимедійної презентації для викладачів – слухачів семінару «Педагогічна майстерність» на основі практичних навичок і ціннісного досвіду. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 46, № 2 – Режим доступу до ресурсу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1209#.VZ_QbPnQPYM

2

1. Семенова А.В. Сучасний освітній простір : постнекласичний погляд. / Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2011. – № 61. – С. 88–92.

2. Семенова А.В. Сучасні тенденції формування педагогічної майстерності

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка