1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристикиСторінка1/7
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Національна академія внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права і психології


Кафедра кримінально-правових дисциплін

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Навчально-методичний комплекс

для студентів 4-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Навчально-наукового інституту права та психологіїКИЇВ 2014

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права і психології

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ”


Для напряму “Право” спеціальності “Правознавство”
Автори:

Горбачевський В. Я. доктор юридичних наук, доцент.

Середа Ю. М. кандидат юридичних наук

Штанько О.Ф. Заслужений юрист України.

Схвалено на засіданні кафедри 28.08.2014 р.,

протокол № 1

ЗМІСТ
1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

2. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

3. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

4. Навчальна програма навчальної дисципліни “Виконання судових рішень”

5. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “Виконання судових рішень”

6. Плани-конспекти лекційних занять

7. Плани семінарських занять

8. Завдання для самостійної роботи

9. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

10. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів з підготовки до семінарських та практичних занять

11. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

12.Перелік питання для підсумкового контролю

13. Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни

Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни

“Виконання судових рішень”
№ з/п

Зміст виробничої функції

Зміст уміння

1.

Інформаційна

1.1. Орієнтуватись в системі чинного законодавства, а також контролювати дотримання законності;

1.2. Використовувати Конституцію, як один із нормативно-правових актів при застосуванні і тлумаченні інших законів, підзаконних нормативно-правових актів.
2.

Виховна


2.1. Знати засади виконавчого провадження


Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни “Виконання судових рішень”з/п

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності

Зміст уміння

1.

Здатність володіти сучасними науковими методами прийняття, обґрунтування та реалізації рішень з урахуванням інтересів людини, організації, суспільства та держави

1.1. Захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси.

1.2. Виконувати конституційні обов’язки.

1.3. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб.

1.4. Захищати права та свободи людини і громадянина.

1.5. Вміти складати відповідну юридичну документацію
Анотація

навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Мета: надання студентам необхідних теоретичних та практичних знань щодо основних положень правового регулювання виконання рішень суду, правильному орієнтуванні студентів в чинному законодавстві з питань виконання рішень суду, виконавчого провадження та діяльності органів державної виконавчої служби.
Предмет: законодавство про виконавче провадження, практика його застосування, діяльність та процесуальні правовідносини суб’єктів виконавчого провадження, теорія і історія виконавчого провадження.
Змістові модулі: Загальні положення дисципліни “Виконання судових рішень”. Особливості виконавчого провадження.
Форма підсумкового контролюзалік.

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни

Виконання судових рішень”Кримінальне право

Кримінальний процес

Цивільне право


Цивільний процесВиконання судових рішеньГосподарське право

Господарський процес

Адміністративне право

Адміністративний процесАдміністративна діяльністьКонституційне право

Кримінально-виконавче правоМитне право
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни
“Виконання судових рішень” є важливою навчальною дисципліною програмної підготовки у вищих навчальних закладах фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за спеціальністю “Правознавство”. Дана дисципліна є необхідним для професійної підготовки працівників органів юстиції, судових та правоохоронних органів, правозахисних організацій і є невід’ємною умовою для їх подальшої професійної діяльності як юристів. Навчальна дисципліна має предметом вивчення передбачений чинним законодавством порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні, а також у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах та справах про адміністративні правопорушення.

Навчальна дисципліна потребує поглибленого вивчення теоретичного матеріалу з виконання судових рішень, а також відповідних положень чинного законодавства, передусім: Конституції України, Закону України “Про державну виконавчу службу”, Закону України “Про виконавче провадження”, Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідних норм Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Господарсько-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення тощо.

У навчальній дисципліні розкриваються основні положення правового регулювання виконання рішень суду та інших визначених законом юрисдикційних органів, у тому числі в примусовому порядку. Важливим є надання даній дисципліні практичного спрямування, шляхом вирішення студентами практичних ситуацій під час виконання судових рішень та самостійного здійснення виконавчого провадження, а також виконання ними тестових, контрольних завдань під час здачі підсумкового заліку.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Виконання судових рішень”, підготовлений науково-педагогічним колективом кафедри кримінального процесу відповідно до навчальних планів і рекомендацій Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту визначає головні напрямки та конкретні обсяги навчального процесу студентів з цієї дисципліни.

Внутрішня організація та побудова дисципліни визначається метою та відповідає завданням його вивчення, структурно він складається з трьох змістових модулів, які об’єднують шість тем.

Поточний контроль рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни “Виконання судових рішень” здійснюється через оцінювання усних відповідей на проблемні питання передбачені планами проведення семінарських занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, підготовки доповідей і рефератів, написання самостійних і модульних контрольних робіт. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань студентів і вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Підсумкова перевірка якості засвоєння змісту навчального процесу здійснюється у формі заліку.
Структурно-логічна схема викладання навчальної дисципліни

Виконання судових рішень”Змістовний модуль 1. Загальні положення та стадії виконання судових рішень.

К


Тема 1. Органи та система виконання судових рішень .вУкраїні.


Тема 2. Виконавче провадження. Стадії виконання судових рішень.
урс: підготовка магістрів

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3.

Загальна кількість годин: 108.

Змістовний модуль 2. Виконання судових рішень судів загальної юрисдикції та

рішень іноземних судів в Україні.


Тема 3. Виконання судових рішень судів загальної юрисдикції.


Тема 4. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.Змістовний модуль 3. Виконання рішень Європейського суду з прав людини та гарантії захисту прав суб’єктів у виконавчому провадженні.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка