122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформаціїСторінка10/10
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

8. Гарбуз А.І. Оцінка студента у ВУЗі як показник якості навчання / А.І. Гарбуз, О.В. Лінкова // Збірник праць ІV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми технічного регулювання та якості» –Одеса. – 2014. – с. 187-188.

9. Гарбуз А.І. Розробка прототипу державної системи електронної подачі петицій / А.І. Гарбуз, М.О. Олексієнко // Збірник праць VІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку системи технічного регулювання, метрології та якості» –Одеса. – 2015. – с. 241-242.

10. Гарбуз А.И. Организация практических занятий по определению интенсивности движения с применением компьютерной техники / А.И. Гарбуз, А.В. Шаповалов, И.А. Зборовская, А.А. Пехтерева // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», т.1 –Одеса. – 2015. – с. 239-240.

11.Гарбуз А. І., Омельчук А. І. «Автоматизація створення CSS-бібліотек для розробки веб-додатків». Сьома Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку технічного регулювання та метрології в умовах трансформації законодавства в Україні 2016», том 1, стр. 150-151.

12. Гарбуз А. І., Колесніченко Н. «Уточнення кількісної ознаки порушення цілісності цифрового зображення за допомогою універсального стеганоаналітичного алгоритму». Сьома Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку технічного регулювання та метрології в умовах трансформації законодавства в Україні 2016», стр. 277-278.

13. Лінкова О.В., Гарбуз А.І. «Застосування технологічних карт на заняттях з вищої математики». Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Метрологія, технічне регулювання, якість:досягнення та перспективи 2016», стр. 248-249.

14. Kobozeva A.A. General Principles of Integrity Checking of Digital Images and Application for Steganalysis / A.A. Kobozeva, I.I. Bobok, A.I. Garbuz // Transport and Telecommunication. - 2016. - Vol.17, Issue 2. - PP. 128-137.

15 Участь в Одеському відділенні Міжвідомчого міжрегіонального наукового семінару при Вченій раді НАН України «Технічні засоби захисту інформації»

16. Керівництво студентською науковою роботоюОдеський національний університет ім.І.І.Мечнікова, кафедра менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів, 10.10.2013-10.12.2013, стажування, програма та звіт про стажування

Трифонова

Катерина ОлексіївнаСтарший

викладач


Одеський національний політехнічний університет,

2006р.,


«Прикладна математика»,

математик-програмист-дослідник
Не має

Програмування (74),

Теорія програмування (24),

Програмування та підтримка веб-застосувань (30)


1. Трифонова К.О. Підвищення ефективності методу виявлення несанкціонованого втручання «copypaste» в цифрове зображення/ Трифонова К.О. // Всеукраїнська науково – технічна конференція «Математичне моделювання та інформаційні технології». — Одеса. - 23-25 листопада 2011р. - С.58.

2. Трифонова К.О. Виявлення несанкціонованого втручання заснованого на інтерполяції в цифровому зображенні / К.О. Трифонова, О.В. Наріманова. // Науково - практичної конференція «Інформаційні управляючі системи та технології». — Одеса. — 17-18 жовтня 2012р. - С.40.

3. Трифонова К.О. Підвищення ефективності методу виявлення несанкціонованого втручання «copypaste» в цифрове зображення / К.О. Трифонова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Автоматика, вимірювання та керування». - 2012. - №741. - С.227.

4. Трифонова К.О. Контентно – залежне масштабування цифрового зображення / К.О. Трифонова // Матеріали ІІІ Всеукраїнської школи – семінару молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології» . — Тернопіль. — 17-18-травня 2013р. С.149.

5. Трифонова К.О. Метод идентификации и локализации масштабирования в цифровом изображении / К.О. Трифонова // Информатика и математические методы в моделировании. - 2013. - №1. - С.22.

6. Нариманова Е.В. Проблема уменьшения временных затрат алгоритма — анализ и решение / Е.В.  Нариманова, Е.А  Трифонова, Е.Ю.  Лебедева  // Криптографическое кодирование : коллективная монография / под редакцией В.Н. Рудницкого, В.Я. Мильчевича. — Краснодар, 2014. — С.178—205.

7. Трифонова Е.А. Метод локализации и идентификации контекстно-зависимого масштабилизации в цифровом изображении / Е.А. Трифонова, А.Е. Килин // Труды XV Международной научно-практической конференции Современные информационные и электронные технологии (СИЭТ). - 2014. - Т.1. - С.117-119

8. Наріманова О.В. Реалізація мобільної системи біометричної ідентифікації людини за райдужною оболонкою ока / К.О  Трифонова, О.В.  Наріманова, А.Р. Агаджанян // Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія. / за заг. ред. Л.М.Савчук. — Дніпропетровськ: Герда, 2015. — С.403—419.

9. Нариманова Е.В. Эффективность предварительной обработки изображения перед сжатием в JPEG / Е.В. Нариманова, Е.А Трифонова, М.С. Кучма // VIII Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные научные исследования в современном мире», 22-23 декабря 2015 года. –2015. – Вип.8 (Ч.6) – С.106 –109.

10.Нариманова Е.В. Эффективность предварительной обработки изображения перед сжатием в JPEG / Е.В. Нариманова, Е.А Трифонова, Д. Сангаре // Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вызовы современной науки», 26-27 мая 2016 года. – Вип.1 (Ч.6). – С.153 –157.

11.Narimanova O.V. Preprocessing of digital image for compression in JPEG / O. Narimanova, K. Tryfonova, A. Аgadzhanyan & V. Hnatushenko // Power Engineering and Information Technologies in Technical Objects Control. G. Pivnyak, O. Beshta, M. Alekseyev – London: Taylor & Francis Group: CRC Press/Balkema, 2016. – Р. 119 – 130. (Коллективная монография SCOPUS).

12.Наріманова О.В. Виявлення фальсифікації на основі адаптованих інваріантних моментів цифрового зображення / К.О Трифонова, О.В. Наріманова, А.Р. Агаджанян // Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств: колективна монографія. / за заг. ред. Л.М.Савчук, М. Фіц. — Дніпро: Герда, 2016. — С.378—386. (Коллективная монография).

13. Участь в Одеському відділенні Міжвідомчого міжрегіонального наукового семінару при Вченій раді НАН України «Технічні засоби захисту інформації»

14. Керівництво студентською науковою роботоюКомпания Luxoft травень 2012р., стажування,

програма стажування і звіт про виконання
Особи, які працюють за сумісництвом

Пенко

Валерій ГеоргійовичОдеський національ-ний універси-тет,

кафедра математи-чного забезпе-чення комп’ю-терних систем,

доцентОдеський державний університет імІ.І.Мечникова, 1983р.,

«Прикладна математика»,

математик


Кандидат технічних наук, 1992р., 05.13.11– Математичне та про-грамне забезпечення обчислювальних ма-шин, комплексів, сис-тем та мереж,

«Технологія композ-ційного імітаційного моделювання на базі модифікованих мереж Петрі»,

доцент кафедри обчислювальної мате-матики, 2000.р.


Інтелектуальні ІС (30),

Проектування програмних систем (30),

Алгоритми та структура даних (30),

Технологія екстремального програмування (16)
1. Пенко В.Г. Вживання методів штучного інтелекту в прогнозуванні //Матеріали ювілейної щорічної науково-практичної конференції «Удосконалення механізмів реалізації функцій державного управління в умовах обмежених бюджетних ресурсів: Регіональний рівень». 27 травня 2011 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – с.75-77.

2. Пенко В. Г. Онищенко С. В. Сравнение способов нейросетевой кластеризации //Збірник тез Десятої всеукраїнської науково – технічної конференції «Математичне моделювання та інформаційні технології» 23 – 25 листопада 2011 року Одесса, ОДАХ, 2011 р., с. 78-79

3.V.G.Penko, O.A.Penko Application of a hybrid approach to forecasting time series // Book of abstracts of the International Scientic Conference "Computer Algebra And Information Technology" – Odessa, Ukraine, 2012. – p.67-68

4. Пенко В.Г. Прогнозирование временных рядов с помощью гибридных методов искусственного интеллекта // "Информатика и математические методы в моделировании".  Научный журнал. Том 2, №2.  - Одесса, ОНПУ. 2012, с.165-172

5. Пенко В.Г. Использование метагенетического алгоритма в моделировании систем регионального управления // Матеріали щорічної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування: цілі, механізми, інструменти». 31 травня 2013 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – с.103-105.

6. Пенко В.Г., Киро А.С. Совместное использование нейронных сетей и генетических алгоритмов для прогнозирования временных рядов // Тезисы докладов Десятой всеукраинской конференции студентов и молодых ученых «Информатика, информационные системы и технологии» - Одесса, ПНПУ имени К.Д.Ушинского, ОНУ имени И.И.Мечникова, 29 марта 2013. - с.189-191

7. Журба А.А., Пенко В.Г. Разработка программной поддержки байесовских сетей принятия решений // Одинадцята всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2014. – С. 33-34.

8. Пенко В.Г. Нейромережевий аналіз і прогнозування закономірностей демографічного розвитку регіону // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю "Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід ", Національна академія державного управління при президентові Украіни Одеський регіональний інститут державного управління. - Одеса, 31 жовтня 2014 року с. 102-103.

9. Таран Е. Ю., Пенко В. Г. Улучшение алгоритмов построения байесовских сетей доверия с помощью взаимодействия с экспертом // Тези доповідей Першої міжнародної конференції з адаптивних технологій управління навчанням ATL-2015- Одеса, 23-25 вересня 2015 р. с.149.

10. Пенко В. Г. Перспективи використання баєсового підходу для вироблення управлінських рішень з використанням мобільних пристроїв // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю "Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід", Національна академія державного управління при президентові Украіни Одеський регіональний інститут державного управління.Одеса 29–30 жовтня 2015р.

11. Таран Е.Ю., Пенко В.Г. Анализ эвристического метода построения байесовских сетей с точки зрения программной реализации в рамках расширяемой архитектурі // "Информатика и математические методы в моделировании".  Научный журнал. Том 6, №2.  - Одесса, ОНПУ. 2016, с.184-192

12.    Пенко В.Г. Використання мобільних пристроїв у прийнятті управлінських рішень // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю " Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід", Національна академія державного управління при президентові Украіни Одеський регіональний інститут державного управління. - Одеса, 28 жовтня 2016 року с. 252-253.

13. Керівництво студентською науковою роботою


Одеський національний політехнічний університет, кафедра інформаційних систем, 10.11.2014-10.12.2014, стажування,

№453/03 – 27 від 09.12.2014,

програма та звіт про стажування

5. Інформація про завідувача випускової кафедри

із спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології,

спеціалізації Програмне забезпечення систем захисту інформації

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, категорія, педагогічне звання

Педагогічний (науково-педагогічний) стаж (повних років)

Інформація про попередню роботу

(період (років), найменування організації, займана посада)Примітка (з якого часу працює у закладі освіти за основним місцем роботи або сумісництвом)

Кобозєва

Алла


Анатоліївна

Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова, 1988 р., спеціальність: «Прикладна математика», кваліфікація за дипломом: математик

Доктор технічних наук, 05.13.21 – Системи захисту інформації,

«Аналіз стану й технології функціо-нування систем захисту інформації на основі теорії збурень», 2009р.

професор кафедри інформатики та математичних методів захисту інформаційних систем, 2011р.


24 роки

1994-2009р.р ОНПУ, кафедра «Прикладна математика та інформаційні технології в бізнесі», доцент

За основним місцем роботи

з1992р.- робота в ОНПУ,з 2009р. – завідувач кафедри «Інформатика та управління захистом інформаційнх систем»1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка